Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 139

Rīgā 2016. gada 17. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 27 4. p.)
Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem

(Noteikumu nosaukums FKTK 28.08.2018. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā:

1.1. persona iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) ziņojumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma 147.6 panta pirmajā daļā, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 86.1 panta pirmajā daļā, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 86.1 panta pirmajā daļā, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 69. panta pirmajā daļā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 83. panta otrajā daļā un Kredītiestāžu likuma 106.2 panta pirmajā daļā minētajiem iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem (turpmāk tekstā visi kopā arī – pārkāpumi vai katrs atsevišķi arī – pārkāpums);

1.2. Komisija izskata saņemtos ziņojumus par pārkāpumiem.

(FKTK 06.06.2017. noteikumu Nr. 96 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143; FKTK 07.12.2018. noteikumiem Nr. 189; FKTK 23.05.2019. noteikumiem Nr. 103; FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

2. Komisija ieceļ atbildīgās personas par ziņojumu par pārkāpumiem izskatīšanu. Komisija nodrošina atbildīgo personu apmācību ziņojumu par pārkāpumiem izskatīšanai. Atbildīgās personas:

2.1. nepieciešamības gadījumā sniedz personām informāciju par ziņošanas par pārkāpumiem kārtību;

2.2. saņem un izskata ziņojumus par pārkāpumiem;

2.3. noteikumos minētajos gadījumos sazinās ar personu, kura Komisijai iesniegusi ziņojumu par pārkāpumu (turpmāk tekstā – ziņotājpersona).

(Grozīts ar FKTK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 96)

3. Noteikumus Komisija publicē savā tīmekļa vietnē.

4. Komisija reizi divos gados pārskata noteikumos noteikto kārtību. Pārskatot noteikumos noteikto kārtību, Komisija ņem vērā tās un citu kompetento iestāžu pieredzi ziņojumu par pārkāpumiem izskatīšanā.

(Grozīts ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143)

II. Ziņojuma par pārkāpumu iesniegšana

5. Ziņotājpersona ziņojumu par pārkāpumu Komisijai var iesniegt par šo noteikumu 1.1. punktā minētajiem finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, izmantojot šo noteikumu pielikumā pievienoto veidlapu (turpmāk tekstā – veidlapa):

5.1. elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: trauksme@fktk.lv;

5.2. mutvārdos:

5.2.1. sazinoties pa telefonu (+371) 6777 4955;

5.2.2. sniedzot informāciju klātienē;

5.3. rakstveidā, nosūtot uz adresi Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Ja ziņotājpersona ziņojumu par pārkāpumu iesniedz rakstveidā, tā uz aploksnes norāda "Ziņojums par pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā".

(FKTK 28.08.2018. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

6. Ja ziņotājpersona ziņojumu par pārkāpumu sniedz, sazinoties pa telefonu, un Komisija ieraksta telefonsarunu, Komisija:

6.1. sarunas sākumā norāda, ka saruna tiek ierakstīta;

6.2. uzglabā sarunas ierakstu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju.

7. Ja Komisija telefonsarunu par ziņojumu par pārkāpumu neieraksta, Komisija telefonsarunas laikā sniegto informāciju noformē rakstveidā, izmantojot veidlapu. Ja ziņotājpersona ir atklājusi savu identitāti, Komisija piedāvā ziņotājpersonai saskaņot un parakstīt ziņojumu par pārkāpumu.

(Grozīts ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143; FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

8. Ja ziņotājpersona informāciju par pārkāpumu sniedz klātienē, Komisija:

8.1. veic sarunas ierakstu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju;

8.2. ja saruna netiek ierakstīta, to noformē rakstveidā, izmantojot veidlapu. Ja ziņotājpersona ir atklājusi savu identitāti, Komisija piedāvā ziņotājpersonai saskaņot un parakstīt ziņojumu par pārkāpumu.

(Grozīts ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143; FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

9. Noteikumu 6.1., 7. un 8. punktā minētās darbības veic Komisijas atbildīgās personas.

10. Komisija nodrošina, ka ziņojumu par pārkāpumu, kurš tiek saņemts citādi, nevis izmantojot noteikumu 5. punktā minētos saziņas kanālus vai veidlapu, nekavējoties bez izmaiņām nodod atbildīgajām personām par ziņojumu par pārkāpumu izskatīšanu, izmantojot kādu no noteikumu 5. punktā minētajiem saziņas kanāliem.

