Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 730

Liepājā 2016. gada 16. novembrī (prot. Nr. 63 11. §)
Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
42. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sertificē un uzrauga gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru un gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru apmācību sniedzējus (turpmāk – apmācību sniedzēji);

1.2. kārtību, kādā izsniedz un anulē gaisa satiksmes vadības dienesta dispečera un gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora apliecības vai aptur to darbību;

1.3. prasības gaisa satiksmes vadības dienesta dispečera un gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora apliecībā iekļaujamo kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu saņemšanai un uzturēšanai;

1.4. kārtību, kādā Latvijas Republikā atzīst Eiropas Ekonomikas zonas valstu izsniegtas gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, dispečeru studentu un operatoru apliecības.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. gaisa satiksmes vadības dienesta dispečers – gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēja darbinieks, kurš ir sertificēts un pilnvarots vadīt gaisa satiksmi, lai novērstu sadursmes starp gaisa kuģiem, bet lidlauka manevrēšanas teritorijā – starp gaisa kuģiem un šķēršļiem, kā arī lai paātrinātu un uzturētu sakārtotu gaisa satiksmes plūsmu (turpmāk – dispečers);

2.2. gaisa satiksmes informatīvā dienesta operators – gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēja darbinieks, kurš ir sertificēts un pilnvarots sniegt informatīvos pakalpojumus nekontrolējamā gaisa telpā (turpmāk – operators);

2.3. Eiropas Komisijas 2015. gada 20. februāra Regulas (ES) Nr. 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 2015/340), 4. pantā lietotie termini.

3. Par šo noteikumu īstenošanu un izpildes uzraudzību ir atbildīga valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

4. Civilās aviācijas aģentūra izveido un uztur datubāzi, kurā apkopo detalizētu informāciju par:

4.1. apmācību sniedzējiem, kas sertificēti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

4.2. Latvijas Republikā izsniegtajām dispečera studenta, dispečera un operatora apliecībām;

4.3. personām, kurām dispečera studenta, dispečera vai operatora apliecība izsniegta kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

5. Civilās aviācijas aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šiem noteikumiem, var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Prasības apmācību sniedzējiem un to sertificēšanas kārtība

6. Dispečeru apmācību veic apmācību sniedzēji, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši sertifikātu, kas piešķir tiesības nodarboties ar tajā norādīto dispečeru apmācību veidu, kuri atbilst regulas Nr. 2015/340 III pielikuma ATCO.OR daļas B apakšdaļas ATCO.OR.B.001.–ATCO.OR.B.040. punkta prasībām un kuri ir izveidojuši, ieviesuši un uztur mācību organizācijas pārvaldību, ir izstrādājuši apmācību kursus un apmācību plānus, kas atbilst regulas Nr. 2015/340 III pielikuma ATCO.OR daļas C apakšdaļas ATCO.OR.C.001.–ATCO.OR.C.025. punkta un D apakšdaļas ATCO.OR.D.001.– ATCO.OR.D.005. punkta prasībām.

7. Operatoru apmācību veic apmācību sniedzēji, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši sertifikātu, kas piešķir tiesības nodarboties ar tajā norādīto operatoru apmācību veidu, un kuri atbilst šo noteikumu II nodaļas prasībām.

8. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par:

8.1. šo noteikumu 6. un 7. punktā minētā sertifikāta izsniegšanu, tā darbības apturēšanu vai anulēšanu;

8.2. apmācību sniedzēja pārvaldības sistēmas izmaiņu, sākotnējo apmācību programmas, turpmāko apmācību programmas, praktiskās apmācības instruktoru un vērtētāju programmas un struktūrvienības apmācību plāna apstiprināšanu.

9. Lai saņemtu šo noteikumu 6. punktā minēto sertifikātu, pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu dispečeru apmācības sertifikāta saņemšanai, kas noformēts atbilstoši regulas Nr. 2015/340 III pielikuma ATCO.OR daļas B apakšdaļas ATCO.OR.B.001. punkta prasībām;

9.2. dispečeru apmācību sniedzēja pārvaldības sistēmas aprakstu, kas noformēts atbilstoši regulas Nr. 2015/340 III pielikuma ATCO.OR daļas C apakšdaļas ATCO.OR.C.001.–ATCO.OR.C.025. punkta prasībām;

9.3. dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības vai turējuma tiesības uz mācību telpām;

9.4. apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu polisi par apmācību procesā iesaistīto personu iemaksātās apmācību maksas apdrošināšanu;

9.5. iepriekšējā gada pārskatu (ar pielikumiem);

9.6. operatīvo finanšu pārskatu par periodu, kas beidzas ne agrāk kā 60 dienas pirms šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas;

9.7. biznesa plānu, kas satur šādu informāciju:

9.7.1. pakalpojumu tirgus analīzi, plānoto pakalpojumu apjomu, cenu veidošanas mehānismu un sagaidāmās peļņas lielumu;

9.7.2. turpmāko divu gadu laikā plānotos ieņēmumus un izdevumus, kas saistīti ar apmācību nodrošināšanu un pārējo saimniecisko darbību;

9.7.3. esošos un plānotos finansēšanas avotus. Ja ir kredīts vai plānots ņemt kredītu, norāda tā dzēšanas termiņu;

9.7.4. turpmāko divu gadu laikā plānoto naudas plūsmu (pirmajā gadā – pa mēnešiem, otrajā gadā – pa ceturkšņiem);

9.7.5. plānoto bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu par nākamajiem diviem gadiem;

9.7.6. bezzaudējuma punkta aprēķinu;

9.7.7. galveno risku uzskaitījumu un analīzi, paredzamos pasākumus risku mazināšanai.

10. Lai saņemtu šo noteikumu 7. punktā minēto sertifikātu, pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu operatoru apmācības sertifikāta saņemšanai, kurā norāda paredzēto apmācību veidu, komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un komersanta darbības veidu;

10.2. apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatu atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (turpmāk – ICAO) dokumentā "Apmācību organizācijas apstiprināšanas rokasgrāmata" (Doc 9841) noteiktajām prasībām. Minēto ICAO dokumentu latviešu valodā publicē Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē;

10.3. šo noteikumu 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. un 9.7. apakšpunktā norādītos dokumentus.

11. Pretendents var neiesniegt šādus dokumentus:

11.1. šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto dokumentu, ja mācību izdevumus pilnā apmērā sedz apmācību sniedzējs;

11.2. šo noteikumu 9.3., 9.5., 9.6. un 9.7. apakšpunktā minētos dokumentus, ja tie jau ir Civilās aviācijas aģentūras rīcībā.

12. Papildus šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajam apmācību sniedzēja pārvaldības sistēmas aprakstam, ņemot vērā iesniegumā norādīto apmācību veidu, pretendents attiecīgi iesniedz dispečeru, instruktoru vai vērtētāju apmācību programmas un dispečeru struktūrvienības apmācību plānu.

13. Papildus šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētajai apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatai, ņemot vērā iesniegumā norādīto apmācību veidu, pretendents attiecīgi iesniedz operatoru apmācību programmas un operatoru struktūrvienības apmācību plānu.

14. Civilās aviācijas aģentūra mēneša laikā pieņem lēmumu izsniegt apmācību sniedzēja sertifikātu, norādot tajā sertificēto apmācības veidu, ja pretendents dispečeru apmācības sertifikāta saņemšanai ir iesniedzis visus šo noteikumu 9. un 12. punktā minētos dokumentus, bet operatoru apmācības sertifikāta saņemšanai – visus šo noteikumu 10. un 13. punktā minētos dokumentus atbilstoši šo noteikumu prasībām.

15. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izlemšanai, Civilās aviācijas aģentūra pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un rakstiski pieprasa pretendentam precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus.

16. Dispečeru apmācību sniedzējam izsniedz sertifikātu, kas noformēts atbilstoši regulas Nr. 2015/340 II pielikuma 2. papildinājumā minētajām prasībām. Operatoru apmācību sniedzējam izsniedz sertifikātu, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām.

17. Komersantam, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir ieguvis tiesības nodarboties gan ar dispečeru apmācību, gan ar operatoru apmācību, izsniedz vienu sertifikātu, kas noformēts atbilstoši regulas Nr. 2015/340 II pielikuma 2. papildinājumā noteiktajām prasībām.

18. Civilās aviācijas aģentūra atsaka izsniegt dispečeru apmācības sertifikātu, ja:

18.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 9. vai 12. punktā minētajiem dokumentiem;

18.2. nav izpildītas citas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteiktās dispečeru apmācību prasības.

19. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt operatoru apmācības sertifikāta izsniegšanu, ja:

19.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 10. vai 13. punktā minētajiem dokumentiem;

19.2. nav izpildītas citas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteiktās operatoru apmācību prasības.

20. Pēc apmācību sniedzēja sertificēšanas Civilās aviācijas aģentūra:

20.1. vismaz reizi divos gados veic plānotu apmācību sniedzēja auditu;

20.2. lai pārliecinātos, ka apmācību sniedzējs dispečeru apmācību veic atbilstoši regulas Nr. 2015/340 III pielikuma ATCO.OR daļas B, C un D apakšdaļas prasībām, bet operatoru apmācību – atbilstoši šo noteikumu prasībām, papildus var veikt neplānotas apmācību sniedzēju inspekcijas.

21. Dispečeru apmācību sniedzējam sertifikāta darbības laikā ir šādi pienākumi:

21.1. iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā informāciju par jebkurām izmaiņām šo noteikumu 9. un 12. punktā minētajos dokumentos (izņemot šo noteikumu 9.6. apakšpunktā minētos dokumentus) atbilstoši regulas Nr. 2015/340 III pielikuma ATCO.OR daļas B apakšdaļas ATCO.OR.B.015. punkta prasībām;

21.2. pirms izmaiņu veikšanas apmācību sniedzēja pārvaldības sistēmas aprakstā, apmācību programmās vai struktūrvienības apmācību plānā tās apstiprināt Civilās aviācijas aģentūrā.

22. Operatoru apmācību sniedzējam sertifikāta darbības laikā ir šādi pienākumi:

22.1. iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā informāciju par jebkurām izmaiņām šo noteikumu 10. un 13. punktā minētajos dokumentos (izņemot šo noteikumu 9.6. apakšpunktā minētos dokumentus);

22.2. pirms izmaiņu veikšanas apmācību sniedzēja darbības rokasgrāmatā, apmācību programmās vai struktūrvienības apmācību plānā tās apstiprināt Civilās aviācijas aģentūrā.

23. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu uz laiku apturēt izsniegtā sertifikāta darbību, ja dispečeru apmācību sniedzējs vairs neatbilst regulas Nr. 2015/340 III pielikuma ATCO.OR. daļas vai šo noteikumu prasībām, bet operatoru apmācību sniedzējs – šo noteikumu prasībām, un nosaka termiņu, līdz kuram apmācību sniedzējam jānovērš konstatētās neatbilstības.

24. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt izsniegto sertifikātu, ja apmācību sniedzējs:

24.1. noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās neatbilstības;

24.2. neievēro sertifikātā iekļautās privilēģijas;

24.3. atsakās no sertifikāta izmantošanas.

III. Prasības dispečera studenta, dispečera un operatora apliecības saņemšanai

25. Civilās aviācijas aģentūra izsniedz dispečera studenta apliecību, dispečera apliecību un operatora apliecību.

26. Dispečera studenta apliecību izsniedz pretendentam, kas atbilst regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas B apakšdaļas ATCO.B.001. punkta prasībām.

27. Papildus šo noteikumu 26. punktā minētajām prasībām dispečera studenta apliecības pretendents ir nokārtojis aeronavigācijas komunikācijas angļu valodas prasmju testu atbilstoši regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas B apakšdaļas ATCO.B.030. punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 476)

28. Pēc dispečera studenta apliecības izsniegšanas tās turētājam 12 mēnešu laikā jāuzsāk attiecīgās struktūrvienības apmācību programmas apguve.

29. Apmācību sniedzējs, pie kura dispečera studenta apliecības turētājs uzsāk struktūrvienības apmācību programmas apguvi, piecu darbdienu laikā par to informē Civilās aviācijas aģentūru.

30. Ja dispečera studenta apliecības turētājs šo noteikumu 28. punktā noteiktajā termiņā nav uzsācis attiecīgās struktūrvienības apmācību programmas apguvi, tas atkārtoti kārto eksāmenus, lai apliecinātu, ka ir apguvis regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas D apakšdaļas ATCO.D.020. punktā minētos apmācību kursus.

31. Apmācību sniedzējs piecu darbdienu laikā iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dispečera studenta apliecības turētāja eksāmenu rezultātus atbilstoši regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas D apakšdaļas ATCO.D.025. un ATCO.D.035. punkta prasībām.

32. Dispečera apliecību izsniedz pretendentam, kurš atbilst regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas B apakšdaļas ATCO.B.005. punkta prasībām.

33. Papildus šo noteikumu 32. punktā minētajām prasībām dispečera apliecības pretendents nokārto aeronavigācijas komunikācijas angļu valodas prasmju testu atbilstoši regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas B apakšdaļas ATCO.B.030. punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 476)

34. Operatora apliecību izsniedz pretendentam, kurš:

34.1. sasniedzis 20 gadu vecumu;

34.2. ieguvis vidējo izglītību;

34.3. nokārtojis eksāmenu, kas apliecina, ka pretendenta angļu valodas zināšanas atbilst vismaz ceturtajam līmenim (operatīvajam līmenim) saskaņā ar 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1. pielikumu;

34.4. saņēmis trešās klases veselības apliecību atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas un veselības apliecības izsniegšanas kārtību;

34.5. apguvis operatoru sākotnējo apmācību programmu (šo noteikumu 1. pielikuma I nodaļa) un sekmīgi nokārtojis apmācību programmā paredzētos eksāmenus;

34.6. apguvis operatoru struktūrvienības apmācību programmu (šo noteikumu 1. pielikuma II nodaļa) un sekmīgi nokārtojis apmācību programmā paredzētos eksāmenus.

35. Šo noteikumu 34.5. apakšpunktu neattiecina uz dispečera studenta vai dispečera apliecības turētāju, kurš vēlas iegūt operatora apliecību.

36. Pretendents piecu darbdienu laikā pēc apmācību programmā paredzēto eksāmenu nokārtošanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā eksāmenu rezultātus.

37. Pretendents, kas nav nokārtojis šo noteikumu 36. punktā minētos eksāmenus, Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā laikposmā, apjomā un kārtībā tos var kārtot vēlreiz.

38. Pretendents, kas atkārtoti nav nokārtojis šo noteikumu 36. punktā minētos eksāmenus atbilstošā līmenī, Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā laikposmā, apjomā un kārtībā tos var kārtot trešo reizi.

39. Šo noteikumu 37. un 38. punktā minētajos gadījumos atkārtotas eksāmenu kārtošanas laikposmu, apjomu un kārtību Civilās aviācijas aģentūra nosaka, individuāli izvērtējot katram pretendentam nepieciešamās zināšanas un nenokārtotā eksāmena rezultātus.

40. Par šo noteikumu 37. un 38. punktā minēto laikposmu, apjomu un kārtību Civilās aviācijas aģentūra informē apmācību sniedzēju un pretendentu piecu darbdienu laikā pēc eksāmenu rezultātu saņemšanas.

41. Ja pretendents šo noteikumu 36. punktā minētos eksāmenus atbilstošā līmenī nenokārto trešo reizi, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt dispečera studenta, dispečera vai operatora apliecību. Par pieņemto lēmumu Civilās aviācijas aģentūra rakstiski informē pretendentu un apmācību sniedzēju.

42. Pretendents šo noteikumu 36. punktā minēto eksāmenu rezultātus var apstrīdēt 10 darbdienu laikā pēc eksāmenu rezultātu paziņošanas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Civilās aviācijas aģentūrā.

43. Civilās aviācijas aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa apmācību sniedzējam iesniegt dokumentus, kas saistīti ar pretendenta apstrīdēto eksāmenu kārtošanu un izvērtēšanu, izvērtē pretendenta eksāmena rezultātus un pieņem attiecīgu lēmumu, par to informējot pretendentu un apmācību sniedzēju Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

44. Piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pretendents nokārtojis apliecības saņemšanai noteiktos eksāmenus, pretendents iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu attiecīgas apliecības saņemšanai (šo noteikumu 3. un 5. pielikums).

45. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 44. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pretendentam izsniedz:

45.1. dispečera studenta vai dispečera apliecību, kas atbilst regulas Nr. 2015/340 II pielikuma ATCO.AR daļas 1. papildinājumam;

45.2. operatora apliecību, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma prasībām.

IV. Dispečeru un operatoru kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma, struktūrvienības apstiprinājuma, instruktora apstiprinājuma un kompetences vērtētāja apstiprinājuma saņemšanas un uzturēšanas prasības

46. Civilās aviācijas aģentūra dispečera apliecībā ieraksta kvalifikācijas atzīmi un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu saskaņā ar regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas B apakšdaļas ATCO.B.010. un ATCO.B.015. punkta prasībām.

47. Civilās aviācijas aģentūra operatora apliecībā ieraksta vienu vai vairākas šādas kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu atbilstoši tam, kāda veida gaisa satiksmes pakalpojumus apliecības turētājs ir tiesīgs sniegt:

47.1. lidlauka lidojumu informatīvā dienesta kvalifikācijas atzīmi (AFIS) – apliecības turētājam, kas tiesīgs sniegt lidojumu informatīvos pakalpojumus gaisa kuģiem lidlauka gaisa satiksmes zonā. Lidlauka lidojumu informatīvā dienesta kvalifikācijas atzīmei pievieno vienu no šādiem kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumiem:

47.1.1. lidlauka vizuālo lidojumu informāciju (AFV) – ja apliecības turētājs tiesīgs sniegt lidojumu informatīvos pakalpojumus gaisa kuģiem, kas ielido, izlido vai veic tranzīta lidojumu nekontrolējamās gaisa telpas lidlauka informatīvajā zonā, attiecībā uz kuru informatīvajā dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) nav publicētas gaisa kuģu lidojumu instrumentālās pieejas un izlidošanas procedūras;

47.1.2. lidlauka instrumentālo lidojumu informāciju (AFI) – ja apliecības turētājs tiesīgs sniegt lidojumu informatīvos pakalpojumus gaisa kuģiem, kas ielido, izlido vai veic tranzīta lidojumu nekontrolējamās gaisa telpas lidlauka informatīvajā zonā, attiecībā uz kuru informatīvajā dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) ir publicētas un ir spēkā esošas gaisa kuģu lidojumu instrumentālās pieejas un izlidošanas procedūras;

47.2. lidojumu informatīvā dienesta kvalifikācijas atzīmi (FIS) – apliecības turētājam, kas tiesīgs sniegt lidojumu informatīvos pakalpojumus gaisa kuģiem lidojumu informācijas rajonā. Lidojumu informatīvā dienesta kvalifikācijas atzīmei pievieno vienu no šādiem kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumiem:

47.2.1. rajona vizuālo lidojumu informāciju (FIV) – ja apliecības turētājs tiesīgs sniegt lidojumu informatīvos pakalpojumus gaisa kuģiem, kas veic lidojumus lidojumu informācijas rajonā saskaņā ar vizuālajiem lidojumu noteikumiem;

47.2.2. rajona instrumentālo lidojumu informāciju (FII) – ja apliecības turētājs tiesīgs sniegt lidojumu informatīvos pakalpojumus gaisa kuģiem, kas veic lidojumus lidojumu informācijas rajonā saskaņā ar vizuālajiem un instrumentālajiem lidojumu noteikumiem.

48. Operatora apliecības turētājs papildus šo noteikumu 47.1.2. un 47.2.2. apakšpunktā minētajiem kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumiem var iegūt radiolokatora informācijas kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu (RAD), ja apliecības turētājam ir vai ir bijusi dispečera studenta apliecība vai dispečera apliecība ar radiolokatora vadības kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu (RAD) vai viņš ir apguvis radiolokatora vadības kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma (RAD) saņemšanai nepieciešamo apmācību programmu un nokārtojis eksāmenu. Radiolokatora informācijas kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums (RAD) apliecina, ka operatora apliecības turētājs ir tiesīgs sniegt gaisa kuģiem radiolokatora informatīvos pakalpojumus.

49. Ja dispečera apliecības turētājs vismaz 90 dienas nav īstenojis kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma vai attiecīgās struktūrvienības apstiprinājuma piešķirtās tiesības, gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējs pārbauda apliecības turētāja praktiskās iemaņas saskaņā ar dispečera struktūrvienības kompetences shēmu.

50. Dispečera apliecības turētājam struktūrvienības apstiprinājumu piešķir atbilstoši regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas B apakšdaļas ATCO.B.020. punkta prasībām.

51. Operatora apliecības turētājam struktūrvienības apstiprinājumu piešķir uz 36 mēnešiem, ja tas ir apguvis struktūrvienības apmācību plānu un izpildījis visas tajā noteiktās prasības.

52. Lai pagarinātu struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņu, dispečera vai operatora apliecības turētājs:

52.1. ne agrāk kā 30 darbdienas pirms attiecīgā struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņa beigām ir izpildījis visas kompetences novērtēšanas prasības saskaņā ar attiecīgās struktūrvienības kompetences shēmu;

52.2. ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms attiecīgā struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņa beigām iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (šo noteikumu 3. vai 5. pielikums) un kompetences novērtēšanas rezultātus.

53. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu pagarināt struktūrvienības apstiprinājuma derīguma termiņu, ja apliecības turētājs ir izpildījis kompetences shēmas nosacījumus.

54. Dispečera vai operatora apliecības turētājs var saņemt praktiskās apmācības instruktora (turpmāk – OJTI) apstiprinājumu, iesniedzot Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (šo noteikumu 3. vai 5. pielikums).

55. Dispečera apliecības turētājam piešķir OJTI apstiprinājumu, ja viņš atbilst regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas C apakšdaļas ATCO.C.010. un ATCO.C.015. punkta prasībām.

56. Operatora apliecības turētājam pieņem lēmumu piešķirt OJTI apstiprinājumu, ja viņam ir:

56.1. vismaz 18 mēnešu atbilstoša darba pieredze ar attiecīgu kvalifikācijas atzīmi, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu un struktūrvienības apstiprinājumu;

56.2. spēkā esoša kvalifikācijas atzīme, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums un struktūrvienības apstiprinājums;

56.3. izsniegts sertifikāts par OJTI kursu pabeigšanu.

57. Operatora apliecības turētājs, kurš saņēmis OJTI apstiprinājumu, ir tiesīgs pasniegt operatoriem praktiskās apmācības un uzraudzīt operatoru darbību atbilstoši apliecībā norādītajai kvalifikācijas atzīmei, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumam un struktūrvienības apstiprinājumam.

58. OJTI apstiprinājumu piešķir uz trim gadiem. Lai pagarinātu OJTI apstiprinājuma derīguma termiņu, dispečera vai operatora apliecības turētājs ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms instruktora apstiprinājuma derīguma termiņa beigām iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā attiecīgu iesniegumu (šo noteikumu 3. vai 5. pielikums).

59. Civilās aviācijas aģentūra pagarina OJTI apstiprinājuma derīguma termiņu, ja:

59.1. dispečers ir izpildījis regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas C apakšdaļas ATCO.C.020. punkta prasības;

59.2. operatora apliecības turētājs ir izpildījis struktūrvienības kompetences shēmā noteiktās prasības.

60. Dispečera apliecības turētājs var saņemt komplekso trenažieru instruktora (turpmāk – STDI) apstiprinājumu vai pagarināt tā derīguma termiņu, iesniedzot Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (šo noteikumu 5. pielikums).

61. Dispečera apliecības turētājam piešķir STDI apstiprinājumu, ja viņš atbilst regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas C apakšdaļas ATCO.C. 030. un ATCO.C.035. punkta prasībām.

62. Civilās aviācijas aģentūra var pieņemt lēmumu piešķirt dispečeram pagaidu OJTI atļauju atbilstoši regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas C apakšdaļas ATCO.C.025. punkta prasībām.

63. Dispečera vai operatora apliecības turētājs var saņemt kompetences vērtētāja apstiprinājumu, iesniedzot Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (šo noteikumu 3. vai 5. pielikums).

64. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu piešķirt dispečera apliecības turētājam kompetences vērtētāja apstiprinājumu vai pagarināt tā derīguma termiņu, ja viņš atbilst regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas C apakšdaļas ATCO.C. 045., ATCO.C. 055. un ATCO.C.060. punkta prasībām.

65. Civilās aviācijas aģentūra var pieņemt lēmumu piešķirt dispečeram pagaidu vērtētāja atļauju atbilstoši regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas C apakšdaļas ATCO.C.065. punkta prasībām.

66. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu piešķirt operatora apliecības turētājam kompetences vērtētāja apstiprinājumu, ja viņam ir:

66.1. atbilstoša vismaz 18 mēnešu darba pieredze ar attiecīgu kvalifikācijas atzīmi, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājumu un struktūrvienības apstiprinājumu;

66.2. spēkā esoša kvalifikācijas atzīme, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājums un struktūrvienības apstiprinājums;

66.3. sertifikāts par kompetences vērtētāju kursu pabeigšanu.

67. Dispečera vai operatora apliecības turētājs, kurš saņēmis kompetences vērtētāja apstiprinājumu, ir tiesīgs pieņemt eksāmenus un sniegt kompetences novērtējumu par dispečera vai operatoru teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām atbilstoši apliecībā norādītajai kvalifikācijas atzīmei un struktūrvienības apstiprinājumam.

68. Kompetences vērtētāja apstiprinājumus piešķir uz trim gadiem. Lai pagarinātu kompetences vērtētāja apstiprinājuma derīguma termiņu, dispečera vai operatora apliecības turētājs ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kompetences vērtētāja apstiprinājuma derīguma termiņa beigām iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā attiecīgu iesniegumu (šo noteikumu 3. vai 5. pielikums).

69. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu pagarināt kompetences vērtētāja apstiprinājuma derīguma termiņu, ja viņš ir izpildījis struktūrvienības kompetences shēmas prasības.

70. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par dispečera studenta un dispečera apliecības, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu apturēšanu vai anulēšanu regulas Nr. 2015/340 II pielikuma ATCO.AR daļas D apakšdaļas ATCO.AR.D.005. punktā minētajos gadījumos.

71. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu apturēt operatora apliecību, ja operatora apliecības turētājs nav izpildījis struktūrvienības kompetences shēmas prasības.

72. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt operatora apliecību, ja:

72.1. operatora apliecības turētājs pēc apliecības vai apstiprinājuma darbības apturēšanas Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā termiņā nav veicis nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu apliecības vai apstiprinājuma darbību;

72.2. operatora apliecības turētājs, izmantojot ar apliecību piešķirtās tiesības, rīkojies nolaidīgi, kā rezultātā noticis civilās aviācijas atgadījums, incidents vai nelaimes gadījums.

73. Civilās aviācijas aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 69., 70., 71. vai 72. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē dispečera, dispečera studenta un operatora apliecības turētāju un pakalpojuma sniedzēja vadību, kur dispečera, dispečera studenta un operatora apliecības turētājs īsteno ar apliecību piešķirtās tiesības.

V. Eiropas Ekonomikas zonas valstu izsniegtas dispečera studenta, dispečera un operatora apliecības atzīšana

74. Latvijas Republikā atzīst Eiropas Ekonomikas zonas valstu izsniegtu dispečera studenta un dispečera apliecību saskaņā ar regulas Nr. 2015/340 I pielikuma ATCO daļas A apakšdaļas ATCO.A.010. punkta prasībām.

75. Latvijas Republikā atzīst Eiropas Ekonomikas zonas valstu izsniegtu operatora apliecību, ja operatora apliecības turētājs nav jaunāks par 20 gadiem.

76. Lai Eiropas Ekonomikas zonas valsts dispečera studenta, dispečera vai operatora apliecības turētājs (turpmāk – ārvalsts apliecības turētājs) Latvijas Republikā varētu sniegt pakalpojumus, ārvalsts apliecības turētājs Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz:

76.1. iesniegumu par Eiropas Ekonomikas zonas valsts dispečera studenta, dispečera vai operatora apliecības atzīšanu;

76.2. Eiropas Ekonomikas zonas valsts dispečera studenta, dispečera vai operatora apliecību (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);

76.3. derīgu vismaz trešās klases veselības apliecību (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);

76.4. derīgu vismaz ceturtā (operatīvā) līmeņa angļu valodas prasmes apliecinājumu (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);

76.5. dokumentus, kas apliecina, ka ārvalsts apliecības turētājs ir apguvis struktūrvienības apmācību programmu un sekmīgi nokārtojis apmācību programmā paredzētos eksāmenus.

77. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 76. punktā minēto dokumentu saņemšanas ārvalsts apliecības turētājam izsniedz:

77.1. dispečera studenta vai dispečera apliecību, kas atbilst regulas Nr. 2015/340 II pielikuma ATCO.AR daļas 1. papildinājumam;

77.2. operatora apliecību, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajām prasībām.

VI. Noslēguma jautājumi

78. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumus Nr. 276 "Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 117. nr.).

79. Operatoru apliecības un operatoru apmācību sniedzēju sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

80. Dispečera un dispečera studenta apliecības un dispečeru apmācību sniedzēja sertifikāti, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz 2016. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 730
Prasības gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru apmācībai

I. Operatoru sākotnējās apmācības

1. Sākotnējo apmācību kursā apgūst gaisa satiksmes dienesta operatora profesijas pamatus un kvalifikācijas atzīmju apmācību pamatus atbilstoši Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras prasībām (EASA).

2. Sākotnējo apmācību programmā iekļauj šādu informāciju:

2.1. apmācību mērķi un saturs;

2.2. apmācību izstrādes metodika;

2.3. teorētisko apmācību process un ilgums;

2.4. praktisko apmācību process un ilgums;

2.5. teorētisko zināšanu un praktisko prasmju novērtēšanas procedūras;

2.6. atbildīgās personas (vārds, uzvārds, amats un kvalifikācija) katram sākotnējās apmācības posmam.

3. Sākotnējo apmācību kurss ietver šādus priekšmetus:

3.1. ievads gaisa satiksmes dienesta informatīvā pakalpojuma sniegšanā atbilstoši Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras prasībām ( EASA);

3.2. aviācijas tiesības;

3.3. gaisa satiksmes pārvaldība;

3.4. meteoroloģija;

3.5. navigācija;

3.6. gaisa kuģu veiktspēja;

3.7. cilvēkfaktora ietekme;

3.8. aprīkojums, sistēmas un radiolokācija;

3.9. profesionālā vide un ergonomika;

3.10. ārkārtas un avārijas situācijas;

3.11. lidlauki un Latvijas Aeronavigācijas informācijas publikācija (AIP);

3.12. lidlauku virszemes transportlīdzekļu un personāla kontrole jeb vadība;

3.13. radara lietošanas vingrinājumi trenažierī (ja nepieciešams).

II. Operatoru struktūrvienības apmācības

4. Operatoru struktūrvienības apmācības nodrošina gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējs atbilstoši apmācību sniedzēja izstrādātajam un Civilās aviācijas aģentūrā apstiprinātajam struktūrvienības apmācību plānam un struktūrvienības kompetences shēmai.

5. Struktūrvienības apmācību plānā iekļauj šādu informāciju:

5.1. apmācību mērķi un saturs;

5.2. apmācību procesa un metožu apraksts;

5.3. minimālais un maksimālais apmācību ilgums;

5.4. teorētisko zināšanu un praktisko prasmju novērtēšanas procedūras pēc katra pabeigtā apmācību posma;

5.5. atbildīgās personas (vārds, uzvārds, amats un kvalifikācija) katram apmācību posmam.

6. Struktūrvienības kompetences shēmā iekļauj šādu informāciju:

6.1. kompetences novērtēšanas procedūras;

6.2. kvalifikācijas uzturēšanas un turpmākās apmācības prasības un kārtība;

6.3. tās atbildīgās personas amats un kvalifikācija, kas veic teorētisko zināšanu un praktisko prasmju novērtēšanu;

6.4. datu uzturēšanas un arhivēšanas procedūras;

6.5. papildu apmācību stundu skaits, ja operators ir bijis prombūtnē un nav pildījis darba pienākumus vismaz sešus mēnešus.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 730
Sertifikātā iekļaujamā informācija

1. Izdevējiestādes pilns nosaukums.

2. Gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru apmācību sniedzēja juridiskais nosaukums, komersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

3. Sertificētie apmācību veidi.

4. Apliecinājums, ka sertifikāta turētājs atbilst Ministru kabineta 2016. gada 16. novembra noteikumu Nr.730 "Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība" prasībām.

5. Sertifikāta izdošanas datums.

6. Sertifikāta derīguma termiņš.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 730

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 476)

IESNIEGUMS GAISA SATIKSMES INFORMATĪVĀ DIENESTA OPERATORA APLIECĪBAS SAŅEMŠANAI,
ATKĀRTOTAI VALIDĀCIJAI, ATJAUNOŠANAI un KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMJU un APSTIPRINĀJUMU SAŅEMŠANAI

 

A daļa: IESNIEDZĒJA DATI
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________

Deklarētā dzīvesvieta ________________________________________________________________

Tālruņa nr. ________________Mob. tālruņa nr. ______________e-pasts _________________

Valstspiederība ______________________

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) un dzimšanas vieta _______________________________________

AFIS OPERATORA APLIECĪBAS DATI (ja ir piemērojama)

Apliecības numurs _________________________________________________________________

Izsniegšanas datums (dd/mm/gggg) _____________________________________________________

DARBA DEVĒJA DATI (ja pieejami)

NOSAUKUMS _________________________________________________________________

B daļa: IESNIEGUMS (atzīmēt ar )
AFISO apliecības, kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma saņemšanai (jāaizpilda C, E un F daļa)
Valodas apstiprinājuma saņemšanai (jāaizpilda C, E un F daļa)
Atkārtotai AFISO apliecības, kvalifikācijas atzīmes vai apstiprinājuma validācijai (jāaizpilda C, D, E un F daļa)
AFISO apliecības, kvalifikācijas atzīmes un apstiprinājuma atjaunošanai (jāaizpilda C, D, E un F daļa)
C daļa: KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME/KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES APSTIPRINĀJUMS/GSV STRUKTŪRVIENĪBA/SEKTORS
AFIS (struktūrvienība, sektors, darba vieta) AFV AFI RAD    
FIS (struktūrvienība, sektors, darba vieta) FIV FII RAD  
Apliecības apstiprinājumi:
OJTI STDI Vērtētājs Angļu valodas apstiprinājums:

— level 4

— level 5

— level 6

 
D daļa: STRUKTŪRVIENĪBAS/APLIECĪBAS APSTIPRINĀJUMA ATKĀRTOTA VALIDĀCIJA/ATJAUNOŠANAA
Iesniedzējs ir izpildījis Ministru kabineta noteikumu_________/__________ un struktūrvienības kompetences shēmā noteiktās prasības

Turpmāk norādītie struktūrvienības/apliecības apstiprinājumi tiek ATKĀRTOTI VALIDĒTI/ATJAUNOTI (svītrot nevajadzīgo)

Pamatojoties uz šo, ATKĀRTOTA VALIDĀCIJA/ATJAUNOŠANA var tikt veikta šādi:

Struktūrvienības apstiprinājums:   Derīgs līdz:  
    Derīgs līdz:  
    Derīgs līdz:  
Apliecības apstiprinājums:   Derīgs līdz:  
    Derīgs līdz:  
Es apstiprinu, ka dati ir pilnīgi un patiesi:

Autorizēts vērtētājs:

Vārds, uzvārds: Vērtētāja apliecības numurs: Paraksts:
E daļa: IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA
Ar šo es:

1) piesakos operatora apliecības saņemšanai/atkārtotai validācijai/atjaunošanai ar norādītajām kvalifikācijas atzīmēm un apstiprinājumiem (svītrot nevajadzīgo)

2) apstiprinu, ka iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa;

3) apstiprinu, ka neesmu citas ES dalībvalsts operatora apliecības turētājs;

4) apstiprinu, ka neesmu pieteicies operatora apliecības saņemšanai citā ES dalībvalstī;

5) apstiprinu, ka neesmu bijis tādas operatora apliecības turētājs, kura ir anulēta vai apturēta kādā citā ES dalībvalstī.

Es apzinos, ka nepatiesas informācijas iesniegšana varētu atņemt man tiesības būt par operatora apliecības turētāju.

Paraksts ______________________ * Vārds, uzvārds ________________________

Datums (dd/mm/gggg) _____________________ * Vieta ________________________

F daļa: SERTIFIKĀTI/DOKUMENTI (atzīmēt ar )
Jāpievieno tikai attiecīgie sertifikāti un dokumenti:
1. Operatora studenta apliecības kopija (ja ir piemērojama)
2. Pases vai ID kopija
3. Medicīniskā sertifikāta kopija
4. Attiecīgo apmācību sertifikāta kopija, dokumenti, kas apliecina apmācību sekmīgu pabeigšanu:  
(a) Sākotnējā apmācība (integrētā)
(b) Pamatapmācība
(c) Kvalifikācijas atzīmes apmācība
(d) Struktūrvienības apmācība
(e) Praktisko instruktoru apmācība
(f) Vērtētāja apmācība
(g) Kvalifikācijas celšanas apmācība
5. Valodu prasmes sertifikāta kopija
6. ATS pakalpojumu sniedzēja sertifikāts, kas apliecina, ka apliecības turētājs ir izpildījis struktūrvienības kompetences shēmā noteiktās prasības
7. Kompetences novērtēšanas lapas kopija
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Satiksmes ministrs Uldis Augulis
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 730
Gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora apliecības raksturojums

1. Operatora apliecība ir valsts valodā. Apliecībā iekļauj:

1.1. apliecības izdevējvalsts un izdevējiestādes nosaukumu*;

1.2. apliecības nosaukumu*;

1.3. apliecības izdevējiestādes piešķirto apliecības sērijas numuru (arābu cipariem);

1.4. apliecības turētāja vārdu un uzvārdu (latīņu alfabēta burtiem);

1.5. apliecības turētāja dzimšanas datumu;

1.6. apliecības turētāja valstspiederību;

1.7. apliecības turētāja parakstu;

1.8. apliecības derīguma apliecinājumu un apliecības turētāja pilnvaru apliecinājumu īstenot attiecīgās privilēģijas, norādot*:

1.8.1. kvalifikācijas atzīmi, tās piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tās derīguma termiņš;

1.8.2. kvalifikācijas atzīmju apstiprinājumu (ja tāds ir), tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.8.3. valodas apstiprinājumu, tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.8.4. instruktoru apstiprinājumu (ja tāds ir), tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.8.5. struktūrvienību apstiprinājumu (ja tāds ir), tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.8.6. kompetences vērtētāja apstiprinājumu (ja tāds ir), tā piešķiršanas datumu un datumu, kad beidzas tā derīguma termiņš;

1.9. apliecības izdevējiestādes atbildīgās amatpersonas parakstu un apliecības izdošanas datumu;

1.10. apliecības izdevējiestādes zīmogu vai spiedogu.

