Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 514

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 26. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākumu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" (turpmāk – 5.4.1.1. pasākums) un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākumu "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" (turpmāk – 5.4.3.2. pasākums) (turpmāk abi kopā – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 5.4.3.2. pasākuma ietvaros Kohēzijas fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un projekta sadarbības partnerim (turpmāk – sadarbības partneris);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

2. Pasākuma mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu, kā arī kompleksu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu Natura 2000 teritorijās, lai veicinātu Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

3. Pasākuma mērķa grupa ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, kas sekmē dabas aizsardzību un nodrošina īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanu, Natura 2000 teritoriju apmeklētāji, pašvaldības, komersanti un iedzīvotāji, kas gūst tiešu vai netiešu labumu no antropogēno slodzi mazinošas un epidemioloģiski drošas infrastruktūras izveides un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu stāvokļa uzlabošanas.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

4. Pasākuma mērķteritorija ir Natura 2000 tīkla teritorijas un tām piegulošas teritorijas, kurās saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem paredzēta infrastruktūras izveide un ir nepieciešama Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana, izņemot objektus, kuriem paredzēts atbalsts 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

5. Pasākuma īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).

6. Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

6.1. iznākuma rādītājs 5.4.1.1. pasākuma ietvaros – līdz 2018. gada 31. decembrim to dzīvotņu platība, kuras saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi, ir 48 672 ha;

6.1.1 iznākuma rādītājs 5.4.3.2. pasākuma ietvaros – to dzīvotņu platība, kas saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi, ir 7 200 ha;

6.2. rezultāta rādītāji – līdz 2023. gada 31. decembrim kopā ar citiem dabas aizsardzības pasākumiem:

6.2.1. nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss 60 procentiem Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamiem biotopiem;

6.2.2. nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss 60 procentiem Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām sugām;

6.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi vismaz 1 964 706 euro apmērā;

6.4. horizontālās prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" uzraudzības rādītājs un tā sasniedzamā vērtība atbilst šo noteikumu 6.1. un 6.1.1 apakšpunktā minētajam.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 314; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647; MK 27.09.2022. noteikumiem Nr. 601)

7. Pasākumu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 3 614 966 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 072 721 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, valsts budžeta finansējums, privātais finansējums) – vismaz 542 245 euro.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

8.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 3 888 363 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 3 305 108 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, valsts budžeta finansējums, privātais finansējums) – vismaz 583 255 euro.

(MK 27.09.2022. noteikumu Nr. 601 redakcijā)

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas fonda finansējuma apmērs projektā nepārsniedz 85 procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

10. Projekta iesniedzēja līdzfinansējumā paredz valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.

11. Maksimālā attiecināmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma kopsumma projektā nedrīkst pārsniegt 500 000 euro, vienlaikus nepārsniedzot 1 300 euro izmaksas uz vienu hektāru labvēlīgi ietekmētas biotopu platības.

11.1 Maksimālā attiecināmā Kohēzijas fonda finansējuma kopsumma projektā nedrīkst pārsniegt 797 500 euro, bet minimālā attiecināmā Kohēzijas fonda finansējuma kopsumma projektā ir vismaz 250 000 euro, vienlaikus vismaz 20 procenti no Kohēzijas fonda finansējuma ir paredzēti Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību nodrošināšanai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kuras funkcijās ietilpst Natura 2000 teritorijas vai tai piegulošās teritorijas apsaimniekošana, kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

13. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros projektu var īstenot kopā ar šādiem sadarbības partneriem:

13.1. valsts tiešās pārvaldes iestādi, kuras īpašumā, valdījumā vai turējumā ir zeme Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā, kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi;

13.2. pašvaldību, kuras teritorijā ietilpst Natura 2000 teritorija, kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi, vai tās iestādi, kuras funkcijās ietilpst šīs Natura 2000 teritorijas apsaimniekošana;

