Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2021. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni Talsu novadā".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Talsos 2010. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 10, 49. p., lēmums Nr. 321)
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta 1. daļas 13. punktu
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta 2. daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada administratīvā teritorija, tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;

1.1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis;

1.1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu

2.1. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro, un kura atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

2.2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:

2.2.1. vientuļš pensionārs vai invalīds, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75 % no valstī noteiktās minimālās darba algas, un ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi;

2.2.2. visi ģimenes locekļi ir vecuma pensijas vai invaliditātes pensijas, vai valsts sociālās nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, un viņu vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 65 % no valstī noteiktās minimālās darba algas, un ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi;

2.2.3. kāds no ģimenes locekļiem (persona) ir darbspējīgā vecumā, un to vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas, un ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.

(Talsu novada domes 25.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

2.3. Novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms iesniedzēja vai tā ģimenes locekļa īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošais:

2.3.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopēja saimniecība ar iesniedzēju un kurām nepieder cits nekustamais īpašums;

2.3.2. zeme, kuras platība nepārsniedz 5 hektārus; tā tiek izmantota mājsaimniecības uzturēšanai un ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, netiek iznomāta citai personai;

2.3.3. mežs, kura platība nepārsniedz 2 hektārus; tas tiek izmantots mājsaimniecības uzturēšanai un ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, netiek iznomāts citai personai;

2.3.4. viens automobilis vai viens motocikls, viena laiva, kas ir ģimenes īpašumā, un viens motorollers, velosipēds, mopēds katram ģimenes loceklim.

(Talsu novada domes 14.06.2012. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā)

2.4. Sociālais dienests ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē līdzvērtīgi kārtībai, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu.

2.5. Ģimene (persona) netiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja tā sev piederošo nekustamo īpašumu pēdējo sešu mēnešu periodā ir dāvinājusi trešajai personai

(Talsu novada domes 12.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā, kas grozīta ar 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana un novērtēšana

3.1. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Talsu novada sociālais dienests vai sociālā dienesta attālinātie klientu pieņemšanas punkti, atbilstoši pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas administratīvajai teritorijai (turpmāk – sociālais dienests), novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu.

3.2. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs sociālajā dienestā iesniedz:

3.2.1. aizpildītu noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);

3.2.2. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus (krājkonta izdruka, katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta izraksti, izziņa no darba vietas par algas apmēru, darba līgums, zemesgrāmatas apliecība, īres līgums u.c.) vai to kopijas (uzrādot oriģinālus);

3.2.3. izdevumus apliecinošus dokumentus (ja attiecināms).

(Grozīts ar Talsu novada domes 12.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

3.3. Sociālais dienests pēc šo noteikumu 3.1. un 3.2. punktā minēto dokumentu pirmreizējas saņemšanas apseko ģimeni (personu) tās dzīvesvietā, novērtē klienta sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Turpmāka apsekošana dzīvesvietā tiek veikta atbilstoši nepieciešamībai ne retāk kā vienu reizi gadā.

(Talsu novada domes 12.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

3.4. Sociālais dienests trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka, izvērtējot:

3.4.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iesniegumu, deklarāciju un tajā norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem;

3.4.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju;

3.4.3. juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju;

3.4.4. klienta dzīvesvietas apsekošanas faktus.

4. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana

4.1. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(Talsu novada domes 15.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

4.2. Sociālā darba speciālists pēc informācijas par ģimenes (personas) ienākumu, materiālās situācijas un sadzīves apstākļu izvērtēšanas, sagatavo priekšlikumus lēmuma pieņemšanai par atbilstību trūcīgu vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

4.3. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem sociālā dienesta vadītājs, sociālā dienesta vadītāja prombūtnes laikā – dienesta vadītāja vietnieks, sociālās palīdzības nodaļas vadītājs vai sociālais darbinieks saskaņā ar sociālā dienesta vadītāja rīkojumu ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(Talsu novada domes 14.06.2012. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

4.4. Pēc šo noteikumu 4.1. punktā noteiktā perioda beigām, ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, pēc šo noteikumu 3.1. un 3.2. punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

4.5. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālais dienests pēc klienta pieprasījuma izsniedz izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, ja tā nepieciešama palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī citu atvieglojumu saņemšanai.

4.6. Ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto ienākumu līmeni, bet nav ievēroti citi nosacījumi, Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam uz laiku – vienu kalendāra mēnesi.

(Talsu novada domes 16.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

5. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

5.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē.

5.2. Talsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 10.09.2009. saistošos noteikumus Nr. 49 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Talsu novadā" (sēdes protokols Nr. 10, lēmums Nr. 238).

Talsu novada domes priekšsēdētājs M.Krotovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 29.04.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Zaudē spēku: 22.04.2021.Publicēts: Talsu Novada Ziņas, 11, 01.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
289521
{"selected":{"value":"18.07.2020","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-21.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-21.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2018","iso_value":"2018\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2018.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2018","iso_value":"2018\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2018.-21.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2017","iso_value":"2017\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2017.-08.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2012","iso_value":"2012\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2011","iso_value":"2011\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2011.-31.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-01.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)