Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 692

Rīgā 2016. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 57 24. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākumu "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. pētniecības organizācija – subjekts, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – regula Nr. 651/2014), 2. panta 83. punktā noteiktajai definīcijai;

2.2. zināšanu (tehnoloģiju) pārnese – jebkurš process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu nodarbināto personu, kas iesaistīti šajās darbībās, mobilitātē. Papildus zinātnes un tehnikas atziņām tā ietver citu veidu zināšanas, piemēram, zināšanas par to, kā lietot standartus un noteikumus, kuros tie iekļauti, un par darbības vides apstākļiem, organizatoriskās inovācijas metodēm, kā arī to zināšanu pārvaldību, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu noteikšanu, iegūšanu, aizsardzību, aizstāvību un izmantošanu. Visa peļņa no šādām darbībām tiek atkal ieguldīta pētniecības organizācijas vai pētniecības infrastruktūras pamatdarbībās;

2.3. komercializācijas stratēģija – konkrēta produkta vai tehnoloģijas apraksts, kurā tiek atainoti secīgi soļi produkta vai tehnoloģijas attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī izvēle starp tehnoloģiju tiesību atsavināšanu vai lietošanas tiesību piešķiršanu, vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes un ieteikts, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem izstrādni vai tehnoloģiju. Ar tehnoloģiju tiesībām saprot zinātību atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām 1. panta 1. punkta "i" apakšpunktā noteiktajai definīcijai un citas intelektuālā īpašuma tiesības atbilstoši minētās regulas 1. panta "b" apakšpunktā noteiktajai definīcijai;

2.4. komercializācijas piedāvājums – konkrēta izstrādātā produkta vai tehnoloģijas apraksts (satur informāciju par šīs tehnoloģijas noieta tirgu un tirgus apmēru, produkta vai tehnoloģijas aizsardzību, rūpnieciskā īpašuma aizsardzības statusu, produkta vai tehnoloģijas priekšrocībām starp citiem konkurējošiem produktiem vai tehnoloģijām, mārketinga stratēģiju), kura mērķis ir sniegt pietiekamu informāciju potenciālajam licenciātam vai investoram, lai tas varētu pieņemt pozitīvu lēmumu par tehnoloģiju tiesību vai lietošanas tiesību iegādi vai investīcijām piedāvātajā produktā vai tehnoloģijā;

2.5. efektīva sadarbība – sadarbība, kas atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 90. punktam;

2.6. jauns produkts – komersanta līmenī pilnīgi jaunas vai būtiski uzlabotas preces vai pakalpojumi, kurus komersants plāno ieviest tirgū. Būtiski uzlabojumi ir, piemēram, jaunu funkciju pievienošana, funkcionālo īpašību un lietojuma uzlabošana, tai skaitā kvalitātes paaugstināšana, finansiālā pieejamība, lietojamības, ērtuma uzlabošana, ekonomiskāka izmantošana, izturības palielināšana, produkta dzīves ilguma pagarināšana. Nav nepieciešami visu produkta funkciju vai darbības specifikāciju būtiski uzlabojumi. Būtisks uzlabojums var pastāvēt vienlaikus ar preces vai pakalpojuma citas īpašības pasliktinājumu vai pilnīgu izslēgšanu;

2.7. jauns produkts programmatūras jomā – produkts vai pakalpojums, kura izstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskas nenoteiktības atrisināšanas programmēšanā vai programmatūras lietojumā, tai skaitā radītajā tehnoloģijā vai procesā, kā rezultātā rodas jaunas zināšanas. Ja produkta vai pakalpojuma novitāte, tehnoloģiskas nenoteiktības risinājums un jaunas zināšanas netiek radītas programmatūras lietojumā, tad tā atbilst šādiem nosacījumiem:

2.7.1. jaunas operētājsistēmas vai programmēšanas valodas izstrāde;

2.7.2. uz oriģinālām tehnoloģijām pamatotas jaunas meklētājprogrammas izstrāde un ieviešana;

2.7.3. konfliktu risināšanas aktivitātes aparatūrā vai programmatūrā, pamatojoties uz sistēmas vai tīkla pārprojektēšanas procesu;

2.7.4. jauna vai efektīvāka algoritma izveide, pamatojoties uz jauniem paņēmieniem;

2.7.5. jauna un oriģināla šifrēšanas vai drošības paņēmiena izveide;

2.8. jauna tehnoloģija – izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī;

2.9. saistīts projekts – darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros īstenots projekts, kura īstenošanas rezultāti tiek izmantoti par pamatu šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto tehnoloģiju pārneses un pētniecības pieteikumu īstenošanā;

2.10. (svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213);

2.11. pētniecības rezultātu komercializācija – pētniecības rezultātā radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnese tehnoloģiju tiesību komercializācijas ceļā, lai nodrošinātu pētniecības projekta sociālekonomisko atdevi, ieviešot radītās zināšanas un tehnoloģijas tirgū, tādējādi veicinot inovācijas uzņēmējdarbībā. Ar tehnoloģiju tiesību komercializāciju saprot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, ja pētniecības organizācija kā tehnoloģiju tiesību īpašnieks slēdz līgumu ar sadarbības partneri, pētniecības organizācijas meitas uzņēmumu, jaunuzņēmumu vai trešo pusi par tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgums).

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

3. Šo noteikumu izpratnē par jaunu produktu vai tehnoloģiju neuzskata:

3.1. kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu;

3.2. kapitāla aizvietošanu (izmantotajiem moduļiem identisku moduļu iegāde, paplašinājumi, kas nerada specifikācijas uzlabojumus, iekārtu un programmatūras atjauninājumi);

3.3. komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta cenas vai ražošanas procesa produktivitātes izmaiņas nav produktu inovācija, piemēram, datoru ražošanā, samazinoties mikroshēmas cenai, tā paša datora modeļa pārdošanas cenu samazinājums);

3.4. produktu pielāgojumus konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma izstrādāts risinājums konkrētam pasūtītājam);

3.5. ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumus (piemēram, apģērbu ražošanas jomā jaunas sezonas kolekcijas izveide nav uzskatāma par inovāciju);

3.6. citu ražotāju preču vai procesu tālākpārdošanu;

3.7. estētiskas izmaiņas, garšas un smaržas izmaiņas un citus uzlabojumus mārketinga nolūkā, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības;

3.8. organizatorisko procesu uzlabošanu komersanta darbībā;

3.9. programmatūras jomā, ja produkta vai pakalpojuma novitāte, tehnoloģiskās nenoteiktības risinājums un jaunas zināšanas netiek radītas programmatūras lietojumā atbilstoši šo noteikumu 2.7. apakšpunktam:

3.9.1. uzņēmējdarbībā izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrādi, izmantojot zināmas metodes un esošus programmatūras rīkus;

3.9.2. tīmekļvietņu vai programmatūras izveidi, izmantojot esošus rīkus;

3.9.3. šifrēšanu, drošības pārbaužu un datu integritātes testēšanas standartmetožu izmantošanu;

3.9.4. lietojumprogrammu papildināšanu ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem, tostarp pamata datu ievadīšanas funkcionalitāti;

3.9.5. ierasto esošo sistēmu un programmu atkļūdošanu, ja vien tas netiek izdarīts pirms eksperimentālās izstrādes procesa beigām;

3.9.6. produkta pielāgošanu konkrētam lietojumam, ja vien šā procesa laikā netiek pievienotas zināšanas, kas būtiski uzlabo pamatprogrammu.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

4. Pasākuma mērķis ir, sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā, veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, kā arī sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, tai skaitā nodrošinot Latvijas pārstāvja ārvalstīs darbību, veicinot pētniecību, un inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā – pētniecības rezultātu komercializāciju.

(MK 31.10.2017. noteikumu Nr. 648 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

5. Pasākuma mērķa grupa ir komersanti un pētniecības organizācijas.

6. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 211 585 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 30 779 847 euro, kas nepārsniedz 85 % no kopējā plānotā attiecināmā finansējuma, un valsts budžeta finansējums – 5 431 738 euro. Pasākuma īstenošanai kopējo attiecināmo finansējumu plāno, paredzot iznākuma rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 8. punktā minētajam apjomam.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

8. Pasākuma ietvaros sasniedzamie rādītāji:

8.1. ieguldījums 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" rezultāta rādītāja sasniegšanā – piesaistītās privātās investīcijas pētniecībai un attīstībai – 265 680 000 euro;

8.2. iznākuma rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim:

8.2.1. atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits – 100, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim ir atbalstīti 15 pētniecības rezultātu komercializācijas projekti;

8.2.2. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 320, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim ir atbalstīti 48 komersanti, kas saņem grantus;

8.2.3. atbalstīto komersantu skaits, kuri saņem atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus, – 320, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim ir atbalstīti 48 komersanti, kuri saņem atbalstu, lai laistu tirgū jaunus produktus;

8.2.4. atbalstīto komersantu skaits – 320, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim ir atbalstīti 48 komersanti;

8.2.5. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, – vismaz 1 764 706 euro;

8.3. uzkrāts specifiskais iznākuma rādītājs – jaunradīto produktu un tehnoloģiju skaits atbalstītajos uzņēmumos pēc atbalsta saņemšanas (faktiskās vērtības);

8.4. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim ir sertificēti izdevumi 2 700 000 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 707)

9. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu pasākumam pieejamo finansējumu.

10. Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

11. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projektu iesnieguma atlases nolikumā.

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

12. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

13. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu tikai par šo noteikumu III, IV un V nodaļā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanu.

14. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu.

III. Tehnoloģiju pārneses procesa veicināšana un koordinācija

15. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 12. punktā minētais projekta iesniedzējs nodrošina Vienotā tehnoloģiju pārneses centra (turpmāk – centrs) izveidi projekta īstenošanai.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

16. Centra ietvaros tehnoloģiju pārnesi veicina un publiskos iepirkumus veic kvalificēts un kompetents personāls saskaņā ar šo noteikumu 19. punktā minētajā projekta īstenošanas stratēģijā norādīto.

17. Centrs īsteno šādas darbības:

17.1. atbalstāmās darbības, kuru īstenošanu nodrošina šo noteikumu 16. punktā minētais personāls:

17.1.1. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts pētījumu programmu un citu lietišķo pētniecības projektu un programmu rezultātu monitorings, lai laikus identificētu komercializācijas iespējas;

17.1.2. pētniecības organizācijas īpašumā esošo pētījumu rezultātu analīze, lai identificētu komercializācijas iespējas, tai skaitā pētījumu rezultātu komercializācijas potenciāla sākotnējā izvērtēšana;

17.1.3. līdzdalība šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, lai nodrošinātu uzraudzības, kontroles un pārbaužu funkcijas;

17.1.4. intereses un sadarbības veidošana starp potenciālajiem pētniecisko izstrādņu ideju komercializētājiem un pētniecības organizācijām par to īpašumā esošo pētījumu rezultātu komercializāciju;

17.1.5. informācijas un konsultāciju sniegšana pētniecības organizācijām, pētniekiem un komersantiem par tehnoloģiju pārnesi un inovāciju, tostarp par pieejamajiem atbalsta instrumentiem;

17.1.6. publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana;

17.1.7. inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem;

17.1.8. datu un informācijas uzkrāšana šo noteikumu 17.1.1., 17.1.6., 17.1.7., 17.1.11. un 17.1.12. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;

17.1.9. sadarbība ar organizācijām un dalība ar saimniecisko darbību nesaistītos projektos, kas veicina pasākuma mērķa sasniegšanu, kā arī tehnoloģiju pārneses un pētījumu rezultātu komercializācijas veicināšana;

17.1.10. Latvijas tēla veidošana ārvalstīs inovāciju jomā, tai skaitā veicinot jaunuzņēmumu veidošanos un to atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, sniedzot informāciju un organizējot jaunuzņēmumu popularizēšanas pasākumus un piedaloties tajos, sekmējot investoru piesaisti jaunuzņēmumiem, izstrādājot mārketinga un publicitātes pasākumus, lai informētu sabiedrību par jaunuzņēmumu nozares aktualitātēm, organizējot seminārus un apmācības;

17.1.11. jaunuzņēmumu darbības atbalstam noteiktās administrējošās iestādes funkciju veikšana augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei;

17.1.12. jaunuzņēmumu dalības veicināšana izstādēs, konferencēs, tirdzniecības misijās, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs. Centrs izstrādā kārtību, kādā jaunuzņēmumiem tiek piešķirts šajā punktā norādītais atbalsts, un saskaņo to ar atbildīgo iestādi;

17.1.13. nozaru komersantu vajadzību apzināšana, lai identificētu potenciālās sadarbības jomas ar pētnieciskajām organizācijām, veicinot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi;

17.1.14. Latvijas pārstāvja ārvalstīs darbības nodrošināšana, lai veicinātu šo noteikumu 17.1.10. apakšpunktā minētās darbības;

17.1.15. atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammā "Mazo un vidējo komersantu instruments (SME Instrument)" (turpmāk – MVK instruments);

17.1.16. Viedās specializācijas stratēģijas jomās identificēto vērtību ķēžu ekosistēmu veidošana, attīstīšana un atpazīstamības veicināšana Latvijā un ārvalstīs;

17.2. atbalstāmās darbības, kuras īsteno ārpakalpojuma veidā:

17.2.1. starptautiskā tehnoloģiju tirgus pieprasījuma izpēte un potenciāli strauji augošu inovatīvu un zinātniski ietilpīgu tehnoloģiju segmentu identificēšana un ieteikumu sniegšana pētniecības organizācijām par iespējamiem pētniecības virzieniem un komercializācijas potenciālu;

17.2.2. pētniecības organizāciju izpratnes veidošana par tehnoloģiju pārneses un rūpnieciskā īpašuma pārvaldības politiku, licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas veidu pārvaldību;

17.2.3. (svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213);

17.2.4. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480);

17.3. atbalstāmās darbības, kuras īsteno šo noteikumu 16. punktā minētais personāls sadarbībā ar kompetentu starptautisko organizāciju – prioritāro pētniecības, attīstības un inovāciju jomu ekosistēmu stratēģiskās attīstības izpēte, balstoties uz pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju attīstības nākotnes scenārijiem. Šajā apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības rezultāti sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

18. Tiešās attiecināmās izmaksas:

18.1. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

18.1.1. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par projekta īstenošanas izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta projekta īstenošanai un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

18.1.2. darba brauciena, tai skaitā komandējuma, izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;

18.1.3. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480);

18.1.4. organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā);

18.1.5. šo noteikumu 17.1.1., 17.1.2. un 17.1.4. apakšpunktā minētajām darbībām ir attiecināmas tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

18.1.6. apdrošināšanas (piemēram, veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības) izmaksas uz projekta īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti;

18.1.7. nepieciešamo ārpakalpojumu (piemēram, apmācību, ekspertu konsultāciju, juridisko pakalpojumu, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaistes, pētījumu, mārketinga materiālu izgatavošanas, mārketinga aktivitāšu un citu ārpakalpojumu) izmaksas un piegāžu izmaksas;

18.1.8. pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā;

18.1.9. datorprogrammas un to licences atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izmaksu klasifikācijas jomā;

18.1.10. šo noteikumu 17.1.9. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai – organizāciju dalības maksa;

18.1.11. šo noteikumu 17.1.12. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai (attiecas uz komersantu):

18.1.11.1. komandējuma (darba brauciena) izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā divām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā divas dienas. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:

18.1.11.1.1. dienas nauda;

18.1.11.1.2. ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties). Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmaksas tiek attiecinātas tikai par tām naktīm, kas atbilst komandējumā pavadīto dienu skaitam;

18.1.11.1.3. izmaksas, kas saistītas ar starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu un bagāžas pārvadājumiem (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties) līdz noteiktajam galamērķim un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja plānoti vairāki darba braucieni;

18.1.11.2. starptautiskās izstādes vai konferences organizatora noteiktās izmaksas, kā arī ar izstādi vai konferenci saistīto papildpakalpojumu izmaksas (dalības maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā);

18.1.11.3. pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā;

18.1.12. šo noteikumu 17.1.14. apakšpunktā minēto darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

18.1.12.1. sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas;

18.1.12.2. telpu nomas, uzturēšanas un komunālo pakalpojumu izmaksas;

18.1.12.3. atlīdzības izmaksas, piemaksa par diplomātisko rangu un normatīvajos aktos par diplomātisko un konsulāro dienestu noteiktie pabalsti un kompensācijas (izņemot prēmiju un naudas balvu);

18.1.12.4. valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas;

18.1.12.5. kancelejas preču izmaksas (tai skaitā informācijas nesēju un reprezentācijas materiālu izmaksas);

18.1.12.6. komandējuma izmaksas (tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas);

18.1.12.7. mārketinga aktivitāšu izmaksas, mārketinga plāna izstrādes, publikāciju un mārketinga materiālu izgatavošanas izmaksas (tai skaitā sagatavošanas, tulkošanas, maketēšanas izmaksas), maksa par materiālu izplatīšanu un ievietošanu dažādos informācijas nesējos (piemēram, brošūrās, bukletos, plakātos, interneta un drukātos medijos, zibatmiņās, CD, DVD), semināru un konferenču organizatoriskās un dalības izmaksas, prezentāciju izdevumi, samaksa konsultantiem;

