Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 474

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 28. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.4.1. specifisko atbalsta mērķi "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskā atbalsta pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir:

3.1. nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tai skaitā ar zemu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, prioritāri atbalstu sniedzot sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu;

3.1.1 nodarbinātie Ukrainas civiliedzīvotāji vecumā no 23 gadiem, kam piešķirta pagaidu aizsardzība Latvijas Republikā saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un Patvēruma likumu (turpmāk – Ukrainas civiliedzīvotāji);

3.2. nodarbināti jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), uzņemot atbalstāmajā darbībā, bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 7.2.1.2. pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk – 7.2.1.2. pasākums) ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas minētajā pasākumā īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas dēļ jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;

3.3. nodarbināti jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), uzņemot atbalstāmajā darbībā, ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas 7.2.1.2. pasākumā īstenotajās izglītības programmās (ierobežojums par atkārtotu dalību neattiecas uz jauniešiem, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju), un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju 7.2.1.2. pasākuma ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas 7.2.1.2. pasākumā īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas dēļ jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 572 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 350; MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 303)

3.1 Specifiskā atbalsta ietvaros atbalstu var saņemt nodarbināti jaunieši, kuri atbilst šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem mērķa grupas iesaistes kritērijiem un papildus dalībai šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā mācās vakarskolā vai tālmācībā, lai iegūtu vidējo izglītību, vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 572 redakcijā)

4. Specifiskā atbalsta mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 18. punktā minētās atbalstāmās darbības un līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

4.1. rezultāta rādītājus:

4.1.1. nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības Eiropas Sociālā fonda mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni (personu skaits), – 43 000;

4.1.2. nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 17 gadiem, kas pilnveidojušas kompetenci pēc dalības Eiropas Sociālā fonda mācībās (personu skaits), – 15 374;

4.2. iznākuma rādītājus:

4.2.1. nodarbināto personu skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu dalībai mācībās pieaugušo izglītībā, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni (personu skaits), – 68 000, tai skaitā 11 562 personas – līdz 2018. gada 31. decembrim;

4.2.2. nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 17 gadiem, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu dalībai mācībās pieaugušo izglītībā, – 19 734, tai skaitā 2677 personas – līdz 2018. gada 31. decembrim;

4.3. finanšu rādītāju – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 2 644 848 euro apmērā.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 572 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 396; MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 303)

5. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 44 007 127 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 37 406 057 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 6 601 070 euro.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 556 redakcijā)

6. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

7. Specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šo noteikumu 20. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu. Uz nodarbinātajiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kas 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 7.2.1.2. pasākumā uzņemti sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā, kuru īstenošana uzsākta ar 2016. gada 1. septembri, ir attiecināmas šo noteikumu 20.13. apakšpunktā minētās izmaksas. Šo noteikumu 20.1 punktā minētos nosacījumus projekta īstenošanas vai vadības personāla izmaksu apmēra noteikšanai projektā atbilstoši mērķa grupas proporcijai piemēro no dienas, kad šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto mērķa grupu  iesaista projektā. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 350)

8. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

9. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

10. Specifisko atbalstu īsteno vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

11. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs ir arī finansējuma saņēmējs.

12. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno sadarbībā ar šādiem sadarbības partneriem:

12.1. pašvaldībām – šo noteikumu 18.1.1., 18.1.5. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;

12.2. izglītības iestādēm – šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.5., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13., 18.1.14., 18.1.15., 18.2.1. un 18.2.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;

12.3. Nodarbinātības valsts aģentūru – šo noteikumu 18.1.5. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 572; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 396; MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 303)

13. Izglītības iestāžu izvēlē finansējuma saņēmējs ievēro šādus kritērijus:

13.1. šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno licencētu un akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu vai akreditēta izglītības iestāde ir saņēmusi licenci profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanai, ko konstatē finansējuma saņēmējs, kas sadarbības līgumu par profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu prioritāri slēdz ar profesionālās izglītības iestādēm, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss;

