Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 518

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 44. §)
Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" 3.1.2.1. pasākumu "Riska kapitāls" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.3. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir sekmēt komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji) izveidi, attīstību un konkurētspēju, sniedzot sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

3. Pieejamais finansējums pasākuma īstenošanai ir 57 000 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 29 200 000 euro un atmaksātais publiskais finansējums 27 800 000 euro, kuru veido darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma:

3.1. 2.2.1.1. aktivitātē "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 11 588 000 euro apmērā;

3.2. 2.2.1.3. aktivitātē "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 8 657 000 euro apmērā;

3.3. 2.2.1.4.2. apakšaktivitātē "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 4 555 000 euro apmērā;

3.4. akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum) pašu kapitālā pieejamais nacionālais publiskais finansējums 3 000 000 euro apmērā, kas veidojies no valsts budžeta (piešķirts 2.2.1.3. aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros) brīvo līdzekļu izvietošanas, un šā finansējuma atmaksātais finansējums.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

3.1 Sabiedrības Altum pasākuma vadības izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai" 22. punktam, ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.   1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 13. panta 1. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī visā pasākuma īstenošanas laikā ir pieejams šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums, ko var izmantot pasākuma operacionālo risku, citu risku un sabiedrības Altum kapitāla atdeves segšanai, nepārsniedzot 10 % gadā no sabiedrības Altum kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu, operacionālo risku un citu risku segšanai.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

4. Atbalstu sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veidā saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir pasākuma gala labuma guvēji, sniedz finanšu starpnieki, kurus sabiedrība Altum izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 246)

5. Šo noteikumu izpratnē privātie ieguldītāji atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 72. punktā minētajai neatkarīgo privāto ieguldītāju definīcijai.

6. Šo noteikumu izpratnē privātie sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu dalībnieki ir attiecīgā fonda dalībnieki (tai skaitā finanšu starpnieki), izņemot sabiedrību Altum.

II. Prasības finanšu starpniekiem

7. Finanšu starpnieki tiek izvēlēti saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 480/2014 7. pantu.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 246)

8. Finanšu starpnieki uz šo noteikumu 11. punktā minēto komandītsabiedrību līgumu slēgšanas brīdi ir komercsabiedrības.

9. Sabiedrība Altum noraida finanšu starpnieka piedāvājumu, ja atlases brīdī uz to ir attiecināms vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

9.1. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju tam ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

9.2. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

9.3. ja tas ir kapitālsabiedrība, tad uzkrāto zaudējumu dēļ tas ir zaudējis vairāk nekā pusi no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no tā parakstītā kapitāla. Minētais nosacījums nav piemērojams, ja finanšu starpnieks ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants šo noteikumu izpratnē un pastāv mazāk nekā trīs gadus;

9.4. ja vismaz kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par tā parādsaistībām, proti, uzkrāto zaudējumu dēļ tas ir zaudējis vairāk nekā pusi no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

9.5. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0. Minētais nosacījums ir piemērojams, ja finanšu starpnieks ir lielā komercsabiedrība šo noteikumu izpratnē;

9.6. tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu, nav atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.

10. Finanšu starpnieki dibina sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondus kā jaunas komandītsabiedrības atbilstoši normatīvajiem aktiem komercdarbības jomā.

11. Sabiedrība Altum un finanšu starpnieki slēdz komandītsabiedrības līgumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1303/2013), 4. pielikuma 1. punktā ietvertajiem finansēšanas nolīgumu nosacījumiem.

12. Pasākumam pieejamo finansējumu sabiedrība Altum iegulda komandītsabiedrību pašu kapitālā un izmanto:

12.1. lai finansētu sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu saimnieciskās darbības veicējos;

12.2. lai finansētu finanšu starpnieku vadības maksu, kuras apmērs tiek noteikts publiskā iepirkumu procedūrā.

13. Finanšu starpnieka vadības maksai piemēro 2 % samazinājumu, ja 2023. gada 31. decembrī ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

13.1. finanšu starpnieka pārvaldītā katra sēklas kapitāla, sākuma kapitāla vai izaugsmes kapitāla fonda finansējuma apguve ir mazāka par 80 %;

13.2. kopējie zaudējumi no sēklas kapitāla, sākuma kapitāla vai izaugsmes kapitāla fonda ieguldījumiem saimnieciskās darbības veicējos (tai skaitā vērtības samazinājums) pārsniedz 30 %;

13.3. atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits finanšu starpnieka pārvaldītā sēklas kapitāla fondā ir mazāks par 10, sākuma kapitāla fondā – mazāks par 8 un izaugsmes kapitāla fondā – mazāks par 8.

