Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 669

Rīgā 2016. gada 11. oktobrī (prot. Nr. 52 7. §)
Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu
Izdoti saskaņā ar Energoefektivitātes likuma
8. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. brīvprātīgās vienošanās par energoefektivitātes uzlabošanu (turpmāk – vienošanās) noslēgšanas nosacījumus;

1.2. vienošanās saturu;

1.3. vienošanās termiņu;

1.4. vienošanās izpildes pārraudzību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. vienošanās dalībnieks – komersantus pārstāvoša organizācija, komersants, pašvaldība, plānošanas reģions vai pašvaldības pārstāvoša organizācija, kas brīvprātīgi apņemas sasniegt paredzēto enerģijas ietaupījuma mērķi, īstenojot konkrētus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus atbilstoši noslēgtās vienošanās nosacījumiem;

2.2. vienošanās dalībnieka energoefektivitātes plāns – plāns energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, lai vienošanās dalībnieks sasniegtu paredzēto enerģijas ietaupījuma mērķi atbilstoši noslēgtās vienošanās nosacījumiem un termiņiem;

2.3. vienošanās reģistrs – Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – atbildīgā iestāde) izveidots un tā tīmekļvietnē publicēts vienošanās dalībnieku saraksts.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 587; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

II. Vienošanās nosacījumi

3. Vienošanās dalībnieks ar vienošanos uzņemas sasniegt enerģijas ietaupījumu vismaz 10 % apmērā. Enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu pamato vienošanās dalībnieka energoefektivitātes plāns.

4. Ar vienošanos noteiktā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanā nedrīkst tikt iesaistīta energoefektivitātes pienākuma shēmas atbildīgā puse.

5. Mērķa sasniegšanu apliecina valsts energoefektivitātes monitoringa sistēmā paziņotie energoefektivitātes pasākumi un enerģijas ietaupījums.

6. Atbildīgā iestāde ne retāk kā reizi gadā publicē savā tīmekļvietnē aicinājumu komersantiem, tos pārstāvošajām organizācijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem vai pašvaldības pārstāvošām organizācijām noslēgt vienošanos ar atbildīgo iestādi par energoefektivitātes uzlabošanu.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 587 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

7. Par vienošanās noslēgšanas pretendentu (turpmāk – pretendents) tiek uzskatīts tāds pretendents, kurš iesniedzis atbildīgajā iestādē šādu informāciju:

7.1. ziņas, kas apliecina pretendenta atbilstību šo noteikumu 2.1. apakšpunktam;

7.2. pretendenta pārstāvja kontaktinformāciju vienošanās sagatavošanai.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

8. Vienošanās sagatavošana ietver pārrunas starp atbildīgo iestādi un katru pretendentu par vienošanās mērķi, saturu un izpildes uzraudzību.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

9. Vienošanos noslēdz uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

III. Vienošanās saturs

10. Vienošanās starp atbildīgo iestādi un komersantus pārstāvošu organizāciju ietver:

10.1. komersantus pārstāvošās organizācijas enerģijas ietaupījuma mērķi;

10.2. komersantus pārstāvošās organizācijas energoefektivitātes plānu;

10.3. komersantus pārstāvošās organizācijas pienākumu informēt pārstāvētos komersantus par energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem;

10.4. komersantus pārstāvošās organizācijas pienākumu sniegt informāciju atbildīgajai iestādei par vienošanās izpildes gaitu;

10.5. nosacījumus attiecībā uz atbalsta iespējām energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar vienošanos, kā arī atbalsta atmaksas nosacījumus;

10.6. citu informāciju, kas nepieciešama noslēgtās vienošanās izpildei.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 587; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

11. Vienošanās starp atbildīgo iestādi un komersantu ietver:

11.1. komersanta enerģijas ietaupījuma mērķi;

11.2. komersanta energoefektivitātes plānu;

11.3. komersanta pienākumu veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus;

11.4. komersanta pienākumu sniegt informāciju atbildīgajai iestādei par vienošanās izpildes gaitu;

11.5. nosacījumus attiecībā uz atbalsta iespējām energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar vienošanos, kā arī atbalsta atmaksas nosacījumus;

11.6. citu informāciju, kas nepieciešama noslēgtās vienošanās izpildei.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 587; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

12. Vienošanās starp atbildīgo iestādi un pašvaldību ietver:

12.1. pašvaldības enerģijas ietaupījuma mērķi;

12.2. pašvaldības energoefektivitātes plānu, kas ir atsevišķs dokuments vai pašvaldības attīstības plāna sastāvdaļa;