13.2. šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu vai akreditēta izglītības iestāde ir saņēmusi licenci profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanai, ko konstatē finansējuma saņēmējs, kas sadarbības līgumu par profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanu prioritāri slēdz ar profesionālās izglītības iestādēm, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss;

13.3. šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā izglītības iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā vai, ja izglītības iestāde nav reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā, izglītības iestāde īsteno licencētu izglītības programmu, ko konstatē finansējuma saņēmējs;

13.3.1 šo noteikumu 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno licencētu un akreditētu modulārās profesionālās izglītības programmu vai akreditēta izglītības iestāde ir saņēmusi licenci modulārās profesionālās izglītības programmas īstenošanai, ko konstatē finansējuma saņēmējs;

13.3.2 šo noteikumu 18.1.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno akreditēta studiju virziena licencētu studiju programmu, ko konstatē finansējuma saņēmējs;

13.3.3 šo noteikumu 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā izglītības iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā, ko konstatē finansējuma saņēmējs;

13.3.4 šo noteikumu 18.1.13. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno licencētu un akreditētu modulārās profesionālās izglītības programmu, ko konstatē finansējuma saņēmējs;

13.4. šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10.18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā ir saņemts Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes saskaņojums par izglītības programmas īstenošanu projekta ietvaros;

13.5. šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā:

13.5.1. valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu dibināta profesionālās izglītības iestāde un koledža īsteno licencētu profesionālās izglītības programmu, un minētajai izglītības iestādei un koledžai ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums attiecīgās profesionālās izglītības programmas īstenošanai;

13.5.2. ir saņemts izglītības iestādes dibinātāja un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes saskaņojums par profesionālās izglītības programmas īstenošanu projekta ietvaros;

13.6. (svītrots ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673);

13.7. izglītības iestāde, kas īsteno šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, pēdējā gada laikā nav būtiski pārkāpusi projekta īstenošanas nosacījumus. Projekta īstenošanas nosacījumu pārkāpums uzskatāms par būtisku, ja:

13.7.1. netiek ievērota norēķinu kārtība, kas noteikta sadarbības līgumā par šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu;

13.7.2. netiek ievērotas izglītības programmu īstenošanu regulējošajos normatīvajos aktos un sadarbības līgumā par šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu noteiktās prasības, un tas apdraud mācību procesa norisi;

13.7.3. netiek ievērota sadarbības līgumā par šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu noteiktā kārtība, kādā nodarbinātās personas ieskaitāmas izglītojamo skaitā un atskaitāmas no tā;

13.7.4. izglītības iestāde noteikusi nodarbinātajai personai jebkāda veida papildu maksu par dalību šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās vai noteikusi citas finansiāla rakstura saistības, kas nav atrunātas starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri noslēgtajā sadarbības līgumā;

13.7.5. finansējuma saņēmējam apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz nepatiesas informācijas pamata;

13.7.6. veicot pārbaudi izglītības iestādē, ir konstatēti šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas nosacījumu pārkāpumi vai, veicot atkārtotu pārbaudi izglītības iestādē, ir konstatēts, ka iepriekš konstatētie pārkāpumi nav novērsti.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 323; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 572; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 396; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 350; MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 303)

13.1 Šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.1 apakšpunktā minētās izglītības iestādes veic profesionālās tālākizglītības programmas akreditāciju, modulārās profesionālās izglītības programmas akreditāciju vai izglītības iestādes akreditāciju profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanai līdz brīdim, kad nodarbinātais ir pabeidzis izglītības programmu, kura tiek īstenota šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 673 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 350)

14. Projekta iesniedzējam ir pienākums projekta iesniegumā pamatot sadarbības partneru izvēli, norādot konkrēto sadarbības partneru iesaistes mehānismu, nepieciešamību un to kompetences atbilstību plānotajām atbalstāmajām darbībām, kā arī ar katru sadarbības partneri noslēgt sadarbības līgumu atbalstāmo darbību īstenošanā. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī vismaz šādus nosacījumus:

14.1. sadarbības partnera īstenojamās atbalstāmās darbības un to apjomu;

14.2. pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus.