13.3. kapitālsabiedrību, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā ietilpst Natura 2000 teritorija vai tai piegulošā teritorija, kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi, un kurai ir deleģēta pārvaldes uzdevuma izpilde dabas aizsardzībā.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

13.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros projektu var īstenot kopā ar šādiem sadarbības partneriem:

13.1 1. valsts tiešās pārvaldes iestādi, kuras īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā, kurā neveic saimniecisko darbību un kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības;

13.1 2. pašvaldību, kuras īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai turējumā ir nekustamais īpašums Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā, kurā neveic saimniecisko darbību un kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības, vai pašvaldības iestādi, kuras funkcijās ietilpst šīs Natura 2000 teritorijas vai tai piegulošās teritorijas apsaimniekošana, pārvaldība vai aizsardzība;

13.1 3. valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras īpašumā, turējumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā, kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības un kurai ir deleģēta pārvaldes uzdevuma izpilde šo teritoriju apsaimniekošanai, pārvaldībai un aizsardzībai;

13.1 4. fizisku personu, kuras īpašumā ir nekustamais īpašums Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā, kurā projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības, ja šī persona nenodarbojas ar saimniecisko darbību, tai skaitā primāro lauksaimniecisko ražošanu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

14. Projekta iesniedzējs ar sadarbības partneri slēdz rakstveida sadarbības līgumu par pušu pienākumiem, tiesībām un atbildību par projekta mērķa un rādītāju sasniegšanu, izveidotās infrastruktūras un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas rezultātu uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

15. Sadarbības partneris iesaistās projekta īstenošanā ar tā īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai turējumā esošu nekustamo īpašumu vai finansējumu vai ar tā īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai turējumā esošu nekustamo īpašumu un finansējumu, kā arī nodrošina izbūvētās infrastruktūras ekspluatāciju un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas rezultātu uzturēšanu un apsaimniekošanu pēc projekta īstenošanas.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

16. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam, saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.

17. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs par katru Natura 2000 teritoriju iesniedz vienu projekta iesniegumu. Par Natura 2000 teritoriju, kura atrodas vairāku pašvaldību teritorijās, var iesniegt vienu kopēju vai vairākus atsevišķus projektu iesniegumus atkarībā no dabas aizsardzības plānā paredzētās infrastruktūras rakstura, izvietojuma un savstarpējās sasaistes.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

17.1  5.4.3.2. pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs par katru Natura 2000 teritoriju un, ja nepieciešams, tai piegulošo teritoriju iesniedz vienu projekta iesniegumu. Par teritoriju, kura atrodas vairāku pašvaldību teritorijās, var iesniegt vienu kopēju vai vairākus atsevišķus projektu iesniegumus atkarībā no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā paredzētās infrastruktūras rakstura, izvietojuma un savstarpējās sasaistes un paredzētajām Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbībām atbilstoši spēkā esošajam īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānam vai apstiprinātajam sugu un biotopu aizsardzības plānam.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

18. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, kurā paredzēts izveidot visu dabas aizsardzības plānā noteikto infrastruktūru vai tikai daļu no tās. Ja projektā paredz izveidot daļu no dabas aizsardzības plānā noteiktās infrastruktūras, to plāno kompleksi, nodrošinot ne tikai Natura 2000 teritorijas pieejamību, bet arī atbilstošu antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvi, tai skaitā izvietojot informatīvus objektus.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

18.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs iesniedz tāda projekta iesniegumu, kurā paredzēts izveidot vai modernizēt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā paredzēto infrastruktūru un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā vai sugu un biotopu aizsardzības plānā paredzētās Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības vai tikai daļu no tām. Ja projektā paredzēts izveidot vai modernizēt daļu no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā noteiktās infrastruktūras un daļu no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā vai sugu un biotopu aizsardzības plānā paredzētajām Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbībām, tās plāno kompleksi, nodrošinot ne tikai Natura 2000 teritorijas pieejamību, bet arī atbilstošu antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvi, tai skaitā izvietojot informatīvus objektus, un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanu. Projekta iesniegumā tiek norādīts, kā infrastruktūrā tiks ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības projekta rezultātu uzturēšanā un apsaimniekošanā.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

19. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs aprēķina projekta ietekmi uz iznākuma rādītāja sasniegšanu saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) izstrādāto metodiku. Metodiku atbildīgā iestāde ievieto savā tīmekļvietnē piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

19.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs atsevišķi aprēķina un sniedz aprakstu par projekta ietekmi uz iznākuma rādītāja sasniegšanu saskaņā ar pārvaldes izstrādātajām un tīmekļvietnē publicētajām metodikām par projektu ieguldījuma efektivitātes novērtēšanu saistībā ar plānoto infrastruktūru un iesniedz pārvaldei informāciju, lai pārvalde aprēķinātu projekta ietekmi uz Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību labvēlīgi ietekmēto platību. Projekta iesniegumā tiek atsevišķi sniegts apraksts darbībām antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvē un modernizācijā Natura 2000 teritorijās no Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbībām.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

19.2 5.4.3.2. pasākuma projekta ietvaros tiešo Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību labvēlīgi ietekmēto platību īpatsvars ir vismaz četri procenti no projektā plānotās kopējās Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu platības, kas saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

20. Dabas aizsardzības plānā paredzētās infrastruktūras izveidi projektā var apvienot ar veselības maršrutu, kura izveide paredzēta atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem pašvaldībām veselības maršrutu izveidē.

21. Projekta iesniedzējs vismaz 30 darbdienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa pārvaldē iesniedz:

21.1. informāciju par projektā plānoto infrastruktūru, tai skaitā būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektu un ģeotelpiskos datus saskaņā ar pārvaldes noteikto datu datnes struktūru un formātu ar piesaisti Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai, kurā redzama plānotās infrastruktūras trase, platība un novietojums, lai saņemtu atzinumu par projektā plānoto darbību atbilstību īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānam un par kompleksu pieeju izveidojamās infrastruktūras plānošanā un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanā;

21.2. aprēķinu par projekta ietekmi uz iznākuma rādītāja sasniegšanu, lai saņemtu atzinumu par aprēķina atbilstību pārvaldes izstrādātajai metodikai;

21.3. informāciju par projektā paredzētajām Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas platībām un darbībām un ģeotelpiskos datus saskaņā ar pārvaldes noteikto datu datnes struktūru un formātu par platībām, kurās plānots veikt projektā paredzētos atjaunošanas pasākumus, lai pārvalde varētu veikt aprēķinu par Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību labvēlīgi ietekmēto platību.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

22. Pārvalde 15 darbdienu laikā no šo noteikumu 21. punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavo un izsniedz projekta iesniedzējam atzinumu:

22.1. par projektā plānoto darbību atbilstību īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna un sugu un biotopu aizsardzības plāna (ja attiecināms) mērķim;

22.2. par kompleksu pieeju projekta darbību plānošanā, pārbaudot, vai ir paredzēta ne tikai Natura 2000 teritorijas pieejamību veicinošas, bet arī atbilstošas antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve, tai skaitā izvietojot informatīvus objektus, un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana tiek plānota atbilstoši spēkā esošajam īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānam un apstiprinātajam sugu un biotopu aizsardzības plānam (ja attiecināms);

22.3. par projekta ietekmes uz iznākuma rādītāju aprēķina atbilstību pārvaldes izstrādātajai metodikai;

22.4. par projekta labvēlīgi ietekmēto platību Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanai, infrastruktūras izbūvei vai modernizācijai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

23. Ja šo noteikumu 22. punktā minētais pārvaldes atzinums ir negatīvs, projekta iesniedzējs veic labojumus un atkārtoti iesniedz izvērtējamo informāciju. Pārvalde atkārtoti iesniegto informāciju izskata 10 darbdienu laikā no tās saņemšanas. Projekta iesniedzējs saņemto pārvaldes atzinumu pievieno projekta iesniegumam.

