Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 165

Rīgā 2017. gada 21. martā (prot. Nr. 14 16. §)
Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību

1. Noteikumi nosaka:

1.1. finansiālā atbalsta iesnieguma veidlapas paraugu juridiskās palīdzības sniedzēja ārvalstīs (turpmāk – juridiskās palīdzības sniedzējs) konsultācijai aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī (1. pielikums);

1.2. finansiālā atbalsta iesnieguma veidlapas paraugu juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvībai ārvalsts iestādes pieņemtā lēmuma pārskatīšanai par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu vai juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvībai tiesvedības procesā par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī (2. pielikums);

1.3. iesnieguma iesniegšanas kārtību;

1.4. finansiālā atbalsta apmēru;

1.5. finansiālā atbalsta izmaksāšanas nosacījumus un kārtību.

2. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

2.1. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

2.2. pa pastu;

2.3. personīgi Tiesu administrācijā;

2.4. personīgi Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 05.12.2023. noteikumiem Nr. 711)

3. Finansiālā atbalsta apmērs, ieskaitot izdevumus, kas saistīti ar pārskaitījuma veikšanu:

3.1. juridiskās palīdzības sniedzēja juridiskajai konsultācijai – izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 200 euro;

3.2. juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvībai iestādes pieņemtā lēmuma pārskatīšanai – izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 1300 euro;

3.3. juridiskās palīdzības sniedzēja pārstāvībai tiesvedības procesā – izdevumu faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 1300 euro katrā tiesas instancē.

4. Lai saņemtu finansiālo atbalstu par šo noteikumu 3. punktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, persona Tiesu administrācijā iesniedz juridiskās palīdzības sniedzēja apliecinājumu par sniegto juridisko palīdzību.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

5. Apliecinājumā par sniegto juridisko palīdzību norāda šādu informāciju:

5.1. personu, kurai ir sniegta juridiskā palīdzība;

5.2. juridiskās palīdzības sniedzēju (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums), prakses vietas adresi, kontaktinformāciju, norēķinu iestādes nosaukumu, kodu un konta numuru;

5.3. datumu, kad noslēgta vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, un vienošanās numuru vai izrakstītā rēķina datumu un numuru, kā arī sniegtās juridiskās palīdzības veidu atbilstoši šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3. apakšpunktam un samaksas apmēru;

5.4. lietas būtību, tās procesuālo stadiju un virzītājiestādi vai tiesu;

5.5. atzinumu par turpmākās juridiskās palīdzības lietderību un nepieciešamību (šo informāciju norāda pēc šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās juridiskās konsultācijas sniegšanas).

6. Apliecinājumu iesniedz 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās juridiskās konsultācijas sniegšanas un divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minētās pārstāvības īstenošanas.

7. Apliecinājumu par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās juridiskās konsultācijas sniegšanu apstiprina persona, savukārt apliecinājumu par šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minētās pārstāvības īstenošanu attiecīgi apstiprina virzītājiestādes vai tiesas pārstāvis.

8. Ja Tiesu administrācija konstatē, ka jautājuma izlemšanai par šo noteikumu 3. punktā minētā finansiālā atbalsta izmaksāšanu nepieciešama papildu informācija, tā 10 darbdienu laikā no apliecinājuma saņemšanas dienas vai no dokumentu tulkojuma saņemšanas dienas pieprasa to personai un nosaka termiņu papildu informācijas iesniegšanai, kas nevar būt īsāks par 10 darbdienām no pieprasījuma saņemšanas dienas. Papildu informācijas pieprasīšana aptur šo noteikumu 9. punktā minēto finansiālā atbalsta izmaksāšanas termiņu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

9. Tiesu administrācija mēneša laikā pēc tam, kad saņemts pilnīgi un pareizi sagatavots apliecinājums par juridiskās palīdzības sniegšanu, pārskaita finansiālajam atbalstam paredzētos naudas līdzekļus uz apliecinājumā norādīto juridiskās palīdzības sniedzēja kontu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

10. Ja persona informējusi Tiesu administrāciju par juridiskās palīdzības sniedzēja maiņu gadījumos, kad juridiskās palīdzības sniedzējs juridiskās palīdzības sniegšanu objektīvu iemeslu dēļ nevar uzsākt vai turpināt, persona jaunas garantijas vēstules sagatavošanai Tiesu administrācijai iesniedz attiecīgi šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādīto informāciju par jauno juridiskās palīdzības sniedzēju. Tiesu administrācija veic samaksu sākotnējam juridiskās palīdzības sniedzējam par faktiski nodrošināto juridisko palīdzību un jauno juridiskās palīdzības sniedzēju garantijas vēstulē informē par šo noteikumu 3. punktā minēto finansiālo atbalstu vai tā atlikumu. Finansiālo atbalstu neatkarīgi no juridiskās palīdzības sniedzēju maiņas izmaksā, kopā nepārsniedzot šo noteikumu 3. punktā paredzēto apmēru.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

