Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46

Daugavpilī 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.27, 11.§)

2016.gada 22.decembrī (precizēts)
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2016.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.657,
ar 2016.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.677 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālā atbalsta veidus, saņemšanas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu un ar atbalsta piešķiršanu saistīto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par sociālās palīdzības pieprasītāju. Par apgādnieku šo noteikumu izpratnē neuzskata:

2.1.1. personu līdz 18 gadiem, vai līdz 21 gadam, ja tā turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un iegūst vidējo izglītību klātienē;

2.1.2. pensijas vecuma personu vai personu ar invaliditāti;

2.1.3. personu, kura atrodas brīvības atņemšanas iestādē;

2.2. atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un nav stājusies laulībā;

2.3. bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājusies laulībā. Šī definīcija nav attiecināma uz daudzbērnu ģimenē esošajiem bērniem;

2.4. e-iesniegums – dokuments, kas ir nosūtīts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai elektroniskais dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

2.5. formas tērps – Daugavpils pilsētas izglītības iestādē ieviests vienotā parauga tērps, kurš ir noteikts izglītības iestādes iekšējas kārtības noteikumos;

2.6. ģimene – laulātie, bērni un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.7. daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

2.8. neparedzētais gadījums – stāvoklis, kad kāda mājsaimniecība ir nonākusi tādā sociāli – ekonomiskā situācijā, ka nav spējīga apmierināt savas pamatvajadzības;

2.9. mazaizsargāta persona – persona, kurai pienākas šajos noteikumos noteiktais materiālais atbalsts;

2.10. pensijas vecuma persona – persona, kura sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

2.11. vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

3. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu izmaksu administrē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests).

4. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu sniedz tikai tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Materiālā atbalsta veidi un tā piešķiršanas vispārīgā kārtība

5. Daugavpils pilsētas pašvaldības mazaizsargātajām personām paredzēti šādi materiālā atbalsta veidi:

5.1. atbalsts daudzbērnu ģimenēm;

5.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29);

5.3. atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai;

5.4. atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei;

5.5. atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai;

5.6. atbalsts neparedzētos gadījumos;

5.7. atbalsts pirts izdevumu segšanai;

5.8. atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai;

5.9. atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai;

5.10. atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai;

5.11. atbalsts personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai;

5.12. atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas;

5.13. atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

5.14. atbalsts jubilejās;

5.15. atbalsts Jaungada svētkos;

5.16. atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem;

5.16.1 atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;

5.16.2 atbalsts kāzu jubilejās;

5.17. atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā;

5.18. atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai;

5.19. atbalsts aizgādņiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 08.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 21.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22; 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

6. Lai saņemtu šo noteikumu 5.punktā norādītos materiālo atbalsta veidus, atbalsta pieprasītājs iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē (izņemot gadījumu, ja šajos noteikumos ir paredzēts, ka iesniegums nav jāiesniedz) un iesniedz ienākumus un izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), un citus apstākļus apliecinošus dokumentus.

7. Izdevumus apliecinošus dokumentus Dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

8. Pārbaudot atbalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, Dienests nepieciešamo informāciju iegūst no valsts un pašvaldības informācijas sistēmām, izņemot gadījumus, kad informācija Dienestam nav pieejama, tādā gadījumā Dienestam ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju no atbalsta pieprasītāja.

(Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

9. Atbalsta pieprasītājs nav tiesīgs saņemt šajos saistošajos noteikumos minēto atbalstu, ja atbalsts ir saņemts saskaņā ar citiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

10. Atbalsta saņēmējs šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā saņemto materiālo atbalstu izlieto atbilstoši noteiktajam atbalsta veidam un mērķim.