14. Finanšu starpnieki pārvalda sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondus, pamatojoties uz komerciāliem principiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 15. punktā minētajiem nosacījumiem un ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 14. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās prasības.

15. Katra sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fonda ietvaros visus ieņēmumus, kas gūti no sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu portfeļa realizēšanas, secīgi sadala šādā secībā:

15.1. proporcionāli starp sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fonda dalībniekiem, tai skaitā sabiedrību Altum, līdz tie saņem atpakaļ savus ieguldījumus attiecīgajā fondā, kas izmantoti sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veikšanai un vadības maksas samaksai;

15.2. proporcionāli starp sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fonda dalībniekiem, tai skaitā sabiedrību Altum, līdz tie saņem 6 % gadā no saviem ieguldījumiem attiecīgajā fondā, kas izmantoti sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veikšanai un vadības maksas samaksai;

15.3. atlikušos ieņēmumus starp privātajiem sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondu dalībniekiem, vismaz 20 % paredzot finanšu starpniekam.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 18)

16. Katrā sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondā zaudējumus no ieguldījumiem saimnieciskās darbības veicējos sedz sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fonda dalībnieki, tai skaitā sabiedrība Altum, proporcionāli to ieguldījumam attiecīgajā fondā sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījuma veikšanai.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 18)

III. Atbalsta saimnieciskās darbības veicējiem piešķiršanas nosacījumi

17. Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumus (tai skaitā turpmākos ieguldījumus) saimnieciskās darbības veicējos veic saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 6. punktā minētajiem nosacījumiem.

18. Atbalstu sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veidā saimnieciskās darbības veicējiem sniedz kā riska finansējuma atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. pantā noteiktajām prasībām.

19. Finanšu starpnieki lēmumu par saimnieciskās darbības veicēju sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja investīciju projekta dzīvotspējas izvērtējumu un ieguldījuma izejas stratēģiju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 14. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajām prasībām.

19.1 Par atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

20. Atbalstu sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veidā var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kuri brīdī, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, atbilst šādām prasībām:

20.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā minētajai sīkā (mikro), mazā un vidējā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai;

20.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 5. punktā noteiktajām prasībām.

21. Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumi tiek veikti investīciju projektos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1303/2013 37. panta 5. un 10. punktā minētajiem nosacījumiem.

22. Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondi nesniedz atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem, kuri uz brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, atbilst šādiem nosacījumiem:

22.1. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju tiem ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;

22.2. tiem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai to saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicēji atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

22.3. uz tiem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

22.4. saimnieciskās darbības veicēji saņemtā glābšanas atbalsta ietvaros nav atmaksājuši aizdevumu vai nav atsaukuši garantiju, vai saņemtā pārstrukturēšanas atbalsta ietvaros uz tiem joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

22.5. tie atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, izņemot gadījumu, ja saimnieciskās darbības veicējs 2019. gada 31. decembrī vēl nebija nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, taču kļuva par grūtībās nonākušu laikposmā, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā, un turpina būt finanšu grūtībās, ja atbalsts tiek finansēts no atmaksātā publiskā finansējuma;

22.6. tie atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, ja atbalsts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 564; MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 154)

22.1 (Svītrots ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 154)

23. Atbalstu sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veidā atbilstoši šiem noteikumiem sniedz saimnieciskās darbības veicējiem, kuru saimnieciskās darbības vieta ir Eiropas Savienībā, un vismaz 75 % no kopējā katra sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fonda ieguldījumu apjoma tiek sniegti saimnieciskās darbības veicējiem, kuru saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

24. Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veic kā pašu kapitāla ieguldījumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 74. punktu vai kvazikapitāla ieguldījumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 66. punktu un 21. panta 16. punktu.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 18)

25. Kopējais privāto ieguldītāju līdzfinansējuma apmērs sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījuma līmenī saimnieciskās darbības veicējā saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 10. punkta nosacījumiem ir:

25.1. vismaz 10 %, ja finanšu starpnieks sēklas kapitālu, sākuma kapitālu vai izaugsmes kapitālu iegulda saimnieciskās darbības veicējā, kas uz brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par ieguldījumu, nav veicis pirmo komerciālās pārdošanas darījumu jebkurā tirgū;

25.2. vismaz 40 %, ja finanšu starpnieks sēklas kapitālu, sākuma kapitālu vai izaugsmes kapitālu iegulda saimnieciskās darbības veicējā, kas ir darbojies kādā tirgū ne ilgāk kā septiņus gadus kopš tā pirmā komerciālās pārdošanas darījuma saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 75. punktā minēto definīciju;

