Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jūrmalas pilsētas domes 2024. gada 24. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 12 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā".
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.49

Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī (prot. Nr.19, 47.p.)
Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanas, izmantošanas kārtību, izvietošanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā veicama Reklāmas izvietošanas uzraudzība un kontrole.

2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, nosakot Reklāmas izvietošanu, izmantošanas kārtību un ekspluatācijas prasības publiskās vietās Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

3. Tiesības izvietot Reklāmu ir visām personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvalde (turpmāk – Pilsētplānošanas pārvalde) ir saņēmušas atļauju Reklāmas izvietošanai, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu par Reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk – pašvaldības nodeva), ja Reklāma ir pašvaldības nodevas objekts. Patvaļīga Reklāmas izvietošana ir aizliegta.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

4. Aizliegts izvietot Reklāmu, kas nav realizēta atbilstoši Reklāmas izvietošanas atļaujai pievienotajai skicei vai fotomontāžai, kā arī Reklāmu, kurā nav izpildīti reklāmas izvietošanas atļaujā norādītie nosacījumi.

5. Aizliegta mehāniski vai korozijas bojātas, notraipītas, krāsojuma vai detaļu izgaismojuma defektus saturošas reklāmas eksponēšana.

6. Izvietojot jebkāda veida un formas Reklāmu:

6.1. jānodrošina Jūrmalas valstspilsētai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana;

6.2. jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu (ja tāds ir nepieciešams) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

6.3. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību;

6.4. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

7. Uz reklāmas objekta (izņemot izkārtnes) jābūt bez īpašām optiskām ierīcēm saskatāmam marķējumam ar informāciju par tā īpašnieku (juridiskas personas nosaukums (firma) vai fiziskas personas uzvārds, tālruņa numurs).

8. Visā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā aizliegts Reklāmu:

8.1. izkārt kokos, starp kokiem, apsiet ap kokiem;

8.2. uzkrāsot, uzlīmēt, gravēt, izklāt uz ietves, braucamās daļas, ielu, ceļu, gājēju celiņa seguma;

8.3. izvietot uz apgaismes vai elektropiegādes stabiem;

8.4. izvietot uz žogiem, ja būvprojektā nav speciāli paredzēta vieta Reklāmas izvietošanai (izņemot Reklāmu, kas ir saistīta ar nekustamā īpašuma, kurā izvietota Reklāma, pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu);

8.5. izmantot ar skaņas efektiem;

8.6. izmantot ar bākuguņu efektu gaismas iekārtām;

8.7. izgatavotu no mīkstā materiāla (papīra, PVC auduma, plāna skārda u.tml) apsiet ap stabiem un balstiem.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

9. Aizliegts izvietot Reklāmu uz tiltiem (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas reklāmas objektu uzstādīšanai) posmos, kas projicējas pret ūdeni.

10. Aizliegts uzstādīt Reklāmu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontonus, plostus, kuģus, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus. Aizliegums neattiecas uz tūrisma un maršruta kuģiem un publiska pasākuma Reklāmu, ja tas norisinās uz ūdens.

11. Par reklāmas konstrukciju drošību, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ekspluatācijas prasībām un demontāžu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.) ir atbildīgs Reklāmas devējs, bet ja tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

12. Reklāmas devējs, bet ja tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks veic Reklāmas demontāžu, ja beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš vai izkārtnes demontāžu pēc saimnieciskās darbības beigām.

II. Reklāmas bez piesaistes zemei izvietošanas nosacījumi

13. Izvietojot Reklāmu jāievēro:

13.1. ēkas arhitektoniskais un tonālais risinājums, ēkas proporcijas;

13.2. fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

13.3. iedibinātais esošo izkārtņu un reklāmu izvietojums pie ēkas, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

14. Aizliegts:

14.1. izvietot uz ēkām Reklāmu, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri;

14.2. aizsegt ar Reklāmu arhitektoniskas detaļas (logus, dzegas, fasādes dekorus u.c.);

14.3. izvietot Reklāmu uz erkeriem, balkoniem, lodžijām, ja tajos nav speciāli paredzēta vieta Reklāmas izvietošanai (izņemot Reklāmu, kas ir saistīta ar nekustamā īpašuma, kurā izvietota Reklāma, pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu);

15. Šo saistošo noteikumu 13. un 14.punktā minētie nosacījumi un ierobežojumi neattiecas uz 24.6.apakšpunktā minēto iestāžu pie fasādes īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) izvietoto informāciju par pasākumu.