24. Projekta iesniedzējs atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem, ko atbildīgā iestāde ievieto savā tīmekļvietnē mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, veic izmaksu un ieguvumu analīzi, ja projektā plānoti ieņēmumi, ievērojot, ka ieņēmumi projektā nevar pārsniegt infrastruktūras uzturēšanas izdevumus.

25. Specifiskā atbalsta 5.4.1.1. pasākuma ietvaros ieguldījumus var veikt:

25.1. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera nekustamajā īpašumā;

25.2. jebkurā citā nekustamajā īpašumā, ja ir panākta vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā tiesisko valdītāju par nekustamā īpašuma nomu vismaz uz termiņu, kas nav īsāks par projekta iesniegumā norādīto projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas ilgumu, un nekustamā īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

25.1 Nekustamais īpašums, kurā paredzētas projekta darbības 5.4.3.2. pasākuma ietvaros, ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai turējumā, vai trešās personas īpašumā, kas atbilst šo noteikumu 4. punkta prasībām, ja ir panākta vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku par bezatlīdzības nekustamā īpašuma apbūves tiesību vai tā tiesisko valdītāju par bezatlīdzības turējumu vismaz uz termiņu, kas norādīts kā plānotais infrastruktūras kalpošanas ilgums, un nekustamā īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, ja attiecināms.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

26. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir infrastruktūras izveides, modernizācijas un pārbūves darbības, kas paredzētas Natura 2000 teritorijas dabas aizsardzības plānā un vērstas uz:

26.1. augsnes erozijas samazināšanu;

26.2. apmeklētāju plūsmas optimizēšanu, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām;

26.3. apmeklētāju informēšanu un uzskaites nodrošināšanu;

26.4. Natura 2000 teritorijas pieejamības nodrošināšanu;

26.5. antropogēnā un eitrofā piesārņojuma mazināšanu;

26.6. veselības maršrutu izveidi, izmantojot dabas aizsardzības plānā paredzēto infrastruktūru.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

26.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir projektu vadība un uzraudzība, infrastruktūras izveides, modernizācijas un pārbūves darbības un darbības Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanai, kuru statuss saskaņā ar pašreizējo aizsardzības stāvokli ir novērtēts kā "nelabvēlīgs/nepietiekams" vai "nelabvēlīgs/slikts", kas noteikts 2019. gadā Eiropas Komisijas apstiprinātajos pārskatos par Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību ieviešanu Latvijā 2013.–2018. gadam, kas paredzētas spēkā esošā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā vai apstiprinātā sugu un biotopu aizsardzības plānā un vērstas uz:

26.1 1. augsnes erozijas samazināšanu;

26.1 2. epidemioloģiski drošas apmeklētāju plūsmas optimizēšanu, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām;

26.1 3. apmeklētāju informēšanas, uzskaites un izglītības infrastruktūru nodrošināšanu, tai skaitā par epidemioloģisko drošību;

26.1 4. Natura 2000 teritorijas pieejamības un epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu;

26.1 5. antropogēnā un eitrofā piesārņojuma mazināšanu;

26.1 6. veselības maršrutu izveidi, izmantojot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā paredzēto infrastruktūru, tai skaitā nodrošinot epidemioloģisko drošību;

26.1 7. biotehnisku un hidrotehnisku pasākumu veikšanu, tai skaitā inženierbūvju, labiekārtojuma elementu un mazo arhitektūras formu bez mākslinieciskas vērtības ar dabā balstītiem risinājumiem izveidi vai atjaunošanu Eiropas Savienības nozīmes biotopos un sugu dzīvotnēs;

26.1 8. piekļuves nodrošināšanu infrastruktūras izveides, modernizācijas un pārbūves darbību vietai un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību vietai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

26.2 Atjaunošanas un rezultātu uzturēšanas darbības Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, ja nepieciešams, var tikt veiktas saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta vai kokkopja (arborista) atzinumu.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

