Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 645

Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 43. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 205. nr.; 2015, 93., 202. nr.; 2016, 62. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 1.9. un 1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulas (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (turpmāk - regula Nr. 1306/2013) 63. un 64. pantam;

1.10. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (turpmāk - regula Nr. 640/2014), 35. panta 1., 2. un 3. punktam."

2. Izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārta ir ilgāka par vienu mēnesi, Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu (izņemot šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minēto rindošanu) un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam un, kad projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma:

3.1. turpina pieņemt projektu iesniegumus, tos apkopojot un sarindojot atbilstoši projektu atlases kritērijiem, ja tas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam, un informāciju par to publicē atbilstoši šo noteikumu 13.2. apakšpunktam;

3.2. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu, ka iesniegumu iesniegšana beigsies pēc viena mēneša, ja līdz šo noteikumu 2. punktā noteiktajā kārtībā izsludinātā iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām palicis vairāk nekā viens mēnesis.

4. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā personīgi vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz projekta iesniegumu un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam. Ja atbalsta pretendents piesakās uz atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju" vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, tas projekta iesniegumu papīra dokumenta formā personīgi iesniedz biedrībā vai nodibinājumā, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu minētās stratēģijas īstenošanai (turpmāk - vietējā rīcības grupa). Ja projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienestā, Lauku atbalsta dienests to nosūta vietējai rīcības grupai, lai novērtētu projekta iesnieguma atbilstību vietējai attīstības stratēģijai."

3. Papildināt noteikumus ar 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.2 Ja atbalsta pretendents ir publiska persona vai tās iestāde, iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno informāciju par tirgus cenu izpēti un iepirkuma dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, ja attiecīgā atbalsta saņemšanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš."

4. Papildināt 9.1. apakšpunktu aiz vārda "pārkāpums" ar vārdiem "projekta īstenošanas nozarē".

5. Izteikt 10. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šo noteikumu 9. pielikumu izslēdz no atbalsta saņēmēju loka projekta iesniedzēju - fizisku personu vai privāto tiesību juridisku personu - jebkurā no šādiem gadījumiem:"

6. Papildināt 10.1. apakšpunktu aiz vārdiem "tiesas spriedumu" ar vārdiem "vai lēmumu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai".

7. Aizstāt 14.2. apakšpunktā vārdus "sarindo konkrētā vietējā rīcības grupa" ar vārdiem "sarindo atbilstoši konkrētās vietējās rīcības grupas piešķirto punktu skaitam".

8. Izteikt 14.3. apakšpunkta šādā redakcijā:

"14.3. pēc projektu iesniegumu sarindošanas turpina vērtēt tos projektu iesniegumus, kuri ir saņēmuši vismaz minimālo punktu skaitu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam, un kuru īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskais finansējums ir pietiekams vismaz 50 procentu apmērā. Tos projektu iesniegumus, kam piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, noraida, ja nav pieņemts lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu vai finanšu pārdali konkrētā atbalsta pasākuma kārtā piešķirtā publiskā finansējuma robežās;".

9. Aizstāt 14.5. apakšpunktā vārdu "vērtē" ar vārdiem "piecu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas beigām vērtē".

10. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 18. punktā minēto lēmumu 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas paziņo atbalsta pretendentam elektroniski, ja pretendents ir Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājs, vai nosūta pa pastu."

11. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Ja projekta iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā. Atbalsta pretendents (fiziska persona), kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam ir jāiegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai saimnieciskās darbības veicēja statuss, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc attiecīgā statusa reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus."

12. Svītrot 29.1.5. apakšpunktā tekstu "Ja par projektam atbilstošajām iegādēm maksājumu uz piegādātāja kontu pārskaita nevis atbalsta saņēmējs, bet kredītiestāde, līzinga sabiedrība vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", kas izsniegusi aizdevumu atbalsta saņēmējam, tad iesniedz kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" apliecinātu veiktā maksājuma uzdevumu."

13. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Atbalsta saņēmēji (arī tie, kas saņēmuši finansējumu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) nodrošina regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 1. daļas 2. punktā minēto pienākumu izpildi. Ja projekta publiskā finansējuma kopsumma pārsniedz 50 000 euro, saskaņā ar regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 1. daļas 2. punkta "b" apakšpunktu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanas pienākumu neattiecina uz projektiem, kurus īstenojot netiek veiktas investīcijas un kuru rakstura dēļ nav iespējams noteikt piemērotu vietu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai. Minēto pienākumu neattiecina arī uz Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumiem, kas minēti regulas Nr. 1305/2013 21. panta 1. punkta "a" apakšpunktā un 28., 29., 30., 31., 33. un 34. pantā. Īstenojot informācijas un publicitātes pasākumus, izmanto šo noteikumu 3. pielikumā norādīto attiecīgā fonda logotipu atbilstoši regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 2. daļas 1. punktā un regulā Nr. 763/2014 minētajiem tehniskajiem parametriem, kā arī nacionālo identifikācijas zīmi ar atsauci "Nacionālais attīstības plāns 2020" un norāda fondu administrējošās iestādes - "Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests". Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas sedz atbalsta saņēmējs."