18.1.12.8. izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā);

18.1.12.9. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) laikā;

18.1.12.10. stenda, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) norises vietai un atpakaļ, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas;

18.1.12.11. žurnālistu vizīšu organizēšanas izmaksas Latvijā (tai skaitā tikšanās telpu nomas, tulkošanas, gidu, transporta, viesnīcas (naktsmītnes), ēdināšanas, uzņēmumu apmeklējumu izmaksas);

18.1.12.12. nepieciešamo ārpakalpojumu izmaksas uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem;

18.1.13. šo noteikumu 17.1.10. apakšpunktā minēto darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

18.1.13.1. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480);

18.1.13.2. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480);

18.1.13.3. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480);

18.1.13.4. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480);

18.1.13.5. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšana, iekraušana, izkraušana un uzglabāšana, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas);

18.1.13.6. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrāde, satura izstrāde, tulkošana, izgatavošana, uzglabāšana (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšana) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

18.1.13.7. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta sagatavošana, tulkošana un maketa sagatavošana;

18.1.13.8. konsultāciju pakalpojumi;

18.1.13.9. reprezentācijas izdevumi klātienes pasākumos (darba semināri, prezentācijas, konferences, preses konferences, darījumu tikšanās u. c.), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.1.13.10. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480);

18.1.13.11. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

18.1.13.12. komandējuma izmaksas centra darbiniekiem, tai skaitā transports, naktsmītnes un dienas nauda;

18.1.14. šo noteikumu 17.1.12. apakšpunktā minēto darbību ietvaros, organizējot jaunuzņēmumiem tirdzniecības misijas, ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

18.1.14.1. telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas;

18.1.14.2. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

18.1.14.3. ēdināšanas, transporta pakalpojumu un reprezentācijas izmaksas;

18.1.14.4. reklāmas un mārketinga kampaņas koncepcijas izstrādes izmaksas;

18.1.14.5. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu, iegāde, dizaina izstrāde, satura izstrāde, tulkošana, izgatavošana, maketēšana un uzglabāšana (ārpakalpojuma veidā), maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos (piemēram, brošūras, bukleti, plakāti, interneta un drukātie plašsaziņas līdzekļi, zibatmiņas, CD, DVD, nodrošinot to aktualizāciju)) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

18.1.14.6. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

18.1.14.7. mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegādes izmaksas;

18.1.14.8. pieejas tiesību iegāde ārējām datubāzēm;

18.1.14.9. tirgus pētījumu iegādes izmaksas;

18.1.14.10. nepieciešamo ārpakalpojumu (konsultantu) izmaksas saistībā ar sagatavošanās pasākumiem, lai ieietu jaunos ārējos tirgos;

18.1.14.11. komandējuma izmaksas centra darbiniekiem, kas piedalās tirdzniecības misiju sagatavošanā un to norisē, tai skaitā transports, viesnīcas (naktsmītnes) un dienas nauda;

18.1.15. šo noteikumu 17.1.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros veiktie maksājumi šo noteikumu 46., 46.1 un 46.2 punktā minētajiem pakalpojumu sniedzējiem;

18.1.16. šo noteikumu 17.1.16. apakšpunktā minēto darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

18.1.16.1. mārketinga aktivitāšu izmaksas, mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas, tai skaitā teksta, vizuālo, audiālo un videomateriālu, kā arī interaktīvo risinājumu dizaina izstrāde, satura izstrāde, tulkošana, izgatavošana, maketēšana un uzglabāšana ārpakalpojuma veidā, maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas kanālos (piemēram, brošūras, bukleti, plakāti, materiāli ievietošanai sociālajos tīklos, interneta un drukātie plašsaziņas līdzekļi, pārraide televīzijā vai radio), uzturēšana datu nesējos, nodrošinot to aktualizāciju, un klātienes pasākumu, tai skaitā darbnīcu, semināru, forumu, hakatonu, konkursu, konferenču, pieredzes apmaiņas pasākumu un tikšanos, organizatoriskās un dalības izmaksas Latvijā un ārvalstīs, kā arī reprezentācijas izdevumi;

18.1.16.2. komandējuma izmaksas ārvalstu ekspertiem, kas piedalās Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmu klātienes pasākumos, tai skaitā ēdināšanas izmaksas vai dienas nauda, transporta, viesnīcas vai naktsmītnes izmaksas, kā arī atlīdzība, ja eksperts pasākumā piedalās kā lektors, pasākuma vadītājs vai moderators;

18.1.16.3. citu nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, apmācību, ekspertu konsultāciju, juridisko pakalpojumu, pētījumu) izmaksas un piegāžu izmaksas;

18.1.16.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā finansējuma saņēmējs to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā;

18.2. šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

18.2.1. mārketinga aktivitāšu izmaksas, mārketinga plāna izstrādes, publikāciju un mārketinga materiālu izgatavošanas (tai skaitā sagatavošanas, tulkošanas, maketēšanas izmaksas) un izplatīšanas izmaksas, maksa par materiālu izvietošanu dažādos informācijas nesējos (piemēram, brošūrās, bukletos, plakātos, interneta un drukātos medijos, zibatmiņā, CD, DVD), semināru, konkursu un konferenču organizatoriskās un dalības izmaksas, prezentāciju izdevumi, samaksa konsultantiem;

18.2.2. citu nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, apmācību, ekspertu konsultāciju, juridisko pakalpojumu, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaistes, pētījumu) izmaksas un piegāžu izmaksas;

18.2.3. pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā finansējuma saņēmējs to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā;

18.3. šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

18.3.1. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par projekta īstenošanas izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta projekta īstenošanai un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

18.3.2. darba brauciena, tai skaitā komandējuma, izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;

18.3.3. sadarbības izmaksas ar kompetentu starptautisko organizāciju, tai skaitā dalības maksa starptautiskā projektā, publikāciju un mārketinga materiālu izgatavošanas (sagatavošanas, tulkošanas, maketēšanas) izmaksas, kā arī izplatīšanas izmaksas, maksa par materiālu izvietošanu dažādos informācijas nesējos (piemēram, brošūrās, bukletos, plakātos, interneta un drukātos medijos, zibatmiņā, CD un DVD), semināru, darba grupu un konferenču organizatoriskās un dalības izmaksas, prezentāciju izdevumi;

18.3.4. citu nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, pētījumu, apmācību, ekspertu konsultāciju, juridisko pakalpojumu, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaistes) izmaksas un piegāžu izmaksas;

18.3.5. pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā finansējuma saņēmējs to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 332; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

18.1 Šo noteikumu 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās izmaksas, kas radušās konferencēs un tirdzniecības misijās šo noteikumu 17.1.10. un 17.1.12. apakšpunktā minēto darbību ietvaros, tiek uzskaitītas par de minimis atbalstu komersantam atbilstoši de minimis atbalsta nosacījumiem, piemērojot 100 % intensitāti.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

19. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 17. punktā minētās atbalstāmās darbības īsteno saskaņā ar projekta īstenošanas stratēģiju, kura satur detalizētu informāciju par projekta īstenošanas plānu, mērķiem, tehnoloģiju pārneses un komercializācijas vides problēmām Latvijā un to risinājumiem, prasības centra personālam, to darba uzdevumus un funkcijas, kā arī sasniedzamos rādītājus, lai nodrošinātu šo noteikumu 4. punktā minētā mērķa sasniegšanu. Projekta īstenošanas stratēģiju pievieno projekta iesniegumam.

20. Atbalsta intensitāte finansējuma saņēmējam šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir 100 %, ievērojot, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir ne vairāk kā 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

21. Šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību administrēšanai ir attiecināmas finansējuma saņēmēja projekta vadības izmaksas – projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī projekta dokumentācijas nodrošināšanas izmaksas, projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par projekta vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta projekta īstenošanai un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Maksimālais finansējuma apjoms projekta vadības izmaksām ir ne vairāk kā 56 580 euro gadā.

22. Finansējuma saņēmējam ir attiecināmas projekta netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā un 21. punktā minētā personāla attiecināmajām izmaksām.

