Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 490

Rīgā 2016. gada 26. jūlijā (prot. Nr. 37 11. §)
Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sociālo drošību" 14.1 panta ceturto daļu
un Valsts fondēto pensiju likuma 9. panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 393)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Labklājības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma LabIS) iekļaujamos datus un to apjomu, kā arī datu apstrādes noteikumus un kārtību.

2. Sistēma LabIS ir valsts informācijas sistēma, kurā Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) iekļauj:

2.1. datus par pasākumiem, kurus nodrošina valsts vai pašvaldība naudas vai mantisko pabalstu vai pakalpojumu veidā, lai veicinātu likumā "Par sociālo drošību" noteikto personas sociālo tiesību – izglītības un nodarbinātības veicināšana, sociālā apdrošināšana, tiesības uz veselības aprūpi, sociālās garantijas ar īpašiem apstākļiem saistīta veselības zaudējuma gadījumā, ģimenes izdevumu atlīdzība, pabalsts piemērota dzīvokļa nodrošināšanai, palīdzība bērniem un jauniešiem, sociālā palīdzība, personu ar invaliditāti iesaistīšana sabiedrības dzīvē – pilnvērtīgu īstenošanu;

2.2. datus, kas nepieciešami šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto pasākumu plānošanai un novērtēšanai.

3. Ministrija sistēmu LabIS izmanto sociālās politikas plānošanas, ieviešanas un uzraudzības funkciju izpildē, lai nodrošinātu:

3.1. centralizētu informācijas iegūšanu un datu apstrādes iespējas attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanai, normatīvo aktu sākotnējās ietekmes novērtējuma izstrādei, sociālās jomas pakalpojumu ietekmes novērtēšanai, starptautisku institūciju un organizāciju novērtējuma ziņojumu un pētījumu par Latvijas sociālo politiku sagatavošanai un citu Latvijai saistošu starptautisku saistību izpildei;

3.2. statistikas analīzi un attīstības prognožu izstrādi;

3.3. standartizētu kopsavilkuma pārskatu un informācijas izgūšanu, uzglabāšanu un publicēšanu ministrijas tīmekļvietnē.

4. Sistēmā LabIS datus saņem tiešsaistes vai datņu apmaiņas veidā. Fizisko personu datu apstrādi sistēmā LabIS veic kā personas datu ievadīšanu (ielādēšanu) un datu pārveidošanu šo noteikumu 53. punktā minētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sistēmā LabIS nodrošina un atbild par datu ievadīšanu (ielādēšanu), apstrādi, glabāšanu, izmantošanu, pārraidīšanu, datu apmaiņu starp valsts informācijas sistēmām elektroniskā veidā, datu rezerves kopiju sagatavošanu, datu drošību un aizsardzību, normatīvajos aktos noteikto klasifikāciju un klasifikatoru (kodu sistēmu) izmantošanu, licencētas vai īpaši attiecīgajai valsts informācijas sistēmai paredzētas un atbilstoši Latvijas standartiem izstrādātas programmatūras izmantošanu, valsts informācijas sistēmas dokumentācijas izstrādi, uzturēšanu un pieejamību atbilstoši Latvijas standartiem.

6. Sistēmas LabIS funkcionalitātes izmantotāji ir ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieki un valsts civildienesta ierēdņi, kuriem sistēmas LabIS lietošanas tiesības nepieciešamas tiešo darba (amata) pienākumu veikšanai.

7. Par sistēmā LabIS iekļaujamo datu patiesumu un aktualitāti ir atbildīgs attiecīgās informācijas sniedzējs vai tās valsts informācijas sistēmas pārzinis, no kuras dati tiek ielādēti sistēmā LabIS. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra konstatē kļūdas sistēmā LabIS saņemtajos datos, attiecīgās informācijas sniedzējs vai tās valsts informācijas sistēmas pārzinis, no kuras dati tiek ielādēti sistēmā LabIS, attiecīgās kļūdas novērš saskaņā ar šo noteikumu 51. punktā minēto vienošanos par sadarbību datu apmaiņā.

8. Sistēmas LabIS uzturēšanai nepieciešamos datus no šo noteikumu 9. un 10. punktā minētajām valsts informācijas sistēmām, reģistriem un datubāzēm saņem bez maksas.

II. LabIS iekļaujamie dati un to apjoms

9. Sistēmā LabIS ministrija iekļauj datus no:

9.1. ministrijas pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām – Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma SPOLIS) un Adopcijas reģistra;

9.2. Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma" (turpmāk – sistēma BURVIS) un no aģentūras apkopotās informācijas;

9.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma" (turpmāk – sistēma SAIS);

9.4. Valsts darba inspekcijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Valsts darba inspekcijas integrētās informācijas sistēma";

9.5. Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārziņā esošās informācijas sistēmas "4 Hotel", Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmas, Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas un Personāla uzskaites sistēmas;

9.6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Invaliditātes informatīvā sistēma" (turpmāk – sistēma IIS);

9.7. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārziņā esošajām sistēmām – Lietvedības reģistra, Bāriņtiesu reģistra, Audžuģimeņu lietu reģistra, Bāreņu apliecību informācijas sistēmas un Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa informācijas sistēmas;

9.8. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Valsts izglītības informācijas sistēma" (turpmāk – sistēma VIIS);

9.9. Centrālās statistikas pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma";

9.10. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (turpmāk – centrs "Vaivari") pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu lietotāju reģistrs" un Lietvedības sistēmas;

9.11. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības tīmekļvietnē pieejamās statistiskās informācijas;

9.12. biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" pārziņā esošās Tehnisko palīglīdzekļu datubāzes, Sociālo pakalpojumu uzskaites datubāzes un žurnāla "Rosme" izdevniecībā apkopotās statistiskās informācijas;

9.13. biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" pārziņā esošās Tehnisko palīglīdzekļu datubāzes un Pakalpojumu uzskaites datubāzes;

9.14. to apdrošināšanas sabiedrību pārziņā esošajām datubāzēm, kuras noslēgušas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumus ar fondēto pensiju shēmas dalībniekiem.

(Grozīts ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 393; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

10. Papildus šo noteikumu 9. punktā minētajai informācijai ministrija sistēmā LabIS iekļauj atsevišķus uz sociālo pakalpojumu jomu attiecināmus statistikas datus, kurus atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam sadarbības ietvaros saņem no valsts pārvaldes iestādēm: no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs", Tiesu administrācijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Tiesu informatīvā sistēma", Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Ieslodzīto informācijas sistēma", Valsts probācijas dienesta pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Probācijas klientu uzskaites sistēma "PLUS"", Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām – "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs", "Jaundzimušo reģistrs", "Veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu datu bāze", "Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze" un "Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēma (VISUMS)".

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

11. No sistēmas SPOLIS sistēmā LabIS iekļauj visus datus, kurus ministrija iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumiem.

12. Sistēmā LabIS iekļauj šādus sistēmā SAIS apstrādātos datus par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajām valsts sociālās apdrošināšanas pensijām, pabalstiem, atlīdzībām, valsts izdienas pensijām un valsts sociālajiem pabalstiem, to saņēmējiem, apjomu, izlietoto finansējumu un sociāli apdrošinātām personām:

12.1. datus par Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto valsts sociālās aizsardzības pakalpojumu (pabalsti, atlīdzības, piemaksas) saņēmējiem un piešķirtā pakalpojuma apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.2. datus par likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu saņēmējiem un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.3. datus par likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" noteikto bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu saņēmējiem, piešķirtā pakalpojuma apmēru un pakalpojuma saņemšanas periodu sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.4. datus par likumā "Par valsts pensijām" noteikto valsts sociālās apdrošināšanas pensiju saņēmējiem un pensijas apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, pēc nodarbinātības statusa un administratīvajām teritorijām;

12.5. datus par valsts izdienas pensijas saņēmējiem un pensijas apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, pēc nodarbinātības statusa un administratīvajām teritorijām;

12.6. datus par speciālās valsts pensijas saņēmējiem un pensijas apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, pēc nodarbinātības statusa un administratīvajām teritorijām;

12.7. datus par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma III nodaļā noteikto sociālo garantiju saņēmējiem un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.8. datus par pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti saņēmējiem un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.9. datus par valsts atbalsta saņēmējiem ar celiakiju slimiem bērniem un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.10. datus par personai vai tās ģimenes locekļiem piešķirtā materiālā atbalsta (pabalsts, atlīdzība) saņēmējiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un piešķirtā atbalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.11. datus par sociāli apdrošinātām personām, to iemaksu algas apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām;

12.12. datus par faktisko pensionēšanās vecumu sadalījumā pa dzimumiem un administratīvajām teritorijām;

12.13. datus par valsts sociālās apdrošināšanas budžeta finansējumu sadalījumā pa pakalpojumu veidiem un speciālā budžeta veidiem;

12.14. datus par atbalsta saņēmējiem bēgļiem vai alternatīvo statusu ieguvušajām personām un piešķirtā pabalsta apmēru sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un administratīvajām teritorijām.