27. Pasākuma ietvaros plāno tiešās attiecināmās izmaksas un netiešās attiecināmās izmaksas.

28. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir:

28.1. būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta sagatavošanas un ar to saistītās normatīvajos aktos paredzētās būvekspertīzes izmaksas;

28.2. jaunas infrastruktūras būvdarbu, esošās infrastruktūras pārbūves un atjaunošanas izmaksas;

28.3. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

28.4. apmeklētāju skaitīšanas ierīču, informācijas stendu, norāžu un zīmju, tai skaitā veselības maršrutu vajadzībām, iegādes, izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas;

28.5. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

28.6. atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, kas projektā tiek nodarbināts ne mazāk kā 30 procentu apmērā no kopējā darba laika, līdz 10 procentiem no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 24 426 euro gadā.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

28.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros tiešās attiecināmās izmaksas ir:

28.1 1. būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta sagatavošanas un ar to saistītās normatīvajos aktos paredzētās būvekspertīzes izmaksas;

28.1 2. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas šo noteikumu 26.7. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

28.1 3. autoruzraudzības un būvdarbu būvuzraudzības izmaksas, ja to veikšanu nosaka būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti;

28.1 4. būvdarbu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kuru iepirkumu procedūras tiek veiktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci veicinošu procedūru, šo noteikumu 26.1 punktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

28.1 5. apmeklētāju skaitīšanas ierīču, informācijas stendu, norāžu un zīmju iegādes, izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā veselības maršrutiem;

28.1 6. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju licenču iegāde vai to nomas izmaksas šo noteikumu 26.1 punktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

28.1 7. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

28.1 8. atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, kas projektā tiek nodarbināts vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Atlīdzības izmaksas tiek aprēķinātas proporcionāli nostrādātajam darba laikam, pie minimālo izmaksu bāzes 24 426 euro kalendāra gadā pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas un neparedzētos izdevumus un summu reizinot ar projekta ilgumu gados vai proporcionāli projekta mēnešu skaitam;

28.1 9. atjaunojamo teritoriju apsekošana, ko veic sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēts eksperts vai kokkopis (arborists), atzinuma sagatavošana par atjaunošanas, uzraudzības un uzturēšanas darbībām Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanai un projekta rezultātu izvērtēšanai;

28.1 10. datu ieguve par projekta īstenošanas rezultātiem un to ietekmi uz Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokļa statusu projekta teritorijā;

28.1 11. būvdarbu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas piekļuves nodrošināšanai infrastruktūras izveides, modernizācijas un pārbūves darbību vietai un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību vietai, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

29. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros šo noteikumu 28.1. un 28.3. apakšpunktā minētās izmaksas kopā ir attiecināmas līdz 10 procentiem no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

30. Projekta ietvaros iepirkumus veic saskaņā ar publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām.

31. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāma vides prasību integrācija būvdarbu iepirkumos (zaļais iepirkums).

32. Neparedzētie izdevumi nepārsniedz trīs procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Līdzekļus neparedzētiem izdevumiem izlieto, ja attiecīgie neparedzētie izdevumi ir iepriekš saskaņoti ar sadarbības iestādi saskaņā ar noslēgto vienošanos.

33. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 28.6. un 28.8. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

34. Šo noteikumu 27. punktā minētajām izmaksām pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas saskaņā ar nodokļu politiku reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

35. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros projekta izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2016. gada 1. janvāra.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

35.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros projekta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad noslēgta vienošanās ar šo noteikumu 12. punktā minēto projekta iesniedzēju, izņemot šo noteikumu 28.1., 28.2. un 28.9. apakšpunktā minētās izmaksas (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2016. gada 1. janvāra.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

36. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris. Projekta neattiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas:

36.1. pārsniedz šo noteikumu 11. un 11.punktā, 28.5., 28.6., 28.7. un 28.8. apakšpunktā, 29., 32. un 33. punktā minēto attiecināmo izmaksu apmēru;

