Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 846

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 49. §)
Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
4. panta pirmo daļu un 18.1 panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu (turpmāk – kultūras priekšmeti) pagaidu izvešanai vai izvešanai no Latvijas un ievešanai Latvijā;

1.2. kultūras priekšmetu kategorijas, kuru izvešanai no Latvijas nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja.

2. Kultūras priekšmetu izvešana šo noteikumu izpratnē attiecībā uz mākslas un antikvārajiem priekšmetiem ir kultūras priekšmetu pilnīga izvešana vai pagaidu izvešana, bet attiecībā uz kultūras pieminekļiem un valstij piederošajām senlietām – pagaidu izvešana.

3. Kultūras priekšmetu kolekcija šo noteikumu izpratnē ir pēc vienotiem principiem atlasītu mākslas un antikvāro priekšmetu kopums, ja ir noformēts kolekcijas apraksts (attiecīgās jomas speciālista sagatavots zinātnisks kolekcijas kultūrvēsturiskais izvērtējums) un priekšmetu uzskaite ar identificējamām atšķirības un kopības pazīmēm, datējumu un saglabātības pakāpes novērtējumu.

4. Lai aizsargātu nacionālās kultūras vērtības un nepieļautu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai (turpmāk – inspekcija) pieejamās datubāzēs identificējamo meklēšanā esošo un zudušo kultūras priekšmetu izvešanu (arī nosūtīšanu pa pastu), inspekcija pieņem lēmumu par kultūras priekšmetu izvešanu, izsniedzot noteikta parauga atļauju (turpmāk – atļauja).

5. Atļauja ir nepieciešama kultūras pieminekļu un to kultūras priekšmetu izvešanai, kuri atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām kultūras priekšmetu kategorijām.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā prasība nav attiecināma gadījumā, ja:

6.1. akreditēts muzejs atbilstoši muzeju darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai no Latvijas uz laiku izved tā krājumā esošās kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus;

6.2. atbilstoši arhīvu darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai no Latvijas uz laiku izved Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautu dokumentu.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība

7. Lai saņemtu atļauju, fiziska vai juridiska persona vai tās pilnvarotā persona (turpmāk – iesniedzējs) aizpilda inspekcijā pieteikumu kultūras priekšmeta izvešanas atļaujas saņemšanai (turpmāk – pieteikums) (2. pielikums) un uzrāda izvešanai paredzēto kultūras priekšmetu. Ja iesniedzējs ir pilnvarotā persona, viņš inspekcijā uzrāda pilnvaru. Minētajā pieteikumā norādītos datus inspekcija iekļauj atļaujas pirmajā eksemplārā – iesniegumā (3. pielikums).

8. Ja paredzēts izvest kultūras priekšmetu kolekciju, iesniedzējs kopā ar pieteikumu iesniedz inspekcijā atbilstoši šo noteikumu 3. punktam izstrādātu kolekcijas aprakstu, kam pievienotas visu kolekcijā ietverto kultūras priekšmetu krāsu fotogrāfijas (ne senākas par vienu gadu, katrs kultūras priekšmets ir labi redzams un identificējams). Fotogrāfiju skaits nosakāms atbilstoši atļauju eksemplāru skaitam (šo noteikumu 20. un 21. punkts). Fotogrāfijas minimālais izmērs ir 8 x 12 cm, maksimālais izmērs – 10 x 15 cm.

9. Ja paredzēts izvest liela izmēra kultūras priekšmetu, inspekcijai ir tiesības veikt kultūras priekšmeta apskati tā atrašanās vietā.

10. Katra kultūras priekšmeta izvešanai izsniedz atsevišķu atļauju (šī prasība neattiecas uz kultūras priekšmetiem, kurus paredzēts izvest vienlaikus un kuru izcelsmi inspekcija atzinusi par atbilstošu kultūras priekšmetu kolekcijas īpašībām (šo noteikumu 3. punkts)). Inspekcija 15 dienu laikā pēc uzrādītā kultūras priekšmeta izpētes (izņemot šo noteikumu 13. un 14. punktā minētos gadījumus) pieņem lēmumu par kultūras priekšmeta izvešanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju kultūras priekšmeta izvešanai.

11. Inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju kultūras priekšmeta izvešanai, ja tiek konstatēts, ka:

11.1. inspekcijā nav iesniegta visa nepieciešamā informācija kultūras priekšmeta izvešanai (šo noteikumu 2. pielikumā norādītie dokumenti);

11.2. kultūras priekšmets inspekcijai pieejamās datubāzēs ir identificējams kā meklēšanā esošs vai zudis.

12. Inspekcija atsaka atļaujas izsniegšanu kultūras priekšmeta pilnīgai izvešanai un izsniedz atļauju kultūras priekšmeta pagaidu izvešanai, ja tiek konstatēts, ka papildu ekspertīzes rezultātā tas atzīts par jaunatklāto kultūras pieminekli un ir iekļaujams valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Jaunatklātā kultūras pieminekļa atpakaļievešanas termiņš Latvijā nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus.

13. Ja nepieciešams veikt uzrādītā kultūras priekšmeta ekspertīzi vai precizēt tā īpašumtiesību piederību, inspekcijai ir tiesības aizturēt kultūras priekšmetu inspekcijā ilgāk par 15 dienām, bet ne ilgāk kā līdz lēmuma pieņemšanas dienai. Īpašumtiesību piederības precizēšanai iesniedzējs uzrāda īpašumtiesības apliecinošus dokumentus. Ja inspekcija, izmantojot tai pieejamās datubāzes, konstatē, ka uzrādītais priekšmets ir meklēšanā esošs vai zudis, inspekcija par to ziņo Valsts policijai.

14. Inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai citas kompetentas iestādes (ņemot vērā iesniegtā kultūras priekšmeta kategoriju) vai nozares speciālisti sniegtu atzinumu izvedamā kultūras priekšmeta papildu vērtēšanai. Atzinumam ir ieteikuma raksturs, izņemot gadījumu, ja atzinumā ir norāde, ka attiecīgā priekšmeta izvešanu un atļaujas izsniegšanu nosaka cits normatīvais akts. Visus izdevumus, kas radušies attiecīgajai iestādei un ir saistīti ar atzinuma sagatavošanu, sedz iesniedzējs.

15. Ja ir nepieciešama papildu ekspertīze, inspekcija var sasaukt ekspertu padomi. Ekspertu padomes sastāvu un nolikumu apstiprina inspekcijas vadītājs.

16. Ja kultūras priekšmetu nepieciešams izvest, lai to izstādītu ārvalstī vai cita iemesla dēļ (piemēram, restaurācijai, ekspertīzei, mācību programmai), inspekcija pieņem lēmumu par kultūras priekšmeta pagaidu izvešanu. Kultūras priekšmeta pagaidu izvešana šo noteikumu izpratnē ir tā izvešana uz laiku un ievešana Latvijā pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī inspekcijas noteiktā laikā. Atpakaļievešanas termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus.

17. Ja mūzikas instrumenti atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajai A8. un B9. kategorijai, to pagaidu izvešanu orķestra un izpildītāju darba vajadzībām apliecina attiecīgā uzņēmuma administrācijas vai izpildītāja sagatavotā instrumentu izcelsmes dokumentācija, ko uzrāda muitas iestādē bez inspekcijas izsniegtiem izvešanas dokumentiem (atļaujas vai izziņas).

18. Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas. Ja atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet tā nav izmantota, inspekcija var izsniegt atkārtotu atļauju.

19. Atļauju izsniedz pēc tam, kad iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu kultūras priekšmetu izvešanai vai pagaidu izvešanai no Latvijas.

20. Kultūras priekšmeta izvešanai no Latvijas Eiropas Savienības robežās inspekcija sagatavo atļauju (3. pielikums) divos eksemplāros:

20.1. atļaujas pirmo eksemplāru – iesniegumu inspekcijai par kultūras priekšmeta izvešanu – glabā inspekcija;

20.2. atļaujas otro eksemplāru glabā iesniedzējs un uzrāda pēc atbildīgo amatpersonu lūguma.