11. Ja Dienests konstatē, ka piešķirtais materiālais atbalsts nav izmantots atbilstoši noteiktajām mērķim, atbalsta saņēmējam ir pienākums pilnā apmērā atgriezt materiālo atbalstu Dienestam. Gadījumā, ja atbalsta saņēmējs labprātīgi neatgriež saņemto materiālo atbalstu, Dienestam ir tiesības piedzīt no atbalsta saņēmēja materiālo atbalstu, kas nav izmantots atbilstoši noteiktajām mērķim.

12. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

13. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests atbalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

14. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

15. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

16. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

17. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

18. Izvērtējot mājsaimniecības (personas) ienākumu līmeni, uzkrājumus un īpašumus, piemēro kārtību, kādā tiek noteikts trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

3. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

19. Daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt šādus atbalsta veidus:

19.1. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29);

19.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29);

19.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29);

19.4. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29);

19.5. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 46);

19.6. atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskolās un vidusskolās (launagi) un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (pusdienas un launagi) mācību gada laikā, vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam un no 1.jūnija līdz 31.augustam, par pilnu mēnesi, kurā iesniegts iesniegums;

19.7. atbalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, šādā apmērā:

19.7.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;

19.7.2. Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro;

19.7.3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro;

19.8. atbalstu bērnu kopšanai līdz pusotra gada vecumam – 200 EUR mēnesī uz katru bērnu trīs vai vairāk vienās dzemdībās dzimušu bērnu, ja ģimenei piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 46; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

20. Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

21. Noteikumu 19.6.apakšpunktā minētais atbalsts ietver atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu kompensācijai par pilnu mēnesi, ja vienlaikus par laiku līdz iesnieguma iesniegšanai tiek iesniegti izdevumus apliecinoši čeki (vai citi veikto maksājumu apliecinoši dokumenti), kuros ir norādīti bērna rekvizīti.

(Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

22. Noteikumu 19.7. un 19.8. apakšpunktā minēto atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

4. Atbalsts ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai

(Nodaļa svītrota ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

23. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

24. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

25. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

26. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

5. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai

27. Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un vismaz viens no vecākiem ir bijis Černobiļas AES avārijas seku novēršanas un/vai Afganistānas kara notikumu dalībnieks – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam un no 1.jūnija līdz 31.augustam, par pilnu mēnesi, kurā iesniegts iesniegums.

(Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

28. Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskolās, vidusskolās (launagi) un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā (pusdienas un launagi), vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā ir tiesības saņemt ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam un no 1.jūnija līdz 31.augustam, par pilnu mēnesi, kurā iesniegts iesniegums.

(Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

29. Atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

30. Noteikumu 27. un 28.punktā minētais atbalsts ietver atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu kompensācijai par pilnu mēnesi, ja vienlaikus par laiku līdz iesnieguma iesniegšanai tiek iesniegti izdevumus apliecinoši čeki (vai citi veikto maksājumu apliecinoši dokumenti), kuros ir norādīti bērna rekvizīti.

(Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

6. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei

31. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei ir paredzēts Daugavpils izglītības iestādēs, kurās ir ieviests formas tērps.

32. Tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir:

32.1. mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss;

32.2. mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

32.3. daudzbērnu ģimenēm, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

33. Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

34. Atbalsta pieprasītājs iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķinu no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.

7. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai

35. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai ir paredzēts šādiem mērķiem:

35.1. ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšana:

35.1.1. pacienta līdzmaksājums par ārstēšanu slimnīcas dienas stacionārā vai diennakts stacionārā izdevumu segšanai vai kompensēšanai;

35.1.2. citiem ar ievietošanu slimnīcas diennakts stacionārā saistītiem izdevumiem;

35.2. ar tuberkulozi slimām personām;

35.3. citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem:

35.3.1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;

35.3.2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;

35.3.3. zobārstniecības/stomatoloģijas, zobu protezēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

35.3.4. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista, un šīs vizītes laikā veikto ārstniecību;

35.3.5. ārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra;

35.3.6. medicīnisko ierīču, inkontinences līdzekļu un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;

35.3.7. bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;

35.3.8. plānveida operācijas izmaksu segšanai;

