Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 139

Rīgā 2016. gada 17. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 27 4. p.)
Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem

(Noteikumu nosaukums FKTK 28.08.2018. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā:

1.1. persona iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) ziņojumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma VI nodaļā, 100.3 panta pirmajā daļā un 137.3 panta pirmajā daļā, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 86.1 panta pirmajā daļā, Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 86.1 panta pirmajā daļā un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 69. panta pirmajā daļā minētajiem iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem (turpmāk tekstā visi kopā arī – pārkāpumi vai katrs atsevišķi arī – pārkāpums);

1.2. Komisija izskata saņemtos ziņojumus par pārkāpumiem.

(FKTK 06.06.2017. noteikumu Nr. 96 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143; FKTK 07.12.2018. noteikumiem Nr. 189; FKTK 23.05.2019. noteikumiem Nr. 103)

2. Komisija ieceļ atbildīgās personas par ziņojumu par pārkāpumiem izskatīšanu. Komisija nodrošina atbildīgo personu apmācību ziņojumu par pārkāpumiem izskatīšanai. Atbildīgās personas:

2.1. nepieciešamības gadījumā sniedz personām informāciju par ziņošanas par pārkāpumiem kārtību;

2.2. saņem un izskata ziņojumus par pārkāpumiem;

2.3. noteikumos minētajos gadījumos sazinās ar personu, kura Komisijai iesniegusi ziņojumu par pārkāpumu (turpmāk tekstā – ziņotājpersona).

(Grozīts ar FKTK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 96)

3. Noteikumus Komisija publicē savā tīmekļa vietnē.

4. Komisija reizi divos gados pārskata noteikumos noteikto kārtību. Pārskatot noteikumos noteikto kārtību, Komisija ņem vērā tās un citu kompetento iestāžu pieredzi ziņojumu par pārkāpumiem izskatīšanā.

(Grozīts ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143)

II. Ziņojuma par pārkāpumu iesniegšana

5. Ziņotājpersona ziņojumu par pārkāpumu Komisijai var iesniegt par šo noteikumu 1.1. punktā minētajiem finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem:

5.1. elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: parkapumu.zinosana@fktk.lv;

5.2. mutvārdos:

5.2.1. sazinoties pa telefonu (+371) 6777 4955;

5.2.2. sniedzot informāciju klātienē;

5.3. rakstveidā, nosūtot uz adresi Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Ja ziņotājpersona ziņojumu par pārkāpumu iesniedz rakstveidā, tā uz aploksnes norāda "Ziņojums par pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā".

(FKTK 28.08.2018. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

6. Ja ziņotājpersona ziņojumu par pārkāpumu sniedz, sazinoties pa telefonu, un Komisija ieraksta telefonsarunu, Komisija:

6.1. sarunas sākumā norāda, ka saruna tiek ierakstīta;

6.2. uzglabā sarunas ierakstu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju.

7. Ja Komisija telefonsarunu par ziņojumu par pārkāpumu neieraksta, Komisija telefonsarunas laikā sniegto informāciju noformē rakstveidā. Ja ziņotājpersona ir atklājusi savu identitāti, Komisija piedāvā ziņotājpersonai saskaņot un parakstīt ziņojumu par pārkāpumu.

(Grozīts ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143)

8. Ja ziņotājpersona informāciju par pārkāpumu sniedz klātienē, Komisija:

8.1. veic sarunas ierakstu, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju;

8.2. ja saruna netiek ierakstīta, to noformē rakstveidā. Ja ziņotājpersona ir atklājusi savu identitāti, Komisija piedāvā ziņotājpersonai saskaņot un parakstīt ziņojumu par pārkāpumu.

(Grozīts ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143)

9. Noteikumu 6.1., 7. un 8. punktā minētās darbības veic Komisijas atbildīgās personas.

10. Komisija nodrošina, ka ziņojumu par pārkāpumu, kurš tiek saņemts citādi, nevis izmantojot noteikumu 5. punktā minētos saziņas kanālus, nekavējoties bez izmaiņām nodod atbildīgajām personām par ziņojumu par pārkāpumu izskatīšanu, izmantojot kādu no noteikumu 5. punktā minētajiem saziņas kanāliem.

11. Ja Komisija ziņojumu par pārkāpumu ir saņēmusi rakstveidā vai elektroniski, tā nekavējoties nosūta apstiprinājumu par ziņojuma saņemšanu uz ziņotājpersonas norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi, izņemot gadījumus, kad:

11.1. ziņotājpersona ir norādījusi, ka tā nevēlas saņemt apstiprinājumu;

11.2. Komisija uzskata, ka apstiprinājuma nosūtīšana varētu radīt ziņotājpersonai negatīvas sekas.

12. Ziņotājpersona ziņojumā par pārkāpumu norāda:

12.1. pārkāpuma veidu, piemēram, pārkāpumi regulētā tirgus organizētāja darbībā, ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanā, datu ziņošanas pakalpojumu sniegšanā, ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, iekšējās informācijas izmantošanā, uzskaites un turēšanas noteikumu pārkāpšana, nepatiesu ziņu sniegšana vai publiska izplatīšana alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbībā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas jomā u.c.;