15. Finansējuma saņēmējs, pirms tiek noslēgts sadarbības līgums ar sadarbības partneriem, attiecīgo līguma projektu saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

16. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partnera īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku.

17. Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu atbilstoši specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam e-vidē.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

18. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

18.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:

18.1.1. mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana un atbilstības izvērtēšana darba tirgus prasībām un tā attīstības vajadzībām, kā arī personības izaugsmes interesēm;

18.1.2. atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, tai skaitā modulāro profesionālās izglītības programmu apguvei profesionālajā tālākizglītībā, kas nodarbinātajam dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju;

18.1.3. atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;

18.1.4. atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei, kas ietver darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi. Nodarbinātajam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu;

18.1.5. atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;

18.1.6. atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai;

18.1.7. papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās:

18.1.7.1. nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti;

18.1.7.2. atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss;

18.1.8. mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā;

18.1.9. informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai;

18.1.10. atbalsts modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums. Nodarbinātajam pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību;

18.1.11. atbalsts studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā. Nodarbinātajam pēc studiju moduļa vai studiju kursa apguves izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju un norāda koledžas vai augstskolas nosaukumu, studiju kursa vai studiju moduļa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa vai studiju moduļa docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu;

18.1.12. atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības, programmas apguvei kvalifikācijas prakses laikā. Šajā apakšpunktā minētais atbalsts netiek piešķirts nodarbinātām personām, kas saņēmušas šo noteikumu 18.1.7.2. apakšpunktā minēto atbalstu;

18.1.13. individuālās pieejas nodrošināšana nodarbinātai personai ar zemu izglītības līmeni modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums. Nodarbinātajam pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību;

18.1.14. atbalsts vispārizglītojošo zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (turpmāk - STEM) priekšmetu apguvei neformālās izglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, kā arī augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa veidā nodarbinātai personai ar zemu izglītības līmeni;

18.1.15. individuāla nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni profilēšana, profilēšanas rezultātu analīze un konsultēšana šo noteikumu 18.1.13. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā;

18.2. šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:

18.2.1. sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguve viena vai pusotra mācību gada laikā;

18.2.2. mērķstipendijas piešķiršana;

18.2.3. karjeras atbalsta pasākumi;

18.3. informācija par projekta īstenošanu un publicitātes pasākumi;

18.4. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

18.5. šo noteikumu 12. punktā minēto sadarbības partneru informēšana par nodarbināto profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 396; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 350; MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 303)

19. Specifiskā atbalsta ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

19.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

19.2. netiešās attiecināmās izmaksas.

20. Šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

20.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

20.1.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam šo noteikumu 18.1.1., 18.3., 18.4. un 18.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts finansējuma saņēmēja īstenotajā 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar projektā paredzētajiem, personāla atlīdzības apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai;

20.1.2. šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto sadarbības partneru projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 18.1.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.2. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 18.4. un 18.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

20.3. transporta izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 18.4. un 18.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

20.4. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

20.5. obligāto veselības pārbaužu izmaksas, redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) kompensācijas izmaksas un veselības apdrošināšanas izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad personāls ir nodarbināts projektā;

20.6. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

20.7. profesionālās tālākizglītības programmas apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.7.1 profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.3. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.7.2 modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.10., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.7.3 studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.11. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.8. neformālās izglītības programmas apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.4. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.9. ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksas šo noteikumu 18.1.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai finansē atbilstoši apmēram, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādi;

20.10. nodarbinātā profesijas prasībām atbilstošu papildu zināšanu un prasmju apliecinošu dokumentu (sertifikāts, apliecība) ieguves izmaksas šo noteikumu 18.1.2. un 18.1.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

20.10.1 profilēšanas un konsultēšanas izmaksas šo noteikumu 18.1.15. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.11. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

20.11.1. finanšu atbalsts reģionālajai mobilitātei šo noteikumu 18.1.7.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai nodarbinātajiem, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, – finanšu atlīdzība atbilstoši mācību ilgumam transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ;