21. Kultūras priekšmeta izvešanai no Latvijas ārpus Eiropas Savienības robežām inspekcija sagatavo atļauju (3. pielikums) trijos eksemplāros:

21.1. atļaujas pirmo eksemplāru – iesniegumu inspekcijai par kultūras priekšmeta izvešanu – glabā inspekcija;

21.2. atļaujas otro eksemplāru – glabā iesniedzējs un uzrāda muitas iestādei. Muitas iestāde izdara tajā attiecīgas atzīmes;

21.3. atļaujas trešo eksemplāru nodod iesniedzējam iesniegšanai muitas iestādē. Muitas iestāde izdara tajā attiecīgas atzīmes un 15 dienu laikā nosūta inspekcijai.

22. Kultūras priekšmetu izvešana no Latvijas ārpus Eiropas Savienības robežām ietver muitas formalitāšu noformēšanu muitas iestādē. Ievērojot minēto, kultūras priekšmetus var izvest tikai tajās ārējās robežas šķērsošanas vietās, kurās ir izveidoti muitas kontroles punkti. Muitas iestāde, izskatot visus atļaujas eksemplārus, kontrolē, lai muitas deklarācijā sniegtās ziņas atbilstu atļaujā norādītajām ziņām.

23. Inspekcijas lēmumu aizliegt uzrādīto kultūras priekšmetu izvešanu iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt Kultūras ministrijā.

24. Lai atvieglotu tāda kultūras priekšmeta izvešanu, kurš nav kultūras piemineklis un neatbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām kategorijām, inspekcija pēc iesniedzēja vēlēšanās var izsniegt attiecīgu izziņu uzrādīšanai muitas iestādē. Izziņas derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas.

III. Kultūras priekšmetu ievešana Latvijā

25. Ievedot kultūras priekšmetu, kuram paredzēta pagaidu ievešana Latvijā, no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tā īpašniekam (valdītājam) ir pienākums to deklarēt Latvijas muitas iestādē. Ja kultūras priekšmets, kuram paredzēta pagaidu ievešana Latvijā, nav uzrādīts muitas iestādē, uzskatāms, ka persona šo kultūras priekšmetu ir iegādājusies Latvijā un uz tā izvešanu attiecas šajos noteikumos noteiktā kultūras priekšmetu izvešanas kārtība.

26. Ja persona, no Eiropas Savienības dalībvalsts ievedot Latvijā kultūras priekšmetu, kura izvešanai no Latvijas atbilstoši šiem noteikumiem nepieciešama atļauja, var uzrādīt dokumentus, kas apliecina tā īpašuma piederību vai iegādi ārpus Latvijas (piemēram, kultūras priekšmeta iegādes līgums, pirkuma pavadzīme, atļauja kultūras priekšmeta izvešanai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts), šie noteikumi uz minēto kultūras priekšmetu izvešanu nav attiecināmi.

27. Par kultūras priekšmetu, kuram paredzēta pagaidu izvešana, tā īpašnieks (valdītājs) rakstveidā paziņo inspekcijai 15 dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā.

28. Kultūras pieminekli, kuram paredzēta pagaidu izvešana, tā īpašnieks (valdītājs) reģistrē inspekcijā 15 dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā, rakstiski apliecinot, ka ievestais kultūras piemineklis ir tas pats kultūras piemineklis, kam piemērota pagaidu izvešana. Ja rodas šaubas, inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) uzrādītu atpakaļievesto kultūras pieminekli.

IV. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 7. janvāra noteikumus Nr. 8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 5. nr.; 2009, 204. nr.; 2013, 203. nr.).

30. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 846
Kultūras priekšmetu kategorijas
KategorijaKultūras priekšmeti
AKultūras priekšmeti, kuru izvešanai nepieciešama atļauja neatkarīgi no to izcelsmes vietas
A1.