IV. Publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana

23. Centrs izveido neatkarīgu tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju šo noteikumu 17.1.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Komisijas sastāvā ir pārstāvji ar balsstiesībām no:

23.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras;

23.2. Ekonomikas ministrijas;

23.3. Izglītības un zinātnes ministrijas;

23.4. Latvijas darba devējus, nozaru uzņēmumus un veselības nozari pārstāvošajām organizācijām;

23.5. Latvijas Zinātnes padomes;

23.6. Latvijas Zinātņu akadēmijas.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 213 redakcijā)

24. Tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas ietvaros var pieaicināt arī citu institūciju pārstāvjus.

25. Tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisija izvērtē un sniedz rekomendācijas par šo noteikumu 30. punktā minētā atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 35. un 37. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 29. punktā minētajiem atbalsta finansējuma pretendentiem.

26. Lēmumu par šo noteikumu 30. punktā minēto atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 33. punktā minēto darbību īstenošanai pieņem finansējuma saņēmējs saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību. Finansējuma saņēmējs pirms tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma iesniegšanas slēdz sadarbības līgumu ar šo noteikumu 29. punktā minēto pētniecības organizāciju.

27. Lēmumu par šo noteikumu 30. punktā minēto atbalsta finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 35. un 37. punktā minēto darbību īstenošanai pieņem finansējuma saņēmējs saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu atbalsta piešķiršanas kārtību un šo noteikumu 25. punktā minēto rekomendāciju. Finansējuma saņēmējs pirms tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma iesniegšanas slēdz sadarbības līgumu ar šo noteikumu 29. punktā minēto pētniecības organizāciju.

28. Saskaņā ar šo noteikumu 19. punktā minēto stratēģiju finansējuma saņēmējs izstrādā tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu, pieteikumu vērtēšanas kritērijus un metodiku, kā izvērtēt atbalstu tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītos pētniecības pieteikumos ietvertajām darbībām, lai nodrošinātu, ka atbalsts netiek sniegts kā komercdarbības atbalsts.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

28.1 Šo noteikumu 16. punktā minētais personāls šo noteikumu 17.1.2., 17.1.6. un 17.1.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros var piesaistīt Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu ar atbilstošu izglītību, profesionālo pieredzi un kompetenci.

(MK 31.10.2017. noteikumu Nr. 648 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

28.2 Šo noteikumu 28. punktā minētos pētniecības pieteikuma vērtēšanas kritērijus finansējuma saņēmējs saskaņo ar atbildīgo iestādi.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 213 redakcijā)

29. Uz atbalstu šo noteikumu 17.1.6. apakšpunktā minētā fonda ietvaros var pretendēt pētniecības organizācijas, kuras ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas.

29.1 Pētniecības organizācijas var pretendēt uz atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācijai vienam ar saimniecisko darbību nesaistītam projektam līdz 25 000 euro ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti līdz 90 %. Finansējuma saņēmējs izstrādā kārtību, kādā pētniecības organizācijām tiek piešķirts šajā punktā minētais atbalsts, un saskaņo to ar atbildīgo iestādi.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

30. Atbalsta apjoms vienam tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisku darbību nesaistītam pētniecības pieteikumam ir līdz 300 000 euro ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %. Šajā punktā minēto finansējumu var saņemt:

30.1. šo noteikumu 33. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, ja šīs darbības šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minētajiem pētījumu rezultātiem nav veiktas;

30.2. šo noteikumu 35. punktā minētajām atbalstāmajām tehnoloģiju pārneses darbībām, ja ir izstrādāta komercializācijas stratēģija un tehniski ekonomiskā priekšizpēte atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai;

30.3. šo noteikumu 37. punktā minētajām atbalstāmajām ar saimniecisko darbību nesaistītām pētniecības darbībām, ja ir izstrādāta komercializācijas stratēģija un tehniski ekonomiskā priekšizpēte atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai.

(Grozīts ar MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648)

30.1 Šo noteikumu 30. punktā minēto atbalsta apjomu vienam tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisku darbību nesaistītam pētniecības projektam iespējams palielināt līdz 600 000 euro ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %, ja:

30.1 1. projekta īstenošanas laikā paredzams komercializācijas izmaksu pieaugums un projekts saņēmis šo noteikumu 23. punktā minētās vērtēšanas komisijas saskaņojumu;

30.1 2. projektam ir augsts komercializācijas potenciāls.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

31. Šo noteikumu 29.1, 30. un 30.1 punktā minēto finansējumu var saņemt pētniecības organizācijas, lai turpinātu tehnoloģiju pārneses un pētniecības projektus, kuri atbilst visiem šiem nosacījumiem:

31.1. tehnoloģiju pārneses un pētniecības pieteikums ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts, kura ietvaros pētniecības organizācija īsteno darbības, kurām nav saimnieciska rakstura;

31.2. tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti, kuri saistīti ar neatkarīgu pētniecību un izstrādi, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp efektīvā sadarbībā veikta kopīga pētniecība un izstrāde. Ja rezultāti iegūti efektīvā sadarbībā, pētniecības organizācija uzrāda līgumisku apliecinājumu no pētījuma partneriem par tās tiesībām uz šo intelektuālo īpašumu un tiesībām to izmantot tālāku pētījumu veikšanai, kā arī atsavināt šo intelektuālo īpašumu;

31.3. pētniecības organizācijas pamatdarbība neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā, un pētniecības organizācijas pamatdarbības izpausmes veidi ir šādi:

31.3.1. izglītības pasākumi, lai panāktu personāla skaita un kvalifikācijas pieaugumu;

31.3.2. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, pētniecības organizācijai iesaistoties efektīvā sadarbībā;

31.3.3. pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

31.3.4. zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbības, ja tās veic pētniecības organizācijas nodaļa vai pētniecības organizācijas meitas uzņēmums (tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentu vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums un kura atbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajai pētniecības organizācijas definīcijai), vai pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām, vai pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, atklātā konkursā slēdzot līgumus par noteiktiem pakalpojumiem, un visa peļņa no šādas darbības tiek atkal ieguldīta pētniecības organizācijas pamatdarbībās;

31.4. pētniecības organizācija, komercializējot pētniecības rezultātus, par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Atlīdzība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja to dokumentēti var pierādīt vienā no šādiem veidiem:

31.4.1. atlīdzības summa ir noteikta, izmantojot atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu uz konkurenci balstītu pārdošanas procedūru, piemēram, publisku izsoli;

31.4.2. pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra kā pārdevēja var pierādīt, ka tā ir vienojusies par kompensāciju godīgas konkurences apstākļos, lai iegūtu maksimālu saimniecisko labumu tajā brīdī, kad tiek noslēgts līgums. Maksimāla saimnieciska labuma gūšanu var pamatot, veicot efektīvas pārrunas, piesaistot neatkarīgu ekspertu tirgus cenas noteikšanai vai ar aprēķiniem pamatojot izvēli atsavināt intelektuālo īpašumu;

31.5. labuma guvējs veic finanšu analīzi, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no publiskiem līdzekļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Parlamenta un Padomes regula Nr. 1303/2013), 61. panta 7. punkta "b" apakšpunkta un 65. panta 8. punkta nosacījumiem, ja šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētā pētniecības pieteikuma vai saistītā projekta īstenošanas rezultātā gūst ieņēmumus no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses un kopējā šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētā pētniecības pieteikuma un saistītā projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 1 000 000 euro. Finanšu analīzē norāda šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minētā tehnoloģiju pārneses un pētniecības pieteikuma investīcijas un ieņēmumus un saistītā projekta investīcijas un ieņēmumus (ja attiecināms);

31.6. ienākumi, ko pētniecības organizācija gūst par tādu projektu komercializāciju, kuri līdzfinansēti no šo noteikumu 17.1.6. apakšpunktā minētā fonda, ir atkal jāiegulda pētniecības organizācijas pamatdarbībā;

31.7. pētniecības organizācija nodrošina tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām pētniecības organizācijas darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

31.8. īstenojot tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī darbību un ar to īstenošanu saistīto finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

31.9. ja pētniecības rezultātu komercializēšanai pētniecības organizācija dibina komersantu, tai skaitā meitas uzņēmumu vai jaunuzņēmumu, pētniecības organizācija par šim komersantam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem atlīdzību atbilstoši šo noteikumu 31.4. apakšpunktam un visu peļņu no tehnoloģiju tiesību komercializācijas atkal iegulda pētniecības organizācijas pamatdarbībās. Pētniecības organizācija komersanta dibināšanā iegulda tikai tādus līdzekļus, kas gūti no tās saimnieciskās darbības.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

32. Lai nodrošinātu nepārklāšanos, šo noteikumu 30. punktā minētā ar saimniecisko darbību nesaistītā pētniecības pieteikuma ietvaros tehnoloģijas gatavības līmenis (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013) pieteikuma sākumā ir secīgi nākamais tehnoloģijas gatavības līmenis (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013) pēc šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minētā iepriekš veiktā pētniecības projekta tehnoloģijas gatavības līmeņa (atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 16290:2013) pētniecības projekta beigās.

33. Šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētā nosacījuma ietvaros finansējums tiek piešķirts šādām atbalstāmajām darbībām:

33.1. komercializācijas stratēģijas izstrādei, iesaistot attiecīgo nozari;

33.2. tehniski ekonomiskai priekšizpētei atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213)

34. Attiecināmās izmaksas šo noteikumu 33. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

34.1. šo noteikumu 33.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas šādas tiešās izmaksas:

34.1.1. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas nosaka pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;

34.1.2. ārpakalpojumu un piegāžu izmaksas;

34.2. šo noteikumu 33.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai attiecināmas šādas tiešās izmaksas (izmaksas ir attiecināmas tikai tiktāl, cik tās attiecas uz konkrēto projektu):

34.2.1. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;

34.2.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā piecām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:

34.2.2.1. dienas nauda;

34.2.2.2. ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties). Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmaksas tiek attiecinātas tikai par tām naktīm, kas atbilst komandējumā pavadīto dienu skaitam;

34.2.2.3. izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta izmantošanu (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties) līdz noteiktajam galamērķim un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja plānoti vairāki darba braucieni;

34.2.2.4. bagāžas transportēšanas izdevumi līdz izstādes, konferences vai semināra norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai, kā arī maksa par pārbraucieniem;

34.2.2.5. komandējuma apdrošināšanas izmaksas un vienreizējās individuālās vai grupu vīzas izmaksas ne vairāk kā piecām personām;

34.2.3. pētījumu īstenotāju īpašumā esošo telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma darbībām. Netiek segtas telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir saņemts atbalsts no cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros;

34.2.4. instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, ciktāl tos izmanto tehniski ekonomiskās priekšizpētes darbībām;

34.2.5. plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai) un to piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto tehniski ekonomiskās priekšizpētes īstenošanā;

34.2.6. citu ārējo pakalpojumu izmaksas, kurus pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai;

34.3. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma vadības izmaksām (vadības personāla atlīdzības izmaksas par pieteikuma ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī maksa par pieteikuma dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, pieteikuma iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par pieteikuma vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta pieteikuma īstenošanai, un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

34.4. neparedzētie izdevumi šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no pieteikuma tiešo un netiešo pētniecības izmaksu summas. Neparedzētie izdevumi, kas pārsniedz šajā apakšpunktā minēto 5 % slieksni, ir uzskatāmi par papildu izdevumiem vai sadārdzinājumu, kas radies pieteikuma īstenošanas gaitā, un pieteikuma īstenotājs to sedz no saviem līdzekļiem;

34.5. netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 34.1.1., 34.2.1. un 34.3. apakšpunktā minētajām izmaksām;

34.6. pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648; MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 60; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

35. Šo noteikumu 30.2. apakšpunktā minētā nosacījuma īstenošanai finansējums tiek piešķirts šādām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 29. punktā minēto pretendentu tehnoloģiju pārneses pieteikumu īstenošanai:

35.1. dalībai starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs (ja individuālo vizīti paredz komercializācijas stratēģija) un dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās to izstrādāto tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma komercializācijas nolūkos;

35.2. rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai – izgudrojuma patentu, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu sagatavošanai, papildu aizsardzības sertifikātu sagatavošanai zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī to reģistrācijai un uzturēšanai spēkā līdz četriem gadiem pēc tiesību piešķiršanas (bet ne vēlāk kā līdz šo noteikumu 73. punktā minētajam projekta īstenošanas beigu termiņam);

35.3. komercializācijas piedāvājuma sagatavošanai, tai skaitā ekspertu piesaistei komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū (ja to paredz komercializācijas stratēģija);

35.4. ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 500)

36. Attiecināmās izmaksas šo noteikumu 35. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

36.1. ārpakalpojumu un piegāžu izmaksas šo noteikumu 35.3. un 35.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

36.2. starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa, tiešā organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā un tirdzniecības misijā;

36.3. organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā), kas notiek ārvalstīs;

36.4. starptautiskās izstādes vai konferences (semināra) organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;

36.5. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 34.2.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

36.6. apdrošināšanas (veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības) izmaksas uz tehnoloģiju pārneses pieteikuma īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja tehnoloģiju pārneses pieteikums neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst tehnoloģiju pārneses pieteikuma termiņam;

36.7. profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā iekļauto patentpilnvarnieku izmaksas izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai;

36.8. izmaksas, lai uzturētu spēkā izgudrojuma patentu un patenta pieteikumu;

36.9. izgudrojuma patentu reģistrācijas izmaksas;

36.10. izmaksas, kas saistītas ar tehnoloģiju pārneses pieteikuma vadības izmaksām (vadības personāla atlīdzības izmaksas par pieteikuma ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī maksa par pieteikuma dokumentācijas nodrošināšanu, pieteikuma iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par pieteikuma vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta pieteikuma īstenošanai, un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

36.11. pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā;

36.12. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;

36.13. netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 36.10. un 36.12. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213; MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 332; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 500)

37. Šo noteikumu 30.3. apakšpunktā minētā nosacījuma īstenošanai finansējums tiek piešķirts šādām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 29. punktā minēto pretendentu ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu turpmākai īstenošanai:

37.1. rūpnieciskajiem pētījumiem atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punkta definīcijai, kuru pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti;

37.2. eksperimentālajām izstrādnēm atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punkta definīcijai, kuru pamatā ir iepriekš veiktu pētniecības projektu rezultāti.

38. Attiecināmās izmaksas šo noteikumu 37. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

38.1. pasākuma ietvaros īstenojamo ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu tiešās attiecināmās izmaksas (izmaksas ir attiecināmas tikai tiktāl, cik tās attiecas uz konkrēto projektu):

38.1.1. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja projektā iesaistītais personāls vismaz 30 % no darba laika ir ieguldījis projektā un tas ir uzrādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā. Ja projektā iesaistītais personāls ir ieguldījis mazāk nekā 30 % no darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas pēc stundas tarifa likmes, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un ir attiecināma tikai darbinieka darba samaksa bez piemaksām un sociālo garantiju izmaksām;

38.1.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 34.2.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

38.1.3. instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma noma un datorprogrammu licenču tehniskā noma, ciktāl tos izmanto pētniecības darbībām;

38.1.4. plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes un piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanā;

38.1.5. pētījumu īstenotāju īpašumā esošo telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto ar saimniecisko darbību nesaistītā pētniecības pieteikumā. Netiek segtas telpu, instrumentu un iekārtu amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir ticis saņemts atbalsts no cita atbalsta pasākuma vai projekta ietvaros;

38.1.5.1 datorprogrammas un to licences iegādes izmaksas, ja tās iegādātas pēc pētījuma uzsākšanas un uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz pētījuma īstenošanas termiņu;

38.1.6. apdrošināšanas (veselības, dzīvības, transportlīdzekļu, īpašuma, iekārtu, civiltiesiskās atbildības) izmaksas uz projekta īstenošanas laiku, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Ja projekts neaptver visu attiecīgās apdrošināšanas darbības laiku, attiecināmajās izmaksās iekļauj tādu daļu no apdrošināšanas izmaksām, kas atbilst ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma termiņam;

38.1.7. citu ārējo pakalpojumu izmaksas, kurus pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai pētniecības darbību veikšanai;

38.2. izmaksas, kas saistītas ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma vadības izmaksām (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā arī maksa par pieteikuma dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas). Atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par pieteikuma vadības izmaksu sastāvdaļu, ja darbinieki ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika velta pētniecības pieteikuma īstenošanai, un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā;

38.3. neparedzētie izdevumi šo noteikumu 38.1. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no pētniecības pieteikuma tiešo un netiešo pētniecības izmaksu summas. Neparedzētie izdevumi, kas pārsniedz šajā apakšpunktā minēto 5 % slieksni, ir uzskatāmi par papildu izdevumiem vai sadārdzinājumu, kas radies ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas gaitā, un pētniecības pieteikuma īstenotājs to sedz no saviem līdzekļiem;

38.4. netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 38.1.1. un 38.2. apakšpunktā minētajām izmaksām;

38.5. pievienotās vērtības nodoklis, ja to pilnā vai daļējā apmērā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā.

(Grozīts ar MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648; MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 60; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

38.1 Šo noteikumu 34.2.1. un 38.1.1. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, sākot ar 2017. gada 1. jūniju.