20.11.2. nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma izmaksas šo noteikumu 18.1.7.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā, noteiktajām izmaksām, ievērojot, ka asistenta vai surdotulka pakalpojumu izmaksas ir ne vairāk kā 12,96 euro par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nepārsniedzot 40 darba stundas nedēļā, proporcionāli stundu skaitam, kurās nodarbināta persona ar invaliditāti iesaistījusies apmācībās. Ceļā pavadītais laiks līdz pakalpojuma sniegšanas vietai un atpakaļ tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku;

20.11.3. finanšu atbalsts nodarbinātajiem ceļa izdevumu segšanai kvalifikācijas prakses laikā šo noteikumu 18.1.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

20.11.3.1. reģionālās vietējās nozīmes un reģionālās starppilsētu nozīmes sabiedriskā transporta izmaksu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai;

20.11.3.2. vieglā transportlīdzekļa ceļa izdevumu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";

20.11.3.3. vietējā sabiedriskā (vienas apdzīvotas vietas ietvaros) transporta izmaksu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";

20.12. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas:

20.12.1. informatīvo materiālu sagatavošanai un izdales materiālu karjeras konsultācijām nodrošināšanai šo noteikumu 18.1.5. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

20.12.2. informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstībai un uzturēšanai šo noteikumu 18.1.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

20.12.3. informatīvo kampaņu un mērķa grupas informēšanas un piesaistes pasākumu organizēšanai šo noteikumu 18.1.8. apakšpunktā minētās atbalstāmas darbības īstenošanai;

20.12.4. ar semināru, diskusiju un konferenču organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas šo noteikumu 18.1.1., 18.1.8. un 18.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā telpu īres izmaksas, ja finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses, un izdales materiālu nodrošinājuma izmaksas;

20.12.5. šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamo datu ieguvei un apstrādei, tostarp licenču iegādes izmaksas;

20.13. šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

20.13.1. izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku "Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu 1-gadīgu un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošanā otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"";

20.13.2. izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai izglītības programmu īstenošanā iesaistītajam atbalsta personālam un kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku "Vienas vienības atbalsta personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta īstenošanai";

20.13.3. pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas šo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai darba devēju vai nozaru pārstāvju vadītām praktiskām mācībām, izglītojošiem pasākumiem (tai skaitā semināriem, prasmju un profesiju paraugdemonstrācijām, konkursiem) profesionālās izglītības kompetences centrā vai profesionālās izglītības iestādē, lai nodrošinātu vienotu darba devēja vai nozaru pārstāvju vadītu praktisko mācību īstenošanu visās projektā iesaistītajās profesionālās izglītības iestādēs un koledžās;

20.13.4. papildus šo noteikumu 20.13.1. un 20.13.2. apakšpunktā noteiktajam – pārējās izmaksas, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir profesionālās izglītības iestādei vai koledžai:

20.13.4.1. izdevumi dalībai nozaru pārstāvju organizētās izstādēs un konkursos;

20.13.4.2. izglītojamā ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā, nepārsniedzot 71 euro mēnesī vienam izglītojamam;

20.13.4.3. civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku;

20.13.4.4. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas izglītojamiem;

20.13.4.5. profesionālās izglītības iestādes vai koledžas pedagoga – prakses vadītāja – darba braucienu un komandējumu izmaksas, tai skaitā kvalifikācijas prakses pārbaudei;

20.13.4.6. vispārizglītojošo STEM priekšmetu pedagogu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu un profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo un mācību līdzekļu izmaksas, lai nodrošinātu mērķa grupas dalībnieku zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;

20.13.4.7. mērķstipendiju izmaksas šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas mācās sākotnējās profesionālās izglītības programmās, ja ikmēneša vidējais sekmju vērtējums katrā mācību priekšmetā ir ne mazāks par četrām ballēm vai ieskaitīts un nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes izglītojamam ir no 70 līdz 115 euro mēnesī. Izglītojamiem, kuri iegūst kvalifikāciju, veic mērķstipendijas pārrēķinu līdz 115 euro mēnesī par visiem mēnešiem, kuros mērķstipendija saņemta daļējā apmērā;

20.13.4.8. izglītojamā profesijas prasībām atbilstošu papildu zināšanas un prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikāts, apliecība) ieguves izmaksas;

20.13.4.9. nelaimes gadījumu apdrošināšana izglītības programmas apguves laikā.

