Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 866

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 90. §)
Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka īstermiņa eksporta kredīta darījumu norēķinu garantiju izsniegšanas nosacījumus komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji) komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē.

2. Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum) izsniedz garantijas, tai skaitā:

2.1. pārgarantiju – garantiju, ar ko sabiedrība Altum sedz daļu no cita garantiju vai apdrošināšanas sniedzēja eksporta kredīta darījumu zaudējumiem par tā sniegto garantiju vai apdrošināšanu;

2.2. kopgarantiju – garantiju, ar ko sabiedrība Altum sedz daļu no eksporta kredīta darījumu zaudējumiem, ko nesedz cits garantiju vai apdrošināšanas sniedzējs, ar to proporcionāli dalot kopējos zaudējumus;

2.3. virsgarantiju – garantiju, ar ko sabiedrība Altum sedz eksporta kredīta darījumu zaudējumus papildus tiem, kurus sedz cits garantiju vai apdrošināšanas sniedzējs.

3. Īstermiņa eksporta kredīta garantiju programmas īstenošanai izmanto Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu 3 030 000 euro apmērā, Eiropas Savienības fondu 2004.–2006. gada plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" ietvaros atmaksāto publisko finansējumu 470 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu 2 190 000 euro apmērā. Programmas ieņēmumus izmanto īstermiņa eksporta kredīta garantiju programmas īstenošanai.

(MK 01.06.2023. noteikumu Nr. 260 redakcijā)

4. Sabiedrības Altum pārvaldības izmaksas nosaka saskaņā ar sabiedrības Altum vadības izmaksu aprēķināšanas metodiku, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmas novērtējumu.

5. Garantijas izsniegšanas kārtību, garantijas prēmijas likmes apmēru un tās piemērošanas kārtību, garantijas periodu, garantijas segto eksporta kredīta zaudējumu samazināšanas pasākumus un šo zaudējumu atlīdzības apmēra aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību un debitoru parāda atgūšanas darbības nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību Altum un saimnieciskās darbības veicējiem vai Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestādi, vai ārvalstu kredītiestādes filiāli, kas finansē saimnieciskās darbības veicēju.

6. Garantijas summa vienam saimnieciskās darbības veicējam eksporta kredīta darījumiem ar vienu debitoru nav lielāka par 2 000 000 euro vai tā ekvivalentu citā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā valūtas kursa garantijas izsniegšanas dienā.

7. Garantiju sniedz par eksporta kredīta darījumiem, kuru atlikto maksājumu termiņš nav garāks par 730 dienām, izņemot lauksaimniecības produktu eksporta darījumus, kuriem atlikto maksājumu termiņš nav garāks par 547 dienām.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 596 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 330)

8. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 596)

9. Garantiju sniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kas eksportē preces vai pakalpojumus.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 596 redakcijā)

10. Garantiju sniedz par eksporta kredīta darījumiem, kuru debitors ir reģistrēts valstī, kas nav Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Austrālija, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija vai Zviedrija.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 821 redakcijā)

11. Garantiju sniedz par eksporta kredīta darījumiem, kuru debitors ir reģistrēts Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Japānā, Jaunzēlandē, Kanādā, Kiprā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā vai Zviedrijā, ar nosacījumu, ka garantiju izsniedz līdz 2028. gada 31. decembrim un tiek izpildīta viena no šādām prasībām:

11.1. saimnieciskās darbības veicējs atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumā noteiktajai sīkā (mikro), mazā vai vidējā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai, un saimnieciskās darbības veicēja kopējais gada eksporta apgrozījums nepārsniedz 5 000 000 euro saskaņā ar pēdējā noslēgtā finanšu pārskata datiem;

11.2. eksporta kredīta darījumu atlikto maksājumu termiņš nav īsāks par 121 dienu, bet nepārsniedz šo noteikumu 7. punktā minēto termiņu.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

12. Garantija sedz līdz 90 % no eksporta kredīta darījumu zaudējumiem, ja tie rodas, iestājoties komerciālam riskam, kas ir saistīts ar vienu vai vairākiem šādiem notikumiem:

12.1. eksporta kredīta darījumu līguma vai cita darījuma akta patvaļīga laušana no debitora puses, ja privāts debitors patvaļīgi pieņem lēmumu pārtraukt vai izbeigt eksporta kredīta darījumu līgumu vai citu darījuma aktu bez leģitīma iemesla;

12.2. privāta debitora patvaļīgs atteikums pieņemt preces, uz kurām attiecas eksporta kredīta darījumu līgums vai cits darījuma akts, pēc piegādes veikšanas bez leģitīma iemesla;

12.3. privāta debitora vai tā galvotāja maksātnespēja;

12.4. saistību ilgstoša nepildīšana, ja privāts debitors un galvotājs nesamaksā parādu, kas izriet no eksporta kredīta darījumu līguma vai cita darījuma akta.

13. Garantija sedz līdz 95 % no eksporta kredīta darījumu zaudējumiem, ja tie rodas, iestājoties politiskam riskam, kas ir saistīts ar vienu vai vairākiem šādiem notikumiem:

13.1. publiskais debitors vai valsts neļauj pabeigt eksporta kredīta darījumu vai nesamaksā noteiktajā atliktā maksājuma termiņā;

13.2. notikums, ko debitors nevar ietekmēt vai kas ir ārpus tā atbildības jomas;

13.3. debitora izcelsmes valsts nenodod Latvijas Republikai naudas summas, ko ir samaksājis debitors;

13.4. ārpus Latvijas Republikas notiek nepārvaramas varas (force majeure) gadījums, kas varētu ietvert karam līdzīgus notikumus, ciktāl pret to ietekmi nav sniegta cita garantija vai apdrošināšana.

14. Sabiedrība Altum izmaksā garantijas segto eksporta kredīta darījumu zaudējumu atlīdzību ne agrāk kā 90 dienas pēc atlikto maksājumu termiņa kavējuma pirmās dienas.

15. Sabiedrība Altum garantijai piemēro prēmijas likmi, tai skaitā minimālo garantijas prēmijas apmēru, kas atspoguļo eksporta kredīta darījumu risku un ir aprēķināta, balstoties uz komerciāliem principiem.

16. Garantijas nepiešķir saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem:

16.1. ir pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process vai to saimnieciskā darbība ir izbeigta;

16.2. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

16.3. debitors, par kuru iesniegts pieteikums, nav veicis samaksu par saimnieciskās darbības veicēja eksportētajām precēm vai pakalpojumiem noteiktajā atlikto maksājumu termiņā, kas izriet no eksporta darījumu līguma vai cita darījuma akta, vai pēdējo triju mēnešu laikā ir kavējis maksājumus saimnieciskās darbības veicējam ilgāk par 30 dienām;

16.4. ir neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts, kuru piešķīrusi tā pati dalībvalsts, atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 821 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 284; MK 20.12.2022. noteikumiem Nr. 792)

17. Sabiedrība Altum savā tīmekļvietnē publicē informāciju par atbilstoši šo noteikumu 11. un 22. punktam sniegto garantiju izsniegšanas kārtību un noteikumiem.

(MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

18. Sabiedrība Altum nodrošina pārskata sagatavošanu iesniegšanai Eiropas Komisijā katru gadu līdz 31. jūlijam par garantijām, kas sniegtas atbilstoši šo noteikumu 11. un 22. punktam, ietverot informāciju par iepriekšējā gada laikā sniegto garantiju apjomiem, garantiju segtajiem eksporta kredīta darījumu apjomiem, garantiju prēmijas maksājumiem, garantiju atlīdzības pieprasījumiem un maksājumiem, atgūtajiem līdzekļiem un sabiedrības Altum vadības izmaksām garantiju izsniegšanai.

(MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 347 redakcijā)

18.1 Sabiedrība Altum reizi ceturksnī publicē savā tīmekļvietnē to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuriem sabiedrība Altum izsniegusi garantijas, un sniegto garantiju apjomus.

(MK 01.06.2023. noteikumu Nr. 260 redakcijā)

19. Šo noteikumu 11. un 22. punktā minētās garantijas sabiedrība Altum izsniedz tikai pēc pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par valsts atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 792 redakcijā)

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumus Nr. 436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 85. nr.).

21. (Svītrots ar MK 14.06.2022. noteikumiem Nr. 347)

22. Līdz 2023. gada 31. decembrim nepiemēro šo noteikumu 11. punktu un garantiju sniedz par eksporta kredīta darījumiem, kuru debitors ir reģistrēts Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Japānā, Jaunzēlandē, Kanādā, Kiprā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā vai Zviedrijā.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 792 redakcijā)

23. Pēc 2023. gada 31. decembra jaunus līgumus par garantijām, kas sniegtas saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, neslēdz, savukārt saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu noslēgto līgumu ietvaros pēdējās deklarācijas atlikto maksājumu termiņš nepārsniedz 2024. gada 29. jūniju.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 792 redakcijā)

24. Pēc 2028. gada 31. decembra jaunus līgumus par garantijām, kas sniegtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu, neslēdz, savukārt saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu noslēgto līgumu ietvaros pēdējās deklarācijas atlikto maksājumu termiņš nepārsniedz 2029. gada 29. jūniju.

(MK 05.12.2023. noteikumu Nr. 695 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 866Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 24.12.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.48
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
287648
{"selected":{"value":"07.12.2023","content":"<font class='s-1'>07.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.12.2023","iso_value":"2023\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2023","iso_value":"2023\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2023.-06.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2023","iso_value":"2023\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2023.-09.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2022","iso_value":"2022\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2022.-10.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2021","iso_value":"2021\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2021.-01.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2020","iso_value":"2020\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2020.-13.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2020","iso_value":"2020\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2020.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2019","iso_value":"2019\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-16.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2017","iso_value":"2017\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2017.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2016","iso_value":"2016\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2016.-05.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.12.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"