25.3. vismaz 60 %, ja finanšu starpnieks sēklas kapitālu, sākuma kapitālu vai izaugsmes kapitālu iegulda saimnieciskās darbības veicējā, kas ir darbojies kādā tirgū ilgāk nekā septiņus gadus kopš tā pirmā komerciālās pārdošanas darījuma saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 75. punktā minēto definīciju, vienlaikus pastāvot nosacījumam, ka sēklas kapitāla, sākuma kapitāla vai izaugsmes kapitāla ieguldījums ir nepieciešams, lai saimnieciskās darbības veicējs ieietu jaunā produktu vai ģeogrāfiskā tirgū, un tas pārsniedz 50 % no pēdējo piecu gadu vidējā saimnieciskās darbības veicēja apgrozījuma gadā.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 18; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 564)

26. Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondi veic sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumus saimnieciskās darbības veicējos, nekļūstot par to saistīto saimnieciskās darbības veicēju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktu.

27. Finanšu starpnieki saimnieciskās darbības veicējiem sniedz atbalstu  saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši termiņam, kas noteikts  starp sabiedrību Altum un finanšu starpnieku noslēgtajā sākotnējā līgumā, – 10 gadi no sākotnējā līguma pirmā noslēguma pabeigšanas brīža ar iespēju to pagarināt līdz diviem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2031. gada 29. augustam.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

27.1 Lēmumiem par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumiem, kas pieņemti pēc 2023. gada 31. decembra, izmantojams šo noteikumu ​3.1. , ​3.2. , ​3.3. un ​3.4. apakšpunktā minētais finansējums. 

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

IV. Neatbalstāmās nozares un darbības

28. Atbalstu atbilstoši šiem noteikumiem nesniedz šādām saimnieciskās darbības veicēju darbībām un nozarēm:

28.1. kas ir noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā;

28.2. kas ir noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "c" un "d" apakšpunktā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;

28.3. kas ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1301/2013), 3. panta 3. punkta "a", "b", "c" un "e" apakšpunktā;

28.4. alkoholisko dzērienu tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupā 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" iekļautā alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība un grupā 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos" iekļautā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība);

28.5. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

28.6. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupā 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos" iekļautā ieroču un munīcijas mazumtirdzniecība un grupa 46.90 "Nespecializētā vairumtirdzniecība");

28.7. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

28.8. apdrošināšanai un banku pakalpojumiem (NACE 2. redakcijas 64.1. apakšnodaļa "Monetārā starpniecība" un NACE 2. redakcijas 65. nodaļa "Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu");

28.9. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 18; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 564)

29. Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas šo noteikumu ietvaros atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbības jomās, tas nodrošina, ka darbības vai izmaksas minētajās nozarēs tiek nošķirtas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu.

(MK 09.01.2018. noteikumu Nr. 18 redakcijā)

30. Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumus finanšu starpnieki var veikt arī tādos investīciju projektos, kas ietver neapbūvētas zemes iegādi un apbūvētas zemes iegādi par summu, kuras apmērs nepārsniedz 10 % no sēklas kapitāla, sākuma kapitāla vai izaugsmes kapitāla ieguldījuma kopējā apmēra saimnieciskās darbības veicējā, atbilstoši Regulas Nr. 1303/2013 69. panta 3. punkta "b" apakšpunktam.

V. Sēklas kapitāla ieguldījumi

31. Sēklas kapitāla ieguldījumus saimnieciskās darbības veicējiem sniedz, lai finansētu saimnieciskās darbības veicēja izveidi un attīstību.

32. Sēklas kapitāla fonds vienam saimnieciskās darbības veicējam sniedz sēklas kapitāla ieguldījumu ne vairāk kā 250 000 euro apmērā.

33. Veicot sēklas kapitāla ieguldījumus, sēklas kapitāla fondu privātie dalībnieki piedalās ar savu līdzfinansējumu fonda līmenī, kura apmērs tiek noteikts publiskā iepirkumu procedūrā un kas nav mazāks par 10 % no sēklas kapitāla ieguldījumu apmēra.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 18)

VI. Sākuma kapitāla ieguldījumi

34. Sākuma kapitāla ieguldījumus, tai skaitā turpmākos ieguldījumus, saimnieciskās darbības veicējiem sniedz, lai finansētu to attīstību.