(MK 03.07.2018. noteikumu Nr. 393 redakcijā)

13. Sistēmā LabIS iekļauj šādus sistēmā BURVIS uzkrātos un Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotos datus par bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām, šo personu iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos:

13.1. datus par bezdarbniekiem sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, iegūtās izglītības, bezdarba ilguma (bezdarbnieka statusa piešķiršanas, maiņas vai zaudēšanas datuma), pēdējās nodarbošanās veida, profesijas, darba devēja, tautības, valstiskās piederības un tās veida, valsts valodas prasmes, vēlamā darba profesijas, invaliditātes grupas, funkcionālo traucējumu veida, profilēšanas datiem, administratīvajām teritorijām, statistiskajiem vai plānošanas reģioniem, Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles, pazīmes, ka persona saņem bezdarbnieka pabalstu, un – bezdarbnieka statusa maiņas gadījumā – par statusa maiņas iemeslu;

13.2. datus par darba meklētājiem sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, iegūtās izglītības, statusa iegūšanas vai maiņas datuma, valstiskās piederības un tās veida, Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles un – darba meklētāja statusa maiņas gadījumā – par statusa maiņas iemeslu;

13.3. datus par bezdarba riskam pakļautajām personām sadalījumā pēc dzimuma, reģistrācijas datuma un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles;

13.4. datus  par iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos sadalījumā pēc pasākuma, pasākuma īstenotāja, pasākuma īstenošanas vietas, pasākuma ilguma, personas iesaistes ilguma pasākumā un personas statusa veida;

13.5. datus par iekārtošanos darbā sadalījumā pēc darba vietas, reģistrācijas numura, nosaukuma, profesijas un personas statusa veida.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 392 redakcijā)

14. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotos datus, kas raksturo aģentūras sniegto pakalpojumu administrēšanu:

14.1. datus par reģistrēto vakanču skaitu sadalījumā pa profesiju grupām, nozarēm atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (turpmāk – NACE) 2. red. norādītajiem līmeņiem, administratīvajām teritorijām vai statistiskajiem reģioniem, plānošanas reģioniem un vakancei noteiktajām prasībām;

14.2. (svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392);

14.3. (svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392);

14.4. datus par darba devējiem, kas izmantojuši Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

15. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Valsts darba inspekcijas integrētajā informācijas sistēmā apstrādātos datus par nelaimes gadījumiem darbā un darbavietu apsekojuma rezultātiem:

15.1. datus par bērnu nodarbināšanu – par nodarbināšanas likumības apsekojumu rezultātiem sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām, nodarbināšanas gadījumiem, izsniegto atļauju skaitu bērnu kā izpildītāju nodarbināšanai, vecāku (aizbildņu) vai inspekcijas pieprasījumu skaitu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar personu, kas ir jaunāka par 18 gadiem;

15.2. datus par nelaimes gadījumiem darbā sadalījumā pēc cietušās personas dzimuma, vecuma un profesiju grupas, nodarbinātības stāža, nelaimes gadījuma smaguma pakāpes un veida, traumēšanas faktoriem un cēloņiem, ievainotās cietušās ķermeņa daļas un ievainojuma rakstura, uzņēmumu darbības nozarēm un lieluma grupām, finansiālās ietekmes, administratīvajām teritorijām un statistiskajiem reģioniem;

15.3. datus par pirmreizēji konstatētām arodslimībām sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, profesiju grupām, nodarbinātības stāža ilguma, arodslimību un to seku grupām, arodslimību izraisošajiem faktoriem, darba vides risku iedarbības laika, sagatavotajiem higiēniskajiem raksturojumiem, uzņēmumu darbības nozarēm un lieluma grupām, administratīvajām teritorijām un statistiskajiem reģioniem;

15.4. datus par Valsts darba inspekcijas apsekojumos konstatēto nereģistrēto nodarbinātību – apsekojumu skaitu, to sadalījumu pa nozarēm, atklāto nereģistrēto nodarbināto personu skaitu sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām, atklātajiem "pirmās dienas līgumiem", konstatētajiem nereģistrēti nodarbinātajiem bezdarbniekiem, pēc apsekojuma noslēgto darba līgumu skaitu, piemērotajiem sodiem un summām, administratīvajām teritorijām;

15.5. datus par Valsts darba inspekcijas veiktajiem apsekojumiem un to rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildes gaitu, sniegtajām konsultācijām un to sadalījumu pa jomām, inspekcijas veiktajiem pasākumiem, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un nodarbinātajiem un veicinātu sociālo dialogu, kā arī Valsts darba inspekcijas veiktajām informēšanas kampaņām un informācijas sniegšanu plašsaziņas līdzekļos.