(MK 30.01.2018. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

38.2 Šo noteikumu 38.5. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, sākot ar 2018. gada 1. februāri.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 480 redakcijā)

39. Šo noteikumu 33., 35. un 37. punktā minētās atbalstāmās darbības šo noteikumu 29. punktā minētie atbalsta saņēmēji īsteno, ievērojot normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā (ja attiecināms) vai normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem (ja attiecināms) noteiktās iepirkuma procedūras.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 213 redakcijā)

39.1 Šo noteikumu 26. un 27. punktā minētā sadarbības līguma ietvaros īstenojamā tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības projekta pārtraukšana pirms termiņa beigām ir atbalstāma, ja tā īstenošanas gaitā konstatēts, ka nebūs iespējams sasniegt pētniecības projekta izvirzīto mērķi. Finansējuma saņēmējs izvērtē pētniecības projekta rezultātus un to atbilstību pētniecības projekta mērķim un plānotajām aktivitātēm. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pētniecības projekta pārtraukšanu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē lēmuma kopiju par pārtraukto pētījumu. Aktivitāšu izmaksas ir attiecināmas, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 33. panta izpratnē, ja aktivitāte ir pilnībā pabeigta atbilstoši pētniecības projekta pieteikumam un noslēgtā līguma nosacījumiem. Izmaksas var tikt attiecinātas un iekļautas maksājuma pieprasījumā tikai par pabeigtajām aktivitātēm pētījuma pārtraukšanas brīdī.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

39.2 Ja šo noteikumu 33., 35. vai 37. punktā minētais projekts neatbilst šo noteikumu 2.1. apakšpunktā un 31. punktā minētajiem nosacījumiem, šo noteikumu 29. punktā minētajam atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto publisko finansējumu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

39.3 Šo noteikumu 39.2 punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs no atbalsta saņēmēja saņemto nelikumīgo valsts atbalstu ieskaita valsts budžetā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

V. Inovāciju vaučeru atbalsta nodrošināšana sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648)

40. Inovāciju vaučeru atbalsta nodrošināšanas mērķis ir veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, ar tehnoloģiju pārneses un augstas kvalifikācijas darbiniekiem atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību, kas sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

(Grozīts ar MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

41. Šo noteikumu 17.1.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir atbalstāma šādu darbību īstenošana:

41.1. tehniski ekonomiskā priekšizpēte – potenciāli jauna produkta vai tehnoloģijas novērtējumam un analīzei, lai objektīvi un racionāli apzinātu jaunā produkta vai tehnoloģijas priekšrocības, trūkumus, iespējas un draudus, kā arī noteiktu tā īstenošanai vajadzīgos resursus un īstenošanas izredzes;

41.2. rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, – plānotajiem pētījumiem vai kritiskajai izpētei, kuras mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un paņēmienus, ko izmantot jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei vai būtiskai esošo produktu vai tehnoloģiju uzlabošanai (rūpnieciskie pētījumi ietver nepieciešamo komplekso sistēmu komponentu radīšanu);

41.3. eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana – zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu būtisku zināšanu vai prasmju apgūšanai, kombinēšanai, modelēšanai vai izmantošanai, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas. Finansējumu eksperimentālai izstrādei nepiešķir par regulārām vai ierastām izmaiņām, ko ievieš produktos, ražošanas līnijās, ražošanas procesos, pakalpojumos vai citās operācijās darbības procesā, pat ja šādas izmaiņas nozīmē uzlabojumus;

41.4. produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde – produkta estētiskā un funkcionālā risinājuma izstrādei, vienlaikus uzlabojot vai radot inženiertehnisko, lietošanas, ergonomikas un zīmola attīstības risinājumu. Produkta rūpnieciskais dizains ir būtiski uzlabots salīdzinājumā ar esošo vai citiem tirgū esošajiem produktu dizainiem un rada konkurētspējas priekšrocības;

41.5. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, kā arī papildu aizsardzības sertifikāts zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana ietver arī darbības, kas saistītas ar rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrācijas procedūru, izņemot darbības, kas saistītas ar licencēšanu, tiesību nodošanu citām personām un strīdu izskatīšanu;

41.6. jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi;

41.7. augsti kvalificētu darbinieku piesaiste – konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei;

41.8. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480);

41.9. dizainera pakalpojums jauna produkta, procesa un stratēģijas izstrādei inovāciju ieviešanai uzņēmumā.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 500)

41.1 Šo noteikumu 17.1.15. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir atbalstāma tehniski ekonomiskā priekšizpēte projekta pieteikuma ietvaros, kuru iesniedz MVK instrumenta 2. fāzē.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

42. Atbalstu šo noteikumu 41. un 41.1 punktā minētajām darbībām var saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteikto definīciju, vai komersants, kas atbilst lielā komersanta statusam saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteikto definīciju.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

43. Šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5., 41.6. un 41.9. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai finansējuma saņēmējs šo noteikumu 42. punktā minētajiem komersantiem izsniedz vaučeru projekta īstenošanai. Inovāciju vaučerā tiek norādīts tā numurs, derīguma termiņš, summa, vaučera izmantošanas mērķis un komersants, kam tas izsniegts. Finansējuma saņēmējs izstrādā kārtību, kādā komersantam tiek izsniegts vaučers, tiek nodrošināta vaučera aprite un izmantošanas uzraudzība.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

43.1 (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

44. (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

45. Atbalsts komersantam (izņemot komersantu, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā) šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:

45.1. komersants var piesaistīt ne vairāk kā trīs augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

45.1.1. darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;

45.1.2. darbiniekam ir vismaz triju gadu profesionālā pieredze specialitātē vai jomā, kurā attiecīgo darbinieku plāno nodarbināt;

45.2. piesaistītais darbinieks nav cita komersanta valdes loceklis, kā arī netiek nodarbināts pie cita komersanta ne uz darba līguma, ne uzņēmuma līguma pamata;

45.3. piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu;

45.4. piesaistītais darbinieks nav tiešās valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības iestādes darbinieks;

45.5. piesaistītais darbinieks nav valsts civildienesta ierēdnis;

45.6. piesaistītais darbinieks pēdējos trīs gadus nav strādājis pie komersanta un tā saistīto personu grupā.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

45.1 Atbalsts komersantam, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā, šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir attiecināms, ievērojot šādas prasības:

45.1 1. komersants var piesaistīt augstas kvalifikācijas darbiniekus, kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

45.1 1.1. darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība – vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma (tai skaitā ārvalstīs iegūta) izglītība dabaszinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju;

45.1 1.2. darbiniekam ir vismaz triju gadu profesionālā pieredze specialitātē vai jomā, kurā attiecīgo darbinieku plāno nodarbināt;

45.1 2. piesaistītajam darbiniekam tiek nodrošināta darba alga, kas ir lielāka nekā vidējā darba alga valstī salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu;

45.1 3. par piesaistīto darbinieku komersants vai cits komersants atbalsta periodā nav jau saņēmis Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā minēto atbalstu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

46. Šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.4. un 41.9. apakšpunktā minēto darbību izmaksas ir attiecināmas, ja tās nodrošina pētniecības organizācija, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

46.1. pētniecības organizācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, šīs augstskolas aģentūra vai augstskolas struktūrvienība, kā arī zinātniskais institūts, kas ir atvasināta publiska persona;

46.2. pētniecības organizācija ir reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā;

46.3. pētniecības organizācija ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 vai 5.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

46.1 Šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētās darbības izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā:

46.1 1. reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpst šo noteikumu 41.5. apakšpunktā uzskaitīto rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrācija;

46.1 2. reģistrēti un profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā iekļauti patentpilnvarnieki.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 213 redakcijā)

46.2 Šo noteikumu 41.6. apakšpunktā minētās darbības izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētās:

46.2 1. produktu sertificēšanas institūcijas;

46.2 2. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 213 redakcijā)

47. Šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai ir attiecināmas personāla izmaksas – atalgojums piesaistītajam darbiniekam (darba alga, ieskaitot slimības naudu (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu un atvaļinājuma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja tās ir veiktas par atbalstāmās darbības īstenošanas periodu).