36.2. nav noteiktas šo noteikumu 28., 28.1 un 33. punktā, bet ir atbalstāmās darbības saskaņā ar šo noteikumu 26. un 26.1 punktu, ir norādītas tehniskajā projektā vai ir nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

37. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

37.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

37.2. ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē (ja tāda izveidota) aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

37.3. sedz projekta izmaksu pieaugumu no saviem līdzekļiem;

37.4. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti, kā arī tos nav plānots finansēt no citiem valsts, pašvaldības un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

37.5. nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no pārējām darbībām;

37.6. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, bet, ja projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas ilgums paredzēts ilgāks par pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas, nodrošina rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu visu projekta iesniegumā norādīto infrastruktūras kalpošanas laiku;

37.7. veic apmeklētāju plūsmas uzskaiti un konstatē tās ietekmi uz apkārtējo teritoriju ar fotofiksācijas palīdzību. Minētās darbības pirmo reizi veic pirms projektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas un turpmāk divas reizes gadā pirms un pēc tūrisma sezonas saskaņā ar pārvaldes izstrādātām vadlīnijām. Vadlīnijas ievieto atbildīgās iestādes tīmekļvietnē sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

37.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

37.1 1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr.  1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.  1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

37.1 2. ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē (ja tāda izveidota) aktuālo informāciju par projekta īstenošanu;

37.1 3. sedz projekta izmaksu pieaugumu no saviem līdzekļiem;

37.1 4. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti, kā arī tos nav plānots finansēt no citiem valsts, pašvaldības un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

37.1 5. nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no pārējām darbībām;

37.1 6. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu, veic apmeklētāju plūsmas uzskaiti vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, bet, ja projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas ilgums paredzēts ilgāks par pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas, nodrošina rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu, kā arī apmeklētāju plūsmas uzskaiti visu projekta iesniegumā norādīto infrastruktūras kalpošanas laiku;

37.1 7. veic Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbu fotofiksāciju pirms un pēc darbu veikšanas, kā arī to norises laikā katrā atjaunošanas darbu veikšanas posmā;

37.1 8. nodrošina Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību uzraudzību un kontroli projekta īstenošanas laikā;

37.1 9. nodrošina, ka zemes vienības vai to daļas, kuru teritorijās norisinās projekta īstenošanas darbības, ir projekta iesniedzēja tiesiskajā valdījumā vai turējumā vai viņa sadarbības partnera īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai turējumā atbilstoši šo noteikumu 13.1 punktam;

37.1 10. slēdz vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par zemes vienības vai tās daļas turējumu, ja ieguldījumu nepieciešams veikt īpašumā, kas nav sadarbības partnera īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai turējumā saskaņā ar šo noteikumu 13.1 punktu;

37.1 11. plānojot projekta laika grafiku un veicot projekta darbības, ņem vērā darbu sezonalitāti;

37.112. līdz 2023. gada 1. decembrim apkopo un iesniedz pārvaldei informāciju par projekta rezultātiem vai projekta ietvaros līdz 2023. gada 1. decembrim pabeigtajām darbībām un to ietekmi uz Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokli projektos;

37.113. ja projekta īstenošana turpinās līdz 2023. gada 31. decembrim vai līdz 2024. gada 31. oktobrim, triju mēnešu laikā pēc projekta pilnīgas pabeigšanas papildina šo noteikumu 37.112. apakšpunktā minēto informāciju un iesniedz pārvaldei.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.10.2023. noteikumiem Nr. 602)

38. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros īstenojot projektu, sadarbības partneris nodrošina to projekta darbību īstenošanu, kas attiecas uz tā atbildības jomu un Natura 2000 teritorijas daļu, kura atrodas tā atbildībā. Sadarbības partneris ir atbildīgs par projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu tādā apjomā, kā noteikts sadarbības līgumā.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

38.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs un viņa sadarbības partneri vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas nodrošina:

38.1 1. projekta rezultātu uzturēšanu saskaņā ar spēkā esošo īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānu, sugu un biotopu aizsardzības plānu vai sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta vai kokkopja (arborista) atzinumu;

38.1 2. īpašuma, tiesiskā valdījuma vai turējuma tiesības uz zemes vienībām vai to daļām, kurās veikti specifiskā atbalsta ieguldījumi;

38.1 3. līdzekļus projekta rezultātu uzturēšanai;

38.1 4. epidemioloģiskās drošības prasības.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

39. Atbilstoši šiem noteikumiem atbalsts netiek sniegts darbībām, kurām atbalsta sniegšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts.

