Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 15

Rīgā 2017. gada 11. janvārī (prot. Nr. 1 11. §)
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība"

1. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu, lai nodrošinātu būvju uzturēšanu, Finanšu ministrijai nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība" (reģistrācijas Nr. 40008004000, juridiskā adrese – Braila iela 3, Rīga, LV-1024, sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Finanšu ministrijas 2006. gada 19. janvāra lēmumu Nr. 19) (turpmāk – biedrība) – bezatlīdzības lietošanā šādus valsts nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0081) – zemes vienību 1595 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0132) – Braila ielā 4, Rīgā (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2016. gada 31. oktobri – 18 155,84 euro);

1.2. 49627/172504 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0505) – zemes vienības 21985 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0504) – Braila ielā 14, Rīgā, kas atbilst 6324,78 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri – 343 032 euro);

1.3. 31250/80080 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0523) – zemes vienības 21632 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0503) – Braila ielā 5, Rīgā, kas atbilst 8441,56 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri – 334 440 euro).

(Grozīts ar MK 18.04.2018. rīkojumu Nr. 156)

2. Šā rīkojuma 1. punktā minētie valsts nekustamie īpašumi (daļas) tiek nodoti biedrībai bezatlīdzības lietošanā tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai – sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes invaliditāti un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. panta pirmajā daļā minēto personu nodrošināšanai ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – tiflotehniku (turpmāk – deleģētie valsts pārvaldes uzdevumi).

3. (Svītrots ar MK 18.04.2018. rīkojumu Nr. 156)

3.1 Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") veikt nepieciešamās darbības, lai pārjaunotu vai attiecīgi grozītu patapinājuma un nomas līgumus, kas noslēgti par šā rīkojuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

(MK 18.04.2018. rīkojuma Nr. 156 redakcijā)

4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līgumā iekļaut šādus nosacījumus:

4.1. nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā, un līgums ir spēkā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem;

4.1.1 maksa par šā rīkojuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu domājamo daļu faktisko lietošanu līdz patapinājuma līguma noslēgšanai netiek noteikta;

4.2. biedrībai ir pienākums nekustamo īpašumu izmantot tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai;

4.3. biedrībai ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi", nekustamajā īpašumā veikt papildinošo saimniecisko darbību ar nosacījumu, ka:

4.3.1. saimnieciskā darbība ir cieši saistīta ar biedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu vai bezatlīdzības lietošanā nodotā nekustamā īpašuma ekspluatāciju un kalendāra gada ietvaros tā nedrīkst pārsniegt 20 % no infrastruktūras (nekustamā īpašuma) kopējās gada jaudas;

4.3.2. no saimnieciskās darbības gūtie ienākumi tiek novirzīti biedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai un nekustamā īpašuma uzturēšanai;

4.3.3. biedrība grāmatvedības uzskaitē nodala ar saimniecisko darbību nesaistītu naudas plūsmu (valsts deleģētie uzdevumi) no saimnieciskās darbības naudas plūsmas un atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norādījumiem nodrošina valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" informācijas pieejamību;

4.3.4. biedrība valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norādītajā termiņā iesniedz valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārskatu par ieņēmumiem no nekustamajā īpašumā veiktās saimnieciskās darbības;

4.4. biedrība par saviem līdzekļiem nodrošina nekustamā īpašuma uzturēšanu, kā arī kompensē nekustamā īpašuma nodokli Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līgumā noteiktajā apmērā un termiņā;

4.5. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot biedrību vismaz 30 dienas iepriekš, ja:

4.5.1. bezatlīdzības lietošanā nodotais nekustamais īpašums netiek izmantots atbilstoši tā nodošanas mērķim vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība (tajā skaitā nekustamais īpašums (vai tā daļa) tiek iznomāts trešajām personām) bez saskaņošanas ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi", vai netiek ievērots šā rīkojuma 4.3.1. apakšpunktā minētais papildinošās saimnieciskās darbības ierobežojums;

4.5.2. vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 4.4. apakšpunktā minētie pienākumi vai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norādītajā termiņā netiek iesniegts pārskats par ienākumiem no biedrības papildinošās saimnieciskās darbības;

4.6. līgums ar biedrību tiek izbeigts, ja nekustamais īpašums vai uz attiecīgā nekustamā īpašuma esoša biedrībai piederoša būve tiek atsavināta.

