Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.237

Rīgā 2016.gada 20.decembrī (prot. Nr.85, 33.§)
Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 16.1punktu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija
noteikumu Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"
3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņa turēšanu (turpmāk – suņa turēšanas nodeva) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Rīgā) un veicama suņa reģistrācijas kārtības uzraudzība un kontrole.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt suņu reģistrācijas un suņu turēšanas nodevas nomaksas kārtības uzraudzību un kontroli Rīgā.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir suns.

II. Suņa reģistrācijas kārtības uzraudzība un kontrole

4. Suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

5. Suņa īpašniekam, turētājam vai valdītājam pēc 22.punktā minēto amatpersonu pieprasījuma ir pienākums uzrādīt suni, to nofiksējot, lai varētu droši un netraucēti ar datu nolasīšanas ierīci veikt pasīvā lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīcē (turpmāk – mikroshēma) iekļauto datu iegūšanu.

6. Gadījumā, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs nevar izpildīt 5.punktā noteiktās prasības:

6.1. reģistrācijas fakta pārbaudes nodrošināšanai noteikumu 22.punktā minētajām amatpersonām ir tiesības pieaicināt suņa notveršanai un nofiksēšanai pakalpojuma sniedzēju, kas publiskā iepirkuma rezultātā ir ieguvis tiesības Rīgā nodrošināt klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs);

6.2. suņa īpašnieks sedz ar suņa izķeršanu saistītos izdevumus pakalpojuma sniedzējam;

6.3. nosakot samaksas apmēru suņa īpašniekam, pakalpojuma sniedzējs piemēro izcenojumus, kas nepārsniedz publiskā iepirkumā, kurā tas ieguvis tiesības sniegt pakalpojumu, norādīto cenu piedāvājuma apmēru.

7. Suņa klaiņošanas gadījumā suņa īpašniekam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radušies suņa izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē rezultātā, saskaņā ar šajā procesā iesaistītā pakalpojuma sniedzēja un dzīvnieku patversmes noteikto cenrādi. Dzīvnieku patversme un pakalpojuma sniedzējs, nosakot samaksas apmēru suņa īpašniekam, piemēro izcenojumus, kas nepārsniedz publiskā iepirkumā, kurā tas ieguvis tiesības sniegt pakalpojumu, norādīto cenu piedāvājuma apmēru.

III. Suņa turēšanas nodevas apmērs, maksāšanas kārtība un atvieglojumi

8. Suņa īpašnieks maksā suņa turēšanas nodevu, ja suņa turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Rīga.

9. Suņa turēšanas nodeva par 2017.gadu ir noteikta 8,54 euro.

10. Suņa turēšanas nodeva no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta 10,00 euro.

11. Suņa turēšanas nodevu sāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu, un maksā katru gadu visa suņa mūža garumā.

12. Suņa turēšanas nodeva ir maksājama katru gadu līdz 1.martam. Veicot maksājumu, ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā.

13. Suņa turēšanas nodeva maksājama pēc 1.marta, ja 6 mēnešu vecumu suns sasniedz pēc kārtējā gada 1.marta.

14. Par suni, kurš 6 mēnešu vecumu sasniedz kalendārā gada otrajā pusē vai kurš iegādāts kalendārā gada otrajā pusē un par kuru nav samaksāta suņa turēšanas nodeva Rīgā par kārtējo gadu, attiecīgajā gadā ir maksājami 50% no suņa turēšanas nodevas.

15. Suņa turēšanas nodevas nomaksas kārtību administrē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

16. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas:

16.1. personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;

16.2. personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;

16.3. valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

17. Suņa turēšanas nodeva 50% apmērā ir maksājama:

17.1. par suni, kura reģistrēts īpašnieks ir pensionārs;

17.2. par sterilizētu suni.

18. Suņa īpašnieks saņem pie praktizējoša veterinārārsta ikgadējo suņa turēšanas žetonu, kas ir apliecinājums suņa vakcinācijai pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas nomaksai, uzrādot kvīti par suņa turēšanas nodevas samaksu vai dokumentu, kas apliecina noteikumu 16.1., 16.2. vai 16.3.apakšpunktā minētās personas statusu, un suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīme par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.

19. Suņa turēšanas žetons ir piestiprināms sunim pie kaklasiksnas vai citas ekipējuma daļas, vai nekavējoties uzrādāms pēc noteikumu 22.punktā minēto amatpersonu pieprasījuma. Ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc noteikumu 22.punktā minēto amatpersonu pieprasījuma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti.

20. Suņa turēšanas žetona nozaudēšanas gadījumā suņa īpašniekam ir tiesības saņemt jaunu žetonu, samaksājot žetona izgatavošanas izdevumus.

21. Suņa turēšanas nodeva un žetona izgatavošanas izdevumi suņa turēšanas žetona nozaudēšanas gadījumā maksājami Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontos, kas norādīti Rīgas pilsētas pašvaldības portālā un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājaslapā.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

22. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas:

22.1. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas;

22.2. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas.

23. Par noteikumu pārkāpumiem, kas nav iekļauti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 30 līdz 250 euro un juridiskām personām no 50 līdz 300 euro.

24. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Rīgas pašvaldības policijas amatpersona.

V. Piespiedu izpilde

25. Piespiedu izpildes un piespiedu naudas uzlikšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

26. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, izdod Rīgas pašvaldības policijas amatpersona.

27. Izpildiestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē ir Rīgas pašvaldības policija, izņemot Administratīvā procesa likuma 359.panta piektajā daļā paredzētos gadījumus.

28. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu persona var apstrīdēt pie Rīgas pašvaldības policijas attiecīgās struktūrvienības priekšnieka. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

29. Rīgas pašvaldības policijas struktūrvienības priekšnieka izdoto administratīvo aktu persona var apstrīdēt pie Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājums

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2004.gada 17.februāra saistošos noteikumus Nr.57 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr.48; 2006, Nr.17; 2009, Nr.184; 2010, Nr.18, Nr.109; 2013, Nr.192).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli"
1. Īss saistošo noteikumu izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.  237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli", aizstājot naudas sodu euro ar naudas soda vienībām, kā arī tiek noteikts Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonu pilnvarojums atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 47. pantam un grozāmajos saistošajos noteikumos lietotā terminoloģija tiek saskaņota ar Administratīvās atbildības likumā lietoto terminoloģiju.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti grozījumi, lai Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" atbilstu Administratīvās atbildības likumam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 237Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 11.01.2017.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 10.01.2017. OP numurs: 2017/9.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
287964
{"selected":{"value":"11.01.2017","content":"<font class='s-1'>11.01.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"11.01.2017","iso_value":"2017\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.01.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)