(Grozīts ar FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

11. Ja Komisija ziņojumu par pārkāpumu ir saņēmusi rakstveidā vai elektroniski, tā nekavējoties nosūta apstiprinājumu par ziņojuma saņemšanu uz ziņotājpersonas norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi, izņemot gadījumus, kad:

11.1. ziņotājpersona ir norādījusi, ka tā nevēlas saņemt apstiprinājumu;

11.2. Komisija uzskata, ka apstiprinājuma nosūtīšana varētu radīt ziņotājpersonai negatīvas sekas.

12. Ziņotājpersona ziņojumā par pārkāpumu norāda:

12.1. pārkāpuma veidu, piemēram, pārkāpumi regulētā tirgus organizētāja darbībā, ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanā, datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanā, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, iekšējās informācijas izmantošanā, uzskaites un turēšanas noteikumu ievērošanā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un kredītiestāžu darbībā, nepatiesu ziņu sniegšana vai publiska izplatīšana u.c.;

12.1.1 informācijas par pārkāpumu iegūšanas veidu;

12.1.2 informāciju, vai par pārkāpumu iepriekš ir ziņots Komisijai (vai citai institūcijai) un kāds bija rezultāts;

12.1.3 informāciju, kāda normatīvā akta prasības ir pārkāptas, ja ziņotājpersona to var norādīt;

12.1.4 informāciju, kādas personas vai personu grupas intereses ziņotājpersonas ieskatā ir aizskāris pārkāpums, par kuru tiek ziņots, ja ziņotājpersona to var norādīt;

12.2. pārkāpumu identificējošu informāciju (aprakstu), piemēram, darījuma aprakstu u.c.;

12.3. informāciju par personu, par kuru ir aizdomas, ka tā ir izdarījusi pārkāpumu (piemēram, personu identificējoša informācija, ja tāda ziņotājpersonai ir zināma);

12.4. ziņas par apstākļiem, kas ir pamatā aizdomām, ka persona, par kuru ir iesniegts ziņojums, ir izdarījusi pārkāpumu;

12.5. citu informāciju, kas var būt nozīmīga, izvērtējot pārkāpumu;

12.6. norādi, vai ziņotājpersona vēlas saņemt informāciju par Komisijas rīcību pēc ziņojuma par pārkāpumu izskatīšanas (tikai gadījumā, ja ziņotājpersona sevi ir identificējusi);

12.7. atzīmi par ziņojuma virzību, ja ziņotājpersonas ziņojums netiek atzīts par ziņojumu, uz kura pamata jāsāk Komisijas pārbaude.

(Grozīts ar FKTK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 96; FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143; FKTK 07.12.2018. noteikumiem Nr. 189; FKTK 23.05.2019. noteikumiem Nr. 103; FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

13. Ziņotājpersona, iesniedzot ziņojumu par pārkāpumu, var sevi identificēt vai iesniegt ziņojumu anonīmi. Identificējot sevi, fiziskā persona norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu vai citu personas identifikatoru un kontaktinformāciju. Ja ziņojums par pārkāpumu ir iesniegts juridiskās personas vārdā, to identificējot, norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju. Ja ziņotājpersona ziņojumu sākotnēji iesniegusi anonīmi, tā vēlāk var atklāt savu identitāti un sniegt ziņas par sevi.

13.1 Ziņotājpersona, sniedzot ziņojumu par pārkāpumu, aizpilda veidlapas 3., 5. (izņemot 5.2. un 5.3. punktu), 7. un 10. punktu, kas ir obligāti aizpildāmie veidlapas punkti. Ja ziņotājpersona atklāj savu identitāti, aizpilda veidlapas 6. punktu, kur paredzēta vieta ziņotājpersonas parakstam, izņemot gadījumus, kad ziņojums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

(FKTK 21.01.2020. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

13.2 Komisijas atbildīgais darbinieks, pieņemot ziņotājpersonas ziņojumu klātienē vai pa telefonu, aizpilda veidlapas 8. un 9. punktu, kas ir obligāti aizpildāmie veidlapas punkti.