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 323; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 572; MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 196; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 396; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 350; MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 303)

20.1 Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts arī finansējuma saņēmēja īstenotajā 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projektā un tā pienākumi šajos projektos ir vienādi, šo noteikumu 20.1.1., 20.2., 20.3., 20.4. un 20.5. apakšpunktā minēto izmaksu apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai abos projektos, nodrošinot mērķa grupas proporcijas pārskatīšanu ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 196 redakcijā)

21. Slēdzot pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu, ievēro Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, nodrošinot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

(Grozīts ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 350)

22. Īstenojot šo noteikumu 18.1.7.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību:

22.1. finansējuma saņēmējs piešķir atbalstu reģionālajai mobilitātei, ievērojot šādas prasības:

22.1.1. mācību vieta atrodas vismaz 20 kilometru attālumā no:

22.1.1.1. nodarbinātās personas deklarētās dzīvesvietas, un persona norādītajā dzīvesvietā ir deklarēta vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā mainījusi deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai;

22.1.1.2. nodarbinātās personas darbavietas;

22.1.2. ir saņemts nodarbinātās personas iesniegums par nepieciešamo finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei, un finansējuma saņēmējs ir pieņēmis lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu;

22.2. finansējuma saņēmējs finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei izmaksā, ievērojot šādus nosacījumus:

22.2.1. pēc katra mācību mēneša beigām, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša piektajam datumam nodarbinātās personas finansējuma saņēmējam iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus par iepriekšējo mācību mēnesi (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinošus dokumentus);

22.2.2. ikmēneša finanšu atbalstu par mācību mēnesi finansējuma saņēmējs izmaksā līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam pēc transporta izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas;

22.2.3. ja nodarbinātai personai iestājas pārejoša darbnespēja, viņas pienākums ir nākamajā darbdienā pēc pārejošas darbnespējas beigām par to paziņot finansējuma saņēmējam. Par pārejošas darbnespējas laiku finanšu atbalsta izmaksas netiek veiktas un finanšu atbalsta saņemšanas laiks netiek pagarināts;

22.2.4. ja nodarbināta persona pārtrauc mācības, viņas pienākums ir divu darbdienu laikā pēc mācību pārtraukšanas dienas atlīdzināt finansējuma saņēmēja pārmaksāto finanšu atbalsta summu par periodu, kurā persona vairs nav bijusi mācībās;

22.3. finansējuma saņēmējs plāno izmaksas transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību vai prakses ilgumam, ja nodarbinātā persona, kas atbilst šo noteikumu 18.1.7.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, piedalās šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10.18.1.11., 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, un tās kompensē šādā kārtībā:

22.3.1. par pirmo mācību mēnesi – avanss 30 euro apmērā, ko izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu;

22.3.2. par nākamajiem mēnešiem ikmēneša finanšu atbalsts nepārsniedz 30 euro mēnesī. Finanšu atbalstu aprēķina, ņemot vērā katrā mēnesī radušās faktiskās transporta izdevumu izmaksas, no kurām katru mēnesi tiek proporcionāli atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atbalsta summas atlikums (ja transporta izdevumi pirmajā mēnesī ir bijuši mazāki par 30 euro mēnesī).

