Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/5

Rīgā 2017.gada 16.februārī (prot. Nr.7, 6.p.)
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika
Izdota saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 40.pantu un 41.panta 1.4 daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Metodika nosaka kārtību, kādā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – komersants) aprēķina tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu (turpmāk – tarifa projekts) sadzīves atkritumu poligonā (turpmāk – poligons).

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

2. Komersants iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) tarifa projekta dokumenta oriģinālu (papīra formā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu ar elektronisko parakstu) un elektronisko formu (ja tarifa projekta oriģināls ir iesniegts papīra formā). Kopā ar tarifa projektu komersants iesniedz tarifa projekta aprēķinā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus, kas noteikti Regulatora lēmumā par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

3. Iesniedzot tarifa projektu, komersants pievieno aprakstu, kas atspoguļo procesu, kādā sadzīves atkritumi tiek pieņemti, sagatavoti apglabāšanai un apglabāti poligonā, kā arī norāda attiecīgo darbību apjomus iepriekšējā un kārtējā gadā.

2. Tarifa projekta aprēķināšanas vispārīgie noteikumi

4. Tarifa projektu komersants aprēķina euro par vienu tonnu sadzīves atkritumu, kas pieņemti poligonā, aprēķinu veicot saskaņā ar metodikas 1.pielikumu.

5. Komersants tarifa projektu aprēķina atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām dabas resursu nodokļa par sadzīves atkritumu apglabāšanu (turpmāk – Dabas resursu nodoklis) likmēm.

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

6. Komersants lieto izmaksu attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus un specifikāciju iesniedz kopā ar tarifa projekta pamatojuma dokumentiem. Regulators tarifa projekta izvērtēšanas laikā var prasīt komersantam pārskatīt un mainīt izmaksu attiecināšanas modeli.

7. Tarifa projektā izmaksas, sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā, un sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā, attiecināms uz vienu gadu ilgu laika periodu. Noteiktais tarifs ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai.

8. Komersants tarifa projektā precīzi un pārskatāmi atspoguļo izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu saistītos aktīvus un darbības.

9. Komersants tarifa projektā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma efektīvai sniegšanai.

10. Komersants ar ekonomiskiem aprēķiniem pamato sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai procesā radušos blakusproduktu apsaimniekošanai un bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšanai un reģenerācijai izvēlēto tehnoloģisko risinājumu priekšrocības salīdzinājumā ar alternatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem.

11. Komersants atsevišķi uzskaita un kopā ar tarifa projektu iesniedz Regulatoram pārskatu par izmaksām un ieņēmumiem, kas saistīti ar cita veida ienākumu gūšanu no poligona izmantošanas, tajā skaitā no biogāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas tirdzniecības, zemes, ēku un tehnoloģisko iekārtu iznomāšanas, neietverot izmaksas un ieņēmumus par nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu tirdzniecību. Komersants samazina tarifa projektu veidojošās izmaksas par ienākumiem, kurus tas tieši vai pastarpināti gūst no poligona infrastruktūras izmantošanas.

12. Komersants samazina tarifa projektā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst no nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu tirdzniecības, ieņēmumus samazinot par nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu sagatavošanas tirdzniecībai izmaksām.

12.1 Komersants tarifa projektā iekļauj Dabas resursu nodokli par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu.

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

13. (Svītrots ar SPRK padomes 18.01.2018. lēmumu Nr.1/1)

14. Komersants tarifa projektā neiekļauj izmaksas un sadzīves atkritumu daudzumu, kas saistīts ar citu pakalpojumu sniegšanu atkritumu apsaimniekošanas nozarē.

15. Komersants tarifa projektā peļņu novērtē kā darbības rezervēm un apgrozāmo līdzekļu piesaistei nepieciešamos līdzekļus. Peļņa procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 7% apmērā, kas aprēķināta procentos no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksām.

16. Tarifa projekta aprēķināšanai komersants izmanto sadzīves atkritumu daudzumu, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā, un sadzīves atkritumu daudzumu, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā.