12.3. pašvaldības pienākumu informēt savas administratīvās teritorijas iedzīvotājus par jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitātes jomu;

12.4. pašvaldības pienākumu sniegt informāciju atbildīgajai iestādei par jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitātes jomu, kā arī par ieviesto pasākumu rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu;

12.5. nosacījumus attiecībā uz atbalsta iespējām energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar vienošanos, kā arī atbalsta atmaksas nosacījumus;

12.6. citu informāciju, kas nepieciešama noslēgtās vienošanās izpildei.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 587; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

12.1 Vienošanās starp atbildīgo iestādi un plānošanas reģionu vai pašvaldības pārstāvošu organizāciju ietver:

12.1 1. plānošanas reģiona vai pašvaldības pārstāvošas organizācijas enerģijas ietaupījuma mērķi;

12.1 2. plānošanas reģiona vai pašvaldības pārstāvošas organizācijas energoefektivitātes plānu, kas ir atsevišķs dokuments vai cita dokumenta sastāvdaļa;

12.1 3. plānošanas reģiona vai pašvaldības pārstāvošas organizācijas pienākumu informēt pārstāvētās pašvaldības par energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem;

12.1 4. plānošanas reģiona vai pašvaldības pārstāvošas organizācijas pienākumu sniegt informāciju atbildīgajai iestādei par vienošanās izpildes gaitu;

12.1 5. nosacījumus attiecībā uz atbalsta iespējām energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas tiek veikti saskaņā ar vienošanos, kā arī atbalsta atmaksas nosacījumus;

12.1 6. citu informāciju, kas nepieciešama noslēgtās vienošanās izpildei.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 587 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

IV. Vienošanās dalībnieka energoefektivitātes plāns

13. Vienošanās dalībnieka energoefektivitātes plāns ietver:

13.1. vispārīgu aprakstu par vienošanās mērķi;

13.2. augstas, vidējas un zemas prioritātes energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un to īstenošanai nepieciešamo laiku;

13.3. īstermiņā un ilgtermiņā prognozējamo enerģijas ietaupījumu (kur tas iespējams);

13.4. energopārvaldības sistēmas vai citas sistēmas izveides nosacījumus nepārtraukta enerģijas patēriņa izvērtēšanas nodrošināšanai;

13.5. citu informācijas izklāstu, kas raksturo un paskaidro veidu un mehānismu, kādā tiks izpildīta vienošanās.

V. Vienošanās izpildes pārraudzība

14. Vienošanās dalībnieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par energoefektivitātes monitoringu katru gadu līdz 1. novembrim ziņo par vienošanās izpildes rezultātiem iepriekšējā kalendāra gadā.

15. Vienošanās reģistrā norāda:

15.1. vienošanās dalībnieka nosaukumu;

15.2. vienošanās enerģijas ietaupījuma mērķi;

15.3. informāciju par vienošanās ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.

16. Atbildīgā iestāde uztur vienošanās reģistru, kā arī reizi gadā publicē un atjauno informāciju par vienošanās ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

17. Ja vienošanās dalībnieks nenodrošina energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu uzraudzību vai ziņošanu par enerģijas ietaupījumu vai neizpilda citus vienošanās nosacījumus, vienošanās tiek izbeigta šādā kārtībā:

17.1. atbildīgā iestāde nosūta vienošanās dalībniekam atgādinājumu, kurā aicina vienošanās dalībnieku iesniegt šo noteikumu 14. punktā minēto ziņojumu, vai pieprasījumu iesniegt informāciju par vienošanās nosacījumu izpildi, norādot iesniegšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem;

17.2. ja vienošanās dalībnieks neievēro šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, atbildīgā iestāde izbeidz vienošanos, izslēdzot vienošanās dalībnieku no vienošanās reģistra;

17.3. ja energoauditiem un atsevišķiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem ir piešķirts atbalsts vienošanās ietvaros un vienošanās dalībnieks neievēro šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētos nosacījumus, atbildīgā iestāde pieprasa atmaksāt piešķirto atbalstu.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 587 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 630)

18. Vienošanās dalībnieks, kas šo noteikumu 17. punktā minētajā kārtībā ir izslēgts no vienošanās reģistra, var pieteikties jaunas vienošanās noslēgšanai ne agrāk kā pēc trim gadiem no vienošanās izbeigšanas dienas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK prasību pārņemšanu normatīvajos aktos.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 669Pieņemts: 11.10.2016.Stājas spēkā: 01.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 31.10.2016. OP numurs: 2016/211.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
285879
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2019","iso_value":"2019\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2016","iso_value":"2016\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2016.-12.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"