Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 848

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 52. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 4.5.1.2. pasākumu "Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" (turpmāk – pasākums) un tā ietvaros apstiprinātos projektus;

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – civiltiesiskais līgums) vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.

3. Mērķa grupa ir pasākuma īstenošanas vietas iedzīvotāji.

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 16; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 739)

5. Specifiskā atbalsta mērķa un pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ar šo noteikumu 8. punktā minēto plānoto finansējumu sasniedzamais iznākuma rādītājs – 123 jauni un pārbūvēti videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 16; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 739)

6. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā šādu projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros:

6.1. pirmā projektu iesniegumu atlases kārta "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – autobusi" (turpmāk – pirmā atlases kārta);

6.2. otrā projektu iesniegumu atlases kārta "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – autobusi – papildu projekti" (turpmāk – otrā atlases kārta);

6.3. trešā projektu iesniegumu atlases kārta "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – autobusi – papildu darbības" (turpmāk – trešā atlases kārta).

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 739)

7. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

8. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 52 827 082 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 44 903 019 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 7 924 063 euro:

8.1. pirmajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 14 725 609 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 12 516 768 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 2 208 841 euro;

8.2. otrajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 12 517 469 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 10 639 848 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 1 877 621 euro;

8.3. trešajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 25 584 004 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 21 746 403 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 3 837 601 euro.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 739 redakcijā)

9. Maksimālais pieejamais attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, izņemot šo noteikumu 23.5.6. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas, kurām Kohēzijas fonda finansējuma apmērs var būt līdz 25 %, nepārsniedzot izmaksu un ieguvumu analīzē iegūto finansējuma deficīta procentuālo apmēru.

10. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums vienošanās vai civiltiesiskā līguma slēgšanai līdz 2018. gada 31. decembrim ir 13 814 585 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 11 742 397 euro un nacionālais finansējums – ne mazāk kā 2 072 188 euro, paredzot šo noteikumu 5. punktā minētā iznākuma rādītāja izpildi – ne mazāk kā 46 jauni un pārbūvēti videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi.

11. Finansējuma saņēmējiem pasākuma pirmajā atlases kārtā līdz 2018. gada 31. decembrim ir pieejams šāds maksimālais Kohēzijas fonda finansējums:

11.1. Jelgava – 1 445 000 euro, paredzot šo noteikumu 5. punktā minēto iznākuma rādītāju – vismaz četri videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi;

11.2. Jēkabpils – 1 128 825 euro, paredzot šo noteikumu 5. punktā minēto iznākuma rādītāju – vismaz septiņi videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi;

11.3. Jūrmala – 1 274 000 euro, paredzot šo noteikumu 5. punktā minēto iznākuma rādītāju – vismaz septiņi videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi;

11.4. Rēzekne – 1 360 000 euro, paredzot šo noteikumu 5. punktā minēto iznākuma rādītāju – vismaz četri videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi;

11.5. Valmiera – 1 906 322 euro, paredzot šo noteikumu 5. punktā minēto iznākuma rādītāju – vismaz deviņi videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi;

11.6. Ventspils – 4 628 250 euro, paredzot šo noteikumu 5. punktā minēto iznākuma rādītāju – vismaz 15 videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 16)

12. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai papildus var plānot piesaistīt citus publiskos finanšu līdzekļus, piemēram, aizņēmumu Valsts kasē, tai skaitā priekšfinansējot snieguma rezervi. Ja tiek priekšfinansēta snieguma rezerve, vienošanās vai civiltiesiskā līguma nosacījumos nosaka projekta īstenošanai nepieciešamā publiskā finansējuma apmēru. Projekta iesniedzējs, kas atbilst šo noteikumu 15.2. apakšpunkta prasībām, iesniedz sadarbības iestādē apliecinājumu par citu publisko līdzekļu pieejamību līdz civiltiesiskā līguma noslēgšanai un par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piešķiršanu.

13. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi un snieguma rezerves piešķiršanu var ierosināt sadarbības iestādei palielināt pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu līdz šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajam apmēram un atkārtoti uzaicināt iesniegt projektu iesniegumus papildu darbību (aktivitāšu) īstenošanai vai atbilstoši šo noteikumu 12. punktam priekšfinansētā rezerves finansējuma segšanai šādu finansējuma saņēmēju projektos, nepārsniedzot šo noteikumu 9. punktā minēto maksimālo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru, tādējādi kopumā radot papildu iznākuma rādītāju – vismaz trīs videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi:

13.1. Jēkabpils – 387 185 euro;

13.2. Valmiera – 387 186 euro.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 16)

13.1 Finansējuma saņēmējiem pasākuma otrajā atlases kārtā maksimālais Kohēzijas fonda finansējums ir 10 639 848 euro, lai sasniegtu papildu iznākuma rādītāju – vismaz 37 videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi:

13.1 1. projekta īstenošanai Daugavpilī – 10 000 000 euro, paredzot projektā sasniegt iznākuma rādītāju – vismaz 35 videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi;

13.1 2. projekta īstenošanai Jēkabpilī – 171 927 euro, paredzot projektā sasniegt iznākuma rādītāju – viens videi draudzīgs sabiedriskais transportlīdzeklis;

13.1 3. projekta īstenošanai Valmierā – 467 921 euro, paredzot projektā sasniegt iznākuma rādītāju – viens videi draudzīgs sabiedriskais transportlīdzeklis.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

13.2 Finansējuma saņēmējiem pasākuma trešajā atlases kārtā maksimālais Kohēzijas fonda finansējums ir 21 746 403 euro, lai sasniegtu papildu iznākuma rādītāju – vismaz 38 videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi:

13.2 1. projekta īstenošanai Daugavpilī – 2 754 000 euro;

13.2 2. projekta īstenošanai Jēkabpilī – 353 218 euro;

13.2 3. projekta īstenošanai Rīgā – 18 171 264 euro;

13.2 4. projekta īstenošanai Valmierā – 467 921 euro.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 739 redakcijā)

14. Ja projekta īstenošanas gaitā, tai skaitā pēc projektā veiktajiem iepirkumiem, ir izveidojies finanšu ietaupījums, sadarbības iestāde, saskaņojot to ar atbildīgo iestādi, var lemt par minēto papildu līdzekļu piešķiršanu vai pārdali šādā prioritārā secībā:

14.1. papildu darbību (aktivitāšu) īstenošanai projektā, kurā radies ietaupījums, radot projektā papildu iznākuma rādītājus;

14.2. citu projektu papildu darbību (aktivitāšu) īstenošanai, radot projektā papildu iznākuma rādītājus.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

15. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir:

15.1. Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētu pašvaldības;

15.2. komersanti, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajās pašvaldībās, izmantojot autobusus, un ar kuriem ir noslēgti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumi, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70, 4. pantā minētajiem nosacījumiem, tai skaitā attiecībā uz sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un saistīto uzlādes vai uzpildes infrastruktūru.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 16; MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 739 redakcijā)

16. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs nevar būt tāds saimnieciskās darbības veicējs:

16.1. kurš atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem vai normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditori varētu pieprasīt maksātnespējas procedūru;

16.2. kuram uz iesnieguma iesniegšanas dienu (ja komersants ir kapitālsabiedrība) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

16.3. kuram uz iesnieguma iesniegšanas dienu (ja kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par komersanta parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

16.4. kuram pēdējos divus gadus (ja saimnieciskās darbības veicējs nav mazais un vidējais komersants) parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka nekā 1,0.

17. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai piesaista sadarbības partneri. Sadarbības partneris ir:

17.1. komersants, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ja projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 15.1. apakšpunkta prasībām;

17.2. pašvaldība, ja projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 15.2. apakšpunkta prasībām.

18. Sadarbības partneris ar projektu saistītās dokumentācijas izstrādē un projekta īstenošanā iesaistās ar tā resursiem – ar finansējumu, nodrošinot izbūvētās infrastruktūras ekspluatāciju un uzturēšanu pēc projekta īstenošanas atbilstoši noslēgtajam sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumam, vai ar tā valdījumā vai īpašumā esošu nekustamo īpašumu, ievērojot šo noteikumu 32.6. apakšpunkta nosacījumus.

19. Pašvaldība kā finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris, iesaistoties projekta līdzfinansēšanā atbilstoši šo noteikumu 20. punktā minētajā sadarbības līgumā ietvertajiem nosacījumiem, var paredzēt valsts budžeta dotāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.

20. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris līdz vienošanās vai civiltiesiskā līguma noslēgšanai iesniedz sadarbības iestādē ar sadarbības partneri noslēgtu sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Sadarbības līgumā paredz vismaz:

20.1. sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas kārtību;

20.2. informāciju par uzlādes un uzpildes staciju izbūvei nepieciešamās (esošās) infrastruktūras īpašumtiesībām, kā arī lietošanas, uzturēšanas un attīstības (tai skaitā modernizēšana, pārbūve) kārtību (ja attiecināms);

20.3. informāciju par uzlādes un uzpildes staciju izbūvei jaunizveidotās infrastruktūras īpašumtiesībām, kā arī būvniecības, lietošanas un uzturēšanas kārtību (ja attiecināms);

20.4. kārtību, kādā tiek īstenota sadarbība starp sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību projekta īstenošanā, projekta rezultātu uzturēšanā un projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā, tostarp nosakot atbildības sadalījumu un finansējuma nodrošinājumu projekta īstenošanā;

20.5. kārtību, kādā tiek paredzēta projekta ietvaros par kopējiem publiskajiem līdzekļiem iegādāto pamatlīdzekļu nodošana pašvaldībai turpmākai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai;

20.6. nosacījumus, ka kompensācijas maksājumi nepārsniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem aprēķinātās zaudējumu kompensācijas un peļņas apmēru sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līguma darbības laikā;

20.7. kārtību, kādā tiek uzraudzīta iegādāto pamatlīdzekļu izmantošana 10 gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas.

21. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām, pievienojot projekta iesniegumam izmaksu un ieguvumu analīzi. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 16)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

22. Pasākuma atbalstāmās darbības ir:

22.1. jaunu videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu (autobusu) iegāde, kuri darbojas ar elektrību, ūdeņradi, 100 % biodegvielu (metilēsteri), saspiesto dabasgāzi, duālo degvielas sistēmu (hibrīdi) un dīzeļdegvielu – atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5" un "Euro 6") un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 2. tabulā noteiktajām "Euro 6" robežvērtībām;

22.2. esošo sabiedrisko transportlīdzekļu (autobusu) aprīkošana ar elektrību un saspiesto dabasgāzi videi draudzīgākai darbībai;

22.3. saistītās uzlādes vai uzpildes infrastruktūras izveide atbilstoši ieguldījumu veidam pasākuma pirmajā atlases kārtā.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 16)

23. Pasākuma ietvaros plāno tiešās attiecināmās izmaksas, ja tās ir nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai:

23.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai pakalpojuma līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos darba atlīdzības un nodokļu politikas jomā noteiktās piemaksas un nodokļus, ņemot vērā, ka:

23.1.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir pieci miljoni euro vai lielākas;

23.1.2. tās nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot tiešās personāla izmaksas, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par pieciem miljoniem euro;

23.1.3. attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);

23.2. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tajā skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

23.3. uzlādes vai uzpildes stacijas būvprojekta un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas pasākuma pirmajā atlases kārtā;

23.4. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesniedzēja īpašumā esošo ar dīzeļdzinēju aprīkoto M2 un M3 kategorijas sabiedrisko transportlīdzekļu pārbūvi, nodrošinot zemākas gaisu piesārņojošo vielu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī ar tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" saistītās izmaksas;

23.5. jaunu rūpnieciski ražotu vai rūpnieciski ražotu un pārbūvētu videi draudzīgāku M2 un M3 kategorijas sabiedrisko transportlīdzekļu iegāde, kuru dzinēji darbojas ar:

23.5.1. elektrību;

23.5.2. saspiesto dabasgāzi;

23.5.3. ūdeņradi;

23.5.4. 100 % biodegvielu (metilēsteri);

23.5.5. duālo degvielas sistēmu (hibrīdi);

23.5.6. dīzeļdegvielu – atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulas (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5" un "Euro 6") un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai I pielikuma 2. tabulā noteiktajām "Euro 6" robežvērtībām;

23.6. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesniedzēja īpašumā esošo ar dīzeļdzinēju aprīkoto M2 un M3 kategorijas sabiedrisko transportlīdzekļu pārbūvi, lai tie darbotos ar:

23.6.1. elektrību;

23.6.2. saspiesto dabasgāzi;

23.7. jaunu stacionāru uzlādes vai uzpildes staciju izveidošanas izmaksas pasākuma pirmajā atlases kārtā, tai skaitā:

23.7.1. uzlādes vai uzpildes staciju iegādes, piegādes, montāžas un būvdarbu izmaksas;

23.7.2. elektrotīkla pieslēguma izmaksas, tai skaitā jaudas palielināšana, lai nodrošinātu uzlādes vai uzpildes staciju darbību;

23.7.3. uzlādes vai uzpildes stacijām nepieciešamo stāvvietu un piebrauktuvju izbūves izmaksas;

23.7.4. uzlādes vai uzpildes staciju infrastruktūras drošības sistēmu iegādes izmaksas;

23.8. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;

23.9. vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanas izmaksas, ciktāl to paredz normatīvo aktu prasības.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 16)

24. Šo noteikumu 23.7. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu ietvaros projekta iesniedzējs var iegādāties un uzstādīt ne vairāk kā trīs uzlādes vai uzpildes stacijas atbilstoši ieguldījumu veidam.

25. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 23. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.

27. Šo noteikumu 23.2. un 23.8. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

28. Šo noteikumu 23.3. un 23.8. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta būvdarbu līgumu summas.

29. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāma:

29.1. vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos – zaļais publiskais iepirkums;

29.2. vides un informācijas pieejamības nodrošināšana sabiedriskajos transportlīdzekļos.

30. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 23.1. apakšpunktā, 26., 27. un 28. punktā minētajiem izmaksu ierobežojumiem. Pasākuma pirmajā atlases kārtā izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad projekta iesniedzējs ir iesniedzis projekta iesniegumu sadarbības iestādē, izņemot šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3. un 23.4. apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir attiecināmas no 2016. gada 1. janvāra. Pasākuma otrajā atlases kārtā izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma otrās atlases kārtas atbalstāmo darbību īstenošanai. Pasākuma trešajā atlases kārtā izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad ir izdots Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma trešās atlases kārtas atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 739 redakcijā)

31. Pasākuma neattiecināmās izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs sedz no saviem vai aizņemtiem līdzekļiem un par kurām nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts, ir izmaksas:

31.1. kas pārsniedz šo noteikumu 23.1. apakšpunktā, 26., 27. un 28. punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

31.2. kas nav noteiktas šo noteikumu 23. punktā un nav tieši saistītas ar šo noteikumu 22. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, bet ir saistītas ar projektu un ir nepieciešamas sekmīgai videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu ekspluatācijai.

IV. Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma projekta īstenošanas nosacījumi

32. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

32.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, XII pielikuma 2.2. apakšpunktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

32.2. ja sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas līguma darbības termiņš neietver šajos noteikumos minētos termiņus par sasniegto rezultātu ilgtspēju pēc projekta pabeigšanas, nodrošina, ka:

32.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, kuram ir līgums ar pašvaldību, pagarina līguma darbības termiņu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70, 4. panta nosacījumiem (ja attiecināms), vai pašvaldība nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību, izmantojot projekta ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus;

32.2.2. sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 20.5. apakšpunktam nodod iegādātos pamatlīdzekļus pašvaldībai;

32.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

32.4. ja projekta izmaksas pieaug, sedz projekta sadārdzinājumu no saviem vai aizņemtiem līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts;

32.5. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

32.6. nodrošina, ka zeme, uz kuras paredzēts izvietot saistīto stacionāro uzlādes vai uzpildes infrastruktūru, atrodas pašvaldības īpašumā vai valdījumā;

32.7. nodrošina, ka projekta ietvaros iegādātie un (vai) pārbūvētie transportlīdzekļi tiek ekspluatēti ar projekta iesniegumā norādīto degvielu;

32.8. nodrošina, ka projekta ietvaros iegādātie sabiedriskie transportlīdzekļi un izveidotā uzlādes vai uzpildes infrastruktūra (ja attiecināms) tiks izmantota tikai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pilsētas nozīmes maršrutos;

32.9. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 5. punktā minēto rādītāju;

32.10. sniedz informāciju par gadā pārvadātajiem pasažieriem videi draudzīgā sabiedriskajā transportā piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

32.11. sniedz informāciju par projekta ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju un enerģijas patēriņu piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzē piemēroto metodiku un iegūto rezultātu;

32.12. uzkrāj datus par sabiedriskā transporta vienību skaitu, kuros ar Kohēzijas fonda ieguldījumu ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība (ja attiecināms);

