Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 788

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 28. §)
Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
6. panta 5. punktu un 14. panta 1.1 daļu
(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidus, prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu, kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai;

1.2. prasības tīmekļvietnē par atkritumu dalīto savākšanu www.skiroviegli.lv (turpmāk – atkritumu šķirošanas tīmekļvietne) ievadāmās informācijas apjomam par publiski pieejamiem atkritumu dalītās savākšanas punktiem un atkritumu dalītās savākšanas laukumiem un šīs informācijas ievadīšanas un aktualizēšanas kārtību.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām, kuras uz savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes ierīko fiziskā persona tās mājsaimniecībā radīto bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai;

2.2. pārnēsājamo bateriju un akumulatoru savākšanas punktiem, kas izvietoti tirdzniecības vietās;

2.3. mazumtirdzniecības veikalos, kuros ir vismaz 400 kvadrātmetru lielas elektrisko un elektronisko iekārtu tirdzniecības platības, vai tiešā to tuvumā izveidotām savākšanas vietām tādām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kurām neviens ārējais izmērs nepārsniedz 25 centimetrus;

2.4. tirdzniecības vietās ierīkotiem iepakojuma pieņemšanas punktiem un speciāli izveidotiem iepakojuma pieņemšanas punktiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā savāc iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu;

2.5. videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu videi kaitīgu preču tirdzniecības vietās, tehniskās apkopes darbnīcās un remontdarbnīcās atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;

2.6. atkritumu savākšanu ar pieņemšanas transporta vai mobilo pieņemšanas punktu starpniecību atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm;

2.7. atkritumu savākšanu ar specializēto atkritumu savākšanas transportlīdzekli.

II. Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu veidi

3. Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidi:

3.1. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts (turpmāk – savākšanas punkts);

3.2. šķiroto atkritumu savākšanas laukums (turpmāk – savākšanas laukums);

3.3. atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija (turpmāk – šķirošanas un pārkraušanas stacija);

3.4. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukums (turpmāk – būvniecības atkritumu savākšanas laukums);

3.5. metāllūžņu noliktava atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā (turpmāk – metāllūžņu noliktava).

4. Savākšanas punkts ir vieta, kur izvietots viens vai vairāki konteineri vai speciāls aprīkojums, lai dalīti savāktu un īslaicīgi uzglabātu viena vai vairāku veidu atkritumus pirms to pārvadāšanas. Savākšanas punktā dalīti vāc papīra, kartona, plastmasas, stikla un metāla atkritumus, bioloģiski noārdāmos atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus un tekstilizstrādājumu atkritumus. Vienā atkritumu konteinerā var vienlaikus savākt divu vai vairāku veidu dalīti savāktos sadzīves atkritumus, ja netiek ietekmēta to kvalitāte.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

5. Savākšanas laukums ir speciāli aprīkota iežogota vieta, kur dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu atkritumus pirms to turpmākās transportēšanas.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

6. Šķirošanas un pārkraušanas stacija ir speciāli aprīkota iežogota vieta savākto atkritumu šķirošanai, lai atlasītu materiālus, kas izmantojami sagatavošanai atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, vai pārkrautu atkritumus, kas paredzēti turpmākai transportēšanai. Šķirošanas un pārkraušanas stacijā veic vienu no šādām darbībām:

6.1. atkritumu šķirošana un pārkraušana;

6.2. atkritumu šķirošana;

6.3. atkritumu pārkraušana.

7. Būvniecības atkritumu laukums ir speciāli aprīkota iežogota vieta tādu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai, kuri nav uzskatāmi par bīstamajiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, un uz kuriem attiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

8. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai (bioloģiski noārdāmo atkritumu aeroba apstrāde atmosfēras skābekļa klātbūtnē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus) ierīko:

8.1. bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumus;

8.2. dārzu un parku atkritumu (klase 200201 atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus) kompostēšanas vietas (turpmāk – dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vieta).