(FKTK 21.01.2020. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

III. Ziņojuma par pārkāpumu izskatīšana

14. Ziņojums par pārkāpumu ir uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju. Informāciju par ziņojumiem par pārkāpumiem Komisija glabā atbilstoši aizsargātā un ierobežotas pieejamības informācijas sistēmā. Informācija par ziņotājpersonu un fizisko personu, par kuru iesniegts ziņojums, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un Komisija to var izpaust, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežotas pieejamības informācijas atklāšanas noteikumus.

15. Komisija, apstrādājot personas datus par ziņotājpersonu, ja tā sevi identificējusi, un par fizisko personu, par kuru iesniegts ziņojums, ievēro Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

(Grozīts ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143; FKTK 07.12.2018. noteikumiem Nr. 189)

16. Komisija ziņojumu par pārkāpumu izskata, ņemot vērā tā steidzamību, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas. Ja ziņotājpersona sevi ir identificējusi un norādījusi, ka tā vēlas saņemt informāciju par Komisijas rīcību, Komisija pēc ziņojuma izskatīšanas informāciju nosūta uz ziņotājpersonas norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi, vai par Komisijas rīcību informē pa telefonu, ja ziņotājpersona, iesniedzot ziņojumu, izteikusi šādu lūgumu.

(Grozīts ar FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

17. Komisija ziņotājpersonai atbildi nesniedz, ja ziņotājpersona:

17.1. nav sevi identificējusi;

17.2. nav norādījusi, ka tā vēlas saņemt atbildi par Komisijas rīcību.

18. Ja ziņotājpersona ir sevi identificējusi un norādījusi kontaktinformāciju, Komisija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt ziņotājpersonai precizēt iesniegto informāciju vai sniegt papildu informāciju, kas ziņotājpersonai ir pieejama, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz ziņotājpersonas norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi, vai pieprasot iesniegt nepieciešamo informāciju pa telefonu, ja ziņotājpersona šo saziņas veidu ir norādījusi kā vienīgo.

(Grozīts ar FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

19. Komisija var atstāt ziņojumu par pārkāpumu bez izskatīšanas, ja:

19.1. ziņojuma par pārkāpumu teksts nav objektīvi salasāms vai saprotams;

19.2. ziņojums par pārkāpumu nesatur tādu informāciju, lai Komisijai būtu pamats sākt pārbaudi par pārkāpumu.

(Grozīts ar FKTK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 96; FKTK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 10)

20. Ja Komisija ir atstājusi ziņojumu par pārkāpumu bez izskatīšanas, tā informē par to ziņotājpersonu, ievērojot noteikumu 16. punkta prasības.

21. Saņemot ziņojumu par pārkāpumu, Komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic visas nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu ziņojumā norādīto informāciju.

22. Pēc noteikumu 21. punktā minētās pārbaudes veikšanas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības:

22.1. sākt administratīvo procesu;

22.2. iesniegt materiālus tiesībaizsardzības iestādēs;

22.3. veikt citas normatīvajos aktos paredzētās darbības, lai nodrošinātu pārkāpumu novēršanu.

(Grozīts ar FKTK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 96)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Īstenošanas direktīvas (ES) 2015/2392 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz ziņošanu kompetentajām iestādēm par faktiskajiem vai iespējamajiem minētās regulas pārkāpumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P.Putniņš
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
17.08.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 139

(Pielikums FKTK 21.01.2020. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

Ziņojums par pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā
Ziņotājpersona
Fiziskās personas vārds, uzvārds 
Juridiskās personas nosaukums 

Vēlos palikt anonīms (šādā gadījumā nav nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu)

2. Adrese, e-pasts, telefona numurs vai cita kontaktinformācija (ja ziņotājpersona vēlas to norādīt)
 
 

3. Informācijas par pārkāpumu iegūšanas veids*

Saistībā ar darba pienākumu veikšanu:

Vai par pārkāpumu ir ziņots iekšēji darbavietā?

Rezultāts 
  
  
Neatrodoties darba tiesiskajās attiecībās, bet pamatojoties uz profesionālajām zināšanām, ir/bija iespēja saprast notiekošo no iekšienes un par to apkopot informāciju Cits

 

  
  
  
  
  

4. Vai par pārkāpumu iepriekš ir ziņots Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (vai citai institūcijai) un kāds bija rezultāts?

