Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 404

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 35. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" (turpmāk – Specifiskais atbalsts) 6.2.1.2. pasākumu "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.

3. Pasākuma mērķa grupa ir dzelzceļa infrastruktūras lietotāji un ar tiem saistītie citu transporta veidu satiksmes dalībnieki.

4. Pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. rezultāta rādītājs – vilcienu kustības ātruma palielināšanās modernizētajā līnijā līdz 140 km/h;

4.2. rezultāta rādītājs – modernizētās dzelzceļa pasažieru infrastruktūras īpatsvars – 49 %;

4.3. iznākuma rādītājs – staciju skaits, kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni, – 45;

4.4. iznākuma rādītājs – rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums – 100 km.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 814 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 794)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 144 809 128 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 123 087 758 euro un privātais finansējums – vismaz 21 721 370 euro.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

8. Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte ir 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

II. Prasības projekta iesniedzējam

9. Projekta iesniedzējs ir Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš".

10. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām, pievienojot šādu informāciju:

10.1. projekta izmaksu un ieguvumu analīzi;

10.2. apliecinājumu, ka pēc projekta īstenošanas projekta ietvaros radītā infrastruktūra būs vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un par piekļuvi šai infrastruktūrai tiks noteikta adekvāta samaksa.

(Grozīts ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 814)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

11. Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir Eiropas transporta tīklā esošas dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un jaunas infrastruktūras izveide:

11.1. nozīmīgāko dzelzceļa mezglu pārbūve un atjaunošana;

11.2. jaunas dzelzceļa infrastruktūras izveide;

11.3. dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija;

11.4. dzelzceļa signalizācijas sistēmu modernizācija.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 814 redakcijā)

12. Šo noteikumu 11. punktā minētās atbalstāmās darbības ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

12.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata, tostarp normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļi, ņemot vērā, ka:

12.1.1. tie nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir pieci miljoni euro vai lielākas;

12.1.2. attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata;

12.2. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

12.3. būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas;

12.4. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;

12.5. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas, tostarp:

12.5.1. virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja tiek nodrošināts neatkarīga eksperta veiktas ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu, dzelzceļu un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves un ieguldījumi pārbūvē tiek veikti, nemainot tehniskos parametrus un neradot priekšrocības to īpašniekiem;

12.5.2. labiekārtošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam ne vairāk kā 10 % apmērā no būvdarbu izmaksām;

12.6. ar obligāto ugunsdrošības un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

12.7. pasākumu izmaksas obligāto vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības prasību jomā;

12.8. informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrādes un ieviešanas izmaksas, kura nepieciešama valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras darbībai, ieviešot vienotu satiksmes vadības sistēmu;

12.9. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

12.10. projekta attiecināmo izmaksu rezerve ne vairāk kā 10 % apmērā no attiecināmo būvniecības izmaksu kopsummas, ja projekta apstiprināšanas dienā nav apstiprināta projektēšanas nosacījumu izpilde.

13. Šo noteikumu 12.3. un 12.4. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta būvdarbu līguma summas.

14. Šo noteikumu 12.2. un 12.4. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

15. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 12. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atmaksājamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

16. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētajām izmaksām:

16.1. ko aprēķina tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata;

16.2. neiesniedzot sadarbības iestādei izmaksu pamatojošos dokumentus par netiešo attiecināmo izmaksu izlietojumu.

17. Pasākuma ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

18. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam.

19. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas vai būvdarbu līguma izmaksu ietvaros.

20. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 11. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, šo noteikumu 12. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām un šo noteikumu 13., 14. un 16. punktā noteiktajiem izmaksu apjoma ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī.

21. Pasākuma neattiecināmās izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, ir:

21.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 12., 13. un 14. punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

21.2. izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 12. punktā un nav tieši saistītas ar šo noteikumu 11. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, bet ir nepieciešamas sekmīgai projekta īstenošanai.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

22. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

22.1. sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas pieaug;

22.2. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

22.3. nodrošina projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot uzturēšanas un periodiskus atjaunošanas darbus un finansējumu šiem darbiem turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas;

22.4. nodrošina, ka infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas finansējuma saņēmēja īpašumā vai finansējuma saņēmējs ir saskaņojis būvniecības ieceri ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam;

22.5. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

22.6. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

22.7. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4. punktā minētajiem rādītājiem un nodrošina vienotu metodoloģiju rādītāju uzskaitei pirms un pēc projekta īstenošanas.

23. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

24. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

24.1. finansējuma saņēmējs nepilda līguma nosacījumus par projekta īstenošanu, tostarp projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi apstākļi atbilstoši Eiropas Savienības un nacionālā līmeņa tiesību aktiem, kas ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi, pasākuma iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

24.2. citos gadījumos, kas noteikti līgumā par projekta īstenošanu.

25. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 25.1 punktā minētos gadījumus.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

25.1 Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/200665. panta 2. punktā, finansējuma saņēmējs pabeidz projektu, to pilnībā vai daļēji finansējot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, ja projektā plānotajām darbībām ir divi finansiāli nošķirami posmi, darbību otrais posms atbilst Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam nosacījumiem un tiek finansēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

25.2 Šo noteikumu 25.1 punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs noslēguma maksājuma pieprasījumā par periodu līdz 2023. gada 31. decembrim nodala laikposmā līdz 2023. gada 31. decembrim veiktos izdevumus, pabeigtās projekta darbības un iznākuma rādītājus no izdevumiem, projekta darbībām un iznākuma rādītājiem, kas tiks veikti, pabeigti un sasniegti pēc 2023. gada 31. decembra.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

25.3 Šo noteikumu 25.1 punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus par līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

25.4 Sadarbības iestāde apstiprina šo noteikumu 25.2 punktā minētajā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautos attiecināmos izdevumus, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, un veic maksājumus par tiem.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

25.5 Šo noteikumu 25.1 punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam jānodrošina pilnīga projekta pabeigšana, funkcionalitāte un nodošana ekspluatācijā un noteikto mērķu un rādītāju sasniegšana līdz Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības perioda beigām, tas ir, līdz 2029. gada 31. decembrim.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

25.6 Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 25.1 punktā minētajā gadījumā nepabeidz visas plānotās projekta darbības un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājus šo noteikumu 25.5 punktā minētajā termiņā, finansējuma saņēmējam ir pienākums projektā saņemto finansējumu atmaksāt sadarbības iestādei saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

26. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka pēc projekta īstenošanas projekta ietvaros radītā infrastruktūra būs vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un par piekļuvi šai infrastruktūrai tiks noteikta adekvāta samaksa.

27. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 404Pieņemts: 21.06.2016.Stājas spēkā: 07.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 06.07.2016. OP numurs: 2016/128.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283304
{"selected":{"value":"23.12.2023","content":"<font class='s-1'>23.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2023","iso_value":"2023\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2021","iso_value":"2021\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2021.-22.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-16.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2016","iso_value":"2016\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2016.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"