Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 392

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 26. §)
Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 34. panta otro daļu un
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. minimālās prasības meža inventarizācijas veicēju profesionālajai kvalifikācijai;

1.2. meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas kārtību;

1.3. sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību.

2. Sertifikātu meža inventarizācijas darbu veikšanai (turpmāk – sertifikāts) fiziskām personām izsniedz personu sertificēšanas institūcija, kas akreditēta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" minētajā nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

3. Meža inventarizācijas veicēju nav tiesīga sertificēt institūcija, kas vienlaikus sniedz meža inventarizācijas veicēju pakalpojumus.

4. Sertificēšanas institūcijai ir tiesības saņemt maksu par tās sniegtajiem pakalpojumiem.

II. Meža inventarizācijas veicēju profesionālās kvalifikācijas prasības, sertifikācijas pārbaude un sertifikāta izsniegšana

5. Fiziska persona var pretendēt uz sertifikātu, ja tā ir ieguvusi vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju mežsaimniecībā vai akadēmisko bakalaura grādu mežsaimniecībā. Personai, kas laikposmā no 1996. gada līdz 1999. gadam ir pabeigusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, apgūstot mežizstrādes specialitāti, papildus jāapgūst licencēta profesionālās pilnveides izglītības programma (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļa, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā; sk. 54. punktu)

5.1 Par apgūtu licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļas apguvi klausītāja statusā izsniedz apliecību. Studiju programmas daļas apguvi studējošā statusā apliecina augstskolas izsniegta akadēmiskā izziņa.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

6. Fiziska persona nevar pretendēt uz sertifikātu sešus mēnešus pēc sertificēšanas institūcijas lēmuma pieņemšanas par sertifikāta atcelšanu.

7. Fiziska persona, kas vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu, norādot sertificējamās darbības jomu – meža inventarizācijas veicēja praksi, kā arī personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un sertificēšanas institūcijas tīmekļvietnē publicējamo kontaktinformāciju un profesionālās darbības reģionu. Iesniegumam pievieno izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

8. Sertificēšanas institūcija:

8.1. izskata pretendenta iesniegumu sertifikāta saņemšanai un atbilstoši šo noteikumu 5. punktam izvērtē, vai pretendents ir tiesīgs kandidēt uz sertifikāta saņemšanu;

8.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem un paziņo pretendentam vienu no šādiem lēmumiem:

8.2.1. lēmumu par pretendenta uzaicināšanu uz sertificēšanas pārbaudi, norādot sertificēšanas pārbaudes laiku un vietu;

8.2.2. lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz sertificēšanas pārbaudi un izsniegt sertifikātu, pamatojot atteikumu.

9. Sertificēšanas institūcija organizē sertificēšanas pārbaudi ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot gadījumu, ja attiecīgajā mēnesī nav pieteicies neviens pretendents.

10. Sertificēšanas pārbaude sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

11. Pirms sertificēšanas pārbaudes kārtošanas pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu, un sertificēšanas institūcija pārliecinās par pretendenta personas identitāti.

12. Sertificēšanas pārbaudes jautājumi, atbildes un uzdevumi nav publiski pieejami. Sertificēšanas institūcija pēc šo noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma saņemšanas nodrošina pretendentam iespēju iepazīties ar tām šo noteikumu 5. punktā minēto zināšanu tēmām un to normatīvo aktu sarakstu, kuri ietverti sertificēšanas pārbaudes jautājumos un uzdevumos.

13. Sertificēšanas pārbaudes teorētiskā daļa ir tests, kas ietver 30 jautājumu par meža inventarizācijas parametru noteikšanas metodiku un meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Atbildes uz sertificēšanas pārbaudes teorētiskās daļas jautājumiem pretendents sniedz 60 minūšu laikā.

