Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 484

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 42. §)
Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
7. panta 15. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.

2. Izglītības iestāde organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības izglītojamam, kurš pie komersanta, iestādē, pie atvasinātas publiskas personas, biedrībā, nodibinājumā, pie fiziskas personas, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, pašnodarbinātais vai individuālais (ģimenes) uzņēmums, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kā arī pie citiem subjektiem, kas nodarbojas ar saimniecisko (ekonomisko) darbību, tai skaitā Latvijā vai Latvijā reģistrēta uzņēmuma filiālē Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī (turpmāk – uzņēmums), īsteno individuālu darba vidē balstītu mācību plānu (turpmāk – individuālais plāns) atbilstoši licencētai profesionālās izglītības programmai, pēc kuras apguves iegūstama Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras otrā, trešā vai ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija (turpmāk – izglītības programma).

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 439 redakcijā)

2.1 Jūrniecības profesionālās izglītības programmā, kuras apguve ir nepieciešama kvalifikācijas piešķiršanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu, izglītības iestāde darba vidē balstītas mācības izglītojamam organizē un īsteno uz Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta jūras kuģa pie komersanta, kas nodarbojas ar darbiekārtošanas pakalpojumiem kuģa apkalpes komplektēšanā un ir saņēmis valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" izdotu speciālo atļauju (licenci).

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 439 redakcijā)

3. Izglītojamais darba vidē balstītu mācību ietvaros apgūst izglītības programmas profesionālā satura teoriju un praksi izglītības iestādē un uzņēmumā atbilstoši individuālajam plānam, ievērojot atbilstošas izglītības programmas īstenošanas plānu (turpmāk – īstenošanas plāns).

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 556)

4. Šie noteikumi nav attiecināmi uz:

4.1. Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēm un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības programmām, kuras īsteno saskaņā ar komersanta pasūtījumu;

4.2. Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm un Nacionālo bruņoto spēku vienībām;

4.3. (svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 439).

5. Nozaru ekspertu padome:

5.1. popularizē darba vidē balstītas mācības un sniedz priekšlikumus sistēmas pilnveidei;

5.2. izplata informāciju par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām, veicinot uzņēmumu interesi iesaistīties;

5.3. (svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 439);

5.4. pēc pieprasījuma atbilstoši kompetencei sniedz rekomendācijas par uzņēmumiem to iesaistei darba vidē balstītu mācību īstenošanā;

5.5. (svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 439);

5.6. atbilstoši kompetencei sniedz uzņēmumiem informāciju par darba vidē balstītu mācību īstenošanu;

5.7. (svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 439);

5.8. izvērtē un sniedz izglītības iestādei atzinumu par uzņēmuma atbilstību īstenošanas plāna un individuālā plāna vai tā daļas izpildei, ievērojot profesionālās izglītības normatīvo regulējumu par nozaru ekspertu padomju darbību un to kompetenci profesionālās izglītības jomā;

5.9. ziņo Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomei par darba vidē balstītu mācību īstenošanas gaitu un iesaistītajiem uzņēmumiem.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 439)

6. Lai organizētu darba vidē balstītas mācības, izglītības iestādei papildus dokumentācijai, kas obligāta profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai, ir nepieciešami šādi dokumenti (turpmāk – mācību dokumenti):

6.1. īstenošanas plāns, kurā noteikts darba vidē balstītu mācību ietvaros īstenotas izglītības programmas apjoms uzņēmumā:

6.1.1. vismaz 25 procenti no kopējā izglītības programmas apjoma, neieskaitot kvalifikācijas praksi, izņemot šo noteikumu 6.1.2. apakšpunktā minētās programmas;

6.1.2. vismaz 25 procenti no kopējā izglītības programmas apjoma arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves;

6.2. individuālais plāns, kas paredz veikt konkrētu īstenošanas plāna daļu;

6.3. mācību līgums par individuālā plāna īstenošanu (turpmāk – mācību līgums), kurā paredzēta kārtība, kādā veicami grozījumi līgumā un izbeidzama līguma darbība;

6.4. līgums par izglītojamā apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem individuālā plāna īstenošanas laikā;

6.5. līgums par izglītojamā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu individuālā plāna īstenošanas laikā.

7. Izglītības iestāde, uzņēmuma pārstāvis un izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis, ja izglītojamais ir nepilngadīga persona, noslēdz mācību līgumu, ievērojot šo noteikumu 8.4. apakšpunktu. Mācību līgumu slēdz ne mazāk kā uz vienu semestri.