Arheoloģiskās senlietas ar datējumu līdz 17. gadsimtam (ieskaitot), kas iegūtas:

1) izrakumos vai atrastas zemē, uz zemes vai ūdenī

2) arheoloģisko atradumu vietās

3) no arheoloģijas kolekcijām

A2.Vairāk nekā 100 gadu veci no kultūras priekšmeta atdalīti fragmenti, kas ir neatņemama mākslas, vēstures vai reliģiska pieminekļa daļa
A3.Inkunābulas un par 100 gadiem vecāki rokraksti, ieskaitot ģeogrāfijas kartes un mūzikas partitūras (atsevišķi vai kolekcijā)
A4.Dažādu veidu arhīvi, kuros ir par 100 gadiem vecāki eksemplāri (neatkarīgi no materiāla)
A5.Grāmatas, kas ir vecākas par 100 gadiem (atsevišķi vai kolekcijā)
A6.Transportlīdzekļi, kas ir vecāki par 75 gadiem
A7.Kolekcijas, kurām ir vēsturiska, paleontoloģiska, etnogrāfiska vai numismātiska vērtība
A8.Par 100 gadiem vecāki mākslas un antikvārie priekšmeti
BKultūras priekšmeti, kuru izvešanai nepieciešama atļauja, ja to izcelsme ir saistīta ar Latvijas teritoriju*
B1.Gleznas un zīmējumi, kas darināti ar roku uz jebkura materiāla un ar jebkuru paņēmienu
B2.Gravīru, estampu, serigrāfiju un litogrāfiju oriģināli, kā arī attiecīgās plāksnes un plakātu oriģināli
B3.Skulptūru un statuešu oriģināli (arī to kopijas, kas radītas tādā pašā procesā kā oriģināli)
B4.Fotogrāfijas, filmas un to negatīvi
B5.Stikla izstrādājumi
B6.Zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi
B7.Mēbeles
B8.Optiskās ierīces un aparāti, fotoaparāti, kinoaparāti un ierīces
B9.Mūzikas instrumenti
B10.Pulksteņi un to daļas
B11.Koka izstrādājumi
B12.Keramika
B13.Gobelēni, paklāji, tekstilijas
B14.Tapetes
B15.Ieroči
Piezīme. * 50 līdz 100 gadus veci kultūras priekšmeti, kurus radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes un kuri nepieder to autoriem un izgatavotājiem.
Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 846
Pieteikuma veidlapa
kultūras priekšmeta izvešanas atļaujas saņemšanai

Reģistrācijas Nr. ___________________   Iesniegšanas datums __________________   Saņēma _______________________

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijaState Inspection for Heritage Protection Republic of Latvia

 

Pieteikums
kultūras priekšmeta(-u) izvešanas atļaujas saņemšanai

 

APPLICATION
for export license of the cultural object(s)

 

1. Iesniedzējs/Priekšmeta(-u) īpašnieks / Applicant/Owner of the object(s)
Vārds, uzvārds/juridiskai personai – nosaukums
Name, surname/legal entity – name

 

Personas kods vai pases numurs/juridiskai personai – reģistrācijas numurs
Personal code or passport number/legal entity – registration number

 

Adrese / Address

 

2. Iesniedzēja pārstāvis / Applicant’s representative
Vārds, uzvārds
Name, surname

 

Personas kods vai pases numurs
Personal code or passport number

 

Adrese / Address

 

3. Saņēmējs (adrese un galamērķa valsts) / Recipient (address and country of destination)
Vārds, uzvārds/juridiskai personai – nosaukums
Name, surname/legal entity – name

 

Adrese / Address

 

Valsts / Country

4. Kultūras priekšmeta(-u) izvešanas termiņš / Term of export of the cultural object(s)

 Pilnīga izvešana / Definitive
Izvešana uz laiku; lūdzu, norādiet / Temporary; please specify
Laikposms / Time period

5. Izvešanas nolūks / Purpose of export of the cultural object

Privātīpašums / Private propertyIzstāde / Exhibition
Dāvana / GiftEkspertīze un atribūcija / Expertise
Realizācija / SaleNogāde pēc piederības / Delivery to owner
Cits / Other   lūdzu, norādiet / please specify

 

6. Kultūras priekšmetu skaits / Number of cultural objects   Skaits / Number
Iesniegumam jāpievieno kultūras priekšmeta(-u) apraksts (pielikums) / Description of cultural object(s) has to be attached (Annex)

