Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Ventspilī 2016.gada 14.oktobrī (prot. Nr.14; 3.§)
Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
Apstiprināti Ventspils pilsētas domē
2016.gada 14.oktobrī (prot. Nr.14; 3.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
"
21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu (turpmāk – Palīdzība), ar mērķi sekmēt nodarbinātības attīstību un veicināt jaunu kvalificēto speciālistu piesaisti darbā uzņēmumos un iestādēs Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. pašvaldības attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai;

2.2. palīdzības reģistrs – hronoloģisks Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas reģistrs – datu kopums par speciālistiem, kuri ar Ventspils pilsētas domes lēmumu atzīti par tiesīgiem saņemt Palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu;

2.3. Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa – Ventspils pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi dzīvokļa jautājumu risināšanai, kā arī citu Ventspils pilsētas domes deleģēto jautājumu risināšanai (turpmāk – Dzīvokļu nodaļa);

2.4. Sadarbības līgums – sadarbības līgums, kas tiek slēgts starp speciālista darba devēju un pašvaldību saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.2  panta trešo daļu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

II. Kvalificētie speciālisti, kuriem sniedzama palīdzība nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu

(Nodaļas nosaukums Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

3. Saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteiktiem rīcības virzieniem nodrošināt ar dzīvojamo telpu strādājošos kvalificētos speciālistus sekojošās attīstāmās nozarēs prioritārā secībā:

3.1. veselības aprūpe;

3.2. izglītība, zinātne, pētniecība;

3.3. sports;

3.4. komunālā saimniecība;

3.5. kultūra;

3.6. pilsētas pārvalde;

3.7. informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;

3.8. apstrādes rūpniecības apakšnozares – kokapstrāde, mašīnbūve, metālapstrāde, elektronika, plastmasas izstrādājumu ražošana.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

3.1 Speciālists uz palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu var pretendēt, ja uz Palīdzības pieprasīšanas brīdi:

3.11. speciālista īpašumā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā nav dzīvoklis vai dzīvojamā māja;

3.12. speciālistam ir noslēgts darba līgums ar darba devēju, kura saimnieciskā darbība atbilst kādai no Noteikumu 3. punktā minētajām nozarēm. Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tad darba devējam ar pašvaldību jābūt noslēgtam Sadarbības līgumam;

3.13. speciālista līdzšinējā dzīvesvieta (deklarētā adrese) vismaz trīs gadus nav bijusi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Šis nosacījums neattiecas uz speciālistu, kas iepriekšējo trīs gadu periodā absolvējis izglītības iestādi;

3.14. speciālista kvalifikācija un amats atbilst šo Noteikumu 3.punktā minētajai attīstāmajai nozarei.

(Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

III. Kārtība, kādā izīrē dzīvojamo telpu speciālistam

4. Speciālistam, kurš pretendē uz Palīdzību, Ventspils pilsētas domē (turpmāk – Dome) jāiesniedz:

4.1. motivēts darba devēja iesniegums;

4.2. speciālista iesniegums par Palīdzības saņemšanu;

4.3. dzīves un darba apraksts (CV);

4.4. izglītības dokumenta/-u kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

5. Pēc Dzīvokļu nodaļas pieprasījuma speciālists vai darba devējs sniedz papildus informāciju, kas apliecina speciālista tiesības uz Palīdzību.

5.1. Pēc speciālista darba devēja iniciatīvas darba devējs un pašvaldība noslēdz Sadarbības līgumu. Pašvaldībai ir tiesības atteikt Sadarbības līguma noslēgšanu, ja pašvaldībai nav iespēja nodrošināt darba devēja speciālistu ar nepieciešamo dzīvojamo telpu vai darba devējs neatbilst Noteikumu 3. punktā minētajām nozarēm. Sadarbības līgumu pašvaldības vārdā tiesīgs parakstīts Domes priekšsēdētājs, tā vietnieki vai Domes izpilddirektors.

(Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

6. Dzīvokļu nodaļa piecu darba dienu laikā pēc iepriekš uzskaitīto dokumentu saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par speciālista deklarēto dzīvesvietu, informāciju no Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par speciālista īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nepieciešamības gadījumā pieprasot atzinumu no attiecīgās pašvaldības iestādes vai Domes struktūrvienības, un pieņem vienu no lēmumiem:

6.1. virza izskatīšanai Domes sēdē;

6.2. atsaka sniegt speciālistam Palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

7. Speciālists tiek reģistrēts Palīdzības reģistrā pēc Domes lēmuma pieņemšanas.

8. Palīdzības reģistrā iekļauj šādas ziņas:

8.1. reģistrētā speciālista vārds, uzvārds;

8.2. darba devēja nosaukums;

8.3. Domes lēmums par speciālista nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu;

8.4. kārtas numurs Palīdzības reģistrā.

9. Speciālists tiek izslēgts no Palīdzības reģistra, ja:

9.1. saņemts darba devēja iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu;

9.2. speciālists atsakās no Palīdzības saņemšanas, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;

9.3. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu speciālista reģistrēšanai Palīdzības reģistrā.

10. Lēmumu par speciālista izslēgšanu no Palīdzības reģistra pieņem Dome.

11. Dzīvojamo telpu speciālistam piedāvā īrēt reģistrācijas secībā atbilstoši Noteikumu 3.punktā noteiktām attīstāmo nozaru prioritātēm.

12. Speciālistam izīrētajai dzīvojamai telpai ar Domes lēmumu tiek noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss.

13. Speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

Domei ir tiesības lemt par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, ja speciālists turpina darba tiesiskās attiecības un atbilst šiem Noteikumiem.

Speciālists ne vēlāk kā divus mēnešus pirms dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās iesniedz Dzīvokļu nodaļā iesniegumu par dzīvojamās telpas līguma pagarināšanu, darba devēja rakstisku piekrišanu un apliecinājumu par īres maksas un maksājumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu neesamību.

13.1 Pašvaldība sniedz Palīdzību laikā, kamēr speciālists ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nepārsniedzot izīrētās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu.

Speciālistam ir pienākums viena mēneša laikā no dzīvokļa dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža, deklarēt savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Ventspils pilsētas domes 15.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

14. Ja speciālists, kuram ir izīrēta dzīvojamā telpa, pārtrauc darba tiesiskās attiecības, darba devējam piecu darba dienu laikā par to jāinformē Dzīvokļu nodaļa.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

15. Dzīvokļu nodaļas lēmumu par atteikumu sniegt speciālistam Palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu var apstrīdēt Domes izpilddirektoram.

16. Domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktā kārtībā.

17. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

18. Noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 14.10.2016.Stājas spēkā: 04.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 215, 03.11.2016. OP numurs: 2016/215.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
286028
{"selected":{"value":"20.10.2017","content":"<font class='s-1'>20.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.10.2017","iso_value":"2017\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2016","iso_value":"2016\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2016.-19.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.10.2017
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"