14. Sertificēšanas pārbaudes teorētiskās daļas jautājumus un atbildes (vismaz 60 jautājumus un atbildes uz tiem) sagatavo sertificēšanas institūcija sadarbībā ar izglītības iestādēm, kas nodrošina šo noteikumu 5. punktā minētās mācības. Teorētiskās daļas jautājumos ir iekļauti:

14.1. vismaz četri jautājumi par normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem;

14.2. vismaz seši jautājumi par normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;

14.3. vismaz seši jautājumi par dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā;

14.4. vismaz 28 jautājumi par meža inventarizāciju un informācijas apriti Meža valsts reģistrā;

14.5. vismaz seši jautājumi par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem un īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un ar tiem saistītiem normatīvajiem aktiem;

14.6. vismaz seši jautājumi par aizsargjoslām un ar tām saistītiem normatīvajiem aktiem;

14.7. vismaz četri vispārīgi jautājumi par meža apsaimniekošanu.

15. Pretendentam atļauj kārtot sertificēšanas pārbaudes praktisko daļu, ja sertificēšanas pārbaudes teorētiskās daļas rezultāti atbilst šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām prasībām.

16. Sertificēšanas pārbaudes praktiskā daļa ir meža inventarizācijas zināšanu un prasmju pārbaude dabā, kas ietver piecus pārbaudes uzdevumus (meža nogabalu raksturojošo rādītāju noteikšana īpaši ierīkotos parauglaukumos). Pārbaudes praktiskās daļas parauglaukumi netiek ierīkoti vietās, kur notika apmācība.

17. Sertificēšanas pārbaude ir nokārtota, ja:

17.1. teorētiskajā daļā pretendents ir sniedzis vismaz 25 pareizas atbildes;

17.2. praktiskajā daļā vismaz četros pārbaudes uzdevumos noteiktie meža nogabalu raksturojošie rādītāji nepārsniedz normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi.

18. 10 darbdienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes, pamatojoties uz tās rezultātiem, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

19. Ja sertificēšanas institūcija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, tā lēmuma pieņemšanas dienā sertifikātu elektroniska ieraksta veidā reģistrē meža inventarizācijas jomā sertificēto personu reģistrā. Sertifikātu papīra dokumenta formā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma. Sertifikātā, ko izsniedz papīra dokumenta formā, norāda sertificētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, sertifikāta izdošanas datumu, sertifikācijas jomu, sertifikāta numuru un sertificēšanas institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

20. Ja sertificēšanas institūcija šo noteikumu 18. punktā minētajā termiņā neinformē personu par pieņemto lēmumu un informācija par sertifikāta izsniegšanu nav iekļauta šo noteikumu 28. punktā minētajā reģistrā, uzskatāms, ka sertifikāts ir izsniegts, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

21. Sertificēšanas institūcija katram sertifikātam piešķir unikālu numuru, ko veido lielais latīņu alfabēta burts, kurš apzīmē sertificēšanas institūcijas nosaukumu, un kārtas numurs pieaugošā secībā, sākot ar ciparu 1. Sertificēšanas institūciju apzīmē ar lielo burtu A. Ja ir vairākas sertificēšanas institūcijas, tās savstarpēji vienojas par apzīmējuma burtu, lai tas neatkārtotos. Atcelta sertifikāta numuru atkārtoti nepiešķir.

22. Pretendentam, kas nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudi, ir tiesības iepazīties ar pārbaudes jautājumiem, uz kuriem nav sniegtas pareizas atbildes.

23. Pretendentam, kas nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudi, ir tiesības to kārtot atkārtoti.

24. Sertificēšanas institūcijas lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu var apstrīdēt sertificēšanas institūcijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

25. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

26. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem, ja sertificētā persona laikposmā līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir noklausījusies sertificēšanas institūcijas organizētus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus vismaz 16 stundu apjomā (astoņas stundas – teorētiskās nodarbības par aktualitātēm meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos un astoņas stundas – praktiskas nodarbības par meža inventarizācijas parametru noteikšanu).

27. Pagarinot sertifikāta derīguma termiņu, sertifikāta numuru nemaina, un tas ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām līdz jaunajam sertifikāta derīguma termiņam.