(Grozīts ar MK 18.04.2018. rīkojumu Nr. 156)

5. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu, kā arī ievērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – regula) un Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumus Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi", Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (100 procentu apmērā), biedrības īpašumā esošo būvju uzturēšanai šādus valsts nekustamos īpašumus:

5.1. 122877/172504 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0505) – zemes vienības 21985 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0504) – Braila ielā 14, Rīgā, kas atbilst 15660,22 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri – 343 032 euro);

5.2. 48830/80080 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0523) – zemes vienības 21632 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0503) – Braila ielā 5, Rīgā, kas atbilst 13190,44 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri – 334 440 euro);

5.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0086) – zemes vienību 7636 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0133) – Braila ielā 6, Rīgā (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri – 53781,71 euro);

5.4. 38052/38139 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 2341) – zemes vienības 11163 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 2341) – Juglas ielā 14A, Rīgā, kas atbilst 11137,53 m2 platībai (nekustamā īpašuma bilances vērtība uz 2017. gada 31. decembri – 122 310,06 euro).

(MK 18.04.2018. rīkojuma Nr. 156 redakcijā)

6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") par katra šā rīkojuma 5. punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, noslēgt atsevišķu līgumu vai veikt attiecīgus grozījumus jau noslēgtajā līgumā.

(MK 18.04.2018. rīkojuma Nr. 156 redakcijā)

7. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") šā rīkojuma 6. punktā minētajā līgumā iekļaut šādus noteikumus:

7.1. nekustamais īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (100 procentu apmērā), un līgums ir spēkā līdz brīdim, kad plānotais atbalsts pārsniedz regulas 3. panta 2. punkta pirmajā daļā noteikto summu;

7.2. lai saņemtu de minimis atbalstu kārtējam gadam, pamatojoties uz regulas 6. panta 1. punktu un 3. punktu, biedrība katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Finanšu ministrijā (valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi") uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai;

7.3. pēc šā rīkojuma 7.2. apakšpunktā minētās veidlapas saņemšanas Finanšu ministrija (valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi") atbilstoši regulas 2. panta 2. punktam, 3. panta 2. punkta pirmajai daļai un 6. panta 3. punktam pārbauda atbalsta pretendenta pēdējo triju fiskālo gadu laikā saņemto de minimis atbalstu Latvijas Republikā vienas vienotas kapitālsabiedrības līmenī, nosaka de minimis atbalsta apmēru kārtējā gada nomas maksas apmērā, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, un iesniedz biedrībai uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ja de minimis atbalsts nepārsniedz regulas 3. panta 2. punkta pirmajā daļā noteikto summu;

7.4. biedrībai ir tiesības šā rīkojuma 5. punktā minētajā nekustamajā īpašumā (daļā) veikt deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, par to iepriekš informējot Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi"). Šādā gadījumā tiek attiecīgi mainīts piešķirtā de minimis valsts atbalsta apmērs. Lai varētu izmainīt piešķirtā de minimis atbalsta apmēru, biedrība saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" minēto kārtību iesniedz precizētu uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu un valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" veic attiecīgos grozījumus lēmumā un uzskaites veidlapā par de minimis atbalsta piešķiršanu;

7.5. biedrība par saviem līdzekļiem nodrošina šā rīkojuma 5. punktā minētā nekustamā īpašuma uzturēšanu, kā arī līgumā noteiktajā apmērā un termiņā kompensē Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nekustamā īpašuma nodokli;

7.6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot biedrību vismaz 30 dienas iepriekš, ja biedrība vairāk nekā mēnesi nepilda šā rīkojuma 7.5. apakšpunktā minētos pienākumus;

7.7. līgums ar biedrību tiek izbeigts, ja:

7.7.1. šā rīkojuma 5. punktā minētais nekustamais īpašums vai biedrības īpašumā vai valdījumā esošā būve, kas atrodas uz minētā nekustamā īpašuma, tiek atsavināta;

7.7.2. biedrība uzsāk attiecīgajā nekustamajā īpašumā (daļā) darbības atbilstoši kādam no regulas 1. panta 1. punkta apakšpunktiem;

7.8. biedrībai un Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") saskaņā ar regulas 6. panta 4. punktu ir pienākums datus par de minimis atbalsta piešķiršanu, tai skaitā uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai un uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu, glabāt 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 18.04.2018. rīkojuma Nr. 156 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 15Pieņemts: 11.01.2017.Stājas spēkā: 11.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11 (5838), 12.01.2017. OP numurs: 2017/11.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288021
{"selected":{"value":"18.04.2018","content":"<font class='s-1'>18.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.04.2018","iso_value":"2018\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2017","iso_value":"2017\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2017.-17.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.04.2018
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva