Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.38

Jūrmalā 2016.gada 20.oktobrī (prot. Nr.15, 24.p.)
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu un likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

2. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē (turpmāk – izglītības iestāde).

3. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.

4. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei, nosaka izglītības iestādes nolikumā.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

5. Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk – vecāks) jāiesniedz pieteikums Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē klātienē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv (parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), vai jāiesniedz pieteikums izmantojot Latvija.lv elektroniskos rīkus tālākai bērna reģistrēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē, norādot izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 29.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

6. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldē (turpmāk – Izglītības pārvalde) no brīža, kad bērnam aprit viens gads, līdz četru gadu vecumam.

7. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis autorizējoties portālā Latvija.lv iesniedz pieteikumu un apliecina pievienotos dokumentus, vai Izglītības pārvaldē uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi vai pilnvaru un aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums). Pieteikumā drīkst norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 29.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

8. Reģistrācijas pieteikumā norādītais laiks bērna izglītības iestādes apmeklējuma uzsākšanai var būt ne ātrāk, kā vienu mēnesi no pieteikuma reģistrācijas brīža.

9. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti VIIS datu bāzē šādos reģistros:

9.1. pirmās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmala pilsētas administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu pašvaldības finansētu izglītības iestādi;

9.2. otrās pakāpes reģistrā, ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc pirmās pakāpes reģistrā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās.

10. Pirmās pakāpes reģistrā pieteikums tiek saglabāts gadījumos, kad bērns apmeklē izglītības iestādi, kas uzņem bērnus no pusotra gada vecuma, bet kā otra vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētā izglītības iestāde pieteikumā ir norādīta izglītības iestāde, kas bērnu iestādē uzņem no trīs gadu vecuma.

11. Reģistrācijas pieteikumu vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis var atsaukt rakstiski, nosūtot elektroniski e-pastu Izglītības pārvaldei uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv, ierodoties Izglītības pārvaldē, vai izmantojot Latvija.lv elektroniskos rīkus. Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks trīs darba dienu laikā anulē reģistrācijas pieteikumu VIIS datubāzē.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 29.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

12. Izglītības pārvalde nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā "Izglītība".

13. Izglītības iestādes vadītājs, atbilstoši VIIS datu bāzē reģistrēto brīvo vietu skaitam, katru gadu no 1.jūnija līdz 15.jūnijam rakstiski informē bērna vecāku par iespēju no 1.septembra uzņemt bērnu izglītības iestādē. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par grupu komplektēšanu līdz 31.augustam, izdodot rīkojumu par uzņemšanu, veicot attiecīgās izmaiņas VIIS datu bāzē un rakstiski informējot bērna vecāku par atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē.

(Jūrmalas pilsētas domes 21.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

III. Bērnu uzņemšanas kārtība

14. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētās informācijas saņemšanas brīža iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus:

14.1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;

14.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).

15. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rakstveida informācijas saņemšanas brīža neiesniedz izglītības iestādē šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus, VIIS datu bāzē reģistrācijas pieteikums uz konkrēto izglītības iestādi tiek anulēts.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 21.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

16. Pēc reģistrācijas pieteikuma anulēšanas izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar noteikumu 13.punktu, ievērojot pieteikumu reģistrācijas secību.

17. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē nākamā pretendējošā bērna vecāku vai bērna likumisko pārstāvi par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē un, piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minēto dokumentu saņemšanas, iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

18. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu izglītības iestādē, izņemot šo noteikumu 9.2.apakšpunktā reģistrētās personas, tiek izveidots pretendējošo bērnu saraksts, kas prioritāri tiek uzņemti šādā secībā:

18.1. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja ir izziņa no darba vietas;

18.2. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni);

18.3. bērni, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;

18.4. bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās izglītības programmas apguvi;

18.5. bērni, kuru vecāks ir konkrētās izglītības iestādes pedagogs vai darbinieks;

18.6. bērni, kuri palikuši bez vecāka gādības;

18.7. bērni, kuru vecāks ir Jūrmalas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes pedagogs.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 21.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

19. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis pirmsskolas izglītības pakalpojumu izvēlas saņemt privātajā izglītības iestādē un pretendē uz pašvaldības atbalstu privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, Izglītības pārvaldei ir tiesības piedāvāt vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, nekā vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētā privātā izglītības iestāde. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis no vietas pašvaldības izglītības iestādē atsakās, atbalsts privātās pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē piešķirts netiek.

20. Pamatojoties uz vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav īsāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu.

IV. Kārtība, kādā bērnu atskaita no izglītības iestādes

21. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, vai kādā no šo noteikumu 22.punktā minētajiem gadījumiem.

22. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, ja:

22.1. bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu citā pašvaldības izglītības iestādē;

22.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

22.3. bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām un vecāks nereaģē uz izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

23. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu mēnesi pēc kārtas.

24. Par bērna atskaitīšanu izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

V. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

25. Pieteikumu reģistrētāja faktisko rīcību, pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

26. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājums

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošie noteikumi Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Jūrmalas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietniece R.Sproģe
Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38
(prot. Nr.15, 24.p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 21.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

PIETEIKUMA VEIDLAPA
bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei

1. BĒRNS:

Vārds uzvārds 
 
personas kods:           
 
2. Bērna dzimšanas datums: 

3. VECĀKS (vai persona, kas realizē aizgādību):

Vārds uzvārds 
Tālrunis E-pasts 

4. Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde:

1) PII " ", /20 . . ./
   (vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai izglītības iestādē)
2) PII " ", /20 . . ./
   (vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai izglītības iestādē)

5. Priekšrocības (lūdzu atzīmēt):

Vecāks normatīvajā aktā noteiktās kategorijas darbinieks (uzrādīta izziņa no darba vietas, kas apliecina, ka normatīvais akts paredz viņa bērna uzņemšanu programmas apguvei ārpus kārtas);

Daudzbērnu ģimene (uzrādīts dokuments, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu);

Brālis vai māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi;

Pedagoģiskās vai medicīniskās komisijas atzinums ar ieteikumu apgūt vispārējo programmu (uzrādīta pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopija);

Vecāks ir konkrētās iestādes pedagogs vai darbinieks;

Bez vecāku aizgādības palicis bērns (uzrādīts dokuments par to, ka bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē (bāriņtiesas lēmums));

Vecāks ir Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādes pedagogs.

Esmu informēts/ta, ka, piesakot bērnu izglītības iestādē, šajā iesniegumā sniegtie personas dati:

1) tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību, t.sk., bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē (VIIS), norādītais iesniedzēja e-pasts vai e-adrese tiks izmantots informācijas nosūtīšanai;

2) datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843;

3) personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849;

4) detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.

Pieteikuma iesniedzējs/a:  
 (paraksts) 

20____.gada "_________"___________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 38Pieņemts: 20.10.2016.Stājas spēkā: 22.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 226, 21.11.2016. OP numurs: 2016/226.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
286651
{"selected":{"value":"07.08.2021","content":"<font class='s-1'>07.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.08.2021","iso_value":"2021\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2019","iso_value":"2019\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2019.-06.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2016","iso_value":"2016\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2016.-29.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.08.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)