Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 165

Rīgā 2017. gada 21. martā (prot. Nr. 14 16. §)
Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību

1. Noteikumi nosaka:

1.1. finansiālā atbalsta iesnieguma veidlapas paraugu juridiskās palīdzības sniedzēja ārvalstīs (turpmāk – juridiskās palīdzības sniedzējs) konsultācijai aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī (1. pielikums);

1.2. finansiālā atbalsta iesnieguma veidlapas paraugu juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvībai ārvalsts iestādes pieņemtā lēmuma pārskatīšanai par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu vai juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvībai tiesvedības procesā par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī (2. pielikums);

1.3. iesnieguma iesniegšanas kārtību;

1.4. finansiālā atbalsta apmēru;

1.5. finansiālā atbalsta izmaksāšanas nosacījumus un kārtību.

2. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

2.1. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

2.2. pa pastu;

2.3. personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā;

2.4. personīgi Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

3. Finansiālā atbalsta apmērs, ieskaitot izdevumus, kas saistīti ar pārskaitījuma veikšanu:

3.1. juridiskās palīdzības sniedzēja juridiskajai konsultācijai – izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro;

3.2. juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvībai iestādes pieņemtā lēmuma pārskatīšanai – izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 1300 euro;

3.3. juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvībai tiesvedības procesā – izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 1300 euro katrā tiesas instancē.

4. Lai saņemtu finansiālo atbalstu par šo noteikumu 3. punktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, persona Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz juridiskās palīdzības sniedzēja apliecinājumu par sniegto juridisko palīdzību.

5. Apliecinājumā par sniegto juridisko palīdzību norāda šādu informāciju:

5.1. personu, kurai ir sniegta juridiskā palīdzība;

5.2. juridiskās palīdzības sniedzēju (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums), prakses vietas adresi, kontaktinformāciju, norēķinu iestādes nosaukumu, kodu un konta numuru;

5.3. datumu, kad noslēgta vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, un vienošanās numuru vai izrakstītā rēķina datumu un numuru, kā arī sniegtās juridiskās palīdzības veidu atbilstoši šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3. apakšpunktam un samaksas apmēru;

5.4. lietas būtību, tās procesuālo stadiju un virzītājiestādi vai tiesu;

5.5. atzinumu par turpmākās juridiskās palīdzības lietderību un nepieciešamību (šo informāciju norāda pēc šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās juridiskās konsultācijas sniegšanas).

6. Apliecinājumu iesniedz 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās juridiskās konsultācijas sniegšanas un divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minētās pārstāvības īstenošanas.

7. Apliecinājumu par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās juridiskās konsultācijas sniegšanu apstiprina persona, savukārt apliecinājumu par šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minētās pārstāvības īstenošanu attiecīgi apstiprina virzītājiestādes vai tiesas pārstāvis.

8. Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka jautājuma izlemšanai par šo noteikumu 3. punktā minētā finansiālā atbalsta izmaksāšanu nepieciešama papildu informācija, tā 10 darbdienu laikā no apliecinājuma saņemšanas dienas vai no dokumentu tulkojuma saņemšanas dienas pieprasa to personai un nosaka termiņu papildu informācijas iesniegšanai, kas nevar būt īsāks par 10 darbdienām no pieprasījuma saņemšanas dienas. Papildu informācijas pieprasīšana aptur šo noteikumu 9. punktā minēto finansiālā atbalsta izmaksāšanas termiņu.

9. Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā pēc tam, kad saņemts pilnīgi un pareizi sagatavots apliecinājums par juridiskās palīdzības sniegšanu, pārskaita finansiālajam atbalstam paredzētos naudas līdzekļus uz apliecinājumā norādīto juridiskās palīdzības sniedzēja kontu.

10. Ja persona informējusi Juridiskās palīdzības administrāciju par juridiskās palīdzības sniedzēja maiņu gadījumos, kad juridiskās palīdzības sniedzējs juridiskās palīdzības sniegšanu objektīvu iemeslu dēļ nevar uzsākt vai turpināt, persona jaunas garantijas vēstules sagatavošanai Juridiskās palīdzības administrācijai iesniedz attiecīgi šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādīto informāciju par jauno juridiskās palīdzības sniedzēju. Juridiskās palīdzības administrācija veic samaksu sākotnējam juridiskās palīdzības sniedzējam par faktiski nodrošināto juridisko palīdzību un jauno juridiskās palīdzības sniedzēju garantijas vēstulē informē par šo noteikumu 3. punktā minēto finansiālo atbalstu vai tā atlikumu. Finansiālo atbalstu neatkarīgi no juridiskās palīdzības sniedzēju maiņas izmaksā, kopā nepārsniedzot šo noteikumu 3. punktā paredzēto apmēru.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 21. marta
noteikumiem Nr. 165
Iesniegums finansiālā atbalsta pieprasījumam juridiskās palīdzības sniedzēja ārvalstīs konsultācijai par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī

(Iesniegumu aizpildīt elektroniski vai drukātiem burtiem)

Juridiskās palīdzības administrācijai

1. Ziņas par personu, kura vēlas saņemt finansiālo atbalstu

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods __________________ – _______________
Deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās
 
 
Kontaktinformācija
 

(tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

Atzīmējiet, vai esat:

Latvijas pilsonis

Latvijas nepilsonis

Informācija par personu apliecinošu dokumentu

Sērija, numurs 
Izdošanas datums 
Izdevējiestāde 

2. Ziņas par bērnu, kas saistīts ar aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atņemšanas procesu

Vārds(-i) 
Uzvārds 
Personas kods __________________ – _______________
Ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datus  
 

(dd. mm. gggg.)

 
Deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās
 
 

3. Ziņas par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atņemšanas procesu

3.1. Lietas būtība

 
 
 
 
 

3.2. Virzītājiestādes vai tiesas nosaukums

 
 
 

3.3. Īpašie apstākļi, kas jāņem vērā

3.3.1. noteikts iestādes vai tiesas nolēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņš

 
 
 

3.3.2. noteikts lietas izskatīšanas datums

 
 
 

3.3.3. cits apstāklis

 
 
 
 

4. Finansiālā atbalsta saņemšanas pamats

Atzīmējiet finansiālā atbalsta saņemšanas pamatu

neatbilstu subjektu lokam, kam attiecīgajā ārvalstī ir tiesības saņemt juridisko palīdzību (izņemot neatbilstību mantiskā stāvokļa kritērijam)

ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas vai attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta juridiskā palīdzība

atbilstu subjektu lokam, kam attiecīgajā ārvalstī ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, taču ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzējs ir atzinis, ka juridiskā palīdzība lietā nav lietderīga vai juridiskās palīdzības sniegšanu nav iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas valstspiederīgā neatkarīgu iemeslu dēļ – kompetentā iestāde (nosaukums)

 
 

un juridiskās palīdzības sniedzējs ārvalstīs (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums), kas devis atzinumu

 
 

5. Informācija par juridiskās palīdzības sniedzēju ārvalstīs un noslēgto vienošanos par juridiskās palīdzības sniegšanu

5.1. Informācija par juridiskās palīdzības sniedzēju ārvalstīs

Vārds, uzvārds (vai juridiskās personas nosaukums) 
Prakses vietas adrese 
Informācija par tiesībām sniegt juridisko palīdzību attiecīgajā ārvalstī (izdotā dokumenta datums un numurs)
 
Kontaktinformācija 
Juridiskās palīdzības sniedzēja konta numurs, norēķinu iestādes nosaukums un kods
 

5.2. Informācija par noslēgto vienošanos par juridiskās palīdzības sniegšanu

Vienošanās noslēgšanas datums 
Vienošanās numurs 
Rēķina datums un numurs (ja vienošanās nav slēgta)
 

6. Informācija par pievienotajiem dokumentiem

Atzīmējiet, kuru dokumentu oriģināli vai apliecinātas kopijas pievienotas pielikumā1

dokuments, kas apliecina, ka ārvalsts kompetentā iestāde ir brīdinājusi vai uzsākusi procesu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu
 
ārvalsts kompetentās iestādes atteikums par juridiskās palīdzības nodrošināšanu vai apliecinājums, ka ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas vai juridiskā palīdzība attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta
 
ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzēja atzinums par juridiskās palīdzības nelietderību
 
dokumenti, kas apliecina, ka juridiskās palīdzības sniegšanu nav iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas valstspiederīgā neatkarīgu iemeslu dēļ
 
vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, kurā norādīts juridiskās palīdzības veids vai rēķins, ja vienošanās nav noslēgta
 
dokuments, kas apliecina juridiskās palīdzības sniedzēja tiesības sniegt juridisko palīdzību
 

7. Informācija par lēmuma saņemšanas veidu

nosūtīt lēmumu elektroniska dokumenta formā uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi2 (lēmums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu)
 
nosūtīt lēmumu pa pastu uz adresi 
 
izsniegt lēmumu personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, kā arī apņemos laikus, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad esmu uzzinājis(-usi) par izmaiņām iesniegumā minētajās ziņās, paziņot par tām Juridiskās palīdzības administrācijai.