14. Aizstāt 47. punktā vārdus "Pēdējo maksājumu" ar vārdiem "Ja pretendents projektā paredzējis būvniecību, pēdējo maksājumu".

15. Izteikt 52.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1. 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pašvaldība iesniedz Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu. Lauku atbalsta dienests pēc priekšapmaksas pieprasījuma apstiprināšanas 15 kalendāra dienu laikā pārskaita pašvaldībai priekšapmaksu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējā projektam piešķirtā publiskā finansējuma. Priekšapmaksas maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pašvaldība atver kontu Valsts kasē;".

16. Aizstāt 54.2. apakšpunktā skaitli "55.1." ar skaitli "54.1.".

17. Svītrot 55.1. apakšpunktā vārdus "lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā".

18. Papildināt 64. punktu aiz vārda "pamatlīdzekļus" ar vārdiem "un izveidoto infrastruktūru".

19. Aizstāt 1. pielikuma 16. punktā vārdus "uz laiku līdz vienam gadam" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24. pantu".

20. Izteikt 2. pielikuma 2. punkta tabulas 6. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Faktiski veiktās izmaksas (bez PVN, ja atbalsta saņēmējam PVN nav attiecināms)".

21. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 598

Finanšu korekciju piemērošana atbalstītajos projektos neatbilstību un pārkāpumu gadījumā

1. Proporcionāla finanšu korekcija atbalstītajos projektos (sk. tabulu) tiek piemērota, ja Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par iespējamo neatbilstības konstatēšanu vai lēmumu par neatbilstību, secina, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un lēmuma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.

2. Finansējumu atprasa proporcionāli laikam, kas pagājis kopš projekta īstenošanas, un sasniegtajam rādītāju apjomam.

3. Konstatējot vairākus pārkāpumus projekta vērtēšanas gaitā, tiek piemērota finanšu korekcija atbilstoši būtiskākajam (ar augstāko korekcijas apmēru) pārkāpumam (izņemot tabulas 5.4. apakšpunktā minēto sankciju).

4. Samērīguma princips piemērojams tiktāl, cik to pieļauj noteiktais minimālais finanšu korekcijas apjoms.

5. Finanšu korekciju nepiemēro, ja pārkāpumam ir formāls raksturs, kam nav nekādas faktiskas vai iespējamas finansiālas ietekmes.

6. Finanšu korekciju var nepiemērot, ja atbalsta pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamās izmaiņas projektā iepriekš nebija paredzamas un tās radušās no atbalsta pretendenta darbības neatkarīgu iemeslu dēļ.

7. Piemērojot finanšu korekciju, vērtē ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem saistītās neatbilstības smagumu, apjomu, ilgumu un atkārtošanos.

Nr.
p.k.

Neatbilstība/pārkāpums

Neatbilstības/pārkāpuma apraksts

Finanšu korekcijas apjoms

1. Ar projektu saistītajā dokumentācijā ir konstatētas krāpšanas pazīmes Ja Lauku atbalsta dienests projekta administrēšanas procesā konstatē krāpšanas pazīmes (piemēram, dokumentā ir nepatiesa informācija), piemēro attiecīgo finanšu korekciju un izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka 100 % un izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka vismaz uz trim gadiem
2. Ir konstatēts, ka atbalsta pretendents ir mākslīgi radījis apstākļus publiskā finansējuma saņemšanai Ja atbalsta pretendents ir sagatavojis un īstenojis projektu citas personas interesēs un minētā persona neatbilst pasākuma nosacījumiem vai viens ražošanas process ir sadalīts vairākos projektos, lai saņemtu vairākas maksimālās attiecināmo izmaksu summas, piemēro attiecīgo finanšu korekciju 100 %
2.1 Ir konstatēti regulas Nr. 508/2014 10. pantā vai regulā Nr. 2015/288 minētie pārkāpumi Pārkāpumi fiksēti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tā izvērtēšanas laikā, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka un saņemtā atbalsta 100 % atmaksa saskaņā ar regulu Nr. 2015/288
3. Iepirkuma procedūrā/cenu aptaujā konstatētie pārkāpumi
3.1. Nav piemērota atbilstošā iepirkuma procedūras metode Piemērota nepareiza iepirkuma metode - veikta vienkāršota cenu aptauja, jo nav ņemts vērā, ka iegādēm, kurām ir viens mērķis un/vai piegādātājs un kurām, saskaitot kopā un nosakot paredzamo cenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, ir jāveic iepirkuma procedūra ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību • Atkārtota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un 10 % no attiecīgajai investīcijas pozīcijai (kurai nepareizi piemērota iepirkuma procedūras metode) apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras
3.2. Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem Atbalsta pretendents iepirkumu procedūrā nav ievērojis noteiktos minimālos piedāvājumu sagatavošanas termiņus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Finanšu korekciju piemēro iepirkuma procedūrai, par kuras rezultātiem publicēts paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē līdz projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas beigām • 2 % par katru termiņa samazinājuma darbdienu (maksimāli līdz piecām darbdienām), ja ir ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi
• 10 % un atkārtota iepirkuma procedūra apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas (ja termiņa samazinājums pārsniedz piecas darbdienas)
• 10 % no attiecīgās investīcijas pozīcijas attiecināmajām izmaksām, ja projekts īstenots
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras
3.3. Iepirkuma procedūrā nav salīdzināts nepieciešamais derīgu piedāvājumu skaits Atbalsta pretendents iepirkumu procedūrā nav salīdzinājis noteikto derīgo piedāvājumu skaitu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu un 10 vai 5 % apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc atkārtota iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.4. Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija un sašaurināts piedāvājumu iesniedzēju loks Tehniskajā specifikācijā vai konkursa nolikumā ir norādīti kritēriji, kas dod iespēju pieteikties tikai konkrētam vai ierobežotam ražotāju lokam, vai arī, vērtējot iepirkumu, norādītie kritēriji vairs netiek ņemti vērā, tādējādi dodot iespēju uzvarēt piedāvātājam, kurš neatbilst attiecīgajiem kritērijiem.
Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu piekļuvi (iespēju) pretendentiem, vai publiskajā iepirkumā radīti nepamatoti šķēršļi atvērtai iepirkuma procedūrai.
Atbalsta pretendents radījis apstākļus, lai ierobežotu piegādātāju loku
• 25 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas, ja pārkāpums var ietekmēt ražotāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu
3.5. Līguma izpildes laikā netiek ievēroti atlases kritēriji Projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka netiek ievēroti piegādātāju atlasei noteiktie kritēriji, piemēram, limitēts izpildes laiks • 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.6. Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, mainot sākotnējo tehnisko specifikāciju Projekta īstenošanas laikā izdarīti grozījumi, mainot nosacījumus, kas varētu ietekmēt iespējamo piegādātāju loku un piedāvājuma cenu • 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.7. Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja (pakalpojumu sniedzēja) apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai ar to saistītā persona.
Konstatēts interešu konflikts pieņemtajā lēmumā par iepirkuma rezultātiem
Projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma izpildi kā apakšuzņēmējs nodrošina atbalsta pretendents vai ar to saistītā persona.
Kāds no komisijas locekļiem un ekspertiem (ja tādi ir piesaistīti) pārstāv pretendenta intereses, ir saistīts ar pretendentu, interešu konflikta konstatēšanas gadījumā nav ievērota noteiktā procedūra
100 %
4. Konstatēts projekta izmaksu sadārdzinājums Projekta izmaksu pozīciju mākslīga sadārdzināšana • 100 %, ja konstatētais sadārdzinājums pārsniedz 50 %
