Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 86

Rīgā 2017. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 6. §)
Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā elektroenerģijas ražotājs (turpmāk – ražotājs), kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus vai augstas efektivitātes koģenerāciju, var saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu (turpmāk – izcelsmes apliecinājums);

1.2. izcelsmes apliecinājumā ietveramo informāciju;

1.3. pilnvaroto institūciju, kas izsniedz izcelsmes apliecinājumus.

2. Šo noteikumu izpratnē augstas efektivitātes koģenerācija ir process, kurā vienlaikus tiek ražota siltumenerģija un elektroenerģija un kurš atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. ražošana koģenerācijas režīmā koģenerācijas iekārtās nodrošina primārās enerģijas ietaupījumu, ko aprēķina saskaņā ar kārtību, kādā aprēķināms koģenerācijas staciju saražotās primārās enerģijas ietaupījums, vismaz 10 % apmērā salīdzinājumā ar atsauces vērtībām siltuma un elektroenerģijas atsevišķai ražošanai;

2.2. ražošana maza apjoma koģenerācijas iekārtās (koģenerācijas iekārta ar uzstādīto elektrisko jaudu mazāku par 1 MW), kas ļauj sasniegt primārās enerģijas ietaupījumu.

3. Izcelsmes apliecinājumu ražotājs var saņemt par elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijas procesā. Par katru saražotās elektroenerģijas vienību izsniedz ne vairāk kā vienu izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumā elektroenerģijas daudzumu norāda MWh.

4. Izcelsmes apliecinājumus elektroniski izsniegt un uzskaitīt ir pilnvarota Ekonomikas ministrija (turpmāk – ministrija).

5. Lai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, ražotājs, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, iesniedz ministrijā iesniegumu un atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam aizpildītu veidlapu, bet ražotājs, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto augstas efektivitātes koģenerāciju, iesniedz ministrijā iesniegumu un atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam aizpildītu veidlapu. Veidlapā sniegtos datus apliecina tās sistēmas operators, kuras elektrotīkliem stacija ir pieslēgta. Ražotājs, kurš elektroenerģiju ražo augstas efektivitātes koģenerācijā, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas cenu un daudzumu. Iesniegumu un tā pielikumus var noformēt un iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

6. Ja iesniegums satur visu nepieciešamo informāciju, ministrija pieņem lēmumu izsniegt ražotājam izcelsmes apliecinājumu un paziņo to ražotājam. Pēc minētā lēmuma pieņemšanas ministrija elektroniski izsniedz ražotājam izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumā norāda šo noteikumu 9. un 10. punktā minēto informāciju.

7. Ja komersants neiesniedz ministrijas pieprasīto papildu informāciju vai no komersanta sniegtās informācijas izriet, ka elektroenerģija nav saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, ministrija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt izcelsmes apliecinājumu.

8. Ministrijas lēmumu par atteikumu izsniegt izcelsmes apliecinājumu ražotājs var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

9. Izcelsmes apliecinājumā norāda šādu informāciju:

9.1. energoresursi, no kuriem tika iegūta elektroenerģija, un ražošanas sākuma un beigu datums;

9.2. tās iekārtas nosaukums, atrašanās vieta, veids un siltumenerģijas un elektroenerģijas jauda, kurā enerģija saražota;

9.3. izcelsmes apliecinājuma izdošanas datums, valsts un unikāls identifikācijas numurs;

9.4. valsts atbalsta apmērs un atbalsta shēmas veids, ja enerģijas ražošanas vienība ir guvusi valsts atbalstu;

9.5. iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas datums.

10. Izcelsmes apliecinājumā par augstas efektivitātes koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju papildus šo noteikumu 9. punktā minētajam norāda šādu informāciju:

10.1. elektroenerģijas ražošanā izmantotā kurināmā veida zemākā siltumspēja;

10.2. līdz ar elektroenerģiju iegūtā siltuma daudzums un izmantojums;

10.3. rūpnieciskās iekārtas nominālā elektroenerģijas un siltumenerģijas efektivitāte;

10.4. augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas daudzums, uz kuru attiecas apliecinājums;

10.5. primārās enerģijas ietaupījums, kas aprēķināts saskaņā ar kārtību, kādā aprēķināms koģenerācijas staciju saražotās primārās enerģijas ietaupījums.

11. Ministrija informāciju par izsniegtajiem izcelsmes apliecinājumiem publicē ministrijas tīmekļvietnē un aktualizē ne retāk kā reizi mēnesī.

12. Ražotājs izcelsmes apliecinājumu var saņemt par laikposmu, kas ir ne mazāks par trijiem mēnešiem un ne ilgāks par kalendāra gadu.