16. Sistēmā LabIS iekļauj tos Invaliditātes informatīvās sistēmas datus, kurus ministrija iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumiem.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 392 redakcijā)

17. No Adopcijas reģistra sistēmā LabIS iekļauj datus par adoptējamiem bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, sadalījumā pa vecuma grupām un dzimumiem un par adoptētājiem sadalījumā pa dzimumiem un administratīvajām teritorijām (par adoptējamiem bērniem – administratīvā teritorija, kuras bāriņtiesa lēmusi par ārpusģimenes aprūpi; par adoptētājiem – administratīvā teritorija, kuras bāriņtiesa lēmusi par adoptētāja statusa piešķiršanu), kurus ministrija iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina adoptējamo bērnu un to personu uzskaiti, kuras vēlas adoptēt bērnu.

18. Sistēmā LabIS iekļauj Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Audžuģimeņu lietu reģistrā apstrādātos datus par audžuģimenē esošajiem bērniem sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām.

19. Sistēmā LabIS iekļauj Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāreņu apliecību informācijas sistēmā apstrādātos datus par apliecībām sociālo garantiju nodrošināšanai, kas izsniegtas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

20. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Lietvedības reģistrā apstrādātos datus par bērnu tiesību ievērošanu:

20.1. datus par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēm, pārbaužu laikā konstatētajiem un novērstajiem pārkāpumiem sadalījumā pa pārbaužu norises vietām;

20.2. datus par bērniem, kuriem bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātā novērsti bērnu tiesību pārkāpumi.

21. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu reģistrā apstrādātos datus par aizgādības tiesībām, aizbildnību un aizgādnību:

21.1. datus par ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un to atgriešanos ģimenē no ārpusģimenes aprūpes iestādēm sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām;

21.2. datus par aizbildņu ģimenē esošo bērnu skaitu sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām;

21.3. datus par aizgādnībā esošo personu skaitu;

21.4. datus par personu skaitu, kurām ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas vai atjaunotas aizgādības tiesības, un šo personu aizgādībā esošo bērnu skaitu sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām;

21.5. datus par personu skaitu, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas vai atjaunotas aizgādības tiesības, un šo personu aizgādībā esošo bērnu skaitu sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām.

22. Sistēmā LabIS iekļauj Sociālās integrācijas valsts aģentūras Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmā apstrādātos datus par sociālās rehabilitācijas institūcijās pakalpojumu pieprasījušām personām sadalījumā pa pakalpojuma saņēmēju grupām.

23. Sistēmā LabIS iekļauj Sociālās integrācijas valsts aģentūras informācijas sistēmā "4 Hotel" apstrādātos datus par sociālās rehabilitācijas institūcijās pakalpojumu saņēmušām personām sadalījumā pa pakalpojuma saņēmēju grupām.

24. (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

25. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmā apstrādātos datus par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem:

25.1. datus par īstenotajām profesionālās rehabilitācijas programmām personām ar invaliditāti sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un statistiskajiem reģioniem;

25.2. datus par audzēkņiem profesionālās rehabilitācijas programmās sadalījumā pa izglītības programmu veidiem un statistiskajiem reģioniem, dzimumiem, vecuma grupām, invaliditātes grupām un personas dzīvesvietas administratīvajām teritorijām;

25.3. datus par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pieprasījušām personām sadalījumā pa izglītības programmu veidiem, dzimumiem, vecuma grupām, invaliditātes grupām un personas dzīvesvietas administratīvajām teritorijām;

25.4. datus par profesionālās piemērotības noteikšanu sadalījumā pa izglītības programmu veidiem, dzimumiem, vecuma grupām, invaliditātes grupām un personas dzīvesvietas administratīvajām teritorijām;

25.5. datus par profesionālās rehabilitācijas kursu uzsākušajām un pabeigušajām personām sadalījumā pa izglītības programmu veidiem, dzimumiem, vecuma grupām, invaliditātes grupām un personas dzīvesvietas administratīvajām teritorijām;

25.6. datus par profesionālās rehabilitācijas programmu audzēkņu izglītības līmeni.

25.1 Sistēmā LabIS iekļauj Sociālās integrācijas valsts aģentūras datus par personām ar invaliditāti, kurām par valsts budžeta līdzekļiem ir pielāgots personīgais transportlīdzeklis, lai tas pildītu tehniskā palīglīdzekļa funkciju.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 392 redakcijā)

26. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Sociālās integrācijas valsts aģentūras apkopotos statistikas datus:

26.1. datus par institūcijās sniegtā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma finansējumu;

26.2. datus par Sociālās integrācijas valsts aģentūras atbalsta punktu apzinātajām un konsultētajām personām.

27. Sistēmā LabIS iekļauj šādus biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" Tehnisko palīglīdzekļu datubāzē apstrādātos datus par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu personām ar redzes invaliditāti:

27.1. datus par tehniskos palīglīdzekļus saņēmušām personām un pieprasījušām personām sadalījumā pa vecuma grupām, tehnisko palīglīdzekļu grupām un pieprasījuma veidiem;

27.2. datus par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu sadalījumā pa tehnisko palīglīdzekļu grupām un pieprasījuma veidiem;

27.3. datus par tehniskajiem palīglīdzekļiem izlietoto finansējumu sadalījumā pa tehnisko palīglīdzekļu grupām.

28. Sistēmā LabIS iekļauj šādus biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" Sociālo pakalpojumu uzskaites datubāzē apstrādātos datus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar redzes invaliditāti:

28.1. datus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem sadalījumā pa pakalpojumu saņemšanas vietām;

28.2. datus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem izlietoto finansējumu sadalījumā pa pakalpojuma saņemšanas vietām;

28.3. datus par biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" pieņemto lēmumu veidiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu.

29. Sistēmā LabIS iekļauj datus par biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" žurnāla "Rosme" izdoto eksemplāru formātu (Braila raksts, palielināts redzīgo raksts) un skaitu.

30. Sistēmā LabIS iekļauj šādus biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Tehnisko palīglīdzekļu datubāzē apstrādātos datus par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu personām ar dzirdes invaliditāti:

30.1. datus par tehniskos palīglīdzekļus saņēmušām personām un pieprasījušām personām sadalījumā pa vecuma grupām, tehnisko palīglīdzekļu grupām un pieprasījuma veidiem;

30.2. datus par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu sadalījumā pa tehnisko palīglīdzekļu grupām un pieprasījuma veidiem;

30.3. datus par tehniskajiem palīglīdzekļiem izlietoto finansējumu sadalījumā pa tehnisko palīglīdzekļu grupām.

31. Sistēmā LabIS iekļauj šādus biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Pakalpojumu uzskaites datubāzē apstrādātos datus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu personām ar dzirdes invaliditāti:

31.1. datus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem sadalījumā pa vecuma grupām un pakalpojumu veidiem;

31.2. datus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem izlietoto finansējumu sadalījumā pa vecuma grupām un pakalpojumu veidiem;

31.3. datus par biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" pieņemto lēmumu veidiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu.

32. Sistēmā LabIS iekļauj šādus centra "Vaivari" No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu lietotāju reģistrā apstrādātos datus par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu:

32.1. datus par tehniskos palīglīdzekļus saņēmušām personām un pieprasījušām personām sadalījumā pa vecuma grupām, tehnisko palīglīdzekļu grupām un pieprasījuma veidiem;

32.2. datus par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu sadalījumā pa tehnisko palīglīdzekļu grupām;

32.3. datus par tehniskajiem palīglīdzekļiem izlietoto finansējumu sadalījumā pa tehnisko palīglīdzekļu grupām;

32.4. datus par centra "Vaivari" pieņemto lēmumu veidiem par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu.

33. Sistēmā LabIS iekļauj centra "Vaivari" Lietvedības sistēmā apstrādātos datus par saņemto sūdzību veidiem par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu.

34. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa informācijas sistēmā apstrādātos datus par bērnu uzticības tālruņa darbību:

34.1. datus par Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotajiem zvaniem sadalījumā pa telefoniskās konsultācijas laikā sniegtā atbalsta veidiem;

34.2. datus par bērniem, kas cietuši no vardarbības, sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, vardarbības veidiem un vardarbības veicēju grupām;

34.3. datus par gadījumiem, kad saņemtā informācija nodota inspektoriem pārbaudes ierosināšanai.

35. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēmā apstrādātos datus par demogrāfiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem:

35.1. datus par pastāvīgajiem iedzīvotājiem sadalījumā pēc dzimuma, vecuma grupas, statistiskajiem reģioniem un administratīvajām teritorijām;

35.2. datus par pastāvīgajiem iedzīvotājiem pēc ekonomiskās aktivitātes statusa sadalījumā pēc dzimuma;

35.3. datus par nodarbinātajiem iedzīvotājiem sadalījumā pēc dzimuma, vecuma grupas, saimnieciskās darbības veida atbilstoši NACE 2. red. norādītajiem līmeņiem un statistiskajiem reģioniem;

35.4. datus par iekšzemes kopproduktu.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 392 redakcijā)

35.1 Sistēmā LabIS iekļauj šādus apdrošināšanas sabiedrību apstrādātos datus par personām, kuras noslēgušas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumus:

35.1 1. datus par personām sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla lielumu;

35.1 2. datus par mūža pensijas apdrošināšanas līguma nosacījumiem – mūža pensijas apmēru izmaksas periodā, mūža pensijas izmaksas periodiskumu, atlikto periodu, garantēto periodu mūža pensijas izmaksas posmiem un norādi par labuma guvēju (ir vai nav).