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

III. Prasības atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ierīkošanai

9. Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas ierīko ārtelpā vai telpā. Atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas (izņemot savākšanas punktus) vismaz ar nožogojumu norobežo no cita veida saimnieciskās darbības veikšanas vietām vai iekārtām.

10. Atkritumus savākšanas un šķirošanas vietās izved, ievērojot šādus nosacījumus:

10.1. savākšanas punktā:

10.1.1. bioloģiski noārdāmos atkritumus, izņemot dārzu un parku atkritumus, izved atbilstoši līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts starp atkritumu radītāju un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuru normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā izvēlējusies pašvaldība, noteiktajam atkritumu izvešanas biežumam, taču tas nedrīkst būt mazāks par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu;

10.1.2. pārējos (sadzīves, tai skaitā dārzu un parku atkritumus, un elektrisko un elektronisko iekārtu) atkritumus izved ne retāk kā reizi divos mēnešos;

10.2. savākšanas laukumā un šķirošanas un pārkraušanas stacijā:

10.2.1. bioloģiski noārdāmos atkritumus, izņemot dārzu un parku atkritumus, izved atbilstoši līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts starp atkritumu radītāju un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kuru normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā izvēlējusies pašvaldība, noteiktajam atkritumu izvešanas biežumam, taču tas nedrīkst būt mazāks par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu;

10.2.2. pārējos atkritumu veidus, kas noteikti šo noteikumu 12.4. apakšpunktā, un dārzu un parku atkritumus izved ne retāk kā reizi trijos mēnešos;

10.3. būvniecības atkritumu savākšanas laukumā un metāllūžņu noliktavā atkritumus uzglabā atbilstoši izsniegtajā atļaujā norādītajiem termiņiem un apjomiem un izved ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

11. Savākšanas punktā nodrošina:

11.1. izvietojumu, kas nodrošina transportlīdzekļu piekļuvi;

11.2. virsmas segumu, kas nodrošina atkritumu konteineru izvietošanu;

11.3. tādu savākšanas punkta platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus;

11.4. piekļuvi savākšanas punktam neierobežotu laiku.

12. Savākšanas laukumā nodrošina:

12.1. ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu;

12.2. lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās;

12.3. transportlīdzekļu piekļuvi;

12.4. tādu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus vai izvietot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai nepieciešamo aprīkojumu (tajā skaitā pašpresējošos konteinerus) vismaz šādiem dalīti savāktu atkritumu veidiem:

12.4.1. plastmasas atkritumi;

12.4.2. izlietotais plastmasas iepakojums;

12.4.3. koksne un izlietotais koka iepakojums;

12.4.4. papīrs un kartons, izlietotais papīra un kartona iepakojums;

12.4.5. izlietotais stikla iepakojums;

12.4.6. cita veida stikla atkritumi;

12.4.7. metāla iepakojums;

12.4.8. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi;

12.4.9. smēreļļas, svinu saturoši elektriskie akumulatori, elektriskie akumulatori (niķeļa–kadmija, dzelzs–niķeļa), galvaniskie elementi, galvaniskās baterijas un citi elektriskie akumulatori, visu veidu riepas, eļļas filtri, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, arī liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji, gāzizlādes spuldzes (turpmāk – videi kaitīgu preču atkritumi);

12.4.10. tekstilizstrādājumu atkritumi;

12.5. visa savākšanas laukuma teritorijas apgaismojumu un iežogojumu, lai novērstu neatļautu piekļuvi savākšanas laukumam ārpus tā darba laika;

12.6. savākšanas laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas:

12.6.1. telpas darbiniekiem;

12.6.2. elektroapgādes sistēmu;

12.6.3. ugunsdzēšanas aprīkojumu.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64; 12.4.10. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 45. punktu)

13. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā atkritumu savākšanas laukumā var paredzēt aprīkojumu šādu veidu atkritumu savākšanai:

13.1. liela izmēra atkritumi;

13.2. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kas radušies mājsaimniecībās. Šos atkritumus savākšanas laukumā drīkst uzglabāt uz zemes, neierīkojot šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu.