35.3.9. speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam bērniem ar dzirdes invaliditāti (gadījumā, ja šādu palīglīdzekļu iegādi un remontu neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 23.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

7.1. Atbalsts ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai

36. Atbalsts ir paredzēts:

36.1. pacienta līdzmaksājums izdevumu segšanai par ārstēšanos SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionārā vai diennakts stacionārā;

36.2. pacienta līdzmaksājums izdevumu kompensēšanai par ārstēšanos Latvijas Republikā reģistrētas, pielikumā norādītās ārstniecības iestādes (slimnīcas) stacionārā, izņemot ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības;

36.3. pacienta līdzmaksājuma izdevumu segšanai vai kompensēšanai par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

37. Tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz astoņām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums sedz no valsts budžeta.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

37.1 Tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā līdz astoņām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā un pacienta līdzmaksājuma izdevumu segšanai par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētā un kuri mācās klātienē, vecumā no 18 līdz 20 gadiem, izņemot gadījumus, kad pacienta līdzmaksājumi tiek segti no valsts budžeta.

(Daugavpils pilsētas domes 23.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā, kas grozīta ar 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

38. 36.1.apakšpunktā minētais atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" sniegto informāciju.

39. Atbalsta pieprasītājs 36.2.apakšpunktā minēta atbalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.

39.1 Atbalsta pieprasītājs 36.3. apakšpunktā un 37.1 punktā minētā atbalsta saņemšanai pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai par ģimenes ārsta un ārsta speciālista apmeklējumu iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un izglītības iestādes izziņu par to, ka atbalsta saņēmējs mācās klātienē.

(Daugavpils pilsētas domes 23.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

39.2 Atbalsta pieprasītājs 36.1., 36.2. apakšpunktā un 37.1 punktā minētā atbalsta saņemšanai pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai dienas stacionārā vai diennakts stacionārā iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un izglītības iestādes izziņu par to, ka atbalsta saņēmējs mācās klātienē.

(Daugavpils pilsētas domes 23.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

40. 36.1.apakšpunktā minēto atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" norēķinu kontu kredītiestādē.

41. Piešķirot 36.2.apakšpunktā minēto atbalstu, Dienests piešķir atbalsta pieprasītajam atbalstu 15,00 euro citiem ar ievietošanu slimnīcas diennakts stacionārā saistītiem izdevumiem, nepieprasot izdevumu apliecinošus dokumentus.

42. 36.2., 36.3. apakšpunktos un 41. punktā minēto atbalstu izmaksā, pārskaitot to uz atbalsta pieprasītāja norēķinu kontu vai izmaksājot skaidrā naudā Dienesta kasē.

(Daugavpils pilsētas domes 23.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

7.2. Atbalsts ar tuberkulozi slimām personām

43. Atbalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu ar tuberkulozi slimām personām ārstniecības kursa laikā.

44. Ar tuberkulozi slimas personas ārstniecības kursa laikā ir tiesīgas saņemt šādus atbalsta veidus:

44.1. materiālu atbalstu ceļa izdevumu kompensēšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, nokļūšanai uz tuberkulozes ārstniecības iestādi un atpakaļ – 100% apmērā;

44.2. bezmaksas pusdienas Dienesta norādītajā ēdnīcā vienu reizi dienā, piecas dienas nedēļā;

44.3. piena produktus 1,42 euro vērtībā nedēļā.

45. Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz ārstniecības iestādes sniegto informāciju un 44.1.apakšpunktā minēta atbalsta izmaksu nodrošina SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca".