Apņemos līdzdarboties finansiālā atbalsta saņemšanas procesā laikus un prasītajā apjomā, iesniedzot Juridiskās palīdzības administrācijai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

Esmu informēts(-a), ka Juridiskās palīdzības administrācija nenodrošinās finansiālo atbalstu vai pārtrauks finansiālā atbalsta sniegšanu, ja neiesniegšu apliecinājumu, ka ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzējs sniedzis juridisko konsultāciju.

Datums3 Paraksts3 

Piezīmes.
1. Dokumentus iespējams pievienot ārvalsts valodā, Juridiskās palīdzības administrācija saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 14.7panta ceturto daļu veic dokumentu tulkojumu.
2. Spēkā no 2018. gada 1. marta saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu.
3. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 21. marta
noteikumiem Nr. 165
Iesniegums finansiālā atbalsta pieprasījumam turpmākās pārstāvības nodrošināšanai ārvalstīs

(Iesniegumu aizpildīt elektroniski vai drukātiem burtiem)

Juridiskās palīdzības administrācijai

1. Ziņas par personu, kura vēlas saņemt finansiālo atbalstu

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods __________________ – _______________
Deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās
 
 
Kontaktinformācija
 

(tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

Atzīmējiet, vai esat:

Latvijas pilsonis

Latvijas nepilsonis

Informācija par personu apliecinošu dokumentu

Sērija, numurs 
Izdošanas datums 
Izdevējiestāde 

2. Ziņas par bērnu, kas saistīts ar aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atņemšanas procesu

Vārds(-i) 
Uzvārds 
Personas kods __________________ – _______________
Ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datus  
 

(dd. mm. gggg.)

 
Deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās
 
 

3. Ziņas par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atņemšanas procesu

3.1. Lietas būtība

 
 
 
 
 

3.2. Virzītājiestādes vai tiesas nosaukums

 
 
 

3.3. Īpašie apstākļi, kas jāņem vērā

3.3.1. noteikts iestādes vai tiesas nolēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņš

 
 
 

3.3.2. noteikts lietas izskatīšanas datums

 
 
 

3.3.3. cits apstāklis

 
 
 
 

4. Finansiālā atbalsta saņemšanas pamats1

 
 
 
 
 
 

5. Informācija par juridiskās palīdzības sniedzēja atzinumu un vienošanos par turpmāko juridisko palīdzību – pārstāvību

Atzinuma datums un numurs 
Vienošanās datums un numurs 

6. Informācija par juridiskās palīdzības sniedzēju ārvalstīs

Vārds, uzvārds (vai juridiskās personas nosaukums) 
Prakses vietas adrese 
Informācija par tiesībām sniegt juridisko palīdzību attiecīgajā ārvalstī (izdotā dokumenta datums un numurs)
 
Kontaktinformācija 
Juridiskās palīdzības sniedzēja konta numurs, norēķinu iestādes nosaukums un kods
 

7. Informācija par pievienotajiem dokumentiem2

 
 
 
 

8. Informācija par lēmuma saņemšanas veidu

nosūtīt lēmumu elektroniska dokumenta formā uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi3 (lēmums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu)
 
nosūtīt lēmumu pa pastu uz adresi 
 
izsniegt lēmumu personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, kā arī apņemos laikus, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad esmu uzzinājis(-usi) par izmaiņām iesniegumā minētajās ziņās, paziņot par tām Juridiskās palīdzības administrācijai.

Apņemos līdzdarboties finansiālā atbalsta saņemšanas procesā laikus un prasītajā apjomā, iesniedzot Juridiskās palīdzības administrācijai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

Esmu informēts(-a), ka Juridiskās palīdzības administrācija nenodrošinās finansiālo atbalstu vai pārtrauks finansiālā atbalsta sniegšanu, ja neiesniegšu apliecinājumu, ka ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzējs sniedzis juridisko konsultāciju.

Datums4 Paraksts4 

Piezīmes.
1. Informāciju norādīt, ja mainījušies apstākļi kopš pirmā finansiālā atbalsta pieprasījuma iesniegšanas.
2. Ja pievienoti papildu dokumenti, kas netika pievienoti pirmajam pieprasījumam par finansiālā atbalsta saņemšanu.
3. Spēkā no 2018. gada 1. marta saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu.
4. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 165Pieņemts: 21.03.2017.Stājas spēkā: 29.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 28.03.2017. OP numurs: 2017/64.11
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289666
29.03.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)