12.2. pārkāpumu identificējošu informāciju (aprakstu), piemēram, darījuma aprakstu u.c.;

12.3. informāciju par personu, par kuru ir aizdomas, ka tā ir izdarījusi pārkāpumu (piemēram, personu identificējoša informācija, ja tāda ziņotājpersonai ir zināma);

12.4. ziņas par apstākļiem, kas ir pamatā aizdomām, ka persona, par kuru ir iesniegts ziņojums, ir izdarījusi pārkāpumu;

12.5. citu informāciju, kas var būt nozīmīga, izvērtējot pārkāpumu;

12.6. norādi, vai ziņotājpersona vēlas saņemt informāciju par Komisijas rīcību pēc ziņojuma par pārkāpumu izskatīšanas (tikai gadījumā, ja ziņotājpersona sevi ir identificējusi).

(Grozīts ar FKTK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 96; FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143; FKTK 07.12.2018. noteikumiem Nr. 189; FKTK 23.05.2019. noteikumiem Nr. 103)

13. Ziņotājpersona, iesniedzot ziņojumu par pārkāpumu, var sevi identificēt vai iesniegt ziņojumu anonīmi. Identificējot sevi, fiziskā persona norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu vai citu personas identifikatoru un kontaktinformāciju. Ja ziņojums par pārkāpumu ir iesniegts juridiskās personas vārdā, to identificējot, norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju. Ja ziņotājpersona ziņojumu sākotnēji iesniegusi anonīmi, tā vēlāk var atklāt savu identitāti un sniegt ziņas par sevi.

III. Ziņojuma par pārkāpumu izskatīšana

14. Ziņojums par pārkāpumu ir uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju. Informāciju par ziņojumiem par pārkāpumiem Komisija glabā atbilstoši aizsargātā un ierobežotas pieejamības informācijas sistēmā. Informācija par ziņotājpersonu un fizisko personu, par kuru iesniegts ziņojums, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un Komisija to var izpaust, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežotas pieejamības informācijas atklāšanas noteikumus.

15. Komisija, apstrādājot personas datus par ziņotājpersonu, ja tā sevi identificējusi, un par fizisko personu, par kuru iesniegts ziņojums, ievēro Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

(Grozīts ar FKTK 28.08.2018. noteikumiem Nr. 143; FKTK 07.12.2018. noteikumiem Nr. 189)

16. Komisija ziņojumu par pārkāpumu izskata, ņemot vērā tā steidzamību, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas. Ja ziņotājpersona sevi ir identificējusi un norādījusi, ka tā vēlas saņemt informāciju par Komisijas rīcību, Komisija pēc ziņojuma izskatīšanas informāciju nosūta uz ziņotājpersonas norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi.

17. Komisija ziņotājpersonai atbildi nesniedz, ja ziņotājpersona:

17.1. nav sevi identificējusi;

17.2. nav norādījusi, ka tā vēlas saņemt atbildi par Komisijas rīcību.

18. Ja ziņotājpersona ir sevi identificējusi un norādījusi kontaktinformāciju, Komisija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt ziņotājpersonai precizēt iesniegto informāciju vai sniegt papildu informāciju, kas ziņotājpersonai ir pieejama, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz ziņotājpersonas norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi.

19. Komisija var atstāt ziņojumu par pārkāpumu bez izskatīšanas, ja:

19.1. ziņojuma par pārkāpumu teksts nav objektīvi salasāms vai saprotams;

19.2. ziņojums par pārkāpumu nesatur tādu informāciju, lai Komisijai būtu pamats sākt pārbaudi par iespējamu pārkāpumu.

(Grozīts ar FKTK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 96)

20. Ja Komisija ir atstājusi ziņojumu par pārkāpumu bez izskatīšanas, tā informē par to ziņotājpersonu, ievērojot noteikumu 16. punkta prasības.

21. Saņemot ziņojumu par pārkāpumu, Komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic visas nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu ziņojumā norādīto informāciju.

22. Pēc noteikumu 21. punktā minētās pārbaudes veikšanas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības:

22.1. sākt administratīvo procesu;

22.2. iesniegt materiālus tiesībaizsardzības iestādēs;

22.3. veikt citas normatīvajos aktos paredzētās darbības, lai nodrošinātu pārkāpumu novēršanu.

(Grozīts ar FKTK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 96)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Īstenošanas direktīvas (ES) 2015/2392 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz ziņošanu kompetentajām iestādēm par faktiskajiem vai iespējamajiem minētās regulas pārkāpumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P.Putniņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 139Pieņemts: 17.08.2016.Stājas spēkā: 24.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 23.08.2016. OP numurs: 2016/162.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
284283
{"selected":{"value":"04.06.2019","content":"<font class='s-1'>04.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.06.2019","iso_value":"2019\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2018","iso_value":"2018\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2018.-03.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2018","iso_value":"2018\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2018.-14.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2017","iso_value":"2017\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2017.-03.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2016","iso_value":"2016\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2016.-09.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.06.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva