Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 495

Rīgā 2016. gada 26. jūlijā (prot. Nr. 37 22. §)
Noteikumi par prasībām, kas jāievēro, izsniedzot, apturot un anulējot iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, izsniedzot, apturot un anulējot iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šo noteikumu prasības attiecas arī uz ieroču un munīcijas tirdzniecību pa pastu.

2. Valsts policija iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm izsniedz komersantam, kurš saņēmis Valsts policijas vai Aizsardzības ministrijas speciālo atļauju (licenci) attiecīgajai komercdarbībai ar šaujamieročiem un munīciju vai sprāgstvielām (turpmāk – speciālā atļauja (licence)).

3. Lai saņemtu iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (1. pielikums), komersants iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts policijā.

4. Šo noteikumu 3. punktā minētajā iesniegumā iekļauj šādas ziņas:

4.1. preces saņēmēja un nosūtītāja (piegādātāja) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs (individuālais komersants norāda vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, pases (personas apliecības) numuru, izdošanas datumu, izdevējiestādi), juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, speciālās atļaujas (licences) numurs, kā arī saņēmēja adrese, uz kuru nosūta šaujamieročus vai munīciju;

4.2. Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā un Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā noteiktā preces kategorija, klase un numurs, nosaukums, šaujamieroča veids, marka, modelis, sērija, numurs un kalibrs, munīcijas veids (tips), kalibrs, marķējums, kā arī šaujamieroču un munīcijas skaits;

4.3. vēlamais iepriekšējās piekrišanas dokumenta šaujamieroču un munīcijas pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm derīguma termiņš.

5. Lai saņemtu iepriekšējās piekrišanas dokumentu sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (2. pielikums), komersants iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts policijā. Iesniegumam pievieno veidlapu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam, aizpildot tajā 1., 2., 3. un 4. sadaļu.

6. Ja sprāgstvielas paredzēts pārvadāt tranzītā caur Latvijas Republiku:

6.1. komersants, kuram citā saņēmējā dalībvalstī ir izsniegts iepriekšējās piekrišanas dokuments sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (2. pielikums), iesniedz Valsts policijā attiecīgu iesniegumu ar lūgumu izdarīt atzīmi iepriekšējās piekrišanas dokumenta 5. sadaļā;

6.2. komersants, kurš citā saņēmējā dalībvalstī nav saņēmis iepriekšējās piekrišanas dokumentu sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (2. pielikums), iesniedz Valsts policijā šo noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu.

7. Ja paredzēts šķērsot vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ar šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu kravu, komersants šo noteikumu 3. vai 5. punktā minētajā iesniegumā norāda robežu šķērsošanas vietas un saņem attiecīgo valstu piekrišanu tranzītam. Ja tiek pārvietotas sprāgstvielas, sprāgstvielu saņēmējs pēc kompetento iestāžu pieprasījuma nosūtītājas dalībvalsts un tranzīta dalībvalsts iestādēm nosūta visu viņa rīcībā esošo informāciju par sprāgstvielu pārvietošanu.

8. Valsts policija šo noteikumu 3. vai 5. punktā minēto iesniegumu izskata 15 dienu laikā.

9. Izskatot šo noteikumu 3. un 5. punktā minēto iesniegumu, Valsts policija pārbauda, vai šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošana ir atbilstoša šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu aprites prasībām. Ja pārvietošana atbilst prasībām, Valsts policija izdod iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas (1. pielikums) vai sprāgstvielu (2. pielikums) pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

10. Ja, izskatot šo noteikumu 3. vai 5. punktā minēto iesniegumu, Valsts policija konstatē, ka tai nav iespēju pārliecināties, vai iesniegumā norādītajam sprāgstvielu saņēmējam ir tiesības saņemt sprāgstvielas, Valsts policija attiecīgo informāciju nosūta Eiropas Komisijai. Komersants uzsāk sprāgstvielu pārvietošanu tikai gadījumā, ja kravas saņēmējs ir saņēmis atļauju pārvietošanai.

11. Iepriekšējās piekrišanas dokumentu sagatavo trijos eksemplāros. Vienu dokumenta eksemplāru nosūta Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejai, divus eksemplārus izsniedz komersantam (vienu eksemplāru saglabā komersanta lietvedībā, otru komersants nosūta attiecīgi preces saņēmējam vai nosūtītājam). Par katru šaujamieroču un munīcijas pārvietošanu Valsts policija attiecīgās pārvietošanas laikā nosūta tās rīcībā esošo informāciju tai Eiropas Savienības dalībvalstij, uz kuras teritoriju tiek pārvietoti šaujamieroči un munīcija, un, ja nepieciešams, arī tranzīta dalībvalstīm.

12. Iepriekšējās piekrišanas dokumentu derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu, un tas nav ilgāks par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu.

13. Ja Valsts policija uzskata, ka konkrētu sprāgstvielu veidu Latvijas teritorijā var pārvietot bez iepriekšējās piekrišanas dokumenta saņemšanas, Valsts policija uz noteiktu laiku izdod apstiprinājumu, kas pieļauj sprāgstvielu pārvietošanu. Šāda apstiprinājuma kopiju, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteikto kārtību, pievieno pārvietojamām sprāgstvielām, līdz tās sasniedz galamērķi. Apstiprinājumu Valsts policija var apturēt vai anulēt jebkurā brīdī, pieņemot pamatotu lēmumu.

14. Valsts policija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt iepriekšējās piekrišanas dokumentu, ja:

14.1. beidzies speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš, speciālā atļauja (licence) anulēta vai apturēta tās darbība;

14.2. iesniegumā norādīto šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu veidi neatbilst komersanta speciālajā atļaujā (licencē) norādītajiem šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu veidiem;

14.3. šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu ievešana Latvijas Republikā ir aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai starptautiskajiem līgumiem;

14.4. tā konstatē, ka šaujamieroči, munīcija vai sprāgstvielas var tikt izmantotas nelikumīgi, radot draudus sabiedriskai drošībai.

15. Valsts policija pieņem lēmumu par iepriekšējās piekrišanas dokumenta darbības apturēšanu, ja:

15.1. speciālās atļaujas (licences) darbība tiek apturēta;

15.2. notiek faktu pārbaude, kuras rezultāts var būt par pamatu iepriekšējās piekrišanas dokumenta vai speciālās atļaujas (licences) anulēšanai;

15.3. pastāv pamatotas aizdomas, ka šaujamieroči, munīcija vai sprāgstvielas tiks izmantoti nelikumīgi, radot draudus sabiedriskai drošībai.

16. Valsts policija pieņem lēmumu par iepriekšējās piekrišanas dokumenta anulēšanu, ja:

16.1. speciālā atļauja (licence) ir anulēta;

16.2. šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu ievešana Latvijas Republikā ir aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai starptautiskajiem līgumiem;

16.3. tā konstatē, ka šaujamieroči, munīcija vai sprāgstvielas tiek izmantotas nelikumīgi, radot draudus sabiedriskai drošībai.

17. Par lēmumiem, kas pieņemti par sprāgstvielu vai munīcijas pārvietošanu, pamatojoties uz šo noteikumu 14.4., 15.3. vai 16.3. apakšpunktu, Valsts policija nekavējoties informē Eiropas Komisiju.

18. Lēmumu par atteikumu izsniegt un lēmumu apturēt vai anulēt iepriekšējās piekrišanas dokumentu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

19. Komersants neizmantoto iepriekšējās piekrišanas dokumentu piecu darbdienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām nodod Valsts policijā.

20. Valsts policija glabā informāciju par spēkā esošajiem iepriekšējās piekrišanas dokumentiem šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumus Nr. 736 "Kārtība, kādā Valsts policija izsniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentus šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 181. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991. gada 18. jūnija Direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/28/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. jūlija
noteikumiem Nr. 495
Iepriekšējās piekrišanas dokuments šaujamieroču un munīcijas pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

IEPRIEKŠĒJĀS PIEKRIŠANAS DOKUMENTS ŠAUJAMIEROČU UN MUNĪCIJAS PĀRVIETOŠANAI STARP EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM
(Padomes Direktīva 91/477/EEK un Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvas 2014/28/ES 12. pants)

PRIOR CONSENT TO TRANSFER FIREARMS AND AMMUNITION
(Council Directive 91/477/EEC and Article 12 of Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council)

LATVIJA


  Numurs
(Number)

1. Nosūtītājvalsts
(Member State of sender)

2. Saņēmējvalsts
(Member State of consignee)

3. Nosūtītājs (Sender)

      fiziskā persona (Natural person)

      juridiskā persona (Legal person)

Uzvārds (Surname)

Vārds (First name)

Dzimšanas datums (Birth date)

Dzimšanas vieta (Birth place)

Pases/personas apliecības Nr.
(Passport/ID No.)

Izdošanas datums (Date of issue)

Izdevējiestāde (Issuing authority)

Komersanta nosaukums
(Company name)

Licences Nr.
(Special permission No.)

Adrese (Address)

Tālruņa Nr. (Phone No.)

Faksa Nr. (Fax No.)

 

4. Saņēmējs (Consignee)

      fiziskā persona (Natural person)

      juridiskā persona (Legal person)

Uzvārds (Surname)

Vārds (First name)

Dzimšanas datums (Birth date)

Dzimšanas vieta (Birth place)

Pases/personas apliecības Nr.
(Passport/ID No.)

Izdošanas datums (Date of issue)

Izdevējiestāde (Issuing authority)

Komersanta nosaukums
(Company name)

Licences Nr.
(Special permission No.)

Adrese (Address)

Tālruņa Nr. (Phone No.)

Faksa Nr. (Fax No.)

 

5. Pārvietošanai atļauto šaujamieroču vai munīcijas (vajadzīgo atzīmēt) apraksts
(Consent is given for firearms or ammunition devices as follows)

Nr.
p.k.

(No.)

Kategorija, klase, Nr. (pēc sarakstiem)

(Category, class, ML, Control List item No.)

Nosaukums, tips, marka, modelis, sērijas numurs, marķējums, kalibrs un citi zināmie raksturojošie dati

(Name, type, model, make, serial number, markings, calibre and other known characteristics)

Mērvienības

(Measurement units)

Skaits

(Quantity)

 

 

 

 

 

6. Pieteicējs (Applicant)

      fiziskā persona (Natural person)

      juridiskā persona (Legal person)

Uzvārds (Surname)

Vārds (First name)

Komersanta nosaukums
(Company name)

Adrese (Address)

Datums (Date)

Paraksts (Signature) ____________________________________

 

7. Šo iepriekšējās piekrišanas dokumentu izsniedz Latvijas Republikas Valsts policija
(This prior consent is authorised by the State Police of the Republic of Latvia)

Datums (Date) ____________________________________

Iepriekšējās piekrišanas dokuments ir spēkā līdz _____________________ (Date of expiration)

______________________________________________________
(Valsts policijas amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
(Position, name, surname, signature of Police Officer)

_____________________________________________
(tālrunis/fakss) (Contact phone/fax)

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. jūlija
noteikumiem Nr. 495
Iepriekšējās piekrišanas dokuments sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

IEPRIEKŠĒJĀS PIEKRIŠANAS DOKUMENTS SPRĀGSTVIELU PĀRVIETOŠANAI STARP EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM (izņemot munīciju)
(Direktīvas 2014/28/ES 11. pants)

INTRA-COMMUNITY TRANSFER OF EXPLOSIVES (except ammunition)
(Article 11 of Directive 2014/28/EU)

LATVIJA


1. Atļaujas veids/Nature of authorisation

Derīguma termiņš/Expiry date*

 

Atsevišķs pārvadājums/Single transfer (Article 9(5)) Daudzkārtējs pārvadājums/Multiple transfer (Article 9(6))

 

2. Informācija par iesaistītajiem dalībniekiem/Details of operators concerned
2.1. Saņēmējs, pieprasītājs/Recipient applicant*2.2. Piegādātājs/Supplier

Nosaukums/Name

Adrese/Address (headquarters)

 

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasts/E-mail

 

Paraksts/Signature

Nosaukums/Name

Adrese/Address (headquarters)

 