47.1 Šo noteikumu 41.1., 41.4. un 41.9. apakšpunktā minēto darbību izmaksas komersantiem ir attiecināmas, ja tās nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrēts komersants, kas atbilst centra noteiktajiem kritērijiem.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

48. (Svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213)

49. (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

50. Šo noteikumu 41. un 41.1 punktā minētajām darbībām piešķirto atbalstu īsteno atklāta atbalsta pieteikumu konkursa veidā. Finansējuma saņēmējs atbalsta pieteikumu vērtē saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātiem atbalsta pieteikumu vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas kārtību (metodiku), kura satur informāciju, kā piešķir un uzskaita komercdarbības atbalstu komersantiem saskaņā ar šo noteikumu 19. punktā minēto stratēģiju.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

50.1 Šo noteikumu 50. punktā minētos atbalsta pieteikuma vērtēšanas kritērijus finansējuma saņēmējs saskaņo ar atbildīgo iestādi.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 213 redakcijā)

50.2 Jaunuzņēmumam šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros atbalsta pieteikumu vērtē un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā. Komersantam, kas neatbilst jaunuzņēmuma statusam, lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem atbilstoši šo noteikumu 50. punktam.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

51. (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

51.1 (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

52. Maksimālais īstenošanas laiks:

52.1. šo noteikumu 41. punktā minētajām darbībām ir 12 mēneši no dienas, kad komersants ir noslēdzis līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim;

52.1.1 šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētajai darbībai ir 12 mēneši no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim;

52.2. jaunuzņēmumiem šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētajai darbībai tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad pagājuši pieci gadi kopš komersanta reģistrēšanas komercreģistrā, un ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. oktobrim;

52.3. šo noteikumu 41.1 punktā minētajām darbībām ir līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 332; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 500)

53. Atbalsta pieteikuma maksimālais atbalsta līdzfinansējuma apmērs:

53.1. vienai komersanta saistīto personu grupai pieteikuma ietvaros nepārsniedz 5 000 euro šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3. un 41.4. apakšpunktā minētajām darbībām, ja komersants iepriekš nav saņēmis valsts atbalstu sadarbībai ar šo noteikumu 46. punktā minētajām pētniecības organizācijām tehnoloģiju pārneses programmas īstenošanas ietvaros. Atbalsts komersantam tiek piešķirts kā vienreizējs atbalsta pasākums;

53.2. viena pieteikuma ietvaros nepārsniedz 25 000 euro šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5., 41.6. un 41.7. apakšpunktā minētajām darbībām. Īstenojot šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minēto darbību, atbalsta ierobežojums neattiecas uz komersantu, kuram atbalstu piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā;

53.3. viena pieteikuma ietvaros 50 000 euro šo noteikumu 41.1 punktā minētajai darbībai. Minētās darbības īstenošanai atbalsts tiek piešķirts vienreizējā maksājuma veidā un veikts atbilstoši apstiprinātajai vienreizējā maksājuma metodikai;

53.4. vienai komersanta saistīto personu grupai pasākuma ietvaros nepārsniedz 5 000 euro šo noteikumu 41.9. apakšpunktā minētajai darbībai;

53.5. vienai komersanta saistīto personu grupai kopā viena jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei nepārsniedz 25 000 euro, neieskaitot atbalstu, kas komersantam tiek piešķirts saskaņā ar normatīvajiem aktiem jaunuzņēmumu darbības atbalsta jomā šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 332; MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 395)

54. (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

54.1 (Svītrots ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

55. Komersants var pretendēt uz atbalsta saņemšanu:

55.1. ja jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti;

55.2. ja tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā.

55.1 Komersants var saņemt atbalstu šo noteikumu 41.1 punktā minētās darbības īstenošanai, ja tas saņēmis Eiropas Komisijas Izcilības zīmoga sertifikātu (Seal of Excellence) par iesniegto projekta pieteikumu MVK instrumenta 1. fāzē.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

56. Komersants nevar pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:

56.1. uz atbalsta piešķiršanas brīdi uz to ir attiecināms kāds no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktajiem projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

56.2. tas šā pasākuma ietvaros sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu;

56.3. tas atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu. Prasība attiecas uz komersantu, ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 651/2014.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

57. Ja nozare, kurā darbojas komersants, nav atbalstāma, bet tas pretendē uz atbalsta saņemšanu atbalstāmajā nozarē, komersants skaidri nodala ar atbalstāmās darbības īstenošanu saistītās finanšu plūsmas no citu nozaru finanšu plūsmām šo noteikumu 41. un 41.1 punktā minēto darbību īstenošanas laikā un trīs gadus pēc šo darbību īstenošanas.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

58. Pasākuma ietvaros komersants katru nākamo atbalsta pieteikumu šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5., 41.6. un 41.9. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai var iesniegt, ja ir īstenots iepriekšējais apstiprinātais atbalsta pieteikums, pieņemts lēmums par iepriekšējā atbalsta pieteikuma noraidīšanu vai sniegts atzinums par to, ka lēmumā par atbalsta pieteikuma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertie nosacījumi nav izpildīti.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

59. Komersants kopā ar pieteikumu atbalsta saņemšanai iesniedz apliecinājumu, ka tas šo noteikumu 41. un 41.1 punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas laikā un trīs gadus pēc šo darbību īstenošanas iesniegs Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatus par pētniecības, attīstības un inovāciju izmaksām Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajos termiņos un formā.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

60. Šo noteikumu 41. un 41.1 punktā minēto darbību izmaksas ir attiecināmas, ja šo darbību rezultāti (auditējamās vērtības) noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir komersanta īpašumā.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

60.1 Šo noteikumu 41.1 punktā minētās darbības izmaksas ir attiecināmas, ja līdz noslēguma pārskata iesniegšanas dienai komersants iesniedzis apliecinājumu par projekta pieteikuma iesniegšanu MVK instrumenta 2. fāzē. Minētās izmaksas ir attiecināmas atbilstoši apstiprinātajai vienreizējā maksājuma metodikai.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

61. Saistītās personas atbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

62. Ja šo noteikumu 41. un 41.1 punktā minēto darbību īstenošanas laikā rodas papildu izdevumi vai sadārdzinājums, komersants to sedz no saviem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

63. Komersants nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1303/2013 12. pielikuma 2.2. apakšpunktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

64. Finansējuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par atbalsta sniegšanu šo noteikumu 17.1.12. apakšpunktā un 41. un 41.1 punktā minēto darbību īstenošanai jebkurā no šādiem gadījumiem:

64.1. komersants nepilda vienošanos par atbalsta saņemšanu, tai skaitā netiek ievēroti noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma radītāju vai rezultāta rādītāju sasniegšanu;

64.2. komersants apzināti ir sniedzis finansējuma saņēmējam nepatiesu informāciju;

64.3. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par atbalsta saņemšanu.

(Grozīts ar MK 31.10.2017. noteikumiem Nr. 648; MK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 546)

65. Finansējuma saņēmējam, vērtējot starpposma vai noslēguma pārskatu par šo noteikumu 41. un 41.1 punktā minētās darbības īstenošanu, ir tiesības pieprasīt no komersanta papildu informāciju.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

66. Pasākuma ietvaros neattiecināmas ir izmaksas, kas nav saistītas ar projekta atbalstāmo darbību īstenošanu, un izmaksas, par kurām atbalsta saņēmējs nevar uzrādīt finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošus dokumentus, izņemot dokumentus par šo noteikumu 22. punktā, 34.5. un 38.4. apakšpunktā minētajām netiešajām izmaksām.

67. Atbildīgā iestāde projekta ieviešanas starpposma un noslēguma periodā var veikt projekta ieviešanas un sasniegto rādītāju izvērtēšanu.

68. Īstenojot projektus, finansējuma saņēmējs:

68.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1303/2013 12. pielikuma 2.2. apakšpunktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

68.2. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

68.3. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma uzskaiti;

68.4. nodrošina šo noteikumu 8. punktā sasniedzamo rādītāju uzskaiti;

68.5. uzkrāj informāciju par jaunradītajiem produktiem un tehnoloģijām atbalstītajos komersantos saskaņā ar finansējuma saņēmēju maksājuma pieprasījumos norādāmo informāciju, kas atbilst normatīvajiem aktiem par pārbaužu veikšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

68.6. uzkrāj informāciju par jaunradītajiem produktiem un tehnoloģijām, kā arī par komersantiem, kas darbojas ekoinovāciju jomā.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213)

69. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

69.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma radītāju vai rezultāta rādītāju sasniegšanu;

69.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

70. Iepirkumus, kas nepieciešami šajos noteikumos minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

70.1 Līgumos, kurus slēdz ar piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem atbilstoši šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.7. un 18.1.10. apakšpunktā minētajām izmaksām, avansa maksājumus var paredzēt līdz 100 procentiem no attiecīgā līguma summas atbilstoši centra izstrādātajiem avansa apjoma noteikšanas kritērijiem.