14. Pašvaldība nosaka tās administratīvajā teritorijā esošo savākšanas laukumu darba laiku, paredzot, ka apmeklētāju piekļuvi savākšanas laukumam nodrošina vismaz 20 stundas nedēļā, tai skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien jebkura dalīti vāktā atkritumu veida nodošanai), kā arī vismaz vienu dienu līdz plkst. 19.00.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

15. Savākšanas laukuma apsaimniekotājs nodrošina savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu veidu un masas novērtēšanu un reģistrāciju. Savākšanas laukumā ievesto atkritumu veidus nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

16. Šķirošanas un pārkraušanas stacijā nodrošina:

16.1. ūdensnecaurlaidīgu laukuma segumu ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja savāktie atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās (izņemot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu uzglabāšanas vietas, kur nodrošina ūdensnecaurlaidīgu laukuma segumu);

16.2. transportlīdzekļu piekļuvi;

16.3. šķirošanas un pārkraušanas stacijā ievesto un izvesto atkritumu veidu noteikšanu un svarus šķirošanas un pārkraušanas stacijā ievesto un izvesto atkritumu svēršanai;

16.4. ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem, – tādu šķirošanas un pārkraušanas stacijas platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus vai izvietot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai nepieciešamo aprīkojumu (tajā skaitā pašpresējošos konteinerus) vismaz šādiem dalīti savāktu atkritumu veidiem:

16.4.1. plastmasas atkritumi;

16.4.2. izlietotais plastmasas iepakojums;

16.4.3. koksne un izlietotais koka iepakojums;

16.4.4. papīrs un kartons, izlietotais papīra un kartona iepakojums;

16.4.5. izlietotais stikla iepakojums;

16.4.6. cita veida stikla atkritumi;

16.4.7. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi;

16.4.8. videi kaitīgu preču atkritumi;

16.4.9. metāla iepakojums;

16.4.10. liela izmēra atkritumi;

16.4.11. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi;

16.4.12. tekstilizstrādājumu atkritumi;

16.5. visas šķirošanas un pārkraušanas stacijas teritorijas apgaismojumu un iežogojumu, lai novērstu neatļautu piekļuvi šķirošanas un pārkraušanas stacijai ārpus tās darba laika;

16.6. šķirošanas un pārkraušanas stacijas darbībai nepieciešamās būves un iekārtas:

16.6.1. telpas darbiniekiem;

16.6.2. elektroapgādes sistēmu;

16.6.3. ugunsdzēšanas aprīkojumu;

16.7. ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem, – piekļuvi šķirošanas un pārkraušanas stacijai vismaz 20 stundas nedēļā, tajā skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz vienu darba dienu līdz plkst. 19.00.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64; 16.4.12. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 45. punktu)

17. Savākšanas punkta, savākšanas laukuma vai šķirošanas un pārkraušanas stacijas (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem) teritorijā var ierīkot pazemes atkritumu konteinerus dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanai.

18. Šķirošanas un pārkraušanas stacijā var izvietot:

18.1. atkritumu pārkraušanas estakādes (paredzot estakāžu uzbrauktuvju un nobrauktuvju slīpumus atbilstoši izmantojamai atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tehnikai) vai citu nepieciešamo aprīkojumu atkritumu pārkraušanai;

18.2. atkritumu šķirošanas līniju – atkritumu šķirošanai paredzētu iekārtu, kurā šķirošanas procesā (manuāli vai izmantojot mehāniskas metodes) no atkritumiem atdala atsevišķu veidu atkritumus;

18.3. konteinerus atkritumu dalītai vākšanai, ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem.

19. Atkritumu šķirošanas līnijas apsaimniekotājs nodrošina regulāru atkritumu šķirošanas līnijas darbības kontroli un personāla apmācību.

20. Atkritumu šķirošanas līniju izvieto klimatiskajiem apstākļiem un šķirošanas līnijas iekārtas tehniskajiem parametriem atbilstošā ēkā. Ierīkojot atkritumu šķirošanas līniju, nodrošina nepieciešamo aprīkojumu vismaz šādu darbību veikšanai:

20.1. šķirojamo atkritumu iekraušana;

20.2. šķirojamo atkritumu nogādāšana uz konveijeru;

20.3. atkritumu šķirošana;

20.4. atkritumu šķirošanas līnijas tehniskā apkope;

20.5. atkritumu šķirošanā iegūto materiālu presēšana.

21. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgu preču atkritumu (izņemot visu veidu riepas) uzglabāšanai savākšanas laukumā vai šķirošanas un pārkraušanas stacijā (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem) nodrošina aizslēdzamus konteinerus vai tvertnes (ja nepieciešams, ar vairākām tilpnēm), vai aizslēdzamas telpas, kurās ievietot attiecīgā veida atkritumus.

22. Būvniecības atkritumu savākšanas laukumā nodrošina:

22.1. ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu;

22.2. transportlīdzekļu piekļuvi;

22.3. būvniecības atkritumu savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu veidu noteikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, un reģistrāciju;

22.4. svarus būvniecības atkritumu savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu masas noteikšanai;

22.5. tādu atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus vai izvietot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanai un uzglabāšanai nepieciešamo aprīkojumu;

22.6. visa būvniecības atkritumu laukuma apgaismojumu un iežogojumu, lai novērstu neatļautu piekļuvi būvniecības atkritumu savākšanas laukumam ārpus tā darba laika;

22.7. savākšanas laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas:

22.7.1. telpas darbiniekiem;

22.7.2. elektroapgādes sistēmu;

22.7.3. ugunsdzēšanas aprīkojumu.

23. Metāllūžņu noliktavā nodrošina:

23.1. ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja savāktie metāllūžņi netiek uzglabāti konteineros ar vāku vai telpās;

23.2. transportlīdzekļu piekļuvi;

23.3. metāllūžņu noliktavā ievesto un izvesto atkritumu veidu noteikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, un reģistrāciju;

23.4. svarus metāllūžņu noliktavā ievesto un izvesto atkritumu masas noteikšanai;

23.5. tādu atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot metāllūžņu konteinerus, ja tādi tiek izmantoti attiecīgajā noliktavā;

23.6. visas metāllūžņu noliktavas teritorijas apgaismojumu un iežogojumu, lai novērstu neatļautu piekļuvi metāllūžņu noliktavai ārpus tās darba laika;

23.7. metāllūžņu noliktavas darbībai nepieciešamās būves un iekārtas:

23.7.1. telpas darbiniekiem;

23.7.2. elektroapgādes sistēmu;

23.7.3. ugunsdzēšanas aprīkojumu.

24. Savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas stacijas (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības atkritumu laukuma vai metāllūžņu noliktavas apsaimniekotājs nodrošina, ka pie attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas tiek izvietota izkārtne, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

24.1. attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas apsaimniekotājs (firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts));

24.2. attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas darba laiks;

24.3. atkritumu veidi, kurus pieņem attiecīgajā atkritumu savākšanas un šķirošanas vietā.

25. Uz konteinera, kuru izmanto savākšanas punktā, savākšanas laukumā, šķirošanas un pārkraušanas stacijā (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības atkritumu laukumā vai metāllūžņu noliktavā, izvieto norādes valsts valodā vismaz ar šādu informāciju:

25.1. konteinerā ievietojamo atkritumu veids;

25.2. atkritumu apsaimniekošanas komersants, kuram pieder attiecīgais konteiners, un tā kontakttālrunis.

26. Pašvaldība savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošajām šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības atkritumu laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietām.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

27. Šķirošanas un pārkraušanas stacijas (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības atkritumu laukuma, metāllūžņu noliktavas vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs savā tīmekļvietnē ievieto vismaz šādu informāciju par katru tā apsaimniekoto atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu:

27.1. attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas adrese;

27.2. atkritumu veidi, kurus pieņem attiecīgajā atkritumu savākšanas un šķirošanas vietā vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā;

27.3. attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma darba laiks;

27.4. attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs un tā kontaktinformācija (firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts)).

