Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 432

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 33. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v2.0

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras versijā 2.0 projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija. Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas kodols" (turpmāk – MAIS kodola projekts) aprakstu (pielikums) ar MAIS kodola projekta izmaksām 4 500 000,00 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts ieņēmumu dienestu iesniegt MAIS kodola projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. MAIS kodola projektu finansēt 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja MAIS kodola projekta iesniegums atbildīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Valsts ieņēmumu dienestu par finansējuma saņēmēju, kas ir atbildīgs par MAIS kodola projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (t. sk. finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc MAIS kodola projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas 675 000 euro gadā:

5.1. veicot iekšēju līdzekļu pārdali, finansējumu 644 400 euro apmērā novirzīt no Valsts ieņēmumu dienesta budžeta uz Finanšu ministrijas budžeta programmu 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana";

5.2. papildus pieprasīt finansējumu 30 600 euro apmērā de minimis atbalsta uzskaites sistēmai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
rīkojumam Nr. 432
Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija
Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas kodols

(Pielikums grozīts ar MK 10.03.2020. rīkojumu Nr. 99)

1. Projekta apraksts (kopsavilkums):

1.1. Valsts ieņēmumu dienesta projekts "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija. Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas kodols" ir projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" pirmais apakšprojekts (turpmāk – projekts);

1.2. projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" mērķis ir efektīva, mūsdienīga, uz modernām tehnoloģijām balstīta risinājuma izveide, kas:

1.2.1. samazinās administratīvo slogu nodokļu maksātājiem;

1.2.2. veicinās valsts pārvaldes efektivitāti;

1.2.3. uzlabos Valsts ieņēmumu dienesta sniegto pakalpojumu pieejamību;

1.3. projekta mērķi iekļaujas projekta "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija" mērķu struktūrā.

2. Projektam ir izvirzīti šādi mērķi:

2.1. veicināt Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības procesu izpildes efektivitāti;

2.2. modernizēt Valsts ieņēmumu dienesta e-pakalpojumu izpildes procesus;

2.3. uzlabot Valsts ieņēmumu dienesta datu pieejamību;

2.4. mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem.

3. Projekta mērķu sasniegšanai tiks veiktas šādas darbības:

3.1. uzsākta pakāpeniska Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrāde:

3.1.1. izveidots nodokļu maksātāju un ar nodokļiem apliekamo objektu reģistrācijas un uzskaites funkcionālais bloks;

3.1.2. izveidots fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina informācijas un aprēķina un informatīvo deklarāciju uzskaites funkcionālais bloks;

3.1.3. nodrošināta operatīvo pārskatu veidošanas funkcionalitāte;

3.1.4. nodrošināta pārvaldības funkcionalitāte;

3.1.5. izveidotas atbilstošās datu apmaiņas saskarnes;

3.1.6. nodrošināta Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas (VADIS) funkcionalitāte Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS), tādējādi optimizējot informācijas sistēmas resursu izmantošanu un pārvaldību;

3.2. pilnveidoti atbilstošie Valsts ieņēmumu dienesta pamatdarbības procesi, kas tiks standartizēti un balstīti uz automatizētām darba plūsmām un procesiem;

3.3. pilnveidoti Valsts ieņēmumu dienesta e-pakalpojumi, par pamatu ņemot izmaiņas pamatdarbības procesos, jauniegūtās tehniskās iespējās, kā arī attiecīgos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" rezultātus, kas saistīti ar nerezidentu reģistrāciju un savstarpējām datu apmaiņām;

3.4. izveidotas atbilstošās datu kopas publicēšanai atkalizmantojamu datu formātos, uzlabojot Valsts ieņēmumu dienesta datu pieejamību;

3.5. izveidota jauna de minimis atbalsta uzskaites sistēma.

4. Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus:

Nr.
p.k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām

4.1.

Standartizēti VID pamatdarbības procesi

%

0

40

60

4.2.

Paaugstināts pakalpojumu elektronizācijas līmenis

skaits

0

3

5

4.3.