17. Prognozējot sadzīves atkritumu daudzumu, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā, un prognozējot sadzīves atkritumu daudzumu, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā, komersants ņem vērā iepriekšējā gada faktiskos atkritumu daudzumus, plānotās izmaiņas kārtējā gadā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus un pašvaldību plānus, ja tādi ir apstiprināti. Kopā ar tarifa projektu komersants iesniedz skaidrojumu un pamatojumu plānotajām pieņemtā un apglabātā sadzīves atkritumu daudzuma izmaiņām.

18. Komersants iesniedz Regulatoram tarifa projektu vai kopā ar ikgadējo atskaiti par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem iesniedz Regulatoram skaidrojumu par izmaiņu iemesliem, ja vairāk nekā par 5% salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu mainījušās sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas ar Dabas resursu nodokli par vienu tonnu (EUR/t), kas aprēķinātas pēc metodikas 39.punktā norādītās formulas, aprēķinam lietojot rentabilitātes apmēru, kas vienāds ar rentabilitāti spēkā esošajā tarifā.

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

19. (Svītrots ar SPRK padomes 18.01.2018. lēmumu Nr.1/1)

3. Tarifa projektā iekļaujamās izmaksas

20. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas (ar rentabilitāti) (IP) komersants aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

IP= (Inol + Iekspl + Inod + Ik) – Ien + Ir,

kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Iekspl – ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Inod – nodokļu maksājumi (EUR);

Ik – kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu (EUR);

Ien – ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu (EUR);

Ir – peļņa, kas aprēķināta tā, lai rentabilitāte atbilstu metodikas 15.punkta nosacījumiem, kur Ir/IP≤7% (EUR).

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

20.1 Komersants tarifa projektā iekļauj Dabas resursu nodokli par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu (MDRN).

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

21. (Svītrots ar SPRK padomes 18.01.2018. lēmumu Nr.1/1)

3.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

22. Pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu (Inol) aprēķina pēc šādas formulas:

Inol = Inol.pam + Inol.nem ,

kur

Inol.pam – pamatlīdzekļu nolietojums (EUR);

Inol.nem – nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR).

23. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina saskaņā ar grāmatvedības kārtošanas normatīvajiem aktiem un komersanta pieņemto grāmatvedības politiku.

24. Ja komersants izmanto metodikas 35.punktā paredzēto ilgtermiņa kredīta pamatsummas atmaksas iekļaušanu tarifa projektā, tad aprēķināto nolietojumu samazina par metodikas 35.punktā norādīto pamatlīdzekļu atlikušajai vērtībai atbilstošo nolietojuma summu.

25. Ja pamatlīdzekļi nav pilnībā noslogoti, aprēķināto nolietojumu koriģē atbilstoši pamatlīdzekļu lietderīgai izmantošanai.

26. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina komersanta attīstības izmaksām, koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un citu nemateriālo ieguldījumu izmaksām (izņemot komersanta nemateriālo vērtību), ņemot vērā komersanta pieņemto grāmatvedības politiku.

27. Aprēķinot nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas finansēti no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, pamatlīdzekļu vērtību samazina par attiecīgās finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta vērtību, kas norādīta komersanta bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" un noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā.

3.2. Ekspluatācijas izmaksas

28. Ekspluatācijas izmaksas (Iekspl) aprēķina pēc šādas formulas:

Iekspl = Ipers + Isaimn ,

kur

Ipers – personāla izmaksas (EUR);

Isaimn – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (EUR).

29. Personāla izmaksas (Ipers) aprēķina saskaņā ar darba tiesisko attiecību un sociālās apdrošināšanas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Personāls ir visi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie komersanta darbinieki (tajā skaitā arī administratīvais personāls) atbilstoši komersanta izstrādātajam un kopā ar tarifa projektu iesniegtajam izmaksu attiecināšanas modelim.

30. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaimn) ir ar komersanta saimniecisko darbību saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, un nav iekļautas citos izmaksu posteņos. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksās ietver metodikas 1.pielikuma 3.punktā minētās izmaksas:

30.1. transportlīdzekļu, iekārtu, mehānismu un būvju ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas; izmaksas, kas saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabājamā daudzuma samazināšanu, t.sk. bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerāciju un nogādi līdz reģenerācijas vietai; izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai – iekļauj metodikas 1.pielikuma 3.1.punktā minētajos tehnoloģiskajos procesos iesaistīto transportlīdzekļu, iekārtu, mehānismu un būvju ekspluatācijas, uzturēšanas, tehnisko apkopju un remontu izmaksas, degvielas un elektrības izmaksas, tehnisko apskašu un apdrošināšanas izmaksas, izmaksas par transportlīdzekļa, iekārtas, mehānisma vai būves nomu, izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai, izmaksas, ja kādu no pakalpojumiem komersants iepērk kā ārpakalpojumu, un citas līdzīga veida izmaksas;

30.2. izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā – iekļauj vides monitoringa izmaksas poligona darbības laikā, deratizācijas un dezinfekcijas izmaksas, poligona atkritumu noglabāšanas krātuves topogrāfiskās uzmērīšanas izmaksas, smaku emisijas mērījumu un novēršanas izmaksas un citas līdzīga veida izmaksas;

30.3. sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas – iekļauj izmaksas no sadzīves atkritumiem atdalīto, bīstamo atkritumu uzglabāšanai, transportēšanai un nodošanai apglabāšanai bīstamo atkritumu poligonā;

30.4. izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā – iekļauj izmaksas plānotajiem sabiedrības izglītošanas pasākumiem saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem un pašvaldību plāniem, ja tādi ir apstiprināti; minētās izmaksas nevar pārsniegt 2% no tarifa projektā iekļautajām pilnajām izmaksām (ar rentabilitāti);

30.5. pētniecības un attīstības darbības izmaksas – iekļauj izmaksas Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā;

30.6. poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu, aprēķina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā uz tarifa projekta iesniegšanas brīdi jau segto izmaksu daļu, kas ir bijusi iekļauta attiecīgajā izmaksu postenī Regulatora iepriekš apstiprinātajos tarifos;

30.7. administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos – administratīvo telpu nomas un uzturēšanas izmaksas, sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas, gada pārskata sagatavošanas, revīzijas un juridisko pakalpojumu izmaksas, biroja tehnikas apkalpošanas izmaksas, dienesta komandējumu, apmācību un semināru izmaksas, kancelejas, biroja un reprezentācijas izmaksas, administratīvā transporta remonta, uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas un citas līdzīga veida izmaksas;

30.8. nodevu maksājumi – iekļauj valsts nodevas maksājumus par sabiedriskā pakalpojuma regulēšanu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksājumus, nodevas maksājumus par piesārņojošās darbības atļauju izsniegšanu;

30.9. pārējās izmaksas – iekļauj poligona apsardzes, ugunsdrošības un poligona teritorijas apsaimniekošanas izmaksas, darba aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas, darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas, elektroenerģijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos, un citas līdzīga veida izmaksas.

(Grozīts ar SPRK padomes 18.01.2018. lēmumu Nr.1/1)

3.3. Nodokļi

31. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnajās izmaksās (ar rentabilitāti) komersants iekļauj šādus saskaņā ar normatīvajiem aktiem aprēķinātos nodokļus (Inod):

31.1. nekustamā īpašuma nodokli par komersanta īpašumā, valdījumā un turējumā esošām ēkām, būvēm un zemi, kas tiek izmantota sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanai;

31.2. uzņēmumu ienākuma nodokli par ienākumu, kas gūts no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas;

31.3. dabas resursu nodokli par piesārņojošo vielu emisiju vidē.

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

32. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnajās izmaksās (ar rentabilitāti) neiekļauj Dabas resursu nodokli.

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

3.4. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

33. Komersants tarifa projektā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai pakalpojuma sniegšanai.

34. Komersants var iekļaut tarifa projektā pamatotus īstermiņa kredīta (līdz 5 gadi) procentu maksājumus, ja attiecīgais kredīts ir saistīts ar jaunu pamatlīdzekļu izveidošanu pakalpojuma sniegšanai un ir paredzēta naudas līdzekļu piesaistīšana no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas vai institūcijas.

35. Komersants var iekļaut tarifa projektā ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu, ja tarifa projektā netiek iekļauts par attiecīgo kredītu iegādātu pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu lietošanas laikā, nodrošinot uzskaites sistēmā šādu pamatlīdzekļu atsevišķu uzskaiti.