(MK 03.07.2018. noteikumu Nr. 393 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

36. Sistēmā LabIS iekļauj Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības tīmekļvietnē apkopotos statistikas datus par darba koplīgumiem.

37. Sistēmā LabIS iekļauj Tiesu informatīvajā sistēmā apkopotos statistikas datus par civillietām, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām.

38. Sistēmā LabIS iekļauj šādus sistēmas VIIS datus:

38.1. datus par izglītojamām personām, tai skaitā augstskolās un koledžās studējošajiem atbilstoši apgūstamajai izglītības programmai, tās veidam, izglītības ieguves formai (ja attiecināms), mācību apakšstatusam, izglītības iestādei, izglītības iestādes veidam, izglītības iestādes administratīvajai teritorijai un norādei par piešķirto asistentu (ir vai nav);

38.2. datus par fizisko personu pēdējo iegūto izglītības līmeni pēc attiecīgo izglītības iestāžu beigšanas atbilstoši iegūtajam izglītības līmenim un veidam, to apliecinošam dokumentam, izglītības iestādei un izglītības iestādes administratīvajai teritorijai.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 392 redakcijā)

39. (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

40. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu datubāzē apkopotos statistikas datus:

40.1. (svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392);

40.2. datus par vakcinēto bērnu skaitu sadalījumā pa vecuma grupām un infekciju slimībām;

40.3. datus par stacionāros ārstēto bērnu skaitu sadalījumā pa vecuma grupām un slimībām un vidējo ārstēšanās ilgumu;

40.4. datus par abortu skaitu sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem.

41. Sistēmā LabIS iekļauj šādus valsts informācijas sistēmā "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs" apkopotos statistikas datus:

41.1. datus par traumas un ievainojumus guvušo bērnu skaitu sadalījumā pa vecuma grupām, gūto ievainojumu veidiem, traumas gūšanas mehānismiem, traumas gūšanas vietām, statistiskajiem reģioniem un administratīvajām teritorijām;

41.2. datus par ambulatoro un stacionāro aprūpi saņēmušo bērnu un pusaudžu skaitu, kuri lieto atkarību izraisošas vielas, sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām;

41.3. datus par bērnu un pusaudžu skaitu, kuriem diagnosticēts cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV) vai akūts imūndeficīta sindroms (AIDS), sadalījumā pēc dzimuma un vecuma grupas.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

42. Sistēmā LabIS iekļauj Jaundzimušo reģistrā apkopotos statistikas datus par dzemdību un ārpusķermeņa apaugļošanas rezultātā dzimušo bērnu skaitu sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem.

43. Sistēmā LabIS iekļauj Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzē apkopotos statistikas datus par zīdaiņu un bērnu mirstību sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām, nāves cēloņiem, statistiskajiem reģioniem un administratīvajām teritorijām.

44. (Svītrots ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

45. Sistēmā LabIS iekļauj Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmā apkopotos statistikas datus par bērnu un pusaudžu skaitu, kuri inficējušies ar seksuāli transmisīvām infekcijām, sadalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām.

46. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas sniegtos statistikas datus par uzturlīdzekļu administrēšanu un izmaksām kalendāra gadā:

46.1. datus par Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksāto uzturlīdzekļu kopējo apmēru;

46.2. datus par saņemto iesniegumu skaitu par uzturlīdzekļu izmaksu;

46.3. datus par pieņemto lēmumu skaitu par uzturlīdzekļu izmaksu;

46.4. datus par Latvijas iedzīvotāju pieteikumu skaitu, kas pārsūtīti, pamatojoties uz Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās un Hāgas 2007. gada 23. novembra Konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu;

46.5. datus par pieņemto lēmumu skaitu par izmaksas izbeigšanu, jo parādnieks pats sācis nodrošināt minimālos uzturlīdzekļus bērnam;

46.6. datus par bērnu skaitu, kuri nodrošināti ar uzturlīdzekļiem, sadalījumā pa vecuma grupām;

46.7. datus par iesniedzēju skaitu, kuriem maksāti uzturlīdzekļi perioda beigās;

46.8. datus par uzturlīdzekļu debitoru parādu – skaitu un kopējo apjomu.