 

7. Papildus iesniegtie dokumenti (pilnvara, īpašumtiesības vai mantojuma tiesības apliecinošs dokuments, ekspertīzes slēdziens u. tml.) / Additional documents (authorization, title-deed, expertise etc.):
Skaits dokumenti uz Skaits lapām / Number of documents on number of pages
Pilnvara noteikti nepieciešama iesniedzēja pārstāvim / Written authorization is required for Applicant’s representative

8. Iesniedzējs vai iesniedzēja pārstāvis / Applicant or applicant’s representative

 

 

 
Vieta un datums / Place and date Vārds, uzvārds, paraksts, e-pasta adrese / Name, surname, signature, email address
 
Aizpilda izdevējiestāde / For completion by issuing authority

Eksperta lēmums / Decision of expert

Izsniegta izziņa Nr. / Reference No. issued
  
Izsniegta atļauja Nr. / Permission No. issued
  
Ekspertu padomes sasaukšana / Convocation of Council of Experts
   
Datums / Date Eksperta paraksts / Signature of expert

Izdevējiestāde: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Mazā Pils iela 19, Rīga, Latvija, LV-1050, www.mantojums.lv

Issuing authority: State Inspection for Heritage Protection, Mazā Pils iela 19, Riga, LV-1050, Latvia, www.mantojums.lv

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijaState Inspection for Heritage Protection Republic of Latvia

 

Pielikums
kultūras priekšmeta(-u) izvešanas atļaujas saņemšanas pieteikumam

 

Annex
to application for export license of the cultural object(s)

Kultūras priekšmeta(-u) apraksts
Description of cultural object(s)

Nr. / No.Kultūras priekšmeta veids vai/un nosaukums /
Type or/and title of cultural object
Kultūras priekšmeta vizuālais apraksts / Description of cultural objectKultūras priekšmeta autors vai darbnīca un izgatavošanas vieta /
Author, artist or workshop and place of production
Kultūras priekšmeta materiāls(-i) un tehnika(-as) / Material(s) and technique(s)Kultūras priekšmeta izmēri / MeasurementsMasa (dārgmetāliem) / Weight (for precious metals)

Kultūras priekšmeta datējums / Dating

Novērtējuma summa / Estimate priceCitas raksturīgas pazīmes (uzraksti, zīmes, redzami pārveidojumi, īpatnības) /
Other characteristics (inscriptions, marks, visible modifications etc.)
Kultūras priekšmeta fotogrāfija (jā/nē) / Photo (yes/no)
1234567891011
           
           
Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 846
Atļaujas veidlapas paraugs

Atļauja kultūras priekšmetu izvešanai no Latvijas Republikas
(pirmais eksemplārs)

11. Iesniedzējs

2. Atļauja*

Nr.

Pilnīga izvešana **

Atpakaļievešanas datums

 

Derīga līdz

Pagaidu izvešana

Iesniegums atļaujas saņemšanai

3. Iesniedzēja pārstāvis

 

4. Izdevējiestāde

5.A Saņēmēja vai pagaidu glabāšanas valsts

 

6. Valsts, no kuras kultūras priekšmets izvests

5.B Saņēmējs

 

7. Kultūras priekšmeta apraksts (kategorija), kura izvešanai no Latvijas Republikas ir nepieciešama atļauja

 

1

 

 8. Kultūras priekšmeta apraksts

9. Kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs

 

 

Turpinājums uz papildu lapām
(papildu lapās ir ietverta informācija, kas norādīta no 8. līdz 18. ailei)

10. Masa (dārgmetāliem)

 

 

11. Kultūras priekšmeta izvešanas mērķis/šīs atļaujas pieprasīšanas mērķis

 

* Atļauja apstiprina iesniedzēja tiesības izvest kultūras priekšmetu no Latvijas Republikas, bet nav uzskatāma par šā kultūras priekšmeta autentiskuma apliecinājumu.

