Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 678

Rīgā 2016. gada 18. oktobrī (prot. Nr. 55 2. §)
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (turpmāk – fonds) finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumus aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1309/2013).

2. Šos noteikumus īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un kontroli 2014.–2020. gada plānošanas periodā, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

3. Fonda atbalsta mērķa grupa ir Padomes regulas Nr. 1309/2013 3. pantā minētās personas, kas ir ieguvušas bezdarbnieka statusu.

4. Maksimālais attiecināmais fonda finansējuma apmērs laikposmam līdz 2020. gadam ir 60 % no Padomes regulas Nr. 1309/2013 13. panta 1. punktā minēto attiecināmo izdevumu kopsummas un 40 % valsts budžeta līdzfinansējums. Padomes regulas Nr. 1309/2013 4. panta 2. punktā minētajos ārkārtas gadījumos veikto ieguldījumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 15 % no fonda gada maksimālās summas. Padomes regulas Nr. 1309/2013 7. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 35 % no Padomes regulas Nr. 1309/2013 7. panta 1. punktā minēto saskaņotā individualizēto pakalpojumu kopuma pasākumu kopējām izmaksām. Ieguldījumu izmaksas pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un ieguldījumu izmaksas situācijās, kad darba ņēmēji pārņem uzņēmuma kapitāldaļas, nedrīkst pārsniegt 15 000 euro.

5. Finansējumu var izlietot šādiem mērķiem:

5.1. Padomes regulas Nr. 1309/2013 3. pantā minēto personu atbalstam;

5.2. Padomes regulas Nr. 1309/2013 7. panta 4. punktā minētajiem sagatavošanas, pārvaldības, informācijas un publicitātes, kontroles un ziņojumu sniegšanas pasākumiem, ko īsteno šo noteikumu 17. punktā minētās institūcijas;

5.3. Padomes regulas Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktā minēto personu atbalstam līdz 2017. gada 31. decembrim;

5.4. fonda administrēšanas izmaksām, ja Padomes regulā Nr. 1309/2013 nav noteikts citādi.

6. Fonda ietvaros atbalstāmās darbības un fonda finansēto pasākumu attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, kā arī citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem.

7. Attiecināmās izmaksas saskaņo šo noteikumu 9. punktā minētā komisija un apstiprina Eiropas Komisija. Minētās izmaksas ir attiecināmas ar dienu, kad finansējuma saņēmējs atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2013 14. panta 1. punktam sāk vai gatavojas sākt atbalsta sniegšanu Padomes regulas Nr. 1309/2013 3. pantā minētajai mērķa grupai vai veic administratīvos izdevumus saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1309/2013 7. panta 1. un 4. punktu pēc tam, kad ir pieņemts šo noteikumu 13.2.1. apakšpunktā minētais Ministru kabineta lēmums, un līdz noslēguma ziņojuma iesniegšanas termiņam atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2013 18. panta 1. punktā noteiktajam.

II. Pieteikuma sagatavošana un apstiprināšana

8. Pamats situācijas izvērtēšanai, pieteikuma sagatavošanai un fonda atbalsta pieprasīšanai (turpmāk – pieteikums) ir Padomes regulas Nr. 1309/2013 2. pantā minēto atlaišanas nosacījumu spēkā stāšanās.

9. Lai izvērtētu Padomes regulas Nr. 1309/2013 4. pantā minētos atlaišanas gadījumus, pieņemtu lēmumus par Latvijas Republikas pieteikšanos fonda atbalstam un sagatavotu pieteikumus, Labklājības ministrija kā nozares ministrija izveido un sasauc starpinstitūciju komisiju pieteikumu izstrādei un fonda finansējuma izlietošanas efektivitātes un kvalitātes uzraudzībai (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārstāvji. Ja nepieciešams, uz komisijas sēdēm vadošā iestāde uzaicina citu valsts vai pašvaldību institūciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus. Komisijas sastāvu, funkcijas un tās darbības nolikumu apstiprina labklājības ministrs.

10. Pamatojoties uz Eiropas Komisijas, Labklājības ministrijas kā nozares ministrijas informācijas pieprasījumu vai informāciju par kolektīvās atlaišanas gadījumiem konkrētā nozarē, kas ir aģentūras rīcībā, aģentūra atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2016 5. panta 2. punktam uzskaita un nekavējoties ziņo Labklājības ministrijai par Padomes regulas Nr. 1309/2013 4. pantā minētajiem atlaišanas gadījumiem. Uzskaiti sāk ar dienu, kad stājas spēkā Padomes regulas Nr. 1309/2013 2. pantā minētie nosacījumi. Attiecīgo atlaišanas gadījumu uzskaites veidu izvēlas atkarībā no informācijas iegūšanas avota.

