Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Jēkabpilī 2016.gada 11.augustā
Saistošie noteikumi par peldbaseina pakalpojumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodrošinātā peldbaseina pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību.

2. Pakalpojuma sniegšanas mērķis ir veicināt personu ar invalidāti un personu darbnespējīgā vecumā fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu, uzlabot dzīves kvalitāti, sekmēt aktīvu novecošanu, kā arī paildzināt dzīvildzi.

3. Pakalpojumu ir tiesības saņemt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pamata dzīvesvietu deklarējušām pilngadīgām personām ar II un III grupas invaliditāti un personām, kuras saņem vecuma pensiju (turpmāk – persona).

II. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība

4. Lai saņemtu pakalpojumu, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invaliditātes vai pensionāra apliecību, iesniedz Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniegumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruni vai elektroniskā pasta adresi un vēlamo pakalpojuma ilgumu.

5. Iesniegumam papildus pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijas šī pakalpojuma saņemšanai.

6. Iesniedzot Dienestā šo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, persona dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

7. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojuma ilgumu, vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, Dienests pieņem 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienas.

8. Dienests 3 darbdienu laikā pēc šo saistošo noteikumu 7.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu.

9. Dienests līdz katra mēneša beigām sastāda un nosūta uzņēmumam, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Dienests noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), personu, kurām piešķirts pakalpojums, sarakstu nākamajam mēnesim (pielikumā).

10. Beidzoties piešķirtā pakalpojuma periodam, personai var piešķirt pakalpojumu atkārtoti pēc šo saistošo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma un 5.punktā minētā dokumenta iesniegšanas.

11. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu šo saistošo noteikumu 9.punktā minētajā sarakstā norādītajām personām, kuras uzrādījušas personu apliecinošu dokumentu un parakstījušās par pakalpojuma saņemšanu minētajā sarakstā.

12. Pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta četras reizes kalendārajā mēnesī, vienu stundu nedēļā, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas.

13. Pakalpojums netiek nodrošināts vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā).

III. Pakalpojuma finansēšanas kārtība

14. Pakalpojuma maksa vienai personai tiek noteikta publiskā iepirkuma procedūras rezultātā.

15. Atbrīvojumu no maksas par pakalpojumu piešķir:

15.1. 100% apmērā trūcīgām vai maznodrošinātām personām, kuras saņem vecuma pensiju līdz trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa perioda beigām, izņemot šo noteikumu 13.punktā minētajos mēnešos;

15.2. 100% apmērā personām ar II grupas invaliditāti uz laiku līdz sešiem mēnešiem, izņemot šo noteikumu 13.punktā minētajos mēnešos, nepārsniedzot periodu, līdz kuram noteikta invaliditāte;

15.3. 50% apmērā pārējām personām, kuras saņem vecuma pensiju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, izņemot šo noteikumu 13.punktā minētajos mēnešos;

15.4. 50% apmērā personām ar III grupas invaliditāti uz laiku līdz sešiem mēnešiem, izņemot šo noteikumu 13.punktā minētajos mēnešos, nepārsniedzot periodu, līdz kuram noteikta invaliditāte.

16. Ja personai vienlaicīgi var piemērot vairākus šo saistošo noteikumu 15.punktā minētos atbrīvojumu no maksas veidus, piemērojams personai labvēlīgākais atbrīvojuma no maksas veids.

17. Pakalpojuma sniedzējs katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Dienestā rēķinu kopā ar šo saistošo noteikumu 9.punktā minēto sarakstu par sniegto pakalpojumu iepriekšējā mēnesī.

18. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc šo saistošo noteikumu 16.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic samaksu pakalpojuma sniedzējam par sniegto pakalpojumu.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

19. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis

Pielikums

Jēkabpils pilsētas domes
11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.24
PERSONU, KURĀM PIEŠĶIRTS PAKALPOJUMS, SARAKSTS

Personu saraksts, kurām piešķirts ______ % atbrīvojums
no maksas par peldbaseina pakalpojumu 201__.gada _________mēnesī

Nr.Uzvārds, vārdsPers. kodsAdreseDatums/
paraksts
Datums/
paraksts
Datums/
paraksts
Datums/
paraksts
Datums/
paraksts
Izstrādātāja vārds, uzvārds: Paraksts: 
Datums: 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis
Jēkabpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošo noteikumu Nr.24 "Saistošie noteikumi par peldbaseina pakalpojumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsJēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekts "Saistošie noteikumi par peldbaseina pakalpojumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmajā daļā kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir minēta veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana. Arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmā 2015.–2020.gadam, kas apstiprināta ar Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2016. lēmumu Nr.35 (protokols Nr.2, 19.§), iekļautajā veselības veicināšanas aktivitāšu plānā ir paredzēts nodrošināt bezmaksas peldēšanas nodarbības pensionāriem (4.2.apakšpunkta otrā pasākuma 13.punkts).

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts paredz ieviest veselības veicināšanas pakalpojumu – peldbaseina pakalpojums pilngadīgām personām ar II un III invaliditātes grupu un personām, kuras saņem vecuma pensiju, ja šo personu pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuras saņem vecuma pensiju un pilngadīgām personām ar II invaliditātes grupu pakalpojums tiks nodrošināts bez maksas, savukārt pārējām personām, kuras saņem vecuma pensiju un pilngadīgām personām ar III invaliditātes grupu, paredzot līdzfinansējumu 50 % apmērā no peldbaseina pakalpojuma sniedzēja noteiktās maksas.

Pakalpojums tiks nodrošināts četras reizes kalendārajā mēnesī, vienu stundu nedēļā, izņemot vasaras mēnešus (jūnijs, jūlijs, augusts).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPeldbaseina pakalpojuma nodrošināšanai 2016.gadā papildus nepieciešami EUR 4160, 2017.gadā būs nepieciešami EUR 9360.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

Normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par peldbaseina pakalpojumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 11.08.2016.Stājas spēkā: 13.09.2016.Zaudē spēku: 18.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 12.09.2016. OP numurs: 2016/176.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
284671
13.09.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)