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasts/E-mail

 

Paraksts/Signature

2.3. Pārvadātāji/Transport operator(s)

Nosaukums/Name

Adrese/Address (headquarters)

 

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasts/E-mail

Nosaukums/Name

Adrese/Address (headquarters)

 

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasts/E-mail

Nosaukums/Name

Adrese/Address (headquarters)

 

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasts/E-mail

3. Pilns sprāgstvielu apraksts/Full description of explosives

ANO Nr./
UN No.*

Klase, sadaļa/
Class-Division

Tirdzniecības nosaukums/
Trade name*

CE marķējums/
CE Marking

Rūpnīcas adrese/
Factory address

Daudzums/
Quantity*

Cita informācija/
Other information

 

 

 

 

 

 

 

4. Detalizēts pārvietojuma plāns/Transfer details
4.1. Vieta un kalendāra grafiks/Location and calendar schedule
Nosūtīšanas vieta/
Place of departure

 

Nosūtīšanas datums/
Departure date

 

Saņemšanas vieta/
Place of delivery

 

Plānotais saņemšanas datums/
Expected arrival date

 

4.2. Vispārējā maršruta apraksts/General circumstances of the itinerary
Dalībvalsts/
Member state
Ievešanas punkts/
Point of entry
Izvešanas punkts/
Point of exit
Transporta veids/
Means of transport

 

 

 

 

5. Tranzīta dalībvalstu kompetento iestāžu atļaujas, ieskaitot drošu identifikāciju (zīmogs)/Authorisations from the authorities in the Member States of transit including secure identification (e.g. stamp)
Izcelsmes valsts/
Contry of origin
Atļaujas datums/
Date of authorisation
Atļaujas numurs/
Authorisation number
Derīguma termiņš/
Expiry date
 

 

 

 

 

Tranzīta valstis/
Transit countries
Atļaujas datums/
Date of authorisation
Atļaujas numurs/
Authorisation number
Derīguma termiņš/
Expiry date

 

 

 

 

6. Saņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu atļauja (ieskaitot drošu identifikāciju)/Authorisation from the authority in the Member State of recipient (including secure identification)

Datums/Date ____________________________________

Paraksttiesīgā amatpersona/
Position in signatory authority _________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts/post, name, signature)

Piezīmes.
1. Sprāgstvielu saņēmējs aizpilda iepriekšējās piekrišanas dokumenta 1., 2., 3. un 4. sadaļu un nosūta iepriekšējās piekrišanas dokumentu saņēmējas valsts kompetentajām iestādēm apstiprināšanai.
2. Papildus iegūtajai saņēmējas valsts kompetentās iestādes atļaujai (6. sadaļa) par tranzītu atbildīgā persona informē tranzīta dalībvalstu kompetentās iestādes, kuru apstiprinājums nepieciešams 5. sadaļā. Šo iestāžu apstiprinājums var būt uz viena dokumenta vai uz vairāku dokumentu kopuma. Apstiprinājumam jābūt droši identificējamam.
3. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka nepieciešami speciāli drošības pasākumi, tie jānorāda atļaujā. Ja neviena dalībvalstu kompetentā iestāde neuzskata, ka ir nepieciešami speciāli drošības pasākumi, jānorāda tikai ar zvaigznīti (*) apzīmētā informācija.
4. Visos gadījumos šis iepriekšējās piekrišanas dokuments atrodas pie sprāgstvielu pārvadātāja līdz to saņemšanas vietai.
5. "Pilns sprāgstvielu apraksts" nozīmē to tirdzniecības nosaukumu un ANO transporta nosaukumu vai ANO transporta nosaukumu, kā arī jebkuru citu informāciju, kas ļauj identificēt preci. Ja sprāgstvielām nav CE marķējuma, tas skaidri jāatzīmē.
6. "Daudzums" nozīmē sprāgstvielu vienību skaitu vai svaru.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prasībām, kas jāievēro, izsniedzot, apturot un anulējot iepriekšējās piekrišanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 495Pieņemts: 26.07.2016.Stājas spēkā: 04.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 03.08.2016. OP numurs: 2016/148.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283930
04.08.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"