46. Atbalstu ceļa izdevumu kompensēšanai izmaksā skaidrā naudā. Atbalsts pusdienu vai piena produktu izdevumu segšanai tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

7.3. Atbalsts citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem

47. Šo noteikumu 35.3.1.–35.3.7.apakšpunktā noteiktus atbalstus ir tiesīgas saņemt šādas personas (ģimenes):

47.1. mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 140,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

47.2. mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas smagi slims gulošs bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā par katru smagi slimu gulošu bērnu ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem;

47.3. persona, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss – līdz 90,00 euro kalendārajā gadā;

47.4. smagi slima guļoša persona ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu – līdz 215,00 euro kalendārajā gadā;

47.5. personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras – 100,00 euro kalendārajā gadā saskaņā ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Daugavpils nodaļas;

47.6. mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns – līdz 175,00 euro apmērā kalendārajā gadā noteikumu 35.3.7.punktā paredzētajam mērķim;

47.7. atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz 320,00 euro mēnesī – līdz 120,00 euro kalendārajā gadā;

47.8. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 376,00 euro  mēnesī – 50,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

47.9. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376,01 euro līdz 400,00 euro  mēnesī – 25,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 06.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

48. Šo noteikumu 35.3.1.apakšpunktā noteikto atbalstu ir tiesīgi saņemt Ļeņingradas blokādes dalībnieki – līdz 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

49. Ikviens Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt atbalstu tādas plānveida operācijas izmaksu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai), kuru, atbilstoši ārsta slēdzienam, ir nepieciešams veikt steidzamības kārtā – operācijas faktisko izmaksu apmērā, bet nepārsniedzot 1500,00 euro vienai personai (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs).

49.1 Ikviena mājsaimniecība, kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti tiesīga saņemt atbalstu līdz 200 EUR kalendārajā gadā vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam.

(Daugavpils pilsētas domes 17.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā, kas grozīta ar 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

50. Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Dienesta rīcībā:

50.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai inkontinences līdzekļu iegādes nepieciešamību;

50.2. ārsta izziņu (veidlapa 027/u) personām ar invaliditāti ar spināliem bojājumiem un pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

50.3. ārstniecības iestādes vadītāja vai ārsta speciālista parakstītu izziņu par attiecīgas operācijas rindas garumu, plānoto operācijas datumu rindas kārtībā, par plānotajām plānveida operācijas izmaksām un nepieciešamību veikt operāciju steidzamības kārtā, ja pieprasa atbalstu operācijas izmaksu segšanai;

50.4. izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija;

50.5. veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja atbalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

51. 47.punktā minētos atbalstus izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai ārstniecības iestādei, ja atbalsta pieprasītājs pieprasa materiālo atbalstu operācijas izdevumu segšanai vai skaidrā naudā.

52. Personām, kuras ir SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" donori, ir tiesības saņemt atbalstu 5,00 euro apmērā par katru asins nodošanas reizi. Atbalsta izmaksu nodrošina ārstniecības iestāde, kurā persona ir nodevusi asinis, bez personas iesnieguma.

8. Atbalsts neparedzētos gadījumos

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

53. Dienests, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, var piešķirt mājsaimniecībai atbalstu neparedzētos gadījumos līdz 500,00 euro vienai mājsaimniecībai kalendārajā gada laikā, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)  

54. Dienestam ir tiesības lemt par atbalsta neparedzētos gadījumos nepieciešamību, ja mājsaimniecības situācija neatbilst Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem vai apjomam un mājsaimniecība nevar apmierināt savas pamatvajadzības neparedzētos gadījumos.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

55. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina neparedzēto gadījumu esamību un zaudējumu apmēru vai izdevumu apmēru, kas ir nepieciešams neparedzēto gadījumu novēršanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

56. Dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista vai sociālā darba speciālistu komisijas sniegto atzinumu. Nosakot atbalsta apmēru, ņem vērā:

56.1. atbalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības neparedzētos gadījumos;

56.2. neparedzēto gadījumu sekas, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

57. Atbalstu neparedzētos gadījumos ir tiesības saņemt šādos gadījumos, šādiem mērķiem:

57.1. mājsaimniecībai, kurai nepietiek naudas līdzekļu ēdiena nodrošināšanai – pusdienu izdevumu 100% segšanai Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā līdz 60 dienām kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;

57.2. mājsaimniecībai, kurai nepietiek naudas līdzekļu veselības aprūpes nodrošināšanai.