16. Ja Reklāma pievienota elektrosistēmai, tad elektropiegādes kabeļi nedrīkst būt redzami ēkas fasādē.

17. Reklāmai, kas izvietota perpendikulāri ēkas fasādei:

17.1. aizliegts izmantot digitālo ekrānu;

17.2. maksimāli pieļaujamais izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva;

17.3. apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 3 m. Zemāki izvirzījumi atļauti tikai tur, kur ietve platāka par 1,5 m, un tie drīkst izvirzīties ne vairāk kā 3 cm ik uz 30 cm, bet ne vairāk kā 30 cm, turklāt brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m;

17.4. aizliegts atrasties virs logiem un durvīm, zem erkeriem, pieļaujams izvietojums tikai starp logu un durvju ailēm.

18. Izvietojot Reklāmu paralēli ēkas fasādei, elastīgo materiālu (PVC audumu u.tml.) izkārtnēm pie fasādes atļauts izmantot tikai nospriegotā veidā, izkārtnes risinājumam jābūt bez redzamiem montāžas stiprinājumiem;

19. Reklāmu uz ēku stikla fasādēm atļauts izvietot tikai tad, ja konkrētā Reklāmas vieta paredzēta būves būvprojektā vai apliecinājuma kartē, izkārtnes atļauts izvietot starpstāvu seguma līnijā, atbilstoši fasādes dalījumam veidojot kompleksu risinājumu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

20. Logus, skatlogus un durvju vērtņu stiklotās daļas:

20.1. aizliegts aizlīmēt vairāk nekā 25% no to platības (75% no rūts platības jābūt skaidri caurredzamai);

20.2. aizliegts noformēt ar vairāk nekā vienu A/4 vai A/3 apdrukātu loksni;

20.3. noformējot jāizmanto reklāmai paredzētie materiāli (uzlīmes no līmplēves, drukāti materiāli u.tml.);

20.4. atļauts aizlīmēt pilnībā remonta, atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas laikā ar Reklāmu par veikalu, iestādi un tml., kas tiks iekārtots pēc būvdarbu vai remonta pabeigšanas uz periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja ir saņemta reklāmas izvietošanas atļauja.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

21. Izvietojot Reklāmu skatlogu vitrīnā (iekšējā telpā līdz viena metra attālumā (dziļumā) no loga rūts), jāievēro šo saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.

22. Izvietojot Reklāmu Jūrmalas valstspilsētas pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās, jāievēro šo saistošo noteikumu II. nodaļas nosacījumi un papildus šādi nosacījumi:

22.1. ja uz neapdzīvotas un saimnieciskajai darbībai neizmantotas ēkas izvieto Reklāmu, jānodrošina tās fasādes sakārtošana vai apsegšana ar dekoratīvu pārsegu, kas atveido fasādes zīmējumu. Uz fasādes sieta vai dekoratīvā pārsega pieļaujama reklāmas izvietošana, kas nepārsniedz 50% no fasādes pārsega laukuma;

22.2. būvju otrā stāva līmenī un augstāk pie fasādes atļauts izvietot telpiskus burtus bez fona pamatnes un logotipus bez fona pamatnes;

22.3. aizliegts perpendikulāri fasādei izvietot Reklāmu (izņemot izkārtnes un Reklāmas "pārdod", "iznomā");

22.4. aizliegts izvietot transparentus, kas novilkti starp stabiem, ēkām, būvēm;

22.5. uz ugunsmūra vai ēkas gala sienas izvietotas reklāmas forma un saturs nedrīkst pazemināt būves kultūrvēsturisko vērtību, uz tiem aizliegts izvietot stendus, planšetes;

22.6. izkārtņu izvirzījums no būvlaides nedrīkst pārsniegt 0,9 m;

22.7. aizliegta gaismas projekciju izmantošana Reklāmā;

22.8. aizliegts izmantot digitālos ekrānus;

22.9. Reklāmai jābūt bez redzamiem montāžas stiprinājumiem.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

III. Reklāmas ar piesaisti zemei izvietošanas nosacījumi

23. Izvietojot Reklāmu ar piesaisti zemei, jāievēro šādi nosacījumi:

23.1. tā nedrīkst aizsegt skatu uz valstspilsētas panorāmu, pieminekļiem, valsts un vietējā nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu;

23.2. izvietojot Reklāmu bez pamatiem, aizliegts redzamu atsvaru, redzamu pamatnes balstu un atsaišu pielietojums;

23.3. Reklāmai viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgai ar pilsētvidi un citiem reklāmas objektiem;

23.4. Reklāma jāizkārto vienā līnijā paralēli brauktuvei;

23.5. Reklāmas objekti ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 m x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums 1,0 m, tiek kārtoti līnijā aiz ielu sarkanajām līnijām;

23.6. Reklāmu aizliegts uzstādīt parkos, parku malās, skvēros, dārzos (aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem Reklāmas objektiem, pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem un pašvaldības sniegto informāciju);

23.7. ja Reklāmas objekta elektropiegādes kabeļa garums pārsniedz 5 m, tad tas pieslēdzams ar pazemes kabeļiem;