40. 5.4.1.1. pasākuma ietvaros projektus īsteno līdz 2018. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

40.1 5.4.3.2. pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 47. punktā.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

41. Ja pasākuma īstenošanai pieejamais finansējums netiek apgūts pilnā apmērā, uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu var publicēt atkārtoti.

42. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 50 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas fonda finansējuma un, ja paredzēts, pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta dotācijas kopsummas. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 647)

43. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris saskaņā ar sadarbības līgumu vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, bet, ja projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas ilgums paredzēts ilgāks, visu projekta iesniegumā norādīto infrastruktūras kalpošanas laiku nodrošina, ka infrastruktūras izmantošanas mērķis, kura īstenošanai atbalsts tika piešķirts, paliek nemainīgs un izveidotā infrastruktūra tiek izmantota sasniedzamā iznākuma rādītāja vērtības nodrošināšanai.

44. Ja projekta faktiski apgūtais finansējuma apjoms pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma ir mazāks nekā sākotnēji iesniegtajā projekta iesniegumā, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka faktiski sasniegtie rādītāji nav mazāki par sākotnēji projekta iesniegumā plānotajiem.

45. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

45.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

45.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

46. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

47. Ja finansējuma saņēmējs projektā plānotās aktivitātes nevar pilnībā pabeigt un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz 2023. gada 31. decembrim, finansējuma saņēmējs var pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt plānotos iznākuma rādītājus par saviem līdzekļiem līdz 2024. gada 31. oktobrim.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

48. Šo noteikumu 47. punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs:

48.1. lai grozītu vienošanos par projekta īstenošanu, attiecīgos grozījumu priekšlikumus iesniedz sadarbības iestādē līdz 2023. gada 31. decembrim;

48.2. noslēguma maksājuma pieprasījumu sagatavo par laikposmu līdz 2023. gada 31. decembrim un iesniedz sadarbības iestādē līdz 2024. gada 30. janvārim. Noslēguma maksājuma pieprasījumā nodala līdz 2023. gada 31. decembrim pabeigtās projekta aktivitātes, veiktos izdevumus un sasniegtos iznākuma rādītājus no projektā plānotajām aktivitātēm, izdevumiem un iznākuma rādītājiem, kas tiks sasniegti laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. oktobrim;

48.3. līdz 2024. gada 31. oktobrim sadarbības iestādē iesniedz dokumentāciju, kas pamato pabeigtās projekta aktivitātes un sasniegto iznākuma rādītāju.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

49. Sadarbības iestāde veic maksājumus par šo noteikumu 48.2. apakšpunktā minētā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautajiem attiecināmajiem izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

50. Ja finansējuma saņēmējs par saviem līdzekļiem nepabeidz visas plānotās projekta aktivitātes un nesasniedz visus plānotos projekta iznākuma rādītājus līdz 2024. gada 31. oktobrim, finansējuma saņēmējs saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu atmaksā sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto finansējumu.

(MK 24.10.2023. noteikumu Nr. 602 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 514Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 10.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 09.08.2016. OP numurs: 2016/152.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
284031
{"selected":{"value":"01.11.2023","content":"<font class='s-1'>01.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2023","iso_value":"2023\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2022","iso_value":"2022\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2022.-31.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2021","iso_value":"2021\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2021.-29.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2019","iso_value":"2019\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2019.-27.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2016","iso_value":"2016\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2016.-11.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)