Atbalsta saņēmēja veltītais laiks de minimis deklarācijas sagatavošanai

min

135

85

85

4.4.

Atbalsta sniedzēja veltītais laiks de minimis deklarācijas sagatavošanai

min

225

115

115

5. Īstenojot projekta darbības, tiek plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

Nr.
p.k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Starpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma)

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

5.1.

Pilnveidoti pamatdarbības procesi

skaits

0

13

5.2.

Pilnveidoti e-pakalpojumi

skaits

0

30

5.3.

Izveidotas datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu formātos

skaits

0

5

5.4.

Samazināts izmantoto informācijas sistēmu skaits

skaits

0

1

5.5.

Izveidoti jauni e-pakalpojumi de minimis atbalsta saņēmējiem

skaits

0

3

6. Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 500 000 euro. Projektu plānots īstenot 42 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

7. Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) rezultāta rādītājos:

Nr.
p.k.

Sociālekonomiskais ieguvums

Ekvivalents naudas izteiksmē

Aprēķins

7.1.

Darba laika ietaupījums, realizējot MAIS izstrādes 1. kārtu

11 501 948,88 euro

Ietaupītais darba laiks (T) – 134 999,40 h/gadā

Nodokļu inspektora vidējā alga stundā (A) – 5,68 euro/h

Projekta dzīves cikls (P) – 15 gadu

T x A x P = 134 999,40 x 5,68 x 15 = 11 501 948,88 euro

7.2.

Darba laika izmaksu ietaupījums iestādēm, izstrādājot de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites sistēmu

493 921,99 euro

Ietaupītais darba laiks 1 deklarācijas apstrādei (T) – 110 min

Vidējais apstrādājamo deklarāciju skaits gadā (N) – 2860

Vidējās stundas izmaksas publiskā sektorā strādājošiem (I) – 6,28 euro/h

Projekta dzīvescikls (P) – 15 gadu

T/60 x N x I x P=110/60 x 2860 x 6,28 x 15 = 493 921,99 euro

7.3.

Darba laika izmaksu ietaupījums uzņēmējiem, realizējot MAIS izstrādes 1. kārtu

7 393 676,85 euro

Ietaupītais darba laiks (T) – 86 023 h/gadā

Vidējās stundas izmaksas privātā sektorā strādājošiem (I) – 5,73 euro/h

Projekta dzīvescikls (P) – 15 gadu

T x I x P = 86023 x 5,73 x 15 = 7 393 676,85 euro

7.4.

Darba laika izmaksu ietaupījums uzņēmējiem, izstrādājot de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites sistēmu

450 664,50 euro

Ietaupītais darba laiks 1 deklarācijas apstrādei (T) – 110 min

Vidējais apstrādājamo deklarāciju skaits gadā (N) – 2860

Vidējās stundas izmaksas privātā sektorā strādājošiem (I) – 5,73 euro/h

Projekta dzīvescikls (P) – 15 gadu

T/60 x N x I x P=110/60 x 2860 x 5,73 x 15 = 450 664,50 euro

8. Uzsākot pakāpenisku Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādi un pārejot no deklarāciju sistēmas uz elektronisku de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites sistēmu, sociālekonomiskā ieguvuma darba laika ietaupījuma ekvivalents naudas izteiksmē būs 1 322 680,81 euro gadā jeb 19 840 212,22 euro projekta dzīves cikla laikā (15 gadi), kas pārsniedz projekta īstenošanas un uzturēšanas izmaksas – 14 625 000,00 euro. Diskontētais neto ekonomiskais ieguvums, piemērojot diskonta likmi 5 %, ir 2 222 705,37 euro (2 090 690,59 euro MAIS izstrādei un 132 014,78 euro de minimis izstrādei).

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 432Pieņemts: 02.08.2016.Stājas spēkā: 02.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 04.08.2016. OP numurs: 2016/149.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283973
{"selected":{"value":"10.03.2020","content":"<font class='s-1'>10.03.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.03.2020","iso_value":"2020\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2016","iso_value":"2016\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2016.-09.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.03.2020
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)