23.8. veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu pārbūvi, Reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pieprasījuma desmit dienu laikā. Demontāžu veic Reklāmas objekta īpašnieks (Reklāmas devējs) par saviem līdzekļiem.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 49; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

24. Uz pašvaldībai piederošas, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošas zemes (turpmāk – pašvaldības zeme), saņemot pašvaldības piekrišanu, bez konkursa un tīkla reklāmas līguma noslēgšanas atļauts izvietot:

24.1. no pašvaldības nodevas atbrīvoto Reklāmu;

24.2. Reklāmu (informācijas objektu – reklāmas norādi) pie nobrauktuves uz iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietu ar papildus reklāmas norādes komplektācijas iespējām. Ja šādu reklāmu izvieto ielu sarkanajās līnijās, tad atļauts izvietot 1.pielikumā vai 2.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošu reklāmas objektu;

24.3. pašvaldībai piederošu Reklāmu;

24.4. informācijas objektus par pašvaldību un pašvaldības organizētiem pasākumiem;

24.5. gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni) atļauts izvietot Reklāmu – reklāmas slietni, kura augstums nepārsniedz 1,5 m un platums 0,9 m, kas tiek izvietots pie iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā:

24.5.1. ne tālāk kā 2 metrus no ieejas objektā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība;

24.5.2. vienā līnijā pie namu fasādēm, pie vienas ieejas izvietojot ne vairāk kā divas Reklāmas;

24.5.3. gājēju plūsmai atstājot 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m (izņēmums ir gājēju ielas);

24.6. muzeju, teātru, koncertzāļu, izstāžu zāļu u.c. institūciju Reklāmas, kam atbilstoši darbības specifikai nepieciešams izvietot afišu stendus.

25. Izvietojot Reklāmu ar piesaisti zemei, Jūrmalas valstspilsētas pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās, jāievēro visi iepriekšminētie nosacījumi un papildus šajā punktā noteiktais:

25.1. aizliegts uzstādīt Reklāmu ar piesaisti zemei, kuras platums pārsniedz 1,8 m un augstums 4,5 m. Tas neattiecas uz pašvaldībai piederošām Reklāmām, informāciju par valstspilsētu, valsts un pašvaldības organizēto pasākumu Reklāmu, tīkla Reklāmu, kā arī muzeju, teātru, koncertzāļu, izstāžu zāļu u.c. institūciju, kurām atbilstoši darbības specifikai nepieciešams izvietot afišu stendus, Reklāmu;

25.2. Reklāmu – izkārtni ar piesaisti zemei atļauts izvietot gadījumos, ja būve vai ēka ir valsts vai vietējo aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un nav iespējams uzstādīt izkārtni konstruktīvā saistībā ar ēku (būvi), nebojājot (arī vizuāli) fasādi.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

IV. Mobilā reklāma

26. Uz sabiedriskā transporta izvietotā reklāma drīkst aizsegt ne vairāk kā 50% no katra loga laukuma, to veidojot jāizmanto perforētā un transparentā līmplēve. Šie ierobežojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta aizmugurējo logu.

27. Mobilās Reklāmas izmantošana (izņemot sabiedrisko transportu un cilvēku pārnēsājamo reklāmu) aizliegta darba dienās no plkst. 7.00 līdz 10.00 un no plkst.16.00 līdz 19.00, brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 21.00. Mobilās reklāmas objektus aizliegts novietot stāvēšanai valstspilsētas ielu teritorijā, autostāvvietā, laukumā u.c. vietās, kas pārredzamas no publiskas vietas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

V. Reklāmas izvietošanas kārtība uz pašvaldībai piederošiem objektiem

28. Uz pašvaldībai piederošiem vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai lietojumā esošiem afišu stabiem, stendiem, reklāmas plaknēm un citiem objektiem atļauts izvietot tikai afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

29. Uz pašvaldībai piederošiem vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai lietojumā esošiem afišu stabiem, stendiem, reklāmas plaknēm un citiem objektiem aizliegts izvietot politisko reklāmu.

30. Prioritāri uz pašvaldībai piederošiem vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai lietojumā esošiem afišu stabiem, stendiem, reklāmas plaknēm un citiem objektiem tiek izvietota informācija par pašvaldības organizētajiem un atbalstītajiem pasākumiem.

31. Aizliegta patvaļīga informācijas izvietošana uz pašvaldībai vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai lietojumā esošiem piederošiem afišu stabiem, stendiem, reklāmas plaknēm un citiem objektiem.

32. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" organizē afišu izvietošanu uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un afišu stendiem.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

33. Minimālais afišas eksponēšanas termiņš uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem, stendiem, reklāmas plaknēm un tīkla reklāmas objektiem ir septiņas dienas.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

34. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus aizliegts izvietot šādās publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu:

34.1. pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā esošo ēku piesaistītajā zemesgabalā;

34.2. uz pašvaldībai piederošiem vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai lietojumā esošiem reklāmas objektiem, afišu stabiem un stendiem;

34.3. uz pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai lietojumā esošiem transporta līdzekļiem.

VI. Reklāmas izvietošanas nosacījumi publiska pasākuma norises laikā un vietā

35. Ja pasākums tiek organizēts vietā, kurā šajos saistošajos noteikumos noteikts Reklāmas izvietošanas aizliegums, piemēram, parkā, tad pasākuma norises vietā uz pasākuma norises laiku pieļaujams izvietot pasākuma un tā sponsoru Reklāmu.

36. Pasākuma norises vietā aizliegts izvietot Reklāmas objektus (ar būves pazīmēm un rakšanas darbiem), kuru uzstādīšanu regulē būvniecību reglamentējošie normatīvie akti.

37. Publiska pasākuma organizators nodrošina Reklāmas demontāžu atļaujā par publiska pasākuma rīkošanu noteiktajā termiņā.

VII. Tīkla reklāmas izvietošanas nosacījumi

38. Par tīkla reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jūrmalas valstspilsētā ir jānoslēdz līgums ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

39. Uz visiem tīkla reklāmas objektiem laikā, kad uz reklāmas objektiem netiek izvietoti reklāmas akcijas vai reklāmas devēja plakāti, izvieto pašreklāmas plakātu, izņemot, ja reklāmas objekts, Reklāmas izvietošanai netiek veidots kā speciāla konstrukcija.

VIII. Patvaļīgas un bīstamas Reklāmas demontāža

40. Reklāmas devējam, bet ja tas nav noskaidrojams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumam ir pienākums demontēt Reklāmu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ja:

40.1. Reklāma tiek ekspluatēta bez izvietošanas atļaujas;

40.2. Reklāma uzstādīta neatbilstoši atļaujai;

40.3. nav veikts pašvaldības nodevas maksājums par Reklāmu, kas ir pašvaldības nodevas objekts.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

41. Ja Reklāma apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu Reklāmas devējam, bet ja tas nav noskaidrojams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

42. Ja, konstatējot 40.punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir informējusi par tiem Reklāmas devēju, bet ja tas nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieku vai tiesisko valdītāju, taču trīs dienu laikā minētie apstākļi nav novērsti, pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus bīstamības novēršanai.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

43. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas pēc pārbaudes akta sastādīšanas un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojuma ir tiesīgi pārtraukt Reklāmas eksponēšanu un/vai demontēt Reklāmu, ja:

43.1. uz pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā esošām ēkām un zemesgabaliem vai uz pašvaldībai piederošiem vai pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai lietojumā esošiem reklāmas objektiem, afišu stabiem un stendiem tiek ekspluatēta Reklāma bez izvietošanas atļaujas;

43.2. pārkāpjot 28.punktā minētos nosacījumus, valstspilsētas ielu teritorijā, autostāvvietā, laukumā u.c. vietās, kas pārredzamas no publiskas vietas, tiek novietots stāvēšanai mobilās reklāmas objekts.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

44. Reklāmas objektus Reklāmas devējam ir tiesības saņemt pēc administratīvā soda nomaksas.

IX. Administratīvā atbildība un izpildes kontrole par saistošo noteikumu neievērošanu

45. Par Reklāmas izvietošanu bez atļaujas vai neatbilstoši atļaujai, kā arī patvaļīgu Reklāmas grafiskā dizaina maiņu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 20 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

46. Par saistošo noteikumu 4., 5., 7., 11., 12., 16., 18., 31. un 37. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 14 līdz 70 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

47. Par saistošo noteikumu 20., 27. un 41. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 20 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

48. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas Administratīvā komisija.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

X. Noslēguma jautājumi

49. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošie noteikumi Nr.51 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā."

50. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta saistošos noteikumus Nr.26 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49
(prot. Nr.19, 47.p.)
INFORMĀCIJAS OBJEKTS – REKLĀMAS NORĀDE

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49
(prot. Nr.19, 47.p.)
INFORMĀCIJAS OBJEKTS – REKLĀMAS NORĀDE

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas valstspilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 49Pieņemts: 16.12.2016.Stājas spēkā: 13.01.2017.Zaudē spēku: 02.07.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 12.01.2017. OP numurs: 2017/11.25
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
288015
{"selected":{"value":"04.08.2022","content":"<font class='s-1'>04.08.2022.-01.07.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.08.2022","iso_value":"2022\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2022.-01.07.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2021","iso_value":"2021\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2021.-03.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-25.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2017","iso_value":"2017\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.08.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"