Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Liepājā 2016.gada 16.jūnijā (prot. Nr.7, 57.§)
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešo daļu,
10.panta pirmās daļas 1.punktu un 16.panta 6.2 daļas 1.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

2. Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi.

3. Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos tūristu transportlīdzekļus reģistrē Liepājas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports" (turpmāk – Aģentūra), kas veic specializēto tūristu transportlīdzekļu un to piekabju uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes tehniskos datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

II. SPECIALIZĒTO TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

4. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli un apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), jāiesniedz Aģentūrā:

4.1. rakstveida pieteikums;

4.2. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības vai transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) apliecinājums par īpašuma vai turējuma tiesībām;

4.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja ir šādi dokumenti;

4.4. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma;

4.5. spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopija (uzrādot oriģinālu) par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

5. Aģentūra pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumiem.

6. Aģentūra piešķir reģistrācijas numuru katram specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcējam un katrai piekabei atbilstoši šādiem principiem:

6.1. vilcēja numura pirmie seši simboli ir: "STT-V-";

6.2. pēdējais vilcēja numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram vilcējam, sākot no "1";

6.3. piekabes numura pirmie seši simboli ir: "STT-P-";

6.4. pēdējais piekabes numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai piekabei, sākot no "1".

7. Reģistrācijas numuri jāuzkrāso vai jāuzlīmē uz specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. numuri jāuzkrāso vai jāuzlīmē melnā krāsā; ja transportlīdzekļa virsbūve ir tumšā krāsā, tad numuri jāuzkrāso vai jāuzlīmē baltā krāsā;

7.2. uzkrāsotā vai uzlīmētā numura katra simbola augstums – 12 cm, katra simbola platums – 6 cm, attālums starp simboliem – 16 mm;

7.3. simboliem jāizmanto "Arial" fonts;

7.4. uzkrāsotajiem vai uzlīmētajiem numuriem jābūt skaidri saredzamiem.

III. SPECIALIZĒTO TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKĀ STĀVOKĻA KONTROLE

8. Specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli veic Liepājas pilsētas pašvaldības izvēlēts sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

9. Pēc Aģentūras izsniegta specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta saņemšanas, specializētajam tūristu transportlīdzeklim tiek veikta tehniskā stāvokļa kontrole.

10. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts pēc specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa kontroles veikšanas sniedz atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai.

IV. SPECIALIZĒTO TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻU MARŠRUTA APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA

11. Pēc šo saistošo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas, lēmuma pieņemšanas par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, kā arī pēc pozitīva sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinuma par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, Liepājas pilsētas domes Transporta infrastruktūras komisija (turpmāk – Komisija) lemj par specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanu.

12. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt maršrutu, ja:

12.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;

12.2. var tikt apdraudēta satiksmes drošība;

12.3. maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no pilsētbūvniecības, pilsētas vizuālā tēla, kultūras pieminekļu aizsardzības un/vai vides aizsardzības viedokļa;

12.4. nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 4.punkta nosacījumiem;

12.5. uz specializētā tūristu transportlīdzekļa nav uzkrāsots vai uzlīmēts reģistrācijas numurs saskaņā ar saistošo noteikumu 7.punkta nosacījumiem.

13. Komisijai, konstatējot kādu no saistošo noteikumu 12.1.–12.3.apakšpunktā minētajiem apstākļiem, ir tiesības koriģēt iesniegto specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, pieaicinot pakalpojumu sniedzēju.

14. Komisija pieņem lēmumu par maršruta apstiprināšanu, kurā norāda:

14.1. specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;

14.2. maršrutu un periodu, uz kādu maršruts ir apstiprināts;

14.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa pieļaujamo braukšanas ātrumu.

