Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 166.36 pantu šādā redakcijā:

"166.36 pants. Maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšana

Par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona, -

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim vai parādnieka pārstāvim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā."

2. Papildināt kodeksu ar 179.4 pantu šādā redakcijā:

"179.4 pants. Aizlieguma atrasties uz ūdenstilpes ledus pārkāpšana

Par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ūdenstilpes ledus, ja šāda atrašanās ir aizliegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz simt euro."

3. Aizstāt 201.5 panta trešajā daļā vārdus "bez reģistrēšanās Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē" ar vārdiem "bez paziņojuma iesniegšanas Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei".

4. Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "179.panta ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdu "179.4 pantā".

5. Izteikt 214.1 pantu šādā redakcijā:

"214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 117.1 panta pirmajā-sestajā un desmitajā daļā, 117.2-117.6 pantā, 117.7 pantā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis atpūtas kuģa vadītājs iekšējos ūdeņos), 117.8 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā, 149.10 pantā, 149.23 panta otrajā daļā, 149.29 panta otrajā daļā, 149.31 panta astotajā daļā, 155.pantā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.10 panta piektajā un sestajā daļā, 166.9 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 167.2, 170.1, 171., 171.2, 172., 174.4 pantā, 181.panta trešajā daļā, 186.panta otrajā daļā, 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu pašvaldības policijas iestādes vārdā ir tiesīgs pašvaldības policijas iestādes vadītājs un viņa noteiktas pašvaldības policijas amatpersonas."

6. Izslēgt 248.panta sestajā daļā vārdus "un naudas soda kvīšu".

7. Papildināt 276.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ja pieņemts lēmums par naudas soda uzlikšanu darbinieku nosūtīšanas jomā darba devējam, kas atrodas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Valsts darba inspekcija nosūta pieprasījumu par lēmuma paziņošanu attiecīgajai Eiropas Ekonomikas zonas valsts iestādei.

Ja Valsts darba inspekcija ir saņēmusi citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts iestādes pieprasījumu par lēmuma par naudas soda uzlikšanu darbinieku nosūtīšanas jomā darba devējam, kas atrodas Latvijā, paziņošanu, Valsts darba inspekcija nekavējoties paziņo attiecīgajam darba devējam lēmumu par naudas soda uzlikšanu."

8. 289.17 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Apelācijas sūdzību vai protestu sastāda atbilstoši šā kodeksa 289.1 panta prasībām. Apelācijas sūdzībā papildus norāda apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatu:

1) kādu materiālo tiesību normu rajona (pilsētas) tiesa nepareizi piemērojusi vai iztulkojusi vai kādu procesuālo tiesību normu pārkāpusi un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu;

2) kādus pierādījumus rajona (pilsētas) tiesa nepareizi novērtējusi, kā izpaužas lietas apstākļu juridiskā novērtējuma nepareizība un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Apelācijas sūdzībai pievieno norakstus atbilstoši administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieku skaitam. Apelācijas sūdzību vai protestu iesniedz tajā rajona (pilsētas) tiesā, kuras nolēmumu pārsūdz."

9. Aizstāt 289.19 panta pirmajā un sestajā daļā skaitli un vārdu "289.1 panta" ar skaitli un vārdiem "289.17 panta trešās daļas".

10. Izteikt 289.20 pantu šādā redakcijā:

"289.20 pants. Apelācijas instances tiesas rīcība pēc sūdzības un lietas materiālu saņemšanas

Pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība, apgabaltiesas tiesnesis izlemj jautājumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu.

Konstatējis, ka apelācijas sūdzība apelācijas instances tiesai nosūtīta, pārkāpjot sūdzības iesniegšanas kārtību, tiesnesis pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību, ja sūdzība iesniegta par nolēmumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams. Šajā gadījumā sūdzību kopā ar lietu nosūta pirmās instances tiesai, kas sūdzību atdod atpakaļ iesniedzējam;

2) par lietas nosūtīšanu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību izpildei, ja, iesniedzot apelācijas sūdzību, nav ievērotas šā kodeksa 289.17 panta trešās daļas vai 289.19 panta piektās daļas prasības.

Ja šā panta otrās daļas 1.punktā norādītos apstākļus konstatē, izskatot sūdzību pēc būtības, tiesa pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības izbeigšanu.

Ja pastāv vismaz viens no šā kodeksa 289.17 panta trešajā daļā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu un nosaka dienu, kad sūdzība tiks izskatīta rakstveida procesā.

Ja tiesnesis, kuram apelācijas sūdzība nodota izlemšanai, atzīst, ka apelācijas tiesvedības ierosināšana ir atsakāma, jo nepastāv tās ierosināšanas pamati, jautājumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu 10 dienu laikā izlemj trīs tiesneši koleģiāli.

Ja kaut viens no trim tiesnešiem uzskata, ka pastāv vismaz viens no šā kodeksa 289.17 panta trešajā daļā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesneši pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu un nosaka dienu, kad sūdzība tiks izskatīta rakstveida procesā.

Ja tiesneši vienbalsīgi atzīst, ka nepastāv neviens no šā kodeksa 289.17 panta trešajā daļā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesneši pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību. Lēmumu sastāda rezolūcijas veidā, norādot tiesnešus, kuri pieņēma lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams. Par pieņemto lēmumu paziņo apelācijas sūdzības iesniedzējam."

11. Papildināt 299.pantu ar piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"Ja pieņemts galīgais lēmums par naudas soda uzlikšanu darbinieku nosūtīšanas jomā darba devējam, kas atrodas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, un tas nav izpildīts labprātīgi, Valsts darba inspekcija nosūta pieprasījumu par lēmuma piespiedu izpildi attiecīgajai Eiropas Ekonomikas zonas valsts iestādei.

Ja Valsts darba inspekcija ir saņēmusi citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts iestādes pieprasījumu par galīgā lēmuma par naudas soda uzlikšanu darbinieku nosūtīšanas jomā darba devējam, kas atrodas Latvijā, izpildi, Valsts darba inspekcija nekavējoties paziņo attiecīgajam darba devējam lēmumu par naudas soda uzlikšanu. Ja pēc šā paziņojuma lēmums par naudas soda uzlikšanu nav izpildīts labprātīgi, Valsts darba inspekcija nodod lēmumu par naudas soda uzlikšanu piespiedu izpildei. Piedzītais naudas sods ieskaitāms valsts budžetā.

Valsts darba inspekcija šā panta sestajā daļā minēto pieprasījumu nenodod izpildei, ja Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI):

1) nav ievietota informācija, kas ļauj identificēt sodīto darba devēju un izdarīto pārkāpumu;

2) nav norādīts datums, kad lēmums kļuvis nepārsūdzams;

3) nav pievienots lēmums, pamatojoties uz kuru jāveic administratīvā soda izpilde.

Valsts darba inspekcija šā panta sestajā daļā minēto pieprasījumu var nenodot izpildei, ja soda izpilde pārkāpj Latvijas Republikas Satversmē noteiktās pamattiesības."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Grozījums šā kodeksa 248.panta sestajā daļā attiecībā uz naudas soda kvīšu izslēgšanu stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ("IMI regula")."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 9.jūnijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 29.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.06.2016.Stājas spēkā: 13.07.2016.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 29.06.2016. OP numurs: 2016/123.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283156
13.07.2016
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)