2. Operatora apliecība ir drukāta uz pirmās šķiras papīra baltā krāsā vai līdzvērtīga materiāla baltā krāsā.

Piezīme. * Pievieno teksta tulkojumu angļu valodā.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 16. novembra
noteikumiem Nr. 730

(Pielikums grozīts ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 476)

IESNIEGUMS GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERA STUDENTA, DISPEČERA APLIECĪBAS SAŅEMŠANAI,
ATKĀRTOTAI VALIDĀCIJAI, ATJAUNOŠANAI un KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMJU un APSTIPRINĀJUMU SAŅEMŠANAI

 

A daļa: IESNIEDZĒJA DATI
Vārds, uzvārds _________________________________________________________________

Deklarētā dzīvesvieta ____________________________________________________________

Tālruņa nr. _______________ Mob. tālruņa nr. ______________e-pasts _______________

Valstspiederība:______________________

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) un dzimšanas vieta:____________________________________

DISPEČERA STUDENTA vai DISPEČERA APLIECĪBAS DATI (ja ir piemērojama)

Apliecības numurs ______________________________________________________________

Izsniegšanas datums (dd/mm/gggg) _________________________________________________

DARBA DEVĒJA DATI (ja pieejami)

NOSAUKUMS _______________________________________________________________

B daļa: IESNIEGUMS (atzīmēt ar )
Dispečera studenta apliecības, kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma saņemšanai (jāaizpilda C, E un F daļa)
Valodas apstiprinājuma saņemšanai (jāaizpilda C, E un F daļa)
Dispečera apliecības, kvalifikācijas atzīmes un kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma saņemšanai (jāaizpilda C, E un F daļa)
Atkārtotai dispečera apliecības, kvalifikācijas atzīmes vai apstiprinājuma validācijai (jāaizpilda C, D, E un F daļa)
Dispečera apliecības, kvalifikācijas atzīmes un apstiprinājuma atjaunošanai (jāaizpilda C, D, E un F daļa)
C daļa: KVALIFIKĀCIJAS ATZĪME/KVALIFIKĀCIJAS ATZĪMES APSTIPRINĀJUMS/GSV STRUKTŪRVIENĪBA/SEKTORS
ADI (struktūrvienība, sektors, darba vieta) TWR GMS RAD    
APS (struktūrvienība, sektors, darba vieta) PAR SRA TCL  
ACS (struktūrvienība, sektors, darba vieta) TCL      
ACP        (struktūrvienība, sektors, darba vieta)          
ADV       (struktūrvienība, sektors, darba vieta)          
APP           (struktūrvienība, sektors, darba vieta)          
Apliecības apstiprinājumi:
OJTI STDI Vērtētājs Angļu valodas apstiprinājums:

— level 4

— level 5

— level 6

 
D daļa: STRUKTŪRVIENĪBAS/APLIECĪBAS APSTIPRINĀJUMA ATKĀRTOTA VALIDĀCIJA/ATJAUNOŠANA
Iesniedzējs ir izpildījis regulā Nr.  2015/340 un struktūrvienības kompetences shēmā noteiktās prasības ________________________

Turpmāk norādītie struktūrvienības/apliecības apstiprinājumi tiek ATKĀRTOTI VALIDĒTI/ATJAUNOTI (svītrot nevajadzīgo)

Pamatojoties uz šo, ATKĀRTOTA VALIDĀCIJA/ATJAUNOŠANA var tikt veikta šādi:

Struktūrvienības apstiprinājums:   Derīgs līdz:  
    Derīgs līdz:  
    Derīgs līdz:  
Apliecības apstiprinājums:   Derīgs līdz:  
    Derīgs līdz:  
Es apstiprinu, ka dati ir pilnīgi un patiesi:

Autorizēts vērtētājs:

Vārds, uzvārds: Vērtētāja apliecības numurs: Paraksts:
E daļa: IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA
Ar šo es:

1) piesakos dispečera studenta vai dispečera apliecības saņemšanai/atkārtotai validācijai/atjaunošanai ar norādītajām kvalifikācijas atzīmēm un apstiprinājumiem (svītrot nevajadzīgo)

2) apstiprinu, ka iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa;

3) apstiprinu, ka neesmu citas ES dalībvalsts dispečera studenta vai dispečera apliecības turētājs;

4) apstiprinu, ka neesmu pieteicies dispečera studenta vai dispečera apliecības saņemšanai citā ES dalībvalstī;

5) apstiprinu, ka neesmu bijis tādas dispečera studenta vai dispečera apliecības turētājs, kura ir anulēta vai apturēta kādā citā ES dalībvalstī.

Es apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana varētu atņemt man tiesības būt par dispečera studenta vai dispečera apliecības turētāju.

Paraksts _________________________* Vārds, uzvārds __________________________

Datums (dd/mm/gggg) _______________* Vieta _________________________________

F daļa: SERTIFIKĀTI/DOKUMENTI (atzīmēt ar )
Jāpievieno tikai attiecīgie sertifikāti un dokumenti:  
1. Dispečera studenta apliecības kopija (ja ir piemērojama)
2. Pases vai ID kopija
3. Medicīniskā sertifikāta kopija
4. Attiecīgo apmācību sertifikāta kopija, dokumenti, kas apliecina apmācību sekmīgu pabeigšanu:  
(a) Sākotnējā apmācība (integrētā)
(b) Pamatapmācība
(c) Kvalifikācijas atzīmes apmācība
(d) Struktūrvienības apmācība
(e) Praktisko instruktoru apmācība
(f) Vērtētāja apmācība
(g) Kvalifikācijas celšanas apmācība
5. Valodu prasmes sertifikāta kopija
6. ATC pakalpojumu sniedzēja sertifikāts, kas apliecina, ka apliecības turētājs ir izpildījis struktūrvienības kompetences shēmā noteiktās prasības
7. Kompetences novērtēšanas lapas kopija
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 730Pieņemts: 16.11.2016.Stājas spēkā: 06.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 05.12.2016. OP numurs: 2016/236.8
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
287036
{"selected":{"value":"18.10.2019","content":"<font class='s-1'>18.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.10.2019","iso_value":"2019\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2016","iso_value":"2016\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2016.-17.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.10.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)