57.3. mājsaimniecībai, kurai nepietiek naudas līdzekļu kurināmā individuālās apkures nodrošināšanas iegādes izdevumu segšanai;

57.4. mājsaimniecībai, kura vecuma, veselības stāvokļa vai citu cēloņu dēļ nevar izmantot vannu (ko apliecina ārsta izziņa) vai dzīvo dzīvojamā telpā bez vannas/dušas – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm (līdz divām reizēm mēnesī gada laikā) Dienesta norādītajā pirtī;

57.5. mājsaimniecībai, kurai nepietiek naudas līdzekļu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai – par vienu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanu vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot valsts nodevas apmēru par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu;

57.6. citos neparedzētajos gadījumos – ne vairāk par sociālā darba speciālistu komisijas atzinumā minēto apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

58. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.

9. Atbalsts pirts izdevumu segšanai

59. Atbalsts pirts izdevumu segšanai ir paredzēts pirts apmeklējumu izdevumu segšanai līdz divām reizēm mēnesī gada laikā Dienesta norādītajā sabiedriskajā pirtī, nodrošinot higiēnas pamatvajadzību apmierināšanu.

60. Atbalstu pirts izdevumu segšanai ir tiesības saņemt šādām mājsaimniecībām, šādā apmērā:

60.1. vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai politiski represētai personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā Dienesta norādītajā pirtī;

60.2. vientuļai, 65 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā Dienesta norādītajā pirtī;

60.3. 75 gadu vecumu sasniegušai personai, kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā Dienesta norādītajā pirtī;

60.4. daudzbērnu ģimenei, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā Dienesta norādītajā pirtī.

60.5. trūcīgai mājsaimniecībai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas/dušas, piešķir 100% apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā;

60.6. personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu – 50 % apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā Dienesta norādītajā pirtī;

60.7. personai, kurai noteikta invaliditāte kopš bērnības, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas – 100 % apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārajā gadā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

61. Atbalstu piešķir uz 12 mēnešiem, izmaksājot pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

61.(Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

10. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai

62. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai ir paredzēts personas izvēlētās televīzijas abonēšanas maksas daļējai apmaksai.

63. Tiesības saņemt atbalstu ir guļošām personām ar I vai II invaliditātes grupu.

64. Atbalsta apmērs ir līdz 5,00 euro mēnesī.

65. Atbalsta saņemšanai persona vienu reizi gadā iesniedz Dienestā iesniegumu un iesniedz šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:

65.1. ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu/izziņu (veidlapa Nr.27/u);

65.2. līguma kopiju ar televīzijas pakalpojuma sniedzēju.

66. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

11. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai

67. Atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai) var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža, gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un atbalsta pieprasītājam ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

(Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

68. Atbalstu apbedīšanas izdevumu segšanai trūcīgas personas nāves gadījumā piešķir tās tuvākajam ģimenes loceklim vai citai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu.

69. Atbalsta apmērs ir līdz 400,00 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

70. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot izziņu, kas apliecina, ka personai nav tiesību saņemt valsts nodrošinātu apbedīšanas pabalstu.

71. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

12. Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai

72. Atbalstu apbedīšanas organizēšanai piešķir personai bez radiniekiem un likumīgajiem apgādniekiem, vai vientuļām personām, kuras bija Nakts patversmes, Sociālās patversmes, mājas aprūpes vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās īslaicīga sociālas aprūpes pakalpojuma saņēmēji, vai kurām nav piederīgo, un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

73. Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai iekļauj:

73.1. apbedīšanas procesa organizēšanu;

73.2. apbedīšanas pakalpojuma apmaksu.

74. Dienests apmaksā apbedīšanas pakalpojumu par personām, kurām miršanas brīdī nebija ienākumu un kurām nepienākas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalsts, bez personas iesnieguma.