11. Par derīgiem finansiālā atbalsta piešķiršanas jautājuma izlemšanai ir uzskatāmi finansiālā atbalsta pieprasījumi, kuri sagatavoti, izmantojot finansiālā atbalsta iesnieguma veidlapu paraugus šo noteikumu 2017. gada 21. marta redakcijā, un iesniegti pirms 2024. gada 1. janvāra, bet līdz minētajam datumam nav izskatīti Juridiskās palīdzības administrācijā.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 21. marta
noteikumiem Nr. 165

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

Iesniegums finansiālā atbalsta pieprasījumam juridiskās palīdzības sniedzēja ārvalstīs konsultācijai par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī

(Iesniegumu aizpildīt elektroniski vai drukātiem burtiem)

Tiesu administrācijai

1. Ziņas par personu, kura vēlas saņemt finansiālo atbalstu

Vārds 
Uzvārds 

Personas kods ___________ - ___________

Deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās

 
 
 
Kontaktinformācija 
 

(tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

Atzīmējiet, vai esat:

Latvijas pilsonis

Latvijas nepilsonis

Informācija par personu apliecinošu dokumentu

Sērija, numurs 
Izdošanas datums 
Izdevējiestāde 

2. Ziņas par bērnu, kas saistīts ar aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atņemšanas procesu

Vārds 
Uzvārds 

Personas kods ___________ - ___________

Ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datus 
 

(dd.mm.gggg.)

Deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās

 
 

3. Ziņas par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atņemšanas procesu

3.1. Lietas būtība

 
 
 
 

3.2. Virzītājiestādes vai tiesas nosaukums

 
 
 

3.3. Īpašie apstākļi, kas jāņem vērā

3.3.1. noteikts iestādes vai tiesas nolēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņš

 
 
 

3.3.2. noteikts lietas izskatīšanas datums

 
 
 

3.3.3. cits apstāklis

 
 
 
 

4. Finansiālā atbalsta saņemšanas pamats

Atzīmējiet finansiālā atbalsta saņemšanas pamatu

neatbilstu subjektu lokam, kam attiecīgajā ārvalstī ir tiesības saņemt juridisko palīdzību (izņemot neatbilstību mantiskā stāvokļa kritērijam)

ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas vai attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta juridiskā palīdzība

atbilstu subjektu lokam, kam attiecīgajā ārvalstī ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, taču ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzējs ir atzinis, ka juridiskā palīdzība lietā nav lietderīga vai juridiskās palīdzības sniegšanu nav iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas valstspiederīgā neatkarīgu iemeslu dēļ; kompetentā iestāde (nosaukums) ______________________________________________________________________ un juridiskās palīdzības sniedzējs ārvalstīs (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums), kas devis atzinumu _____________________________________________________

5. Informācija par juridiskās palīdzības sniedzēju ārvalstīs un noslēgto vienošanos par juridiskās palīdzības sniegšanu

5.1. Informācija par juridiskās palīdzības sniedzēju ārvalstīs

Vārds, uzvārds (vai juridiskās personas nosaukums) 
  
Prakses vietas adrese 

Informācija par tiesībām sniegt juridisko palīdzību attiecīgajā ārvalstī (izdotā dokumenta datums un numurs)

 
 
Kontaktinformācija 
  
Juridiskās palīdzības sniedzēja konta numurs, norēķinu iestādes nosaukums un kods 
 

5.2. Informācija par noslēgto vienošanos par juridiskās palīdzības sniegšanu

Vienošanās noslēgšanas datums 
  
Vienošanās numurs 
  
Rēķina datums un numurs (ja vienošanās nav slēgta) 

6. Informācija par pievienotajiem dokumentiem

Atzīmējiet, kuru dokumentu oriģināli vai apliecinātas kopijas pievienotas pielikumā1

dokuments, kas apliecina, ka ārvalsts kompetentā iestāde ir brīdinājusi vai uzsākusi procesu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu

 

ārvalsts kompetentās iestādes atteikums par juridiskās palīdzības nodrošināšanu vai apliecinājums, ka ārvalstī nav juridiskās palīdzības sistēmas vai juridiskā palīdzība attiecīgajā lietu kategorijā nav paredzēta

 

ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzēja atzinums par juridiskās palīdzības nelietderību

 

dokumenti, kas apliecina, ka juridiskās palīdzības sniegšanu nav iespējams uzsākt vai turpināt no Latvijas valstspiederīgā neatkarīgu iemeslu dēļ

 

vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, kurā norādīts juridiskās palīdzības veids vai rēķins, ja vienošanās nav noslēgta

 

dokuments, kas apliecina juridiskās palīdzības sniedzēja tiesības sniegt juridisko palīdzību

 

7. Informācija par lēmuma saņemšanas veidu

nosūtīt lēmumu elektroniska dokumenta formā uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (lēmums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu)

 
 
nosūtīt lēmumu pa pastu uz adresi 
 

izsniegt lēmumu personīgi Tiesu administrācijā

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, kā arī apņemos laikus, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad esmu uzzinājis(-usi) par izmaiņām iesniegumā minētajās ziņās, paziņot par tām Tiesu administrācijai.