13. Kopējais vienam ražotājam vienā vai vairākos izsniegtajos izcelsmes apliecinājumos norādītais elektroenerģijas apjoms attiecīgajā laikposmā nepārsniedz tajā pašā laikposmā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pārdotās elektroenerģijas apjomu.

14. Ražotājam ir pienākums informēt ministriju par izcelsmes apliecinājuma nodošanu elektroenerģijas tirgus dalībniekam.

15. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs 12 mēnešus no brīža, kad ir saražots attiecīgajā laikposmā izcelsmes apliecinājumā norādītais elektroenerģijas apjoms, vai līdz brīdim, kad ražotājs, kas saņēmis izcelsmes apliecinājumu, informē ministriju par attiecīgā izcelsmes apliecinājuma nodošanu elektroenerģijas tirgus dalībniekam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 14. februāra
noteikumiem Nr. 86
Iesniegums izcelsmes apliecinājuma saņemšanai
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra noteikumu Nr. 86 "Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība" 5. punktu,
(juridiskas personas nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds)

iesniedzu iesniegumu izcelsmes apliecinājuma saņemšanai elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Informācija par elektrostaciju, kura elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus

1.Elektroenerģijas ražošanai izmantotais
atjaunojamā energoresursa veids
 
2.Elektrostacijas veids 
3.Uzstādītās elektriskās jaudas (MW) 
4.Elektroenerģijas ražošanas sākuma datums1 
5.Elektroenerģijas ražošanas beigu datums2 
6.Attiecīgajā laikposmā3 no atjaunojamiem energoresursiem
saražotās elektroenerģijas apjoms (MWh)
 
7.Attiecīgajā laikposmā3 elektroenerģijas tirgus dalībniekiem
pārdotās elektroenerģijas apjoms (MWh)
 
8.Elektrostacijas faktiskās atrašanās vietas adrese 
   
 (administratīvā teritorija)
  
 (adrese vai zemesgabala kadastra numurs)
9.Datums, kad sākta elektrostacijas ekspluatācija 
10.Nepieciešamo izcelsmes apliecinājumu skaits un katrā izcelsmes apliecinājumā iekļaujamais elektroenerģijas apjoms (MWh)

1. tabula

Nr.
p. k.
Laikposms3, kad saražota un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pārdota elektroenerģijaNepieciešamo izcelsmes apliecinājumu skaitsElektroenerģijas apjoms
(MWh)
1.   
2.   
...   

 

11. Informācija par veiktajiem ieguldījumiem elektroenerģijas ražošanas iekārtās un to finansēšanas avotiem4

2. tabula

Ieguldījumu veidsIeguldījumu apmērs (euro)Laikposms3
Kopējie ieguldījumi, kas veikti elektroenerģijas ražošanas iekārtās  
tai skaitā ieguldījumi, kas veikti, izmantojot finansējumu no ieguldījumu atbalsta programmām5  
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas  
citas atbalsta programmas  
Juridiskās personas pilnvarotā amatpersona 
 (vārds, uzvārds)
  
(datums) 
Ar parakstu apliecinu iesniegumā sniegto ziņu patiesumu 
 (paraksts6)

Sistēmas operatora apliecinājums

     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts6)
  
(datums) 

Piezīmes.

1 Norāda, par kādu laikposmu tiek sniegta informācija.

2 Norāda, par kādu laikposmu tiek sniegta informācija.

3 Laikposms starp šā iesnieguma 4. punktā norādīto elektroenerģijas ražošanas sākuma datumu un šā iesnieguma 5. punktā norādīto elektroenerģijas ražošanas beigu datumu.

Aizpilda, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtās pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma iesniegšanas dienas ir saņemts ieguldījumu atbalsts.

Ja ieguldījumi veikti no citām atbalsta programmām, norāda programmas nosaukumu.

6 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 14. februārī
noteikumiem Nr. 86
Iesniegums izcelsmes apliecinājuma saņemšanai
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra noteikumu Nr. 86 "Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība" 5. punktu,
(juridiskas personas nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds)

iesniedzu iesniegumu izcelsmes apliecinājuma saņemšanai elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot augstas efektivitātes koģenerāciju.