8. Izglītības iestāde:

8.1. sadarbībā ar uzņēmumu izstrādā un apstiprina katram izglītojamam individuālo plānu atbilstoši īstenošanas plānam, nosakot izglītības programmas profesionālā satura teorijas un prakses proporciju izglītības iestādē un uzņēmumā;

8.2. nodrošina vai akceptē izglītojamā izvēlētu uzņēmumu individuālā plāna īstenošanai, ievērojot šo noteikumu 8.1. un 8.3. apakšpunktu;

8.3. pamatojoties uz šo noteikumu 5.8. apakšpunktā minēto atzinumu, izvērtē un pieņem lēmumu par uzņēmuma atbilstību individuālā plāna īstenošanai;

8.4. nodrošina mācību līguma noslēgšanu pēc individuālā plāna apstiprināšanas;

8.5. iepazīstina izglītojamo ar individuālā plāna mērķiem, uzdevumiem un individuāla plāna saturu, kā arī ar individuālā plāna satura izpildes un izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipiem, kā arī ar viņa tiesībām un pienākumiem individuālā plāna īstenošanas laikā;

8.6. ja nepieciešams, nodrošina izglītojamo ar transportu un dienesta viesnīcu individuālā plāna īstenošanas laikā un sedz ar to saistītos izdevumus;

8.7. nosaka par darba vidē balstītām mācībām atbildīgo personu, kas koordinē darba vidē balstīto mācību īstenošanu izglītības iestādē un uzņēmumā;

8.8. nodrošina metodisko atbalstu darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā, kurš vada izglītojamā individuālā plāna īstenošanu;

8.9. nodrošina nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšanu, pamatojoties uz individuālā plāna saturu un ar uzņēmumu saskaņotu izglītojamā zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju novērtējumu individuālā plāna īstenošanas laikā;

8.10. ievērojot šo noteikumu 9.7. apakšpunktā minēto novērtējumu, veic izglītojamā zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju novērtēšanu, ievērojot profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību atbilstoši normatīvajam regulējumam par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu;

8.11. nodrošina izglītojamā apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem individuālā plāna īstenošanas laikā, par apdrošināšanas objektu nosakot izglītojamā dzīvību, veselību un fizisko stāvokli;

8.12. īsteno sadarbību ar nozaru ekspertu padomēm par attiecīgās nozares profesionālās izglītības īstenošanas kvalitātes, efektivitātes un atbilstības darba tirgus prasībām sekmēšanu darba vidē balstītās mācībās, ievērojot profesionālās izglītības normatīvajā regulējumā nozaru ekspertu padomēm noteikto kompetenci profesionālajā izglītībā, kā arī normatīvo regulējumu nozaru ekspertu padomju darbības jomā.

9. Uzņēmums, noslēdzot mācību līgumu:

9.1. nodrošina, ka uzņēmumā ir norīkots darba vidē balstītu mācību vadītājs, ievērojot šo noteikumu 10. vai 10.punktā (ja darba vidē balstītas mācības organizē uz Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta jūras kuģa) minētās prasības;

9.2. mācību līguma noteiktajā termiņā un kārtībā nodrošina izglītojamā instruktāžu darba aizsardzības jautājumos un iepazīstina ar uzņēmuma darba kārtības noteikumiem;

9.3. nodrošina izglītojamam darba vidē balstītas mācības atbilstoši individuālajam plānam, ievērojot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, kā arī sanitāri higiēniskās normas;

9.4. nodrošina izglītojamo individuālā plāna īstenošanas laikā ar individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem atbilstoši normatīvajam regulējumam par darba aizsardzības prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;

9.5. veic izglītojamā uzraudzību individuālā plāna īstenošanas laikā;

9.6. nosaka izglītojamo skaitu vienam darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā;

9.7. iesniedz izglītības iestādē izglītojamā zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju novērtējumu par individuālā plāna apguvi mācību līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā;

9.8. noslēdz ar izglītojamo vai tā likumisko pārstāvi, ja izglītojamais ir nepilngadīga persona, darba līgumu atbilstoši darba tiesisko attiecību normatīvajam regulējumam vai vienošanos par darba vidē balstītu mācību stipendijas piešķiršanu;

9.9. īsteno sadarbību ar nozaru ekspertu padomēm par attiecīgās nozares profesionālās izglītības īstenošanas kvalitātes, efektivitātes un atbilstības darba tirgus prasībām sekmēšanu darba vidē balstītās mācībās, ievērojot profesionālās izglītības normatīvajā regulējumā nozaru ekspertu padomēm noteikto kompetenci profesionālajā izglītībā, kā arī normatīvo regulējumu nozaru ekspertu padomju darbības jomā;