47. Sistēmā LabIS iekļauj šādus no Probācijas klientu uzskaites sistēmā PLUS apstrādātās informācijas apkopotos statistikas datus par Valsts probācijas dienesta probācijas klientiem:

47.1. datus par kopējo klientu skaitu;

47.2. datus par kopējo nepilngadīgo klientu skaitu;

47.3. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuriem piemērots kriminālsods – piespiedu darbs;

47.4. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuriem piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – sabiedriskais darbs;

47.5. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuriem organizēts un vadīts izlīgums;

47.6. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuriem sastādīts izvērtēšanas ziņojums;

47.7. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuriem piemērota brīvības atņemšana, sodu nosakot nosacīti;

47.8. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuriem piemērota nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda izciešanas;

47.9. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuri nosacīti atbrīvoti no kriminālatbildības;

47.10. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuriem piemērota probācijas uzraudzība;

47.11. datus par nepilngadīgo klientu skaitu, kuri iesaistīti probācijas programmās.

48. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Ieslodzīto informācijas sistēmā apkopotos statistikas datus:

48.1. datus par ieslodzīto personu skaitu (tai skaitā apcietinātajām un notiesātajām personām) sadalījumā pa dzimumiem;

48.2. datus par ieslodzīto nepilngadīgo personu skaitu (tai skaitā apcietinātajām un notiesātajām nepilngadīgajām personām) sadalījumā pa dzimumiem.

49. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Tiesu informatīvajā sistēmā apkopotos statistikas datus:

49.1. datus par pirmās instances spriedumu skaitu lietās par izlikšanu no dzīvojamām telpām, kurās kopā ar atbildētāju ir izliekamas nepilngadīgās personas, un izliekamo nepilngadīgo personu skaitu;

49.2. datus par lietu izskatīšanas ilgumu un lietu izskatīšanas virzību pirmajā un apelācijas instancē krimināllietās, kurās kā apsūdzētās personas ir iesaistītas nepilngadīgas personas;

49.3. datus par notiesātajām personām (tai skaitā nepilngadīgajām notiesātajām personām) sadalījumā pa vecuma grupām un dzimumiem, pēc Krimināllikuma pantiem, iepriekšējām sodāmībām, piemērotajiem pamatsodu veidiem.

III. LabIS iekļaujamo datu apstrādes noteikumi un kārtība

50. Sistēmā LabIS iekļaujamos datus sniedz šādas institūcijas:

50.1. ministrija:

50.1.1. šo noteikumu 11. punktā minētos datus personas datu līmenī vai kā kopsavilkuma informāciju atbilstoši normatīvajā aktā par valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumiem norādītajai datu struktūrai;

50.1.2. šo noteikumu 17. punktā minētos datus personas datu līmenī atbilstoši normatīvajā aktā par kārtību, kādā nodrošina adoptējamo bērnu un to personu uzskaiti, kuras vēlas adoptēt bērnu, norādītajai datu struktūrai;

50.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra:

50.2.1. šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12. un 12.14. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;

50.2.2. šo noteikumu 12.13. apakšpunktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.3. Nodarbinātības valsts aģentūra:

50.3.1. šo noteikumu 13. punktā minētos datus personas datu līmenī;

50.3.2. šo noteikumu 14. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.4. Valsts darba inspekcija:

50.4.1. šo noteikumu 15.1., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.4.2. šo noteikumu 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;

50.5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – šo noteikumu 16. punktā minētos datus personas datu līmenī;

50.6. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:

50.6.1. šo noteikumu 18. un 19. punktā minētos datus personas datu līmenī;

50.6.2. šo noteikumu 20., 21. un 34. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.7. Sociālās integrācijas valsts aģentūra:

50.7.1. šo noteikumu 22., 23. punktā, 25.2., 25.3., 25.4. un 25.5. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;

50.7.2. šo noteikumu 26. punktā, 25.1. un 25.6. apakšpunktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.8. biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība":

50.8.1. šo noteikumu 27.1., 28.1. un 28.3. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;

50.8.2. šo noteikumu 27.2., 27.3., 28.2. apakšpunktā un 29. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.9. biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība":

50.9.1. šo noteikumu 30.1., 31.1. un 31.3. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;

50.9.2. šo noteikumu 30.2., 30.3. un 31.2. apakšpunktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.10. centrs "Vaivari":

50.10.1. šo noteikumu 32.1. un 32.4. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;

50.10.2. šo noteikumu 32.2., 32.3. apakšpunktā un 33. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.11. Centrālā statistikas pārvalde – šo noteikumu 35. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju (dati pieejami Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē);