36. Ja spēkā esošajā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā iekļauta kredīta pamatsummas atmaksa saskaņā ar metodikas 35.punktu, komersants ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms attiecīgā kredīta pamatsummas atmaksas beigām iesniedz Regulatorā tarifa projektu, neiekļaujot tarifa projektā par attiecīgo kredītu iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu.

(Grozīts ar SPRK padomes 18.01.2018. lēmumu Nr.1/1)

37. Ja mainās apstiprinātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa veidojošajās izmaksās iekļautā kredīta termiņš, kredīta procentu maksājumu vai pamatsummas atmaksas nosacījumi, komersants viena mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas līgumā ar kredīta devēju informē Regulatoru par attiecīgajām izmaiņām.

4. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta aprēķināšana

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

38. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu komersants aprēķina pēc šādām formulām:

38.1. sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente (Kap) (EUR/t)

Kap = IP / Q,

kur

Q – sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t);

38.2. Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu (MDRN) (EUR/t)

MDRN = Qap / Q * DRN,

kur

Qap – sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t);

DRN – Dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu.

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

39. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu ar Dabas resursu nodokli (Tar DRN) (EUR/t) aprēķina pēc šādas formulas:

Tar DRN = Kap + MDRN.

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

40. (Svītrots ar SPRK padomes 18.01.2018. lēmumu Nr.1/1)

5. Izmaksu un ieņēmumu uzskaite

41. Tarifa aprēķinam komersants izmanto izmaksu un ieņēmumu uzskaiti, kas atbilst likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajam, ka komersants kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam. Izmaksu uzskaiti kopējā grāmatvedības uzskaitē komersants nodala, izmantojot kontus, apakškontus vai citas pazīmes, kas tiek nodrošinātas ar komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību.

42. Komersants grāmatvedības uzskaiti kārto tā, lai Regulators varētu izsekot visiem ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu saistītajiem saimnieciskajiem darījumiem no to sākuma līdz beigām.

43. Tarifa projekta pamatojumam komersants grāmatvedības uzskaitē izdala šādus ieņēmumu kontus:

43.1. ieņēmumi no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa;

43.2. (svītrots ar SPRK padomes 18.01.2018. lēmumu Nr.1/1);

43.3. ieņēmumi pa darbības veidiem saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu;

43.4. pārējie komersanta pamata saimnieciskās darbības ieņēmumi (komersants dala sīkāk pēc nepieciešamības).

(Grozīts ar SPRK padomes 18.01.2018. lēmumu Nr.1/1)

44. Izmaksas, kuras grāmatošanas brīdī nav iespējams tieši attiecināt uz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, sadala, izmantojot izmaksu attiecināšanas metodes, kuras norādītas metodikas 6.punktā noteiktajā izmaksu attiecināšanas modelī.

45. Komersants grāmatvedības politikā iekļauj informāciju par izmaksu un ieņēmumu kontiem, apakškontiem un citām pazīmēm, kas tiek nodrošinātas ar komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību un kas veido sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, saskaņā ar metodikas 2.pielikumu.

6. Noslēguma jautājumi

46. Tarifa projektu, kuru komersants iesniedzis Regulatorā līdz šīs metodikas spēkā stāšanās dienai un kura izvērtēšana nav pabeigta, Regulators izvērtē saskaņā ar šo metodiku.

47. Ja komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs apstiprināts laika posmā no 2017.gada 1.jūnija līdz šīs metodikas spēkā stāšanās dienai un tarifa projekta iesniegšana saistīta tikai ar metodikas 201. punktā noteikto, komersants iesniedz Regulatorā tarifa projektu līdz 2018.gada 30.martam, tarifa projekta aprēķinā saglabājot sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas (ar rentabilitāti) (IP) un sadzīves atkritumu daudzumus (Q, Qap) tādā pašā apmērā, kā ir iekļauts spēkā esošā tarifa aprēķinā, un nesniedz pamatojošos dokumentus par jau izvērtētajām izmaksām.

(SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

48. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 10.decembra lēmumu Nr. 1/23 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis 2015, 244.nr.).

49. Metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
16.02.2017. lēmumam Nr. 1/5

(Pielikums SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

Komersanta nosaukums: _______________________________________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs: ________________________________________________________

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta aprēķins

Nr.

Posteņi

Apzīmējums

Tarifa projekta aprēķins*

1.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

Inol

 
1.1.Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.:

Inol.pam

 
1.1.1.ēkas, būves  
1.1.2.iekārtas, mehānismi  
1.1.3.pārējie  
1.2.Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

Inol.nem

 
    
2.Personāla izmaksas

Ipers

 
2.1.Darba samaksa  
2.2.Sociālās apdrošināšanas izmaksas  
    
3.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Isaimn

 
3.1.Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma) pa šādiem procesiem:  
3.1.1.izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai  
3.1.1.1atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas  
3.1.1.2atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas  
3.1.1.3atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas  
3.1.2.izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu  
3.1.3.izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai  
3.1.3.1inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā  
3.1.3.2poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas  
3.1.3.3infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas  
3.1.4.izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos  
3.2.Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā  
3.3.Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas  
3.4.Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā  
3.5.Pētniecības un attīstības darbības izmaksas  
3.6.Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu  
3.7.Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos  
3.8.Nodevu maksājumi  
3.9.Pārējās izmaksas  
    
4.Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.)

Iekspl

 
    
5.Nodokļu maksājumi

Inod

 
    
6.Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

Ik

 
    
7.Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu

Ien

 
    
8.Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.  
    
9.Rentabilitāte

Ir

 
    
10.Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.)

Ip

 
    
11.Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t)

Q

 
12.Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t)

Qap

 
13.Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.)  
    
14.SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS:
14.1.Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t (10./11.)

Kap

 
14.2.Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu, EUR/t (12./11. * DRN saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu)

MDRN

 
 pie Dabas resursu nodokļa likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  
    
    
14.3.Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu nodokli, EUR/t (14.1. + 14.2)

Tar DRN

 
 pie Dabas resursu nodokļa likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  
    
    

* tarifa projekta aprēķinā iekļautās gala summas tiek atšifrētas detalizētāk pa posteņiem tarifa projekta veidojošo izmaksu/ienākumu pamatojumā

Datums ______.______._____________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

paraksts un atšifrējums

2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
16.02.2017. lēmumam Nr. 1/5

(Pielikums SPRK padomes 18.01.2018. lēmuma Nr.1/1 redakcijā)

Komersanta nosaukums: _______________________________________________________________

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta aprēķinā izmantotie konti, apakškonti un pazīmes

Nr.
p.k.

Tarifu veidojošie izmaksu un ieņēmumu posteņi*

Konta, apakškonta Nr. vai citas pazīmes, kas tiek nodrošinātas ar komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību

1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums 
2.2. Personāla izmaksas 
3.3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
4.3.1. Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma), pa šādiem procesiem: 
5.3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai 
6.3.1.1.1. atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas 
7.3.1.1.2. atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
8.3.1.1.3. atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
9.3.1.2. izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu 
10.3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai: 
11.3.1.3.1. inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā 
12.3.1.3.2. poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas 
13.3.1.3.3. infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas 
14.3.1.4. izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
15.3.2. Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā 
16.3.3. Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
17.3.4. Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
18.3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas 
19.3.6. Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
20.3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
21.3.8. Nodevu maksājumi 
22.3.9. Pārējās izmaksas 
23.5. Nodokļu maksājumi 
246. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 
25.7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu 
26.11. Sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts apglabāšanai poligonā kārtējā gadā (t) 
27.12. Sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts poligonā kārtējā gadā (t) 

* Numerācija un nosaukumi atbilst 1.pielikumā noteiktajiem posteņiem

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

paraksts un atšifrējums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/5Pieņemts: 16.02.2017.Stājas spēkā: 18.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 17.02.2017. OP numurs: 2017/37.20
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
288778
{"selected":{"value":"23.01.2018","content":"<font class='s-1'>23.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.01.2018","iso_value":"2018\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2017","iso_value":"2017\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2017.-22.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.01.2018
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"