• 20-100 % no sadārdzināto izmaksu pozīcijas tirgus cenas sliekšņa, ja konstatētais sadārdzinājums ir līdz 50 %, - atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5. Projekta īstenošanas laikā konstatētie pārkāpumi
5.1. Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā Konkrētā pasākuma nosacījumos, šo noteikumu nosacījumos vai administratīvajā lēmumā norādītie iesniedzamie dokumenti iesniegti pēc noteiktā termiņa • 1-2 mēneši - 0,01 %
• Vairāk nekā 2 mēneši līdz 3 mēnešiem - 0,05 %
• Vairāk nekā 3 mēneši - 100 %
5.2. Nav saskaņoti būtiski projekta grozījumi Par nebūtiskiem grozījumiem, kas nav jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienestu, uzskatāmi grozījumi saistībā ar izmaiņām, kas projekta īstenošanas laikā radušās starp izmaksu pozīcijām un kas nepārsniedz 10 procentu no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas. Pārējās izmaiņas, kurām ir ietekme uz sākotnēji apstiprinātā projekta darbībām un izmaksām, ir uzskatāmas par būtiskām • 100 % no konkrētās investīcijas, ja ir ietekme uz projekta mērķi
• 25 % no konkrētās investīcijas, 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5.3. Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums pēc maksimālā projektu īstenošanas termiņa, neveicot paredzētās investīcijas Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz maksimāli iespējamam un konstatēts, ka pēc šā termiņa projekts nav pilnībā īstenots • 5 % no atlikušā maksājuma pieprasījuma summas, ja projekts tiek pabeigts vēlāk nekā sešus mēnešus (bet ne vēlāk kā 12 mēnešus) pēc lēmumā norādītā beigu termiņa
• 3 % no maksājuma pieprasījuma atlikušās summas, ja projekts tiek pabeigts 2-5 mēnešus pēc lēmumā norādītā beigu termiņa
5.4. Maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa par 10 % pārsniedz summu, kas apstiprināta pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu Ja maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa par 10 % pārsniedz summu, kas izmaksājama saņēmējam pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu par maksājuma pieprasījumā minētajiem izdevumiem, piemēro administratīvo sodu, ko veido starpība starp abām minētajām summām, bet tā nedrīkst pārsniegt pilno maksājuma pieprasījumā deklarēto attiecināmo izmaksu summu Maksājuma pieprasījumā nepamatoti iekļautā izmaksu summa un administratīvais sods nepamatoti iekļautās summas apmērā
6. Projekta uzraudzības periodā konstatētie pārkāpumi
6.1. Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas izmantošanā Atbalsta saņēmējs ir pārtraucis savu produktīvo darbību (piemēram, uzņēmuma likvidācija (izņemot maksātnespējas gadījumus), reorganizācija, pārvietošana un darbības pārtraukšana citu iemeslu dēļ) • 100 %
• Proporcionāla finanšu korekcija pret aktīvas darbības periodu atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Ja saimnieciskā darbība apstādināta uz noteiktu laiku, bet ne vairāk kā uz sešiem mēnešiem, tiek pagarināts projekta uzraudzības periods
6.2. Investīciju atsavināšana Atbalsta pretendents ir pārdevis (atsavinājis) projekta īstenošanas rezultātā iegūtos pamatlīdzekļus pirms noteiktā uzraudzības perioda beigām • 100 %, ja nav uzsākta nekāda saimnieciskā darbība vienu gadu pēc projekta īstenošanas
• 100 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti pirmo trīs uzraudzības gadu laikā
• 40 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti ceturtajā uzraudzības gadā
• 20 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti piektajā un pārējos uzraudzības gados
6.3. Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji un mērķi Finanšu vai fiziskajiem rādītājiem, kā arī projektā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem nav pieļaujams normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam noteiktais samazinājums pēc projekta īstenošanas gada (finanšu korekcijas nepiemēro, ja mērķu nesasniegšanas pamatā ir sociāli ekonomisko vai vides faktoru ietekme, būtiskas pārmaiņas valsts ekonomikas vai vides apstākļos vai force majeure apstākļi, kas nopietni ietekmē attiecīgo mērķu īstenošanu) 100 % jaunajiem uzņēmējiem, ja viena gada laikā pēc samaksas par projektu nav uzsākta saimnieciskā darbība.
Proporcionāls sankcijas aprēķins un finansējuma atprasīšana atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem.
Uzraudzības perioda pagarināšana
6.4. Atbalsta pretendenta (projekta) atbilstība Sabiedriskā labuma projekta rezultāts nav atbilstošs tā sākotnējam mērķim un atbalsta saņemšanas nosacījumiem; atbalsta pretendents vairs nav sabiedriskā labuma uzņēmējs 100 % sabiedriskā labuma projektiem (pretendentiem), ja projekta īstenošanas vai uzraudzības periodā tiek gūta peļņa, kas neatbilst sākotnējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem
7. Citas proporcionālas finanšu korekcijas Attiecas uz gadījumiem, ja konstatēta neatbilstība, kura nav minēta citos šajā pielikumā minētajos neatbilstību aprakstos, bet, ņemot vērā neatbilstības būtiskumu, ir pamats piemērot attiecīgo finanšu korekciju 25, 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 645Pieņemts: 27.09.2016.Stājas spēkā: 07.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 06.10.2016. OP numurs: 2016/194.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
285186
07.10.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)