** Vajadzīgo atzīmēt ar .

 

Kritēriji identifikācijas noteikšanai
12. Izmēri13. Nosaukums vai tēma14. Datējums

15. Citas raksturīgas pazīmes

 

 

16. Mākslinieks, periods vai darbnīca

17. Materiāls vai tehnika

 

 

18. Iesniegtie dokumenti, specifiskas pazīmes, kas saistītas ar kultūras priekšmeta identifikāciju

Fotogrāfija

Saraksts

Identifikācijas zīme

Bibliogrāfija

Katalogs

Vērtības apliecinājums

 

19. Iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju norādīto kultūras priekšmetu izvešanai un apliecinu, ka šajā iesniegumā un pavaddokumentos norādītā informācija ir patiesa.


 

 

Vieta
Datums

Paraksts __________________________

20. Atļaujas izdevējiestāde

 

 

Z. v.

 

Vieta
Datums

 

Paraksts _______________________

21. Kultūras priekšmeta fotogrāfija

 

 

 

 

22. Šai veidlapai ir pievienoti pielikumi uz _______ lapām

 

 

Atļauja kultūras priekšmetu izvešanai no Latvijas Republikas
(otrais eksemplārs – Eiropas Savienības robežās)

21. Iesniedzējs2. Atļauja*
Iesniedzēja eksemplārs izvešanai ES robežās

Nr.

Pilnīga izvešana **

Atpakaļievešanas datums

Derīga līdz

Pagaidu izvešana

 

3. Iesniedzēja pārstāvis

 

4. Izdevējiestāde

5.A Saņēmēja vai pagaidu glabāšanas valsts

 

6. Valsts, no kuras kultūras priekšmets izvests

5.B Saņēmējs

 

7. Kultūras priekšmeta apraksts (kategorija), kura izvešanai no Latvijas Republikas ir nepieciešama atļauja

 

2
 8. Kultūras priekšmeta apraksts

9. Kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs

 

 

Turpinājums uz papildu lapām
(papildu lapās ir ietverta informācija, kas norādīta no 8. līdz 18. ailei)

10. Masa (dārgmetāliem)

 

 

11. Kultūras priekšmeta izvešanas mērķis/šīs atļaujas pieprasīšanas mērķis

 

* Atļauja apstiprina iesniedzēja tiesības izvest kultūras priekšmetu no Latvijas Republikas, bet nav uzskatāma par šā kultūras priekšmeta autentiskuma apliecinājumu.

** Vajadzīgo atzīmēt ar .

 

Kritēriji identifikācijas noteikšanai
12. Izmēri13. Nosaukums vai tēma14. Datējums

15. Citas raksturīgas pazīmes

 

 

16. Mākslinieks, periods vai darbnīca

17. Materiāls vai tehnika

 

18. Iesniegtie dokumenti, specifiskas pazīmes, kas saistītas ar kultūras priekšmeta identifikāciju

Fotogrāfija

Saraksts

Identifikācijas zīme

Bibliogrāfija

Katalogs

Vērtības apliecinājums

19. Atļaujas izdevējiestāde

 

 

Z. v.

 

Vieta
Datums

 

Paraksts _______________________

20. Kultūras priekšmeta fotogrāfija

 

 

 

 

21. Šai veidlapai ir pievienoti pielikumi uz _______lapām

 

 

Atļauja kultūras priekšmetu izvešanai no Latvijas Republikas
(otrais eksemplārs – izvešanai ārpus Eiropas Savienības)

21. Iesniedzējs2. Atļauja*
Iesniedzēja eksemplārs izvešanai ārpus ES

Nr.

Pilnīga izvešana **

Atpakaļievešanas datums:

Derīga līdz

Pagaidu izvešana

 

3. Iesniedzēja pārstāvis

 

4. Izdevējiestāde

5.A Saņēmēja vai pagaidu glabāšanas valsts

 

6. Valsts, no kuras kultūras priekšmets izvests

5.B Saņēmējs

 

7. Kultūras priekšmeta apraksts (kategorija), kura izvešanai no Latvijas Republikas ir nepieciešama atļauja

 

2
 8. Kultūras priekšmeta apraksts

9. Kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs

 

 

Turpinājums uz papildu lapām
(papildu lapās ir ietverta informācija, kas norādīta no 8. līdz 18. ailei)

10. Masa (dārgmetāliem)

 

 

11. Kultūras priekšmeta izvešanas mērķis/šīs atļaujas pieprasīšanas mērķis

 

* Atļauja apstiprina iesniedzēja tiesības izvest kultūras priekšmetu no Latvijas Republikas, bet nav uzskatāma par šā kultūras priekšmeta autentiskuma apliecinājumu.