35. Sākuma kapitāla fonds vienam saimnieciskās darbības veicējam sniedz sākuma kapitāla ieguldījumu, kura apmērs nepārsniedz 15 % no sākuma kapitāla fonda apjoma vai vairāk, ja to apstiprina sabiedrība Altum un tiek ievērots Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 9. punktā noteiktais ieguldījuma apmēra ierobežojums.

36. Veicot sākuma kapitāla ieguldījumus, sākuma kapitāla fonda privātie dalībnieki piedalās ar savu līdzfinansējumu fonda līmenī, kura apmērs tiek noteikts publiskā iepirkumu procedūrā un kas nav mazāks par 25 % no sākuma kapitāla ieguldījumu apmēra.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 18)

37. Finanšu starpnieks nodrošina, ka šo noteikumu 36. punktā minētais sākuma kapitāla fonda privāto dalībnieku līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par vidējo svērto sākuma kapitāla fonda privāto dalībnieku nepieciešamo līdzfinansējuma apmēru, ko aprēķina saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 11. punktu.

VII. Izaugsmes kapitāla ieguldījumi

38. Izaugsmes kapitāla ieguldījumus, tai skaitā turpmākos ieguldījumus, saimnieciskās darbības veicējiem sniedz, lai finansētu to izaugsmi un konkurētspēju.

39. Izaugsmes kapitāla fonds vienam saimnieciskās darbības veicējam sniedz izaugsmes kapitāla ieguldījumu, kura apmērs nepārsniedz 15 % no izaugsmes kapitāla fonda apjoma vai vairāk, ja to apstiprina sabiedrība Altum un tiek ievērots Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 9. punktā noteiktais ieguldījuma apmēra ierobežojums.

40. Veicot izaugsmes kapitāla ieguldījumus, izaugsmes kapitāla fonda privātie dalībnieki piedalās ar savu līdzfinansējumu fonda līmenī, kura apmērs tiek noteikts publiskā iepirkumu procedūrā un kas nav mazāks par 40 % no izaugsmes kapitāla ieguldījumu apmēra.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 18)

41. Finanšu starpnieks nodrošina, ka šo noteikumu 40. punktā minētais izaugsmes kapitāla fonda privāto dalībnieku līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par vidējo svērto izaugsmes kapitāla fonda privāto dalībnieku nepieciešamo līdzfinansējuma apmēru, ko aprēķina saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 11. punktu.

VIII. Atbalsta intensitāte un summēšana

42. Atbilstoši šiem noteikumiem saimnieciskās darbības veicējam piešķirtā riska finansējuma atbalsta apmērs saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. pantu ir vienāds ar sēklas kapitāla, sākuma kapitāla vai izaugsmes kapitāla ieguldījuma apmēru.

43. Atbilstoši šiem noteikumiem saimnieciskās darbības veicējam piešķirto atbalstu sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veidā drīkst apvienot ar citu riska finansējuma atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 9. punktā noteikto maksimālo riska finansējuma atbalsta apmēru un ievērojot šo noteikumu 44. punktā minēto nosacījumu.

44. Atbilstoši šiem noteikumiem saimnieciskās darbības veicējam piešķirto atbalstu sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla ieguldījumu veidā nedrīkst apvienot ar citā valsts atbalsta programmā saņemto atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām, ja citas valsts atbalsta programmas izmaksas tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 564)

44.1 Ja plāno veikt atbalsta kumulāciju (izņemot šo noteikumu 44. punktā noteikto atbalsta apvienošanas ierobežojumu), tad informāciju par plānoto un piešķirto komercdarbības atbalstu, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, iesniedz kopā ar projektu.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

IX. Atbalsta uzskaite un atgūšana

(Nodaļas nosaukums MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

45. Finanšu starpnieki nodrošina atbilstoši šiem noteikumiem sniegtā atbalsta uzskaiti, tai skaitā detalizētu dokumentāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu, ka ir izpildīti šo noteikumu nosacījumi. Minēto uzskaiti un dokumentāciju finanšu starpnieki glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas.

46. Saimnieciskās darbības veicēji informāciju par atbilstoši šiem noteikumiem saņemto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta saņemšanas dienas.

47. Sabiedrība Altum nodrošina informācijas publicēšanu par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktam.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 564 redakcijā)

48. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 518Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 12.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 11.08.2016. OP numurs: 2016/154.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
284072
{"selected":{"value":"28.06.2022","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.06.2022","iso_value":"2022\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2022","iso_value":"2022\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2022.-27.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2020","iso_value":"2020\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2020.-10.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2018","iso_value":"2018\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2018.-10.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2018","iso_value":"2018\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2018.-09.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2016","iso_value":"2016\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-10.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)