Institūcija, kurai iepriekš ziņots 
Rezultāts 
  
(lūdzam norādīt informāciju par rezultātu gan tad, ja ziņojums tika izskatīts pēc būtības, gan tad, ja vispār netika saņemta atbilde vai ziņojums, piemēram, pēc būtības netika izskatīts)

5. Informācija par pārkāpumu*

5.1. Pārkāpuma veids, piemēram, pārkāpumi regulētā tirgus organizētāja darbībā, ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanā, datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanā, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, iekšējās informācijas izmantošanā, uzskaites un turēšanas noteikumu ievērošanā, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un kredītiestāžu darbībā, nepatiesu ziņu sniegšana vai publiska izplatīšana u.c.

 
 
 

5.2. Kāda normatīvā akta prasības, Jūsuprāt, ir pārkāptas (ja ziņotājpersona šādu informāciju var norādīt)

 
 

5.3. Kādas personas vai personu grupas intereses, Jūsuprāt, ir aizskāris pārkāpums, par kuru Jūs ziņojat (ja ziņotājpersona šādu informāciju var norādīt)

 
 
 
 

5.4. Pārkāpumu identificējoša informācija (apraksts), piemēram, darījuma apraksts u.c.

 
 
 
 
 
 
 

5.5. Informācija par personu, par kuru ir aizdomas, ka tā ir izdarījusi pārkāpumu (piemēram, personu identificējoša informācija, ja tāda ziņotājpersonai ir zināma)

 
 
 
 
 
 
 

5.6. Ziņas par apstākļiem, kas ir pamatā aizdomām, ka persona, par kuru ir iesniegts ziņojums, ir izdarījusi pārkāpumu

 
 
 
 
 
 
 

5.7. Cita informācija, kas var būt nozīmīga, izvērtējot pārkāpumu, piemēram, kurām personām vēl varētu būt zināma kāda informācija par pārkāpumu u.c.

 
 
 
 
 
 
 

5.8. Norāde, vai ziņotājpersona vēlas saņemt informāciju par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīcību pēc ziņojuma par pārkāpumu izskatīšanas (tikai gadījumā, ja ziņotājpersona sevi ir identificējusi)

 
 
6. Ziņotājpersonas paraksts* 
7. Datums 
8. Ja ziņojums pieņemts pa tālruni vai klātienē, norāde par atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un paraksts**
 
9. Norāde par ziņojuma iesniegšanas veidu (pa tālruni, klātienē)**
 

10. Ja mans ziņojums netiek atzīts par ziņojumu, uz kura pamata jāsāk pārbaude***:

10.1. Piekrītu, ka manu ziņojumu tālāk skata kā personas iesniegumu vispārējā kārtībā
10.2. Nepiekrītu, ka manu ziņojumu tālāk skata kā personas iesniegumu vispārējā kārtībā

* Obligāti aizpildāmā informācija, izņemot veidlapas 5.2. un 5.3. punktu. Ja ziņotājpersona vēlas atklāt savu identitāti, tad obligāti ir jāaizpilda arī veidlapas 6. punkts "Ziņotājpersonas paraksts", izņemot gadījumus, kad ziņojums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

** Obligāti aizpildāmā informācija, ja ziņojums iesniegts pa tālruni vai klātienē. Šo informāciju aizpilda Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atbildīgais darbinieks.

*** Obligāti aizpildāmais lauks. Ja ziņotājpersona norāda, ka tā vēlas, lai tās ziņojums tiek izskatīts vispārējā iesniegumu izskatīšanas kārtībā, tā, sniedzot šo apliecinājumu, vienlaikus apliecina, ka saprot, ka tās iesniegums vairs netiek izskatīts atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.08.2016. normatīvo noteikumu Nr. 139 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem" prasībām.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 139Pieņemts: 17.08.2016.Stājas spēkā: 24.08.2016.Zaudē spēku: 12.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 23.08.2016. OP numurs: 2016/162.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
284283
{"selected":{"value":"28.01.2020","content":"<font class='s-1'>28.01.2020.-11.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.01.2020","iso_value":"2020\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2020.-11.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2019","iso_value":"2019\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2019.-27.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2018","iso_value":"2018\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2018.-03.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2018","iso_value":"2018\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2018.-14.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2017","iso_value":"2017\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2017.-03.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2016","iso_value":"2016\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2016.-09.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"