Apņemos līdzdarboties finansiālā atbalsta saņemšanas procesā laikus un prasītajā apjomā, iesniedzot Tiesu administrācijai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

Esmu informēts(-a), ka Tiesu administrācija nenodrošinās finansiālo atbalstu vai pārtrauks finansiālā atbalsta sniegšanu, ja neiesniegšu apliecinājumu, ka ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzējs sniedzis juridisko konsultāciju.

Datums2 

Paraksts2

 

Piezīmes.

1. Dokumentus iespējams pievienot ārvalsts valodā. Tiesu administrācija saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 14.7 panta ceturto daļu veic dokumentu tulkojumu.

2. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 21. marta
noteikumiem Nr. 165

(Pielikums MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 711 redakcijā)

Iesniegums finansiālā atbalsta pieprasījumam turpmākās pārstāvības nodrošināšanai ārvalstīs

(Iesniegumu aizpildīt elektroniski vai drukātiem burtiem)

Tiesu administrācijai

1. Ziņas par personu, kura vēlas saņemt finansiālo atbalstu

Vārds 
Uzvārds 

Personas kods ___________ - ___________

Deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās

 
 
 
Kontaktinformācija 
 

(tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

Atzīmējiet, vai esat:

Latvijas pilsonis

Latvijas nepilsonis

Informācija par personu apliecinošu dokumentu

Sērija, numurs 
Izdošanas datums 
Izdevējiestāde 

2. Ziņas par bērnu, kas saistīts ar aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atņemšanas procesu

Vārds 
Uzvārds 

Personas kods ___________ - ___________

Ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datus 
 

(dd.mm.gggg.)

Deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās

 
 

3. Ziņas par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas vai atņemšanas procesu

3.1. Lietas būtība

 
 
 
 

3.2. Virzītājiestādes vai tiesas nosaukums

 
 
 

3.3. Īpašie apstākļi, kas jāņem vērā

3.3.1. noteikts iestādes vai tiesas nolēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņš

 
 
 

3.3.2. noteikts lietas izskatīšanas datums

 
 
 

3.3.3. cits apstāklis

 
 
 
 

4. Finansiālā atbalsta saņemšanas pamats1

 
 
 
 
 
 

5. Informācija par juridiskās palīdzības sniedzēja atzinumu un vienošanos par turpmāko juridisko palīdzību – pārstāvību

Atzinuma datums un numurs 
Vienošanās datums un numurs 

6. Informācija par juridiskās palīdzības sniedzēju ārvalstīs

Vārds, uzvārds (vai juridiskās personas nosaukums) 
  
Prakses vietas adrese 

Informācija par tiesībām sniegt juridisko palīdzību attiecīgajā ārvalstī (izdotā dokumenta datums un numurs)

 
 
Kontaktinformācija 
  
Juridiskās palīdzības sniedzēja konta numurs, norēķinu iestādes nosaukums un kods 

7. Informācija par pievienotajiem dokumentiem2

 
 
 
 

8. Informācija par lēmuma saņemšanas veidu

nosūtīt lēmumu elektroniska dokumenta formā uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (lēmums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu)

 
 
nosūtīt lēmumu pa pastu uz adresi 
 

izsniegt lēmumu personīgi Tiesu administrācijā

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, kā arī apņemos laikus, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad esmu uzzinājis(-usi) par izmaiņām iesniegumā minētajās ziņās, paziņot par tām Tiesu administrācijai.

Apņemos līdzdarboties finansiālā atbalsta saņemšanas procesā laikus un prasītajā apjomā, iesniedzot Tiesu administrācijai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

Esmu informēts(-a), ka Tiesu administrācija nenodrošinās finansiālo atbalstu vai pārtrauks finansiālā atbalsta sniegšanu, ja neiesniegšu apliecinājumu, ka ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzējs sniedzis juridisko konsultāciju.

Datums3 

Paraksts3

 

Piezīmes.

1. Informāciju norādīt, ja mainījušies apstākļi kopš pirmā finansiālā atbalsta pieprasījuma iesniegšanas.

2. Ja pievienoti papildu dokumenti, kas netika pievienoti pirmajam pieprasījumam par finansiālā atbalsta saņemšanu.

3. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 165Pieņemts: 21.03.2017.Stājas spēkā: 29.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 28.03.2017. OP numurs: 2017/64.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289666
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2017","iso_value":"2017\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2017.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"