32.13. nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

32.14. nodrošina sasniegto rezultātu uzturēšanu un nepieciešamos līdzekļus rezultātu uzturēšanai piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

32.15. šo noteikumu 23.5. un 23.6. apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros iegādātos un (vai) pārbūvētos transportlīdzekļus reģistrē Latvijas Republikā, ievērojot šādus nosacījumus:

32.15.1. transportlīdzekļus drīkst iegādāties no izgatavotāja, transportlīdzekļu aprīkotāja vai to oficiālā pārstāvja, kas ir komersants un ko izgatavotājs vai aprīkotājs ir oficiāli pilnvarojis pārstāvēt savas intereses. Minētais nosacījums neattiecas uz esošo transportlīdzekļu pārbūvi;

32.15.2. tiem ir veikta transportlīdzekļa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai, ja transportlīdzeklis pārbūvēts, tā pārbūve veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi, saskaņojot attiecīgo dokumentāciju ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija". Minētais nosacījums attiecas arī uz projektiem, kuros paredzēta gan sabiedrisko transportlīdzekļu iegāde, gan pārbūve;

32.16. ja tiek izveidotas elektrouzlādes stacijas, nodrošina lai elektrouzlādes staciju tīkls nepārklātos ar Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumu Nr. 637 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā" īstenošanas noteikumi" ietvaros paredzēto elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras objektu tīklu;

32.17. nodrošina, ka ar projektu īstenošanu saistītu dokumentāciju glabā 10 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

32.18. piesaista preču un pakalpojuma sniedzējus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

32.1 Pasākuma ietvaros komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

32.2 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.  1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.  1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.  1107/70, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

33. Pēc vienošanās vai civiltiesiskā līguma noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un, ja paredzēts, valsts budžeta dotācijas pašvaldībai kopsummas. Avansa maksājumu ir iespējams saņemt vairākos maksājumos.

34. Sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas pārbauda šo noteikumu 20.5. un 20.6. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi.

34.1 Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma uzlicēja apliecinājumu, ka kompensācija, lai segtu izmaksas, kas radušās, izpildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ir aprēķināta tā, lai novērstu pārmērīgu kompensāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.  1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.  1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr.  1107/70, 3. panta 2. punktam un 4. panta 1. punkta "b" apakšpunktam.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

35. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās vai civiltiesiskā līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:

35.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai civiltiesisko līgumu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

35.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās vai civiltiesiskais līgums.

36. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos vai civiltiesisko līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 37. punktā minētos gadījumus.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 101 redakcijā)

37. Finansējuma saņēmēji, kuri nav pilnībā pabeiguši projektā plānotās aktivitātes un sasnieguši projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz 2023. gada 31. decembrim, projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 31. oktobrim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 101 redakcijā)

38. Šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos finansējuma saņēmējs:

38.1. sagatavo noslēguma maksājuma pieprasījumu par laikposmu līdz 2023. gada 31. decembrim un iesniedz sadarbības iestādē. Noslēguma maksājuma pieprasījumā nodala laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigtās projekta darbības, sasniegtos iznākuma rādītājus un veiktos izdevumus no projekta darbībām, plānotajiem iznākuma rādītājiem un izdevumiem, kas tiks pabeigti, sasniegti vai veikti laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. oktobrim;

38.2. līdz 2026. gada 31. oktobrim iesniedz sadarbības iestādē pamatojošo dokumentāciju par pabeigtajām projekta darbībām un sasniegtajiem iznākuma rādītājiem.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 101 redakcijā)

39. Sadarbības iestāde veic maksājumus par šo noteikumu 38.2. apakšpunktā minētajā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas radušies laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 101 redakcijā)

40. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos līdz 2026. gada 31. oktobrim nepabeidz par saviem līdzekļiem visas projektā plānotās aktivitātes un nesasniedz visus projektā plānotos iznākuma rādītājus, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projektā izmaksāto finansējumu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu.

(MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 101 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 848Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 24.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.30
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287628
{"selected":{"value":"22.02.2024","content":"<font class='s-1'>22.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.02.2024","iso_value":"2024\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2021","iso_value":"2021\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2021.-21.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-10.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2017","iso_value":"2017\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2017.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2016","iso_value":"2016\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2016.-02.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.02.2024
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"