15. Maršruts tiek apstiprināts uz trīsdesmit sešiem mēnešiem.

V. LĒMUMA PAR APSTIPRINĀTO SPECIALIZĒTO TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻU MARŠRUTU ATCELŠANAS KĀRTĪBA

16. Lēmumu par apstiprināta specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanu pieņem Komisija.

17. Lēmumu par apstiprināta specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanu var pieņemt šādos gadījumos:

17.1. pakalpojuma sniedzējs pieteikumā Aģentūrai sniedzis nepatiesu informāciju;

17.2. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām;

17.3. attiecībā uz specializēto tūristu transportlīdzekli nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

17.4. pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šo saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības;

17.5. ekspluatējot specializēto tūristu transportlīdzekli, tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība vai veselība;

17.6. specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājam nav Ceļu satiksmes likumā noteiktajām prasībām atbilstošas vadītāja apliecības kategorijas, kas dod tiesības vadīt specializēto tūristu transportlīdzekli;

17.7. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Aģentūrai iesniegumu par atteikšanos no maršruta;

17.8. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli.

VI. SPECIALIZĒTO TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻU IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

18. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un aprīkotu specializēto tūristu transportlīdzekli aizliegts izmantot pasažieru pārvadāšanai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā bez spēkā esoša apdrošināšanas līguma par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, un bez uzkrāsota vai uzlīmēta reģistrācijas numura.

19. Noslēdzot jaunu apdrošināšanas līgumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, pakalpojuma sniedzējs 10 dienu laikā iesniedz Aģentūrai šī dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

20. Specializētajā tūristu transportlīdzeklī pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai maršruta shēmai, informācijai par pakalpojuma maksu, kā arī lietošanas drošības noteikumiem latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās.

21. Specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt lēmumā par maršruta apstiprināšanu noteikto braukšanas ātrumu, un viņam ir pienākums ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas.

22. Specializētajam tūristu transportlīdzeklim, kura pieļaujamais braukšanas ātrums saskaņā ar lēmumu par maršruta apstiprināšanu nepārsniedz 30 km/h, aizmugurē jābūt aprīkotam ar pazīšanas zīmi – sarkanu fluorescējošu vienādmalu trijstūri ar gaismu atstarojošu dzeltenu vai sarkanu apmali (trijstūra malas garums no 350 līdz 365 mm, apmales platums no 45 līdz 48 mm).

23. Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli tiek pārvadātas bērnu grupas, transportlīdzeklim priekšpusē un aizmugurē jābūt aprīkotam ar dzeltenu kvadrātveida pazīšanas zīmi (malas garums no 250 līdz 300 mm) ar sarkanu apmali (apmales platums – 1/10 no malas garuma) un 121. ceļa zīmes simbolu melnā krāsā.

24. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no maršruta posmiem, tā maršruta daļa, kura satiksmei slēgta apbraucama pa maršrutu, kas saskaņots ar Aģentūru.

VII. ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA

25. Aģentūras un Komisijas administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē.

26. Liepājas pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Liepājas pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums2009.gada 18.martā stājās spēkā Grozījumi Ceļu satiksmes likumā, saskaņā ar kuriem šis likums tika papildināts ar jaunu terminu – "specializētais tūristu transportlīdzeklis", kā arī likumā tika iestrādātas jaunas tiesību normas, kas regulē ar specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu saistītos jautājumus.

Ņemot vērā Ceļu satiksmes likuma 9.panta trešajā daļā, 10.panta pirmās daļas 1.punktā un 16.panta 6.2 daļas 1.punktā doto deleģējumu, pašvaldībai ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus, līdz ar to ir izstrādāti saistošie noteikumi "PAR SPECIALIZĒTAJIEM TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM LIEPĀJAS PILSĒTĀ" (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNepieciešams finansējums sauszemes transportlīdzekļu tehniskajam ekspertam, kas pašvaldības uzdevumā veiks specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi izstrādāti, lai sekmētu uzņēmējdarbību un tūristu piesaisti Liepājas pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumi paredz administratīvās procedūras, kas nepieciešamas lēmumu pieņemšanai par specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanu un specializēto tūristu transportlīdzekļu maršrutu apstiprināšanu, kā arī minēto lēmumu atcelšanu.

Noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Liepājas pilsētas domes mājaslapā www.liepaja.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Liepājas pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 16.06.2016.Stājas spēkā: 19.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 18.07.2016. OP numurs: 2016/136.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
283560
19.07.2016
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"