** Vajadzīgo atzīmēt ar .

 

Kritēriji identifikācijas noteikšanai
12. Izmēri13. Nosaukums vai tēma14. Datējums

15. Citas raksturīgas pazīmes

 

 

16. Mākslinieks, periods vai darbnīca

17. Materiāls vai tehnika

 

18. Iesniegtie dokumenti, specifiskas pazīmes, kas saistītas ar kultūras priekšmeta identifikāciju

Fotogrāfija

Saraksts

Identifikācijas zīme

Bibliogrāfija

Katalogs

Vērtības apliecinājums

19. Kompetentās muitas iestādes atzīmes

 

20. Atļaujas izdevējiestāde
Muitas iestādeValsts 

 

Muitas deklarācijas numurs
Izsniegšanas datums

 

 

Paraksts _______________________
Z. v.

 

Z. v.

 

Vieta
Datums

 

Paraksts _______________________

21. Kultūras priekšmeta fotogrāfija

 

 

 

 

22. Muitas iestāde kultūras priekšmeta izvešanai

Z. v.

23. Šai veidlapai ir pievienoti pielikumi uz _______lapām

 

 

Atļauja kultūras priekšmetu izvešanai no Latvijas Republikas
(trešais eksemplārs)

31. Iesniedzējs2. Atļauja*
Muitas iestādei nododamais eksemplārs

Nr.

Pilnīga izvešana **

Atpakaļievešanas datums

Derīga līdz

Pagaidu izvešana

 

3. Iesniedzēja pārstāvis

 

4. Izdevējiestāde

5.A Saņēmēja vai pagaidu glabāšanas valsts

 

6. Valsts, no kuras kultūras priekšmets izvests

5.B Saņēmējs

 

7. Kultūras priekšmeta apraksts (kategorija), kura izvešanai no Latvijas Republikas ir nepieciešama atļauja

 

3
 8. Kultūras priekšmeta apraksts

9. Kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs

 

 

Turpinājums uz papildu lapām
(papildu lapās ir ietverta informācija, kas norādīta no 8. līdz 18. ailei)

10. Masa (dārgmetāliem)

 

 

11. Kultūras priekšmeta izvešanas mērķis/šīs atļaujas pieprasīšanas mērķis

 

* Atļauja apstiprina iesniedzēja tiesības izvest kultūras priekšmetu no Latvijas Republikas, bet nav uzskatāma par šā kultūras priekšmeta autentiskuma apliecinājumu.

** Vajadzīgo atzīmēt ar .

 

Kritēriji identifikācijas noteikšanai
12. Izmēri13. Nosaukums vai tēma14. Datējums

15. Citas raksturīgas pazīmes

 

 

16. Mākslinieks, periods vai darbnīca

17. Materiāls vai tehnika

 

18. Iesniegtie dokumenti, specifiskas pazīmes, kas saistītas ar kultūras priekšmeta identifikāciju

Fotogrāfija

Saraksts

Identifikācijas zīme

Bibliogrāfija

Katalogs

Vērtības apliecinājums

19. Kompetentās muitas iestādes atzīmes

 

20. Atļaujas izdevējiestāde
Muitas iestādeValsts 

 

 

Muitas deklarācijas numurs
Izsniegšanas datums

 

 

Paraksts _______________________
Z. v.

 

Z. v.

 

Vieta
Datums

 

Paraksts _______________________

21. Kultūras priekšmeta fotogrāfija

 

 

 

 

22. Muitas iestāde kultūras priekšmeta izvešanai

Z. v.

23. Šai veidlapai ir pievienoti pielikumi uz _______lapām

 

Kultūras ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 846Pieņemts: 20.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 23.12.2016. OP numurs: 2016/251.28
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
287626
01.01.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"