11. Informāciju par Padomes regulas Nr. 1309/2013 4. pantā minētajiem atlaišanas gadījumiem Labklājības ministrija iegūst no nozaru asociāciju iesniegtās informācijas par izmaiņām nozares komersantu darbībā, no aģentūrā iesniegtiem darba devēju rakstiskiem paziņojumiem par kolektīvās atlaišanas uzsākšanu un komersantu paziņojumiem, kā arī no citiem avotiem.

12. Komisija izmanto visu šo noteikumu 10. punktā minēto informāciju par Padomes regulas Nr. 1309/2013 4. pantā minētajiem atlaišanas gadījumiem, lai pieņemtu lēmumu par pieteikšanos fonda atbalstam vai lēmumu par nepieteikšanos fonda atbalstam.

13. Pēc šo noteikumu 11. punktā minētās informācijas saņemšanas Labklājības ministrija par katru atlaišanas gadījumu un ar to saistītajiem turpmākajiem atlaišanas gadījumiem:

13.1. piecu darbdienu laikā pēc ziņu saņemšanas par pirmreizējiem atlaišanas gadījumiem sasauc komisijas sēdi, kurā izvērtē saņemto informāciju, identificē atlaižamo darbinieku skaitu un laikposmu, kurā ir notikušas atlaišanas, iespējamo atbalstāmo darbinieku skaitu un atbalsta pasākumus, vidējās izmaksas un administrēšanas izdevumus pasākumu īstenošanai. Komisija lemj par nākamo komisijas sēžu sasaukšanas nepieciešamību un papildu informācijas pieprasīšanu no aģentūras, komersantiem, kas samazina darbinieku skaitu, un nozaru asociācijām atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2013 8. panta 5. punktam. Atbilstoši izvērtēšanas rezultātiem komisija pieņem lēmumu par pieteikšanos fonda atbalstam vai lēmumu par nepieteikšanos fonda atbalstam;

13.2. triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 10. un 11. punktā minēto ziņu saņemšanas, ja komisija pieņēmusi šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto lēmumu par pieteikšanos fonda atbalstam:

13.2.1. atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 24. panta trešajai daļai sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par pieteikšanos fonda atbalsta saņemšanai un informatīvo ziņojumu, iekļaujot informāciju par valsts budžeta ilgtermiņa saistību uzņemšanos un nepieciešamo priekšfinansējumu un nacionālo līdzfinansējumu fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanai un labklājības ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šo lēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā;

13.2.2. pēc šo noteikumu 13.2.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā Labklājības ministrija iesniedz Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai";

13.2.3. pēc šo noteikumu 13.2.1. un 13.2.2. apakšpunkta izpildes pieteikumu iesniedz Eiropas Komisijā.

14. Ja komisija, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju pieteikuma sagatavošanai, konstatē, ka informācija nav pilnīga, tā nosūta komersantam vai komersantiem, kas samazina darbinieku skaitu, vai nozares asociāciju pārstāvjiem rakstisku uzaicinājumu atbildīgajai amatpersonai piedalīties kārtējā komisijas sēdē vai rakstiski iesniegt pieteikuma aizpildīšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2013 8. panta 5. punktam.

15. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par pieteikšanos fonda atbalstam vadošā iestāde sagatavo pieteikumu atbilstoši Eiropas Komisijas tīmekļvietnē (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326) ievietotajai veidlapai. Pieteikumā vadošā iestāde norāda Padomes regulas Nr. 1309/2013 8. pantā minēto informāciju.

16. Ja pēc šo noteikumu 13.2.1. apakšpunktā minētā lēmuma un informatīvā ziņojuma pieņemšanas Ministru kabinetā mainās fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs, labklājības ministrs iesniedz Ministru kabinetā lēmuma projektu un informatīvo ziņojumu, norādot precizēto finansējumu fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanai.

III. Fonda finansējuma saņemšana un izlietošana

17. Fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas vadību, kontroli un uzraudzību nodrošina šādas institūcijas:

17.1. vadošā iestāde;

17.2. revīzijas iestāde;

17.3. sertifikācijas iestāde;

17.4. komisija.

18. Vadošās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija. Labklājības ministrija nodrošina, ka vadošās iestādes funkcijas tiek nodalītas no citām ministrijas funkcijām.

