Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 618

Rīgā 2016. gada 20. septembrī (prot. Nr. 46 24. §)
Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par tiesu varu"
28.6 panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk – sistēma) izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī sistēmā iekļaujamās informācijas minimālo apjomu.

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas ietver rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas (turpmāk – tiesa) lietvedības un tiesvedības informācijas reģistrēšanas risinājumu tiesu darba vajadzībām un datu izplatīšanas risinājumu.

3. Sistēmas izveidošanas un izmantošanas mērķis ir automatizēt tiesu lietvedības ciklu, nodrošinot vienotu elektronisku informācijas reģistrēšanu, apstrādi, glabāšanu, izmantošanu, pārraidīšanu un pieejamību, nepieciešamās informācijas apmaiņu starp tiesām un iestādēm, informācijas apmaiņu automatizētā režīmā ar citām informācijas sistēmām, kā arī automatizētu statistikas pārskatu sagatavošanu.

4. Sistēmā iekļauj informāciju, kas ir pamatota ar attiecīgu lietvedības vai tiesvedības dokumentu vai procesuālā kārtībā veiktu darbību.

5. Informāciju sistēmā iekļauj vai maina nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc dokumenta saņemšanas, nolēmuma pieņemšanas vai procesuālās darbības veikšanas.

6. Informāciju sistēmā iekļauj valsts valodā. Lietas dalībnieka – ārzemnieka – vārdu (vārdus), uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un adresi ārvalstī norāda latīņalfabētiskajā transliterācijā.

7. Tiesas priekšsēdētājs un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks nodrošina informācijas iekļaušanu sistēmā, kā arī iekļautās informācijas pilnību un patiesumu. Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmā iekļautās informācijas precīzu atspoguļošanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā tiesu tīmekļvietnēs.

II. Sistēmā iekļaujamās informācijas minimālais apjoms

8. Sistēmā par tiesā izskatāmām lietām un materiāliem iekļauj šādu informāciju:

8.1. informāciju par lietu vai materiālu, norādot:

8.1.1. tiesu;

8.1.2. lietas numuru (lietām) un tiesas lietvedības numuru (lietām un materiāliem);

8.1.3. tiesnesi (arī nereferējošos tiesnešus);

8.1.4. informāciju par tiesneša (arī nereferējošo tiesnešu) maiņu;

8.2. informāciju par lietas dalībniekiem, norādot:

8.2.1. dalībnieka veidu;

8.2.2. par fizisku personu norāda:

8.2.2.1. vārdu (vārdus), uzvārdu;

8.2.2.2. Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu. Personai, kurai minētais personas kods nav piešķirts, – dzimšanas datumu;

8.2.2.3. dzimumu;

8.2.2.4. valstisko piederību un tās veidu;

8.2.2.5. deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu adresi korespondencei;

8.2.2.6. elektroniskā pasta adresi, ja persona saziņai ar tiesu izmanto elektronisko pastu;

8.2.3. par juridisku personu norāda:

8.2.3.1. reģistra tipu;

8.2.3.2. nosaukumu;

8.2.3.3. reģistrācijas numuru;

8.2.3.4. juridisko adresi;

8.2.3.5. elektroniskā pasta adresi, ja persona saziņai ar tiesu izmanto elektronisko pastu;

8.3. informāciju par tiesas sēdi (arī par rīcības un sagatavošanas sēdi), norādot:

8.3.1. sēdes datumu un laiku;

8.3.2. telpu;

8.3.3. sēdes veidu (slēgta vai atklāta);

8.3.4. vai tiks izmantota videokonference;

8.3.5. tiesnesi;

8.4. informāciju par rakstveida procesu, norādot:

8.4.1. izskatīšanas, nolēmuma sastādīšanas vai pieejamības datumu;

8.4.2. tiesnesi;

8.5. informāciju par lietas vai materiāla izskatīšanas gaitu (piemēram, izskatīšana atlikta), papildus norādot:

8.5.1. informāciju par personām, kas nav ieradušās uz sēdi, un naudas sodu vai piespiedu naudu, kas tām uzlikta;

8.5.2. atzīmi, vai tika veikts audioieraksts;

8.6. informāciju par lietas vai materiāla ietvaros saņemtajiem pieteikumiem vai prasījumiem, norādot:

8.6.1. pieteikuma vai prasījuma saņemšanas datumu;

8.6.2. pieteikuma vai prasījuma veidu;

8.6.3. pieteikuma vai prasījuma iesniedzēju;

8.6.4. pieņemto lēmumu;

8.7. informāciju par lietas vai materiāla ietvaros pieņemtajiem lēmumiem, ar ko lieta netiek izlemta pēc būtības, norādot:

8.7.1. tiesnesi, kas pieņēmis lēmumu;

8.7.2. datumu, kad pieņemts lēmums;

8.7.3. lēmuma veidu;

8.8. informāciju par lietas vai materiāla pārsūtīšanu, norādot:

8.8.1. datumu, kad lieta vai materiāls nosūtīts;

8.8.2. lietas vai materiāla nosūtīšanas iemeslu;

8.8.3. tiesu, kurai lieta vai materiāls nosūtīts;

8.8.4. datumu, kad lieta vai materiāls saņemts;

8.9. informāciju par lietas vai materiāla izdalīšanu un lietu vai materiālu apvienošanu, norādot:

8.9.1. datumu, kad lieta vai materiāls izdalīts;

8.9.2. datumu, kad lieta vai materiāls apvienoti;

8.9.3. tās lietas vai materiāla numuru, no kura izdalīta jauna lieta vai materiāls, un jaunās lietas vai materiāla numuru;

8.9.4. apvienoto lietu vai materiālu numurus;

8.10. informāciju par lietas vai materiāla izskatīšanas rezultātu;

8.11. informāciju par nolēmumu, norādot:

8.11.1. nolēmuma (tajā skaitā saīsināta) pieņemšanas vai pasludināšanas datumu;

8.11.2. tiesnesi, kas pieņēmis nolēmumu;

8.11.3. pilna nolēmuma sastādīšanas (pieejamības) datumu;

8.11.4. nolēmuma statusu (piemēram, "spēkā esošs") un statusa noteikšanas un izmaiņu datumu;

8.11.5. nolēmuma datni, ja nolēmums pieņemts atsevišķa procesuāla dokumenta veidā;

8.12. informāciju par sūdzību (protestu), norādot:

8.12.1. datumu, kad iesniegta sūdzība (protests);

8.12.2. sūdzības veidu;

8.12.3. sūdzības (protesta) iesniedzēju;

8.12.4. nolēmumu, kurš tiek pārsūdzēts;

8.12.5. par sūdzības (protesta) virzību pieņemto lēmumu;

8.13. informāciju par nolēmuma ievietošanu judikatūras datubāzē;

8.14. informāciju par atsaucēm uz starptautisko tiesību normām.

9. Par civillietām sistēmā papildus iekļauj šādu informāciju:

9.1. informāciju par prasības pieteikumu (pieteikumu), norādot:

9.1.1. saņemšanas datumu;

9.1.2. prasības pieteikuma (pieteikuma) reģistrācijas numuru;

9.1.3. būtību;

9.1.4. no Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēmas saņemtos datus par valsts un kancelejas nodevas, drošības naudas un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu maksājumiem;

9.1.5. tiesnesi (arī nereferējošos tiesnešus), kuram prasības pieteikums (pieteikums) nodots;

9.1.6. par prasības pieteikumu (pieteikumu) pieņemto lēmumu;

9.2. informāciju par lietas kategoriju;

9.3. lietā par laulības neesamību vai šķiršanu papildus norāda:

9.3.1. vīra un sievas vārdu (vārdus) un uzvārdu;

9.3.2. laulības reģistrācijas datumu;

9.3.3. laulības reģistrācijas vietu;

9.3.4. bērnu skaitu vecumā līdz 18 gadiem;

9.4. lietā par adopcijas apstiprināšanu vai atcelšanu papildus norāda adoptētā vārdu (vārdus), uzvārdu, Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu;

9.5. lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu papildus norāda tās personas vārdu (vārdus), uzvārdu, Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu, kurai ierobežota rīcībspēja un noteikta aizgādnība vai kurai pārskatīts rīcībspējas ierobežojums;

9.6. lietā par pazudušas personas izsludināšanu par mirušu papildus norāda par mirušu izsludināmās personas vārdu (vārdus), uzvārdu, Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu;

9.7. lietās par maksātnespēju, tiesiskās un ārpustiesiskās aizsardzības procesu papildus norāda:

9.7.1. informāciju par maksātnespējas lietas administratoru un likvidatoru;

9.7.2. informāciju par to, kurš no dalībniekiem ir parādnieks.

10. Sistēmā par krimināllietām un materiāliem papildus iekļauj šādu informāciju:

10.1. datumu, kad krimināllieta vai materiāli saņemti tiesā;

10.2. prokuratūru un prokuroru;

10.3. atzīmi, ka nav lietisko pierādījumu, vai informāciju par lietiskajiem pierādījumiem;

10.4. būtību;

10.5. Krimināllikuma (Kriminālkodeksa) pantu vai pantus;

10.6. informāciju par drošības līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu, norādot:

10.6.1. tā lēmuma pieņemšanas datumu, ar kuru piemērots, grozīts vai atcelts drošības līdzeklis;

10.6.2. drošības līdzekļa veidu;

10.6.3. lēmuma pieņēmēju;

10.6.4. drošības līdzekļa piemērošanas termiņu;

10.7. ja persona tiek notiesāta, informāciju par piemēroto sodu, norādot:

10.7.1. izskatīšanas rezultātu par katru apsūdzības pantu;

10.7.2. piespriestā soda un papildsoda veidu un apmēru;

10.7.3. pārbaudes laiku (ja persona notiesāta nosacīti);

10.8. informāciju par soda izpildi:

10.8.1. datumu, kad nolēmums nodots izpildei;

10.8.2. institūciju, kurai nolēmums nodots izpildei;

10.8.3. soda izpildes statusu (piemēram, "izpildīts") un statusa noteikšanas un izmaiņu datumu.

11. Sistēmā par administratīvajām lietām papildus iekļauj šādu informāciju:

11.1. pieteikuma saņemšanas datumu;

11.2. pieteikuma reģistrācijas numuru;

11.3. pieteikuma būtību;

11.4. no Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēmas saņemtos datus par valsts nodevas un drošības naudas maksājumiem;

11.5. norāda tiesnesi (arī nereferējošos tiesnešus), kuram prasības pieteikums (pieteikums) nodots;

11.6. par pieteikumu pieņemto lēmumu;

11.7. prasījumu vai prasījumus, norādot:

11.7.1. iestādi vai personu, kas pieņēmusi administratīvo aktu vai veikusi faktisko rīcību;

11.7.2. administratīvā akta pieņemšanas datumu un numuru;

11.7.3. faktiskās rīcības būtību;

11.7.4. atlīdzinājuma summu;

11.8. informāciju par nolēmuma izpildi:

11.8.1. datumu, kad nolēmums nodots izpildei;

11.8.2. institūciju, kurai nolēmums nodots izpildei;

11.8.3. nolēmuma izpildes statusu (piemēram, "izpildīts") un statusa noteikšanas un izmaiņu datumu.

12. Sistēmā par administratīvo pārkāpumu lietām papildus iekļauj šādu informāciju:

12.1. informāciju par sūdzību vai protestu par iestādes lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, norādot:

12.1.1. saņemšanas datumu;

12.1.2. sūdzības vai protesta reģistrācijas numuru;

12.1.3. būtību;

12.1.4. tiesnesi (arī nereferējošos tiesnešus), kuram sūdzība vai protests nodots;

12.1.5. par sūdzību vai protestu pieņemto lēmumu;

12.2. datumu, kad administratīvā pārkāpuma lieta saņemta tiesā;

12.3. informāciju par administratīvā pārkāpuma protokolu, norādot:

12.3.1. sastādītāju;

12.3.2. sastādīšanas datumu;

12.3.3. protokola numuru;

12.4. pantu, par kura pārkāpumu persona saucama pie administratīvās atbildības;

12.5. informāciju par piemēroto administratīvo sodu, ja persona tiek atzīta par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā:

12.5.1. izskatīšanas rezultātu par katru pantu;

12.5.2. piemēroto administratīvo sodu un papildsodu;

12.6. informāciju par soda izpildi:

12.6.1. datumu, kad nolēmums nodots izpildei;

12.6.2. institūciju, kurai nolēmums nodots izpildei;

12.6.3. soda izpildes statusu (piemēram, "izpildīts") un statusa noteikšanas un izmaiņu datumu.

13. Sistēmā iekļauj arī citu informāciju, ja tā nepieciešama tiesu lietvedības cikla un tiesvedības procesa pilnīgākai atspoguļošanai, kā arī sistēmas attiecīgas funkcionalitātes nodrošināšanai.

14. Šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā minēto informāciju – fiziskas personas vārdu (vārdus), uzvārdu, Latvijas Republikā piešķirto personas kodu, dzimšanas datumu, dzimumu, valstisko piederību un tās veidu un deklarētās dzīvesvietas adresi – sistēmā iekļauj no Iedzīvotāju reģistra, ja personai ir personas kods.

15. Šo noteikumu 8.2.3. apakšpunktā minēto informāciju – juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi – sistēmā iekļauj no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, ja personai ir Uzņēmumu reģistra piešķirts reģistrācijas numurs.

16. Šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto informāciju par administratīvā pārkāpuma protokolu sistēmā iekļauj no Sodu reģistra.

III. Sistēmas izmantošanas kārtība

17. Tiesneši un tiesu darbinieki sistēmu izmanto amata vai darba pienākumu izpildes laikā šo noteikumu 3. punktā norādītajam mērķim. Minētajām personām tiesības izmantot sistēmu rodas, uzsākot pildīt amata vai darba pienākumus.

18. Lai valsts vai pašvaldības iestāde saņemtu sistēmā iekļauto informāciju normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, tā iesniegumā sistēmas pārzinim pamato, kādu funkciju veikšanai nepieciešama sistēmā iekļautās informācijas izmantošana. Ja valsts vai pašvaldības iestādei piešķir pastāvīgu piekļuvi sistēmā reģistrētajai informācijai, sistēmas pārzinis informāciju sniedz saskaņā ar vienošanos, kurā nosaka piekļuves kārtību informācijai, pušu saistības un informācijas apjomu.

19. Valsts un pašvaldības iestāde, kura pastāvīgi saņem sistēmā reģistrēto informāciju normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, izmanto datu izplatīšanas risinājumu.

20. Lai ieviestu elektronisku informācijas apriti starp tiesām un valsts vai pašvaldību iestādēm vai citiem subjektiem, sistēmas pārzinis nodrošina informācijas apmaiņu tiešsaistes datu pārraides režīmā vai izmantojot citus elektroniskos sakaru līdzekļus. Elektroniskā informācijas aprite notiek saskaņā ar vienošanos un tajā noteikto sadarbības kārtību.

21. Sistēmā iekļauto informāciju nodod valsts glabāšanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanu.

IV. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumus Nr. 582 "Noteikumi par tiesu informatīvās sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību un minimālo iekļaujamās informācijas apjomu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 142. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 618Pieņemts: 20.09.2016.Stājas spēkā: 23.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 22.09.2016. OP numurs: 2016/184.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
284905
23.09.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)