(MK 31.10.2017. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

71. Šo noteikumu III un IV nodaļas ietvaros netiek atbalstītas darbības, kuras var uzskatīt par komercdarbības atbalstu, piemēram, jebkāda tieša vai netieša palīdzība komersantiem, kas varētu radīt šķēršļus konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētiem komersantiem vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.

72. Finansējuma saņēmējs reizi gadā pēc kārtējā gada noslēguma iesniedz atbildīgajā iestādē starpposma pārskatu.

73. Specifiskā atbalsta projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 500)

74. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

75. Šajos noteikumos minētās izmaksas finansējuma saņēmējam ir attiecināmas ar 2016. gada 1. aprīli.

VII. Pasākuma konsultatīvā padome un tās uzdevumi

76. Finansējuma saņēmējs nodrošina konsultatīvās padomes izveidi. Konsultatīvās padomes sastāvā ir pārstāvji no:

76.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras;

76.2. Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija;

76.3. Latvijas Zinātņu akadēmijas;

76.4. Latvijas Zinātnes padomes;

76.5. Valsts zinātnisko institūtu asociācijas;

76.6. Latvijas Jauno zinātnieku apvienības;

76.7. Latvijas Darba devēju konfederācijas;

76.8. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 213)

77. Šo noteikumu 76. punktā minētās konsultatīvās padomes uzdevums ir izstrādāt šo noteikumu 19. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju un sniegt priekšlikumus stratēģijas pilnveidošanai.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 213 redakcijā)

78. Šo noteikumu 19. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju šo noteikumu 76. punktā minētā konsultatīvā padome saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju un atbildīgo iestādi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.

79. Atbildīgā iestāde projekta ieviešanas laikā var izvērtēt šo noteikumu 19. punktā minēto projekta īstenošanas stratēģiju, bet šo noteikumu 76. punktā minētā konsultatīvā padome saskaņā ar atbildīgās iestādes atzinumu var veikt atbilstošas korekcijas projekta īstenošanas stratēģijā, izmaiņas saskaņojot ar sadarbības iestādi.

VIII. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013

(Nodaļas nosaukums MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

80. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 17.1.10. un 17.1.12. apakšpunktā un 41. un 41.1 punktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Sniegtais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 332 redakcijā)

80.1 Maksimālā atbalsta intensitāte, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013:

80.1 1. šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3. un 41.4. apakšpunktā minētajām darbībām, ievērojot šo noteikumu 53.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam ir 100 % no ārpakalpojuma izmaksām, bet lielajam komersantam – 85 % no ārpakalpojuma izmaksām;

80.12. šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5., 41.6. un 41.9. apakšpunktā minētajām darbībām komersantam ir 85 % no ārpakalpojumu izmaksām;

80.1 3. šo noteikumu 41.7. apakšpunktā minētajai darbībai komersantam ir 45 % no šo noteikumu 47. punktā minētajām izmaksām;

80.1 4. šo noteikumu 41.1 punktā minētajai darbībai komersantam ir 100 %.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 395)

80.2 Šo noteikumu 18.1.11. apakšpunktā minētajām izmaksām maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 70 %.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

80.3 Šo noteikumu 80.1 un 80.2 punktā noteiktā atbalsta intensitāte tiek piemērota ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 480 redakcijā)

81. Finansējuma saņēmējs komersantam pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī.

82. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajam.

83. Komersants, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

84. Finansējuma saņēmējs lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

85. Atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1407/2013 6. panta 4. punktam informācijas pieejamību nodrošina šādā veidā:

85.1. finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu atbilstoši Komisijas regulai Nr.  1407/2013;

85.2. komersants nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

86. Finansējuma saņēmējs nepiešķir komersantam de minimis atbalstu, ja de minimis atbalsts ir saistīts ar kādu no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām un kādu no šo noteikumu pielikumā minētajām neatbalstāmajām nozarēm.

87. Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās neatbalstāmajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības vai citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

88. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai komersantam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 500)

88.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos minētās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr.  1407/2013, komersantam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

88.2 Šo noteikumu 88.1 punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs no komersanta saņemto de minimis atbalstu ieskaita valsts budžetā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

IX. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi, ja komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 651/2014

(Nodaļa MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

89. Atbalstu komersantiem šo noteikumu 41.1., 41.2. un 41.3. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 25. pantu, atbalstu šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar regulas 651/2014 28. pantu, bet šo noteikumu 41.9. apakšpunktā minētajai darbībai – saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 18. pantu. Sniegtais atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Lēmuma pieņemšanas diena ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

90. Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. panta 5. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktam, 6. punkta "a" apakšpunktam un 7. punktam:

90.1. šo noteikumu 41.1. un 41.2. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem ir 70 %, vidējiem komersantiem – 60 %, bet lielajiem komersantiem – 50 %;

90.2. šo noteikumu 41.3. apakšpunktā minētajai darbībai sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem ir 45 %, vidējiem komersantiem – 35 %, bet lielajiem komersantiem – 25 %.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 332)

91. Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši regulas Nr. 651/2014 28. panta 3. punktam šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem ir 50 %.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

92. Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši regulas Nr. 651/2014 18. panta 2. punktam šo noteikumu 41.9. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem ir 50 %.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

92.1 Šo noteikumu 90., 91. un 92. punktā noteiktā atbalsta intensitāte tiek piemērota ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 480 redakcijā)

93. Finansējumu šo noteikumu 41.1. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. un 4. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 332)

94. Finansējumu šo noteikumu 41.2. un 41.3. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

95. Finansējumu šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

96. Finansējumu šo noteikumu 41.9. apakšpunktā minētajām darbībām sniedz atbilstoši regulas Nr. 651/2014 18. panta 3. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 395 redakcijā)

97. Atbalstu, kas sniegts citā atbalsta programmā vai individuālajā projektā, vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 90., 91. un 92. punktā. Visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti, atbalsta saņēmējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

98. Šo noteikumu 41.1., 41.2., 41.3., 41.5. un 41.9. apakšpunktā minētās darbības var uzsākt, kad projekta iesniedzējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu, ievērojot regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Darbu uzsākšana atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētajai definīcijai.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

99. Ja pēc komercdarbības atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs konstatē, ka netika ievērotas šo noteikumu 98. punktā minētās prasības par stimulējošo ietekmi, projekta īstenošanai piešķirtais publiskais finansējums uzskatāms par nelikumīgu komercdarbības atbalstu.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

100. Finansējuma saņēmējs lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 480)

101. Finansējuma saņēmējs un komersants nodrošina projekta dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktā noteiktajam.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

102. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas publicēšanas un pieejamības nosacījumu izpildi atbilstoši regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajam.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

103. Komersantam atbalstu nepiešķir, ja tas atbilst kādai no regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajām nozarēm, ja iestājas kāds no regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētajiem nosacījumiem vai ja uz komersantu attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu atbilstoši regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktam.

(MK 28.08.2018. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

103.1 Finansējuma saņēmējs pirms atbalsta piešķiršanas, kas sniegts saskaņā ar regulu Nr.  651/2014, pārbauda, vai komersantam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz 150 euro, un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 500 redakcijā)

104. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos minētās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no regulas Nr. 651/2014, komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

104.1 Šo noteikumu 104. punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs no komercdarbības atbalsta saņēmēja saņemto nelikumīgo valsts atbalstu ieskaita valsts budžetā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

105. Ja potenciālais komercdarbības atbalsta saņēmējs plāno komercdarbības atbalsta kumulāciju atbilstoši šo noteikumu 83. vai 97. punktam, tas iesniedz finansējuma saņēmējam visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, piemēroto intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu. Finansējuma saņēmējs pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu izskata minētos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu korektu izpildi.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 25. oktobra
noteikumiem Nr. 692
Nozares un darbības, kurām nav paredzēts atbalsts

I. Tirdzniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts".

II. Finanšu starpniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības".

III. Komercpakalpojumu nozare

Saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

IV. Azartspēļu nozare

Saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" un 92. nodaļu "Azartspēles un derības".

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 692Pieņemts: 25.10.2016.Stājas spēkā: 09.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 218, 08.11.2016. OP numurs: 2016/218.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
286262
{"selected":{"value":"12.11.2022","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.2022","iso_value":"2022\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2022","iso_value":"2022\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2022.-11.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2021","iso_value":"2021\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-07.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-09.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2019","iso_value":"2019\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2018","iso_value":"2018\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2018.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2018","iso_value":"2018\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2018.-30.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2017","iso_value":"2017\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2017.-01.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2017","iso_value":"2017\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2017.-08.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2016","iso_value":"2016\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2016.-27.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"