Informācija par elektrostaciju, kura elektroenerģijas ražošanai izmanto
augstas efektivitātes koģenerāciju

1.Elektroenerģijas ražošanai izmantotais energoresursa veids 
2.Elektrostacijas veids 
3.Uzstādītās elektriskās jaudas 
4.Uzstādītās koģenerācijas siltumenerģijas ražošanas jaudas (MW) 
5.Elektroenerģijas ražošanas sākuma datums1 
6.Elektroenerģijas ražošanas beigu datums2 
7.Attiecīgajā laikposmā3 saražotās elektroenerģijas apjoms (MWh) 
8.Attiecīgajā laikposmā3 elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pārdotās elektroenerģijas apjoms (MWh) 
9.Elektrostacijas faktiskās atrašanās vietas adrese 
   
(administratīvā teritorija)
   
(adrese vai zemesgabala kadastra numurs)
10.Datums, kad sākta elektrostacijas ekspluatācija 
11.Pieslēguma spriegums (kV) 
12.Koģenerācijas tehnoloģijas veids 
13.Lietderīgās siltumenerģijas lietotājs 
14.Nepieciešamo izcelsmes apliecinājumu skaits un katrā izcelsmes apliecinājumā iekļaujamais elektroenerģijas apjoms (MWh)

1. tabula

Nr. p. k.Laikposms3, kad saražota un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem pārdota elektroenerģijaNepieciešamo izcelsmes apliecinājumu skaitsElektroenerģijas apjoms (MWh)
1.   
2.   
...   

 

15. Informācija par veiktajiem ieguldījumiem elektroenerģijas ražošanas iekārtās un to finansēšanas avotiem4

2. tabula

Ieguldījumu veidsIeguldījumu apmērs (euro)Laikposms3
Kopējie ieguldījumi, kas veikti elektroenerģijas ražošanas iekārtās  
tai skaitā ieguldījumi, kas veikti, izmantojot finansējumu no ieguldījumu atbalsta programmām5  
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas  
citas atbalsta programmas  
 

Informācija par koģenerācijas elektrostacijas darbību

 
  (laikposms)
Nr.
p. k.

 

 MērvienībaKopā
Informācija par koģenerācijā patērēto kurināmo6
1.Dabasgāzes patēriņš1000 m3123456789101112
2.Dabasgāzes zemākā siltumspējaMWh/
1000 m3
            
3.Dabasgāzes patēriņšMWh            
4.Dabasgāzes tarifsEUR/
1000 m3
            
5.Degvieleļļat            
6.Degvieleļļas zemākā siltumspējaMWh/t            
7.Degvieleļļas patēriņšMWh            
8.Degvieleļļas cenaEUR/t            
9.Koksnes šķeldas patēriņšm3ber            
10.Koksnes šķeldas blīvumskg/m3 ber            
11.Koksnes šķeldas zemākā siltumspējaMWh/t            
12.Koksnes šķeldas patēriņšMWh            
13.Koksnes šķeldas cenaEUR/m3ber            
14.Kopējais kurināmā patēriņšMWh            
15.Koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģijaMWh            
16.Lietotājam pārdotā lietderīgā siltumenerģijaMWh            
17.Lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas cenaEUR/

MWh

            
18.Saražotā elektroenerģijaMWh            
19.Tīklā nodotā elektroenerģija             
20.Pirktā elektroenerģijaMWh            
21.Koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients             
22.Par koģenerācijā saražotu atzīstamā elektroenerģijaMWh            
Juridiskās personas pilnvarotā amatpersona 
 (vārds, uzvārds)
  
(datums) 
Ar parakstu apliecinu iesniegumā sniegto ziņu patiesumu 
 (paraksts7)

Sistēmas operatora apliecinājums

     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts7)
  
(datums) 

Piezīmes.

1 Norāda, par kādu laikposmu tiek sniegta informācija.

2 Norāda, par kādu laikposmu tiek sniegta informācija.

Laikposms starp šā iesnieguma 4. punktā norādīto elektroenerģijas ražošanas sākuma datumu un šā iesnieguma 5. punktā norādīto elektroenerģijas ražošanas beigu datumu.

Aizpilda, ja elektroenerģijas ražošanas iekārtās pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma iesniegšanas dienas ir saņemts ieguldījumu atbalsts.

Ja ieguldījumi veikti no citām atbalsta programmām, norāda programmas nosaukumu.

6 Sniedz informāciju par tiem kurināmā veidiem, kurus koģenerācijas elektrostacija patērē vai plāno patērēt. Gāzveida kurināmos norāda pēc dabasgāzes parauga. Beramos kurināmos (koksnes šķelda, skaidas, kubikmetros mērāma biomasa) norāda pēc koksnes šķeldas parauga. Norāda tikai koģenerācijas iekārtā patērēto kurināmā daudzumu, neiekļaujot tajā patērētā kurināmā daudzumu siltumenerģijas ražošanai atsevišķos ūdens sildāmajos vai tvaika katlos.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 14.02.2017.Stājas spēkā: 21.02.2017.Zaudē spēku: 01.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 20.02.2017. OP numurs: 2017/38.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288817
21.02.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)