9.10. nodrošina izglītojamā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu individuālā plāna īstenošanas laikā atbilstoši mācību līgumam.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 439)

9.1 Īstenojot darba vidē balstītas mācības uz Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta jūras kuģa, šo noteikumu 9.5., 9.6. un 9.9. apakšpunktā minētās prasības uz uzņēmumu neattiecas.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 439 redakcijā)

10. Darba vidē balstītu mācību vadītājs uzņēmumā atbilst šādām prasībām:

10.1. personai ir Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amata meistara kvalifikācija un attiecīgs meistara prakses sertifikāts vai personas pedagoģiskā kompetence, profesionālā izglītība nozarē un pieredze atbilst šādām prasībām:

10.1.1. personas pedagoģiskā kompetence atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

10.1.1.1. personai ir pedagoga profesionālā kvalifikācija;

10.1.1.2. personai ir pedagoģiskās zināšanas, kas iegūtas Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību minētajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmā vismaz 72 stundu apjomā;

10.1.1.3. personai ir pedagoģiskās zināšanas, kas iegūtas, apgūstot darba vidē balstītu mācību vadītājiem paredzēto izglītības programmu ne mazāk kā 32 akadēmisko stundu apjomā. Izglītības programmu izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju īsteno izglītības iestādes;

10.1.2. personas profesionālā izglītība nozarē vai pieredze atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

10.1.2.1. personai ir profesionālā izglītība nozarē;

10.1.2.2. personai ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē;

10.2. persona spēj nodrošināt izglītojamā individuālā plāna īstenošanu uzņēmumā un sagatavot šo noteikumu 9.7. apakšpunktā minēto izglītojamā novērtējumu;

10.3. persona atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pantā noteiktajām prasībām (ja izglītojamais ir nepilngadīga persona).

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 556; 10.1.1. apakšpunktā minētās prasības par pedagoģisko kompetenci darba vidē balstītu mācību vadītājam piemēro ar 01.01.2019., sk. 14. punktu)

10.1 Darba vidē balstītas mācības uz Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta jūras kuģa vada persona, kura atbilst 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) Kodeksa prasībām par mācību īstenošanu uz kuģa. Šim darba vidē balstītu mācību vadītājam nepiemēro šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētās prasības.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 439 redakcijā)

11. Noslēdzot mācību līgumu un īstenojot individuālo plānu, izglītojamam ir šādi pienākumi:

11.1. iepazīties ar mācību dokumentiem;

11.2. iepazīties ar uzņēmuma darba kārtības, darba aizsardzības un citos uzņēmuma iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām un ievērot tās;

11.3. izpildīt individuālajā plānā noteiktos uzdevumus un ievērot darba vidē balstītu mācību vadītāja uzņēmumā norādījumus.

12. Noslēdzot mācību līgumu un īstenojot individuālo plānu, izglītojamam ir šādas tiesības:

12.1. izvēlēties uzņēmumu, ievērojot šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto;

12.2. izmantot transporta un dienesta viesnīcas pakalpojumus atbilstoši šo noteikumu 8.6. apakšpunktam;

12.3. saņemt individuālos drošības līdzekļus un speciālo darba apģērbu atbilstoši šo noteikumu 9.4. apakšpunktam;

12.4. saņemt obligāto apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem atbilstoši šo noteikumu 8.11. apakšpunktam un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši šo noteikumu 9.10. apakšpunktam.

13. Šo noteikumu 10.1. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

14. Šo noteikumu 10.1.1. apakšpunktā minētās prasības par pedagoģisko kompetenci darba vidē balstītu mācību vadītājam piemēro ar 2019. gada 1. janvāri.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

15. Līdz 2018. gada 31. decembrim personai ir tiesības vadīt izglītojamā individuālā plāna īstenošanu uzņēmumā, ja persona ir uzsākusi vai pabeigusi šo noteikumu 10.1.1.2. vai 10.1.1.3. apakšpunktā minētās izglītības programmas apguvi.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 484Pieņemts: 15.07.2016.Stājas spēkā: 23.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 22.07.2016. OP numurs: 2016/140.11
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
283680
{"selected":{"value":"18.07.2020","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2017","iso_value":"2017\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2017.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2016","iso_value":"2016\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2016.-18.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"