13. Atbalsts personu apliecinoša dokumenta atjaunošanai

75. Atbalstu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai ir tiesīga saņemt persona bez ienākumiem, kura saņem Nakts patversmes pakalpojumu un kurai nav personu apliecinošu dokumentu.

76. Atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt valsts nodevas apmēru par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu.

77. Atbalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

78. Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu attiecīgajā valsts budžeta kontā Valsts kasē.

14. Atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas

79. Personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas, izņemot īslaicīgo brīvības atņemšanu, un kuru deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pašvaldības administratīvajā teritorijā, pienākas vienreizējs materiālais atbalsts.

80. Vienreizējā materiālā atbalsta apmērs ir 40,00 euro.

81. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt izziņas kopiju no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu).

82. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

83. Atbalstu izmaksā, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atbrīvošanās dienas.

15. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

84. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir vienreiz izmaksājams atbalsts jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai, ko izmaksā papildus valsts noteiktajam pabalstam.

85. Atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt:

85.1. vienam no bērna vecākiem, ja deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Deviņu mēnešu termiņā tiek iekļauts laika periods, kad atbalsta pieprasītāja dzīvesvieta bija reģistrēta ārvalstīs;

85.2. vienam no bērna vecākiem, kurš pēdējo 9 mēnešu periodā pirms bērna piedzimšanas iegādājies nekustamo īpašumu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un uz bērna dzimšanas reģistrācijas brīdi tajā deklarējis savu dzīvesvietu;

85.3. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētai audžuģimenei, aizbildnim vai adoptētajam, kura ģimenē ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns.

(Daugavpils pilsētas domes 16.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

86. Atbalsta apmērs ir 500,00 euro par katru bērnu. Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc atbalsta nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 30.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

87. Atbalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns, iesniedz iesniegumu Dienestā.

88. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

16. Atbalsts jubilejās

89. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu. Persona, kura sasniegusi 101 gada vecumu un visās nākamajās dzimšanas dienās tiesīga saņemt atbalstu 200 euro apmērā vienu reizi gadā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 16.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

90. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 30,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 70, 75, 80, 85, 90 un 95 gadus. Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas.

(Daugavpils pilsētas domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

91. Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

92. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

17. Atbalsts Jaungada svētkos

93. Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.janvārim, bez personas iesnieguma.

94. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām personām:

94.1. guļošām personām ar invaliditāti;

94.2. bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe;

94.3. bērniem ar invaliditāti;

94.4. bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

94.5. personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

95. Dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.

18. Atbalsts politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 21.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

96. Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētajām, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajām personām, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 21.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

97. Atbalsta apmērs ir 100,00 euro gadā vienai personai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 21.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

98. Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (no novembra) pamatojoties uz personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 21.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

99. Ja atbalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt līdz nākamā gada 31.maijam.

100. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

18.1 Atbalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

100.1 Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 100,00 EUR apmērā kalendārajā gadā ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

(Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

100.2 Atbalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

(Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

100.3 Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

(Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

18.2 Atbalsts kāzu jubilejās

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā; nodaļas nosaukums 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

100.4 Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 100,00 EUR apmērā ir vienam no laulātajiem 50 gadu kāzu jubilejā. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150,00 EUR apmērā ir vienam no laulātajiem 60 un 70 gadu kāzu jubilejās.

(Daugavpils pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

100.5 Atbalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Atbalstu piešķir ne vēlāk kā gadu pēc jubilejas.

(Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā, kas grozīta ar 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

100.6 Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

(Daugavpils pilsētas domes 08.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

18. 3 Atbalsts aizgādņiem

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

100.7 Pilngadīgo personu aizgādnis tiesīgs saņemt atbalstu, ja bāriņtiesa ir iecēlusi personu par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība, pie nosacījuma, ja aizgādņa un aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai aizgādņa dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas esošajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

100.8 Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir 120 euro gadā (mēnesī 10 euro par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku), ja aizgādnībā esošā persona dzīvo pastāvīgi vai kopā ar aizgādni un ja aizgādnībā esošā persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē – 60 euro gadā (mēnesī 5 euro par faktisko aizgādņa pienākumu pildīšanas laiku).

(Daugavpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

100.9 Atbalstu aizgādnim izmaksā pārskaitījuma veidā uz aizgādņa norādīto norēķinu kontu, pamatojoties uz iesniegumu, kuram tiek pievienots Bāriņtiesas lēmuma izraksts.

(Daugavpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā, kas grozīta 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

19. Atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā

101. Tiesības saņemt atvieglojumus ir personai, kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

101.1. nestrādājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (tramvajā un autobusā);

101.2. persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa (tramvajā un autobusā);

101.3. persona, kura saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā);

101.4. represēta persona (tramvajā un autobusā);

101.5. diviem daudzbērnu ģimenes locekļiem (tramvajā un autobusā);

101.6. nestrādājošs Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidators (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

101.7. nestrādājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki (vienā no sabiedriskā transporta veidiem);

101.8. Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes loceklis (tramvajā vai autobusā);

101.9. personas, kuras sasniegušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu (tramvajā un autobusā);

101.10. 1991. gada barikāžu dalībniekiem (tramvajā un autobusā).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; 16.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 11.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

102. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

103. Noteikumu 101.punktā minētajām personu kategorijām, uzrādot attiecīgo atlaides karti (uzrādot kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā atlaides kartē nav fotoattēla) vai politiski represētās personas vai 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecību, ir tiesības braukt pilsētas sabiedriskajā transportā bezmaksas (iegādāties braukšanas biļeti ar 100% atlaidi).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 11.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62)

104. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus:

104.1. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatora apliecību;

104.2. izziņu par dalību Afganistānas karā;

104.3. Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības kopsapulces protokolu par valdes locekļu ievēlēšanu.

105. Dienests 10 darba dienu laikā izvērtē personas atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām.

106. Pēc lēmuma pieņemšanas par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dienests bez maksas izgatavo un izsniedz šo noteikumu 101.1., 101.3., 101.8. un 101.9.apakšpunktā minētajām personām – attiecīgi noformētu atlaides karti, šo noteikumu 101.5., 101.6. un 101.7.apakšpunktā minētajām personām – mēnešbiļeti.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 38)

20. Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai

107. Vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam (krāsu, tapešu un citu apdares materiālu iegādei) ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā.

108. Atbalstu ir tiesīgas pieprasīt šādas ģimenes un personas:

108.1. atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

108.2. mājsaimniecības, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss;

108.3. daudzbērnu ģimenes.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

109. Atbalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras izliktas no dzīvojamās telpas par maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

110. Atbalsta apmērs ir līdz 285,00 euro.

111. Atbalsta saņemšanai persona divu mēnešu laikā no dzīvojamas telpas piešķiršanas dienas iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot klāt šādus dokumentus, ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:

111.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

111.2. defektu aktu par nepieciešamiem apdares materiāliem kosmētiskajam remontam un remonta darbu tāmi;

111.3. izdevumus apliecinošus dokumentus (ja tādi ir).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 46; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

112. Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dienesta darbinieki sastāda atzinumu par atbalsta izmaksas nepieciešamību un apmēru.

113. Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

21. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

114. Dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

115. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

22. Noslēguma jautājumi

116. Atzīt par spēku zaudējušiem:

116.1. Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" ("Latvijas Vēstnesis", 35 (3611), 28.02.2007., 15 (3799), 29.01.2008., 34 (3818), 29.02.2008., 179 (4371), 11.11.2010., 210 (5016), 28.10.2013., 43 (5103), 28.02.2014., 176 (5236), 08.09.2014., 221 (5793), 11.11.2016.);

116.2. Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošos noteikumus Nr.47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" ("Latvijas Vēstnesis", 250 (5568), 22.12.2015., 17 (5589), 26.01.2016., 162 (5734), 23.08.2016., 183 (5755), 21.09.2016.).

117. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

118. Atbalsta saņēmējam, kuram ar 2020. gada 1. janvāri jau ir izmaksāts saistošo noteikumu 86. punktā paredzētais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā 300 euro apmērā, ir tiesības saņemt atbalsta starpību 200 euro.

(Daugavpils pilsētas domes 12.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

119. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 18.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

120. Saistošo noteikumu 101.1. un 101.9. apakšpunktā minētajām personām uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", braukšanai sabiedriskajā transportā piemēro atvieglojumu 50 % apmērā.

(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

121. Laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, ja mājsaimniecībai (personai), aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar jauno valstī noteikto aprēķina formulu, mājokļa pabalsts nepienākas, vai tā apmērs ir mazāks par saskaņā ar šiem noteikumiem līdz 2021. gada 1. jūlijam aprēķināto dzīvokļa pabalsta apmēru, tai tiek aprēķināta un izmaksāta pabalsta starpība, kas tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

122. Saistošo noteikumu 19. nodaļā norādīto atbalstu braukšanai sabiedriskajā transportā nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 21.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
Pielikums
Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.46
"Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts
mazaizsargātajām personām"
Ārstniecības iestāžu (slimnīcu) saraksts, kurās Daugavpils pilsētas pašvaldība kompensē pacienta līdzmaksājuma izdevumus:

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 46; 23.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

4. SIA "Jūrmalas slimnīca"

5. SIA "Ogres rajona slimnīca"

6. SIA "Tukuma slimnīca"

7. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

8. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

9. SIA "Kuldīgas slimnīca"

10. SIA "Rēzeknes slimnīca"

11. SIA "Preiļu slimnīca"

12. SIA "Krāslavas slimnīca"

13. SIA "Vidzemes slimnīca"

14. Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"

15. SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

16. SIA "Cēsu klīnika"

17. SIA "Alūksnes slimnīca"

18. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"

19. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

20. SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

21. SIA "Aizkraukles slimnīca"

22. SIA "Bauskas slimnīca"

23. Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"

24. SIA "Ludzas medicīnas centrs"

25. SIA "Siguldas slimnīca"

26. SIA "Saldus medicīnas centrs"

27. SIA "Priekules slimnīca"

28. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

29. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

30. SIA "Rīgas 2.slimnīca"

31. SIA "Rīgas 1.slimnīca"

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 46Pieņemts: 08.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Zaudē spēku: 04.03.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 29.12.2016. OP numurs: 2016/254.13
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
287759
{"selected":{"value":"24.11.2021","content":"<font class='s-1'>24.11.2021.-03.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2021","iso_value":"2021\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2021.-03.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2021","iso_value":"2021\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2021.-23.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-26.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2021","iso_value":"2021\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-07.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2021","iso_value":"2021\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2021","iso_value":"2021\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2021.-19.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2021","iso_value":"2021\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2021.-03.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2021","iso_value":"2021\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2021.-01.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2020","iso_value":"2020\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2020.-10.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2020","iso_value":"2020\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2020.-25.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2020","iso_value":"2020\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2020.-06.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2020","iso_value":"2020\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2020.-25.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-27.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2020","iso_value":"2020\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2020.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2020","iso_value":"2020\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2020.-12.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2020","iso_value":"2020\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2020.-23.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2020","iso_value":"2020\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2020.-20.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2020","iso_value":"2020\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2020.-26.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2019","iso_value":"2019\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2019.-27.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2018","iso_value":"2018\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2018.-01.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2018","iso_value":"2018\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2018.-18.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2018","iso_value":"2018\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2018.-18.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2018","iso_value":"2018\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2018.-12.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2018","iso_value":"2018\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2018.-28.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2017","iso_value":"2017\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2017.-16.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2017","iso_value":"2017\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2017.-03.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2017","iso_value":"2017\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2017.-26.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-10.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)