(Grozīts ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 323; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 572; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 396; MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 303)

22.1 Īstenojot šo noteikumu 18.1.12. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību:

22.1 1. finansējuma saņēmējs atbalstu ceļa izdevumu segšanai, kas radušies kvalifikācijas prakses laikā, izmaksā, ievērojot šādus nosacījumus:

22.1 1.1. nodarbinātā persona ir ieguvusi profesionālo kvalifikāciju;

22.1 1.2. viena mēneša laikā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas nodarbinātā persona finansējuma saņēmējam iesniedz braucienus pamatojošus dokumentus (maršruta lapu vai līdzvērtīgu dokumentu);

22.1 2. finansējuma saņēmējs plāno izmaksas ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, nepārsniedzot 30 euro mēnesī vienai nodarbinātai personai.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

23. Plānojot šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā minētās personāla atlīdzības izmaksas, kas pamatotas ar darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības personāls un projekta īstenošanas personāls tiek piesaistīts uz normālu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

(MK 16.06.2020. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

24. Nodarbinātajiem, kuri pārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem šo noteikumu 20.7., 20.7.1, 20.7.2, 20.7.3 un 20.8. apakšpunktā minētās mācību izmaksas un šo noteikumu 20.9. apakšpunktā minētās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksas sedz pilnā apmērā.

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

24.1 Nodarbinātajiem, kuri nepārstāv mājsaimniecību, kurai ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, šo noteikumu 20.7. apakšpunktā minētās mācību izmaksas sedz 95 procentu apmērā, bet šo noteikumu 20.7.1, 20.7.2, 20.7.3 un 20.8. apakšpunktā minētās mācību izmaksas un šo noteikumu 20.9. apakšpunktā minētās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksas sedz 90 procentu apmērā.

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

24.2 Nodarbinātai personai ar zemu izglītības līmeni šo noteikumu 20.7.1, 20.7.2, 20.7.3 un 20.8. apakšpunktā minētās mācību izmaksas, kas paredz  šo noteikumu 18.1.14. apakšpunktā minēto vispārizglītojošo STEM priekšmetu apguvi, sedz pilnā apmērā.

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

25. Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 procentu apmērā no šo noteikumu 20.1.1. un 20.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi.

26. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajos aktos nodokļu politikas jomā noteiktajā kārtībā.

IV. Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi un vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumi

27. Finansējuma saņēmējs specifiskā atbalsta ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

28. Projekta īstenošanas uzraudzību veic Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, kurā uzaicina pārstāvjus no nozaru ministrijām, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Pašvaldību savienības, plānošanas reģioniem, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības. Pieaugušo izglītības pārvaldības padome darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu.

29. Šo noteikumu 28. punktā minētā Pieaugušo izglītības pārvaldības padome nosaka un apstiprina pieaugušo izglītības mērķus un uzdevumus, nosaka prioritāri atbalstāmās pieaugušo izglītības mērķa grupas, apstiprina īstenojamo izglītības programmu grupas un neformālās izglītības ceļā apgūstamās sociālās un profesionālās pamatprasmes, tostarp nodrošinot mācību savstarpēju papildinātību starp dažādām mērķa grupām, lemj par finansējuma sadales principiem, veic regulāru pieaugušo izglītības īstenošanas rezultātu un efektivitātes novērtējumu.

30. Specifiskā atbalsta mērķa grupa šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13., 18.1.14. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās var tikt iesaistīta ne vairāk kā divas reizes. Ja mērķa grupas dalībnieks ir pabeidzis dalību šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13., 18.1.14. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, atkārtoti mācību pasākumam mērķa grupas dalībnieks var pieteikties un iesaistīties ne agrāk kā mēnesi pēc dalības pabeigšanas dienas. Ja mērķa grupas dalībnieks ir pārtraucis dalību šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13., 18.1.14. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, atkārtoti mācību pasākumam mērķa grupas dalībnieks var pieteikties un iesaistīties ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

30.1 šo noteikumu 3.1.punktā minētā mērķa grupa šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13., 18.1.14. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās var tikt iesaistīta ne vairāk kā divas reizes. Atkārtoti mācību pasākumam mērķa grupas dalībnieks var pieteikties un iesaistīties tikai pēc dalības pabeigšanas.