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

28. Savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrē reģistrācijas žurnālā (pielikums), katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā attiecīgajā atkritumu savākšanas vietā ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem un daudzumiem. Bīstamo atkritumu uzskaiti nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību. Metāllūžņu noliktavā metāllūžņu uzskaiti nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

29. Savākšanas laukumā, šķirošanas un pārkraušanas stacijā (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem) vai metāllūžņu noliktavā pieņemtos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus uzglabā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību.

30. Savākšanas punkta, savākšanas laukuma, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma vai metāllūžņu noliktavas apsaimniekotājs nodrošina attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas apsaimniekošanu un attiecīgo atkritumu veidu un daudzumu pieņemšanu atbilstoši spēkā esošai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai vai atļaujai A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

31. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, slēdz līgumus par videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma pieņemšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā piešķir atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm vai par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, ar visiem ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas komersantiem, kas atbilst normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli (turpmāk - ražotāja atbildības sistēmas komersants). Šos līgumus sadzīves atkritumu apsaimniekotājs ar ražotāja atbildības sistēmas komersantiem slēdz uz vienādiem nosacījumiem un to termiņš nedrīkst būt garāks par termiņu, uz kādu sadzīves atkritumu apsaimniekotājs noslēdzis atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldību atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

33. (Svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

34. (Svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

35. (Svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

36. Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, nodrošina, ka attiecīgajā savākšanas laukumā vai šķirošanas un pārkraušanas stacijā (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem) ir pieejama informācija par šo noteikumu 31. punktā minētajiem līgumiem, kurus sadzīves atkritumu apsaimniekotājs ir noslēdzis ar ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas komersantiem par videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma pieņemšanu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

IV. Prasības bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai

37. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekotājs nodrošina bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai vai atļaujai A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, kā arī nodrošina, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā pieņem atkritumus, kuri ir norādīti atkritumu apsaimniekošanas atļaujā vai atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

38. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā nodrošina:

38.1. virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu (tajā skaitā smilšu uztvērējus) savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšanai uz komposta kaudzēm vai novadīšanai sadzīves atkritumu poligona infiltrāta uzkrāšanas iekārtās (ja bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu ierīko sadzīves atkritumu poligona teritorijā);

38.2. ūdensnecaurlaidīgu segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu, nodrošinot, ka ekspluatācijas laikā maksimālais gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu metru no laukuma pamatnes;

38.3. koku un krūmu stādījumu ap bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu;

38.4. apgaismojumu un iežogojumu;

38.5. ievesto un izvesto atkritumu veidu un masas novērtēšanu un reģistrāciju;

38.6. laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas:

38.6.1. telpas darbiniekiem;

38.6.2. elektroapgādes sistēmu;

38.6.3. ugunsdzēšanas aprīkojumu;

38.6.4. ūdensapgādes sistēmu;

38.7. neapstrādātā materiāla pārvadāšanai izmantoto konteineru, tvertņu un transportlīdzekļu tīrīšanu un dezinficēšanu.

39. Šo noteikumu 38.3. un 38.4. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem, kas izvietoti sadzīves atkritumu poligonu teritorijās.

40. Dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietā nodrošina:

40.1. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64);

40.2. dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas iežogojumu.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

41. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma vai dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas apsaimniekotājs nodrošina, ka pie minētajām atkritumu kompostēšanas vietām tiek izvietota izkārtne, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

41.1. bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma vai dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas apsaimniekotājs (firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts));

41.2. bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma vai dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas darba laiks;

41.3. atkritumu veidi, kurus pieņem bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā vai dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietā.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

42. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā vai dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietā var izmantot komposta materiālu smalcināšanas, sajaukšanas un maisīšanas iekārtas.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

IV.1 Atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievadāmā informācija

(Nodaļa MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

42.1 Pašvaldība:

42.1 1. savā tīmekļvietnē norāda saiti uz atkritumu šķirošanas tīmekļvietni;

42.1 2. attiecībā uz tās administratīvajā teritorijā esošajiem publiski pieejamiem savākšanas punktiem un savākšanas laukumiem vienojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, par informācijas ievadīšanu (25 darba dienu laikā pēc minētā līguma noslēgšanas) atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē un aktualizēšanu;

42.1 3. pārbauda sadzīves atkritumu apsaimniekotāja atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievadīto informāciju.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

42.2 Publiski pieejama savākšanas laukuma apsaimniekotājs, kas nav šo noteikumu 42.3 punktā minētais sadzīves atkritumu apsaimniekotājs un kuram ir ar ražotāja atbildības sistēmas komersantu noslēgts līgums par videi kaitīgu preču atkritumu vai izlietotā iepakojuma pieņemšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli, atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievada un aktualizē informāciju par šo savākšanas laukumu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

42.3 Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu, un publiski pieejama savākšanas laukuma apsaimniekotājs atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievada un aktualizē (ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu ieviešanas) šādu informāciju par katru publiski pieejamu savākšanas laukumu un savākšanas punktu:

42.3 1. adrese;

42.3 2. atkritumu veidi, kurus pieņem;

42.3 3. darba laiks;

42.3 4. apsaimniekotājs un tā kontaktinformācija (komersanta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts)).

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā; sk. 46. punktu)

42.4 Mainoties informācijai, kas minēta šo noteikumu 42.3. un 42.4. apakšpunktā par savākšanas laukumiem un šo noteikumu 42.3 punktā par savākšanas punktiem, sadzīves atkritumu apsaimniekotājs neveic grozījumus atkritumu apsaimniekošanas atļaujā vai atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, kas ir saņemta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību vai normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumus Nr. 898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 193. nr.).

44. Ja savākšanas punkti, savākšanas laukumi, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukumi, metāllūžņu noliktavas, bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumi vai dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas ir nodotas ekspluatācijā vai to būvprojekti likumā noteiktā kārtībā ir akceptēti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, minēto vietu īpašnieki vai apsaimniekotāji līdz 2018. gada 30. jūnijam nodrošina to atbilstību šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 64)

45. Šo noteikumu 12.4.10. un 16.4.12. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

46. Šo noteikumu 42.punktā minēto informāciju sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kas ir noslēdzis ar pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas līgumu līdz šo noteikumu IV1 nodaļas spēkā stāšanās dienai, atkritumu šķirošanas tīmekļvietnē ievada līdz 2022. gada 30. aprīlim.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 64 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 788
Ar atkritumiem veikto darbību reģistrācijas žurnāls

Savākšanas laukuma, pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma operators

 

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā)


Žurnāls iesākts  
Žurnāls slēgts  

I. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā, būvniecības atkritumu laukumā vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā ievesto atkritumu uzskaite

Datums

Atkritumu klase1

Atkritumu daudzums

Informācija par personu, no kuras pieņemti atkritumi3

Ierakstu veikušās atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts4

kubikmetri2

tonnas

      
      

II. No šķiroto atkritumu savākšanas laukuma, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības atkritumu laukuma vai bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izvesto atkritumu uzskaite

Datums

Atkritumu klase1

Atkritumu daudzums

Informācija par komersantu, kuram tiek nogādāti atkritumi (firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)

Informācija par komersantam, kuram tiek nogādāti atkritumi, izsniegto atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju5

Ierakstu veikušās atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts4

kubikmetri2

tonnas

atļaujas izsniegšanas datums

atļaujas numurs

        
        

Piezīmes.
1 Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
2 Norāda tikai savākšanas laukumā pieņemtajiem atkritumiem.
3 Norāda komersanta firmu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā. Ja atkritumi pieņemti no fiziskas personas, reģistrācijas žurnālā izdara ierakstu, ka atkritumi pieņemti no mājsaimniecības.
4 Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja reģistrācijas žurnāls ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
5 Atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 788Pieņemts: 13.12.2016.Stājas spēkā: 16.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 15.12.2016. OP numurs: 2016/245.19
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
287396
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2022","iso_value":"2022\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-27.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"