50.12. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība – šo noteikumu 36. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.13. Izglītības un zinātnes ministrija – šo noteikumu 38.1. un 38.2. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;

50.14. Slimību profilakses un kontroles centrs – šo noteikumu 40., 41., 42., 43. un 45. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.15. Tiesu administrācija – šo noteikumu 37. un 49. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.16. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija – šo noteikumu 46. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.17. Ieslodzījuma vietu pārvalde – šo noteikumu 48. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.18. Valsts probācijas dienests – šo noteikumu 47. punktā minētos datus kā kopsavilkuma informāciju;

50.19. apdrošināšanas sabiedrības, kuras noslēgušas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumus ar fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, – šo noteikumu 35.1 punktā minētos datus personas datu līmenī.

(Grozīts ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 393; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 392)

51. Lai nodrošinātu šo noteikumu II nodaļā minēto datu saņemšanu sistēmā LabIS, ministrija vienojas par sadarbību datu apmaiņā ar šo noteikumu 50.1., 50.2., 50.3., 50.4., 50.5., 50.6., 50.7., 50.8., 50.9., 50.10., 50.11., 50.12., 50.13., 50.14. un 50.19. apakšpunktā minētajām institūcijām, vienojoties par:

51.1. datu apjomu un struktūru, saņemšanas veidu un procedūrām, sniegšanas biežumu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto datu apkopošanas un uzkrāšanas periodiskumu, un formātu;

51.2. identifikācijas un autentifikācijas kārtību;

51.3. datu drošības un personas datu aizsardzības noteikumiem;

51.4. informācijas sistēmu, reģistru un datubāzu pieejamības parametriem;

51.5. pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

(Grozīts ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 393)

52. Šo noteikumu 50.15., 50.16., 50.17. un 50.18. apakšpunktā minētās institūcijas šo noteikumu 37., 46., 47., 48. un 49. punktā minētos statistikas datus sniedz pēc ministrijas rakstveida pieprasījuma vienu reizi gadā par iepriekšējo kalendāra gadu.

53. Ministrija nodrošina, ka no šo noteikumu 50. punktā minētajām institūcijām saņemto datu ielādi sistēmā nodrošina specializēta programmatūra, kas veic datu pārveidošanu, un šajā procesā sistēmā LabIS iekļaujamie fizisko personu dati sistēmas līmenī tiek pseidonimizēti, aizstājot tos ar ģenerētu unikālu identifikatoru, un lietotāja līmenī – anonimizēti.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 392 redakcijā)

54. Tiesības bez maksas saņemt sistēmā LabIS iekļauto informāciju saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem ir:

54.1. privātpersonām – atbilstoši ministrijas tīmekļvietnē publicētajiem standartpārskatiem;

54.2. zinātniekiem un pētniekiem – zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, ievērojot nosacījumu, ka izgūtā informācija nesniedz iespēju identificēt noteiktas personas;

54.3. valsts un pašvaldību institūcijām – to darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei nepieciešamos datus;

54.4. personām, kurām deleģēta valsts pārvaldes uzdevumu izpilde, – deleģēto uzdevumu izpildei nepieciešamajā apjomā;

54.5. biedrībai "Latvijas Pašvaldību savienība" un pašvaldībām – to darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei;

54.6. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai – par darba drošības, darba tiesiskajiem un sociālajiem jautājumiem.

55. Katru datu apstrādi sistēmā LabIS auditē. Auditācijas pierakstus glabā sešus mēnešus, nodrošinot tiem ierobežotu piekļuvi.

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 03.07.2018. noteikumu Nr. 393 redakcijā)

56. Par šo noteikumu 51. punktā minēto sadarbību datu apmaiņā ar šo noteikumu 50.1., 50.2., 50.3., 50.4., 50.5., 50.6., 50.7., 50.8., 50.9., 50.10., 50.11., 50.12., 50.13. un 50.14. apakšpunktā minētajām institūcijām ministrija vienojas sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

57. Par šo noteikumu 51. punktā minēto sadarbību datu apmaiņā ar šo noteikumu 50.19. apakšpunktā minētajām institūcijām ministrija vienojas līdz 2018. gada 31. decembrim.

(MK 03.07.2018. noteikumu Nr. 393 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Labklājības ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 490Pieņemts: 26.07.2016.Stājas spēkā: 29.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 28.07.2016. OP numurs: 2016/144.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283810
{"selected":{"value":"20.06.2020","content":"<font class='s-1'>20.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.06.2020","iso_value":"2020\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2018","iso_value":"2018\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-19.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2016","iso_value":"2016\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2016.-05.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)