Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2024. gada 21. marta saistošos noteikumus Nr. 6 "Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas valstspilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Liepājā 2016.gada 13.oktobrī (prot. Nr.13, 5.§)
Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, kura īsteno pamatizglītības programmu (turpmāk – skola), 1.klasē un to pieņemšanas termiņus.

2. Reģistrēties un uzsākt mācības 1. klasē var tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit septiņi gadi.

(Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

3. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, saskaņā ar bērna likumisko pārstāvju vēlmēm, reģistrēties un uzsākt mācības var vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk no šo noteikumu 2. punktā minētā vecuma sasniegšanas, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

(Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk – Pārvalde) līdz katra gada 1. februārim atjauno informāciju par pašvaldības izglītības iestādēm, kurās var apgūt pamatizglītības programmas, norādot, cik klases katrā izglītības iestādē tiks komplektētas, un publicē minēto informāciju Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

(Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

II. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS VISPĀRĪGĀ KĀRTĪBA

5. Pieteikumu var iesniegt bērna likumiskais pārstāvis.

6. Pieteikumu var iesniegt, norādot ne vairāk kā trīs skolas prioritārā secībā. Ja bērns reģistrēts vairākās skolās, saņemot vietu vienā no skolām, ievērojot prioritāšu secību, citās skolās reģistrācija tiek anulēta.

7. Pieteikumu var iesniegt:

7.1. klātienē Pārvaldes telpās;

7.2. aizpildot un nosūtot pieteikuma formu elektroniski.

8. Bērna likumiskais pārstāvis var izvēlēties tikai vienu no 7.punktā norādītajiem pieteikuma iesniegšanas veidiem. Gadījumā, ja bērna likumiskais pārstāvis pieteikumu iesniedz gan klātienē, gan elektroniski, Pārvalde izskata to pieteikumu, kurš iesniegts agrāk, bet otru pieteikumu atstāj bez izskatīšanas.

9. Elektroniski iesniegtos pieteikumus pieņem 14 dienas, sākot no attiecīgā gada februāra mēneša pirmās pirmdienas pulksten 9:00, klātienē pieteikumus Pārvaldē pieņem līdz 31. augustam un pēc 31. augusta izvēlētajā izglītības iestādē.

(Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

10. Pieteikumi, neatkarīgi no to iesniegšanas veida, tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā pēc to saņemšanas datuma un laika.

11. Pieteikuma formu apstiprina Pārvaldes vadītājs.

12. Gadījumā, ja, iesniedzot pieteikumu, netiek pievienoti vai uzrādīti šajos noteikumos minētie dokumenti, Pārvaldei ir tiesības pieteikumu nereģistrēt, vienlaikus izskaidrojot bērna likumiskajam pārstāvim darbības, kas jāveic trūkumu novēršanai.

III. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA KLĀTIENĒ

13. Pieteikumu reģistrācija klātienē notiek Pārvaldes telpās.

14. Pirms pieteikuma aizpildīšanas un iesniegšanas, bērna likumiskais pārstāvis Pārvaldes darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un gadījumā, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem, dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt bērnu.

15. Pārvaldes darbinieks bērna likumiskā pārstāvja klātbūtnē ievada reģistrācijas sistēmā datus par bērna likumisko pārstāvi, bērnu, izvēlētajām skolām prioritārā secībā, kā arī šo noteikumu 22.1. un 22.3.apakšpunktā minētās ziņas.

16. Pēc datu ievades un to pārbaudes tiešsaistes režīmā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā Pārvaldes darbinieks izdrukā pieteikumu divos eksemplāros. Bērna likumiskais pārstāvis pārbauda pieteikumā norādītās informācijas atbilstību un apstiprina to ar savu parakstu. Vienu pieteikuma eksemplāru saņem bērna likumiskais pārstāvis, otrs paliek Pārvaldes uzskaitē.

IV. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI

17. Pieteikumu elektroniskā veidā iesniedz mājaslapā registrs.liepaja.edu.lv.

18. Pirms pieteikuma formas aizpildīšanas bērna likumiskais pārstāvis autentificējas sistēmā, izmantojot e-parakstu, e-ID vai internetbankas autentifikācijas līdzekļus.

19. Aizpildot pieteikumu elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis norāda šo noteikumu 22.1. un 22.3.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī pievieno šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus.

20. Pārvaldes darbinieks elektroniski saņemto pieteikuma informāciju pārbauda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā un salīdzina datu atbilstību.

(Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

21. Bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs sagatavot pieteikumu iesniegšanai, iepriekš aizpildot reģistrācijas formu, vienu mēnesi pirms šo noteikumu 9.punktā minētā termiņa. Šādi aizpildītu formu bērna likumiskais pārstāvis iesniedz šo noteikumu 9.punktā minētajā termiņā.

V. PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS UN BĒRNA UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA SKOLĀ

22. Pamatojoties uz Pārvades sniegto informāciju par saņemtajiem pieteikumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības noteikto bērnu maksimālo skaitu 1. klasē izglītības iestādē attiecīgajam mācību gadam, izglītības iestāde līdz katra gada 1. aprīlim veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam un sastāda pretendentu sarakstu pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskajā secībā un ievērojot šādu priekšrocību secību:

22.1. bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;

22.2. bērni, kuriem konkrētā skola ir ģeogrāfiski vistuvākā dzīvesvietai vai tuvākā izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā;

22.3. bērni, kuriem uzsākot mācības 1. klasē, attiecīgajā izglītības iestādē tajā mācību gadā mācās brālis vai māsa, vai citi bērni, ja to vecākiem ir kopīga (nedalīta) saimniecība;

22.4. pārējie bērni hronoloģiskā secībā;

22.5. priekšrocība netiek piemērota 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja pieteikums iesniegts vēlāk kā 14 dienas pēc reģistrācijas uzsākšanas brīža.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

23. Izglītības iestāde līdz 10. aprīlim nosūta atteikumu bērna likumiskajam pārstāvim, kurš iesniedzis pieteikumu bērna reģistrācijai. Atteikumu nosūta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta, uz bērna likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi.

(Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

24. 60 kalendāro dienu laikā no paziņojuma par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā nosūtīšanas dienas, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz skolai:

24.1. iesniegumu, kurā norāda bērna likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pastu (ja ir), kā arī bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu;

24.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);

24.3. pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu aprakstu (ja tādi ir);

24.4. gadījumā, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem – dokumentu, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu;

24.5. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

25. Ja bērna likumiskais pārstāvis 60 kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas nav iesniedzis skolā šo noteikumu 24.punktā minētos dokumentus, pieteikums tiek anulēts, un skola nosūta nākamā pretendenta likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu 1.klašu pretendentu sarakstā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

26. Bērna uzņemšanu skolas 1.klasē noformē ar skolas direktora rīkojumu.

27. Lēmumu par bērna uzņemšanu 1.klasē vai atteikumu var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Pārvaldes vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

28. Gadījumā, ja pieteikto bērnu nav iespējams nodrošināt ar vietu 1.klasē pieteikumā norādītajās skolās, Pārvalde, konsultējoties ar bērna likumisko pārstāvi, koordinē vietas piešķiršanu citā skolā, kurā ir brīvas vietas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā bērnu reģistrē un uzņem Liepājas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 13.10.2016.Stājas spēkā: 05.11.2016.Zaudē spēku: 29.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216, 04.11.2016. OP numurs: 2016/216.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
286062
{"selected":{"value":"18.01.2020","content":"<font class='s-1'>18.01.2020.-28.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.01.2020","iso_value":"2020\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2020.-28.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2016","iso_value":"2016\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2016.-17.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.01.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"