Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Liepājā 2017.gada 19.janvārī (prot. Nr.1, 1.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta 11, trešo un ceturto daļu
(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja (turpmāk – nodokļa maksātājs) atbilstību šo Noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija (turpmāk – Nodokļu administrācija).

3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

4. Deklarētā dzīvesvieta Noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē.

II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU KATEGORIJAS, KURAS VAR SAŅEMT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMUS

5. Atvieglojumus taksācijas gadam nosaka nodokļa, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta prasībām, maksātājiem:

5.1. 70% apmērā personām, kurām ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests) lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss;

5.2. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26);

5.3. 50% apmērā politiski represētajai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu, par kuru persona ir noslēgusi īres vai nomas līgumu ar pašvaldību;

5.4. 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas un kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus sporta jomā;

5.5. 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas kapitālsabiedrībām, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas un kuras veic pašvaldības deleģētos uzdevumus kultūras jomā pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos;

5.6. 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas personām, kuras savu saimniecisko darbību veic Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajās izglītības iestāžu telpās, nodrošinot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu;

5.7. 90% apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas nodokļa maksātājiem (nomniekiem) par Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošajām ēkām (telpu grupām), kas tiek izmantotas (iznomātas) organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai;

5.8. 70% apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas Liepājas pilsētā esošo vēsturisko ēku (ēka, kas būvēta laikā līdz 1940.gadam) īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), ja ir veikta ēkas pilna fasāžu restaurācija, atjaunošana vai pārbūve;

5.9. 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atvasinātām publiskām personām, par to īpašumā esošu neiznomātu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijā un tai piegulošajā teritorijā, ko ierobežo Brīvības, Zemnieku, Parka, Ezermalas ielas, Zirgu sala, Liepājas ezers un Meldru iela, esošo nekustamo īpašumu, kurš tiek lietots atvasinātās publiskās personas funkciju izpildes nodrošināšanai.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 23.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 5.9. apakšpunkts piemērojams ar 2020. taksācijas gadu, sk. grozījumu 2. punktu)

III. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTI ATVIEGLOJUMI

6. Personai, kurai saskaņā ar šo Noteikumu 5.1.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam, balstoties uz Sociālā dienesta datiem par personas atbilstību šo Noteikumu nosacījumiem.

7. Personām, kuras minētas šo Noteikumu 5.3., 5.7. un 5.8.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir ar nākamo mēnesi pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, ja persona atbilst šo Noteikumu nosacījumiem.

8. Personām, kuras minētas šo Noteikumu 5.3.apakšpunktā, piešķir atvieglojumus par šādiem nekustamā īpašuma objektiem:

8.1. par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi;

8.2. par telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), un tām piekritīgo zemi.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

9. Personām, kuras minētas šo Noteikumu 5.3.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas ir personas deklarētā dzīvesvieta Liepājas pilsētā un netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

10. Nodokļu atvieglojumus 5.4. un 5.5.apakšpunktā minētajām personām piešķir par taksācijas gadu, ja ir noslēgts deleģēšanas līgums ar Liepājas pilsētas pašvaldību.

11. Nodokļu atvieglojumus 5.6.apakšpunktā minētajām personām piešķir par taksācijas gadu, ja ir spēkā telpu nomas līgums ar Liepājas pilsētas pašvaldību.

12. Personām, kuras minētas šo Noteikumu 5.7.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir, ja ir spēkā nomas līgums ar Liepājas pilsētas pašvaldību, organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ēka (telpu grupa) tiek izmantota sabiedriskā labuma darbības jomā.

13. Personām, kuras minētas šo Noteikumu 5.8.apakšpunktā, atvieglojumus piešķir par ēkām, ja tajās nav notikušas nesaskaņotas pārbūves un kurās šo Noteikumu 5.8.apakšpunktā norādītie būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (tas ir, būvdarbi pieņemti ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu) pirmstaksācijas gadā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

14. Personām, kuras minētas šo Noteikumu 5.7. un 5.8.apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi Liepājas pilsētas pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem.

15. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu pamata, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

16. Par atvieglojumu piešķiršanu Nodokļu administrācija paziņo nodokļa maksātājam nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

IV. ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

17. Noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajām personām nav jāiesniedz iesniegums Nodokļu administrācijā.

18. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

19. Nodokļa maksātāji, kuri atbilst šo Noteikumu 5.3., 5.7. un 5.8.apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja kategorijai, līdz taksācijas gada 1.decembrim, bet nodokļa maksātāji, kuri atbilst šo Noteikumu 5.4. – 5.6.apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja kategorijai, līdz taksācijas gada 31.decembrim, iesniedz Liepājas pilsētas pašvaldībā motivētu iesniegumu, kuram pievieno:

19.1. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26);

19.2. Noteikumu 5.3.apakšpunktā minētā nodokļa maksātāju kategorija – politiski represētās personas apliecības kopiju vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopiju;

19.3. Noteikumu 5.4., 5.5. un 5.7.apakšpunktā (ja nodokļa maksātājs īpašumā veic saimniecisko darbību) minētā nodokļa maksātāju kategorija – de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

19.4. Noteikumu 5.6.apakšpunktā minētā nodokļa maksātāju kategorija – nomas līguma kopiju un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

19.5. Noteikumu 5.8.apakšpunktā minētā nodokļa maksātāju kategorija (ja nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību) – de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karti ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu Nodokļu administrācija iegūst Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE".

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

20. Nodokļu administrācijai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Liepājas pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes, un pieprasīt papildu informāciju pašvaldības iestādēs.

V. TIESĪBU ZAUDĒŠANA UZ ATVIEGLOJUMIEM

21. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

22. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz Noteikumos paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi:

22.1. pēc 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētā attiecīgā ģimenes (personas) statusa zaudēšanas;

22.2. pēc 5.6.apakšpunktā minētā nomas līguma izbeigšanas;

22.3. pēc 5.7.apakšpunktā minētā attiecīgā sabiedriskā labuma organizācijas statusa zaudēšanas;

22.4. pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta vai fiziskas personas pasludināšanas par maksātnespējīgu;

22.5. pēc deleģēšanas līguma termiņa izbeigšanās 5.4. un 5.5.apakšpunktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

22.1 Par saistošo noteikumu 5.8.apakšpunktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem atvieglojumus piešķir trīs taksācijas gadus.

(Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

23. Nodokļa maksātājs, saņemot Nodokļu administrācijas nosūtīto nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai motivēto atteikumu, var:

23.1. apstrīdēt, vēršoties pie Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja;

23.2. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

24. Noteikumi piemērojami ar 2017.taksācijas gadu.

25. 2018.gadā atvieglojumi ir piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, ja Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada 12.oktobra saistošo noteikumu Nr.17 "PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANU LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ" 5.1.apakšpunktā minētajā objektā:

25.1. tiek deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai:

25.1.1. līdz 2018.gada 1.jūnijam – 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja vien deklarēšanās nav bijusi par pamatu taksācijas periodā piemērot samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi citam Liepājas administratīvajā teritorijā esošam nekustamā īpašuma nodokļa objektam;

25.1.2. līdz 2018.gada 1.septembrim – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja vien deklarēšanās nav bijusi par pamatu taksācijas periodā piemērot samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi citam Liepājas administratīvajā teritorijā esošam nekustamā īpašuma nodokļa objektam;

25.2. tiek veikta dzīvojamās ēkas nojaukšana vai konservācija saskaņā ar spēkā esošu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" izsniegtu būvniecības ieceres dokumentāciju – 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

(Liepājas pilsētas domes 15.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

26. Noteikumu 25.punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja iesniegumu, kuru iesniedz līdz 2018.gada 31.decembrim, piešķir Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija.

(Liepājas pilsētas domes 15.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 19.01.2017.Stājas spēkā: 23.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 22.02.2017. OP numurs: 2017/40.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
288869
{"selected":{"value":"31.01.2020","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.01.2020","iso_value":"2020\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2018","iso_value":"2018\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2018.-30.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-23.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2017","iso_value":"2017\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.01.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)