(MK 17.05.2022. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

31. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri ievēro šādas prasības:

31.1. šo noteikumu 20.1.2. apakšpunktā minētās projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas par šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto sadarbības partneru atbalstāmo darbību īstenošanu sadarbības partnerim ir attiecināmas pēc šo noteikumu 14. punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanas un vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas saskaņošanas ar vadošo iestādi;

31.2. šo noteikumu 20.7., 20.7.1, 20.7.2 un 20.7.3 apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības programmas, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā, profesionālās pilnveides izglītības programmas, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā apguves izmaksas un šo noteikumu 20.8. apakšpunktā minētās neformālās izglītības programmas apguves izmaksas šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem ir attiecināmas pēc šo noteikumu 14. punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanas un vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas saskaņošanas ar vadošo iestādi;

31.3. uzsākot īstenot mērķa grupas iesaisti šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.6., 18.1.10., 18.1.11., 18.1.13., 18.1.14., 18.1.15. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās darbībās, izvērtē katras personas atbilstību iesaistes kritērijiem. Atbilstības pārbaudē finansējuma saņēmējs sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai pārbaudītu katras personas nodarbinātības statusu uz iesaistes brīdi;

31.4. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls vai piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

31.5. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

31.6. finansējuma saņēmējs uzkrāj datus par šāda horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja sasniegšanu – "Atbalstu saņēmušie sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji";

31.7. īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām atbilstoši normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, norādītajā maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, 1. pielikumam par kopējo iznākuma un rezultāta rādītāju apkopošanu, tai skaitā uzkrājot datus arī par Eiropas Sociālā fonda kopējiem tūlītējiem rezultāta rādītājiem;

31.8. paredz iespēju šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10.18.1.11. 18.1.13. un 18.1.14. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenot neklātienes formā;

31.9. šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētā atbalsta īstenošanā valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu dibināta profesionālās izglītības iestāde un koledža ievēro šādus nosacījumus:

31.9.1. ja, organizējot uzņemšanu, izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmas grupā ir mazāks par 16, profesionālās izglītības iestāde vai koledža ar tās dibinātāja saskaņojumu, ja to pieļauj izglītības programmas specifika, izskata iespēju grupas apvienot vai veidot grupas ar mazāku izglītojamo skaitu (ne mazāk kā 10 izglītojamie), bet, ja tas nav iespējams, grupu neveido un par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūru;

31.9.2. ja, organizējot uzņemšanu, izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmas grupā ir lielāks par 32, profesionālās izglītības iestāde vai koledža ar tās dibinātāja saskaņojumu veido papildu grupu un par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūru;

31.9.3. ja profesionālās izglītības programmas īstenošanas gaitā izglītojamo skaits vienā grupā ir kļuvis mazāks par šo noteikumu 31.9.1. apakšpunktā minēto minimālo izglītojamo skaitu, grupas apvieno vai, ja tas nav iespējams, profesionālās izglītības programmas īstenošanu nodrošina grupai ar mazāku izglītojamo skaitu.

(Grozīts ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 572; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 673; MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 396; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 350; MK 17.05.2022. noteikumiem Nr. 303)

32. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

32.1. finansējuma saņēmējs nepilda noteikumus, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

32.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

33. Specifiskā atbalsta ietvaros finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas. Projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 16.06.2020. noteikumiem Nr. 396)

34. Projekta īstenošanas vieta ir visa Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 474Pieņemts: 15.07.2016.Stājas spēkā: 23.07.2016.Tēma: Covid-19; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 22.07.2016. OP numurs: 2016/140.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
283669
{"selected":{"value":"05.10.2023","content":"<font class='s-1'>05.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.10.2023","iso_value":"2023\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2022","iso_value":"2022\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2022.-04.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.08.2021","iso_value":"2021\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-19.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2021","iso_value":"2021\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2021.-27.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2020","iso_value":"2020\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2020.-04.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2018","iso_value":"2018\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2018.-19.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2018","iso_value":"2018\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2018.-07.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2017","iso_value":"2017\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2017.-05.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2017","iso_value":"2017\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2017.-21.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2016","iso_value":"2016\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2016.-15.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.10.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"