19. Vadošajai iestādei ir šādas tiesības:

19.1. pieprasīt un saņemt no finansējuma saņēmēja un šo noteikumu 17.2., 17.3. un 17.4. apakšpunktā minētajām institūcijām informāciju, kas nepieciešama fonda vadības un uzraudzības nodrošināšanai;

19.2. pieprasīt un saņemt informāciju no finansējuma saņēmēja par Padomes regulas Nr. 1309/2013 4. pantā minētajiem atlaišanas gadījumiem, informāciju pieteikuma sagatavošanai fonda finansējuma saņemšanai atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2013 8. pantam un citu informāciju;

19.3. ierosināt un veikt fonda pasākumu ieviešanas kontroli pie finansējuma saņēmēja;

19.4. plānot fonda līdzfinansētās darbības un izdevumus sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un publicitātes, kontroles un ziņojumu sniegšanas pasākumus.

20. Vadošajai iestādei ir šādi pienākumi:

20.1. sagatavot šo noteikumu 15. punktā minēto pieteikumu iesniegšanai Eiropas Komisijai;

20.2. Padomes regulas Nr. 1309/2013 18. panta 1. punktā noteiktajā termiņā sagatavot iesniegšanai Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu;

20.3. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt to jautājumu publicitāti, kas saistīti ar fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu, atbilstoši vadošās iestādes finanšu resursiem no Labklājības ministrijas pamatbudžeta vai atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2013 12. panta 4. punktam;

20.4. uzraudzīt un kontrolēt fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu, tai skaitā veikt pārbaudes fonda finansēto pasākumu īstenošanas vietā, kā arī izskatīt un apstiprināt fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos pārskatus par fonda finansēto pasākumu īstenošanas gaitu un uzraudzīt finansējuma izlietojumu;

20.5. nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par fonda līdzfinansētajiem administrēšanas izdevumiem vai atbilstošu uzskaites kodu sistēmu attiecībā uz visiem ar fonda līdzfinansēto administrēšanas pasākumu īstenošanu saistītajiem darījumiem;

20.6. izvērtēt fonda pasākumu īstenošanā konstatētās neatbilstības un pieņemt lēmumu par tām;

20.7. veikt Padomes regulas Nr. 1309/2013 21. panta 1. punktā noteiktos pasākumus;

20.8. sagatavot iesniegšanai Eiropas Komisijā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (turpmāk – Finanšu regula) 59. panta 5. punkta pirmās daļas "a" un "b" apakšpunktā minētos pārskatus, apliecinot pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu, kā arī to, ka norādītie izdevumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izvēlētas finansējumam saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami darbības programmai un atbilst piemērojamiem tiesību aktiem.

21. Finansējuma saņēmēja funkcijas pilda aģentūra.

22. Finansējuma saņēmējam ir šādas tiesības:

22.1. nodrošināt pieteikumā minēto fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu;

22.2. aprēķināt Padomes regulas Nr. 1309/2013 7. panta 4. punktā noteiktās izmaksas.

23. Aģentūra nosaka kārtību, kādā tā īsteno fonda līdzfinansētos pasākumus.

24. Finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

24.1. iesaistīt Padomes regulas Nr. 1309/2013 3. pantā minētās personas aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2013 16. panta 4. punktā minētajiem nosacījumiem un ievērojot Padomes regulas Nr. 1309/2013 10. pantā minētos vīriešu un sieviešu līdztiesības un nediskriminēšanas nosacījumus, un saskaņot iesaisti ar vadošo iestādi;

24.2. Padomes regulas Nr. 1309/2013 7. pantā noteiktās darbības, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu, veikt iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1309/2013 8. panta 1. punktu;

24.3. nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par fonda līdzfinansētajiem izdevumiem vai atbilstošu uzskaites kodu sistēmu attiecībā uz visiem ar fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu saistītajiem darījumiem, kā arī statistikas uzskaiti par katru fonda līdzfinansētajos pasākumos iesaistīto personu, tās dzimumu, vecumu, izglītības līmeni, piederību sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām;

24.4. iesniegt vadošajā iestādē pārskatu par fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanas gaitu un pārskatu par finansējuma izlietojumu, tai skaitā priekšfinansējumu, nacionālo līdzfinansējumu un fonda finansējumu;

24.5. sniegt informāciju par fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu un nodrošināt šo noteikumu 17. punktā minēto institūciju pārstāvjiem pieeju visu ar fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem vai to atvasinājumiem, kā arī fonda līdzfinansēto pasākumu īstenošanas vietai;

24.6. atbilstoši Padomes regulas Nr. 1309/2013 5. pantam norādīt metodi, ko izmanto, lai aprēķinātu šo noteikumu 3. punktā minēto personu skaitu uz vienu no Padomes regulas Nr. 1309/2013 5. panta 2. punktā minētajiem datumiem;

24.7. atbilstoši šo noteikumu 32. punktam piedalīties vadošās iestādes sanāksmēs un ziņot par fonda finansēto pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātiem;

24.8. nekavējoties ziņot Labklājības ministrijai par Padomes regulas Nr. 1309/2013 4. pantā minētajiem atlaišanas gadījumiem.

25. Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija. Finanšu ministrija nodrošina, ka revīzijas iestādes funkcijas tiek nodalītas no citām ministrijas funkcijām.

26. Revīzijas iestādei ir šādas tiesības un pienākumi:

26.1. pieprasīt un saņemt no šo noteikumu 11. punktā, 17.1., 17.3. un 17.4. apakšpunktā minētajām institūcijām un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu izpildei;

26.2. veikt vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējo atbilstības novērtējumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1303/2013) 124. panta 2. punktam un XIII pielikumā iekļautajiem kritērijiem;

26.3. sagatavot sākotnējo atbilstības novērtējuma ziņojumu un atzinumu par vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību Padomes regulas Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktam un XIII pielikumā iekļautajiem kritērijiem un iesniegt tos labklājības ministram;

26.4. veikt Finanšu regulas 59. panta 5. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteikto pārskatu revīziju.

27. Sertifikācijas iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija. Labklājības ministrija nodrošina, ka sertifikācijas iestādes funkcijas tiek nodalītas no citām ministrijas funkcijām.

28. Sertifikācijas iestādei ir šādas tiesības un pienākumi:

28.1. pieprasīt un saņemt no šo noteikumu 11. punktā, 17.1., 17.2. un 17.4. apakšpunktā minētajām institūcijām un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu izpildei;

28.2. pirms maksājuma pieteikuma iesniegšanas Eiropas Komisijā sertificēt izdevumus un apliecināt, ka izdevumi ir pārbaudīti un atbilst piemērojamiem tiesību aktiem;

28.3. maksājumu pieteikumu sagatavošanā un iesniegšanā ņemt vērā visu revīzijas iestādes veikto vai uz tās atbildību veikto revīziju rezultātus;

28.4. sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai maksājuma pieteikumu un apliecināt, ka tas sagatavots, pamatojoties uz pārbaudāmiem attaisnojošiem dokumentiem, un to ir pārbaudījusi vadošā iestāde;

28.5. sagatavot iesniegšanai Eiropas Komisijā Finanšu regulas 59. panta 5. punkta pirmās daļas "a" apakšpunktā minētos pārskatus, apliecinot pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu, kā arī to, ka norādītie izdevumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas izvēlētas finansējumam saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami darbības programmai un atbilst piemērojamiem tiesību aktiem;

28.6. uzskaitīt atgūstamās summas un summas, kas atsauktas pēc visa piešķirtā ieguldījuma vai tā daļas atcelšanas;

28.7. veikt fonda atbalsta ieviešanas pārbaudes, kas nepieciešamas Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu apstiprināšanai.

29. Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes izraudzīšanās procedūra notiek atbilstoši Padomes regulas Nr. 1303/2013 124. panta 1. punktam. Labklājības ministrs informē Eiropas Komisiju par vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību Padomes regulas Nr. 1303/2013 XIII pielikumā iekļautajiem kritērijiem.

30. Finanšu regulas 59. panta 5. punktā minētos pārskatus par izdevumiem, pārvaldības deklarāciju, galīgo revīzijas ziņojumu, veikto kontroļu gada kopsavilkumu un neatkarīgas revīzijas iestādes atzinumu iesniedz Eiropas Komisijā vienlaikus ar Padomes regulas Nr. 1309/2013 18. panta 1. punktā minēto noslēguma ziņojumu.

31. Pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas Valsts kase nodrošina Eiropas Komisijas piešķirtā finansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

32. Lai uzraudzītu fonda finansējuma izlietošanas efektivitāti un kvalitāti, vadošā iestāde vismaz reizi gadā organizē sanāksmi, kurā finansējuma saņēmējs ziņo par fonda finansēto pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātiem.

33. Finansējuma saņēmējs un vadošā iestāde nodrošina dubultās finansēšanas riska novēršanu un demarkāciju ar Eiropas Sociālā fonda ietvaros finansētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, neiesaistot Padomes regulas Nr. 1309/2013 3. pantā minētās personas vienlaikus Eiropas Sociālā fonda finansētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos un fonda finansētajos pasākumos.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 678Pieņemts: 18.10.2016.Stājas spēkā: 21.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 20.10.2016. OP numurs: 2016/204.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
285542
21.10.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)