III. Meža inventarizācijas jomā sertificēto personu reģistrs

28. Sertificēšanas institūcija izveido meža inventarizācijas jomā sertificēto personu reģistru (turpmāk – reģistrs). Reģistrā par katru sertificēto personu ir šāda informācija:

28.1. sertifikāta numurs;

28.2. sertificētās personas vārds un uzvārds;

28.3. sertificētās personas deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un personas kods;

28.4. sertificētās personas publiskojamā kontaktinformācija un profesionālās darbības reģions;

28.5. sertifikāta izsniegšanas datums;

28.6. sākuma un beigu datums sertifikāta darbības apturēšanai uz laiku;

28.7. sertifikāta atcelšanas datums;

28.8. atzīme par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma darbības termiņu;

28.9. atzīme par pašnodarbinātā statusu vai nodarbinātību pie komersanta (komersanta nosaukums).

29. Pievienojot reģistram informāciju par sertificēto personu, sertificēšanas institūcija par to informē Valsts meža dienestu.

30. Reģistrs ir publiski pieejams sertificēšanas institūcijas tīmekļvietnē (izņemot šo noteikumu 28.3. apakšpunktā minēto informāciju).

31. Ja ir mainījusies šo noteikumu 28. punktā minētā informācija, sertificētā persona mēneša laikā no faktisko izmaiņu brīža rakstveidā informē sertificēšanas institūciju. Sertificēšanas institūcija saņemto informāciju nekavējoties ievieto reģistrā.

32. Sertificēšanas institūcija nodrošina reģistrā ievietotās informācijas pastāvīgu pieejamību elektroniskā veidā, kā arī iespēju iegūt informāciju par izdarītajām izmaiņām saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

33. Ja ir vairākas sertificēšanas institūcijas, katra institūcija savā tīmekļvietnē ievieto saites uz pārējo sertificēšanas institūciju tīmekļvietnēs ievietoto reģistra informāciju.

34. Ja sertificētā persona vēlas veikt pārreģistrāciju citā sertificēšanas institūcijā, pēc jaunās sertificēšanas institūcijas lūguma institūcija, kurā sertificētā persona bijusi reģistrēta, nodod tai attiecīgās sertificētās personas lietu, informāciju par veikto sertificētās personas darbības uzraudzību un reģistra informāciju. Jaunā sertificēšanas institūcija mēneša laikā pēc iesnieguma par pārreģistrāciju saņemšanas pārreģistrē sertificēto personu un izsniedz tai atbilstošu sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu, par sertifikāta darbības termiņu norādot sertificētajai personai iepriekš izsniegtajā sertifikātā norādīto sertifikāta darbības sākuma un beigu termiņu.

35. Ja sertificēšanas institūcija beidz pastāvēt, tā rakstveidā informē par likvidāciju visas personas, kurām tā izsniegusi sertifikātu, un nodod sertificēto personu lietas un reģistra informāciju tai sertificēšanas institūcijai, kurā sertificētā persona nolēmusi pārreģistrēties. Sertificētā persona divu mēnešu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas no likvidētās sertificēšanas institūcijas iesniedz jaunajā sertificēšanas institūcijā iesniegumu par pārreģistrāciju un rakstveidā par to informē likvidēto sertificēšanas institūciju. Jaunā sertificēšanas institūcija mēneša laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas sertificēto personu pārreģistrē un izsniedz tai atbilstošu sertifikātu, par sertifikāta derīguma termiņu norādot sertificētajai personai iepriekš izsniegtajā sertifikātā norādīto sertifikāta darbības sākuma un beigu termiņu. Likvidētās sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts ir spēkā līdz dienai, kad sertificētā persona saņem jaunās sertificēšanas institūcijas izsniegto sertifikātu, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus no dienas, kad saņemta informācija par sertificēšanas institūcijas likvidāciju.

36. Ja sertificēšanas institūcija beidz pastāvēt, tā normatīvajos aktos par valsts arhīviem noteiktajā kārtībā reģistra informāciju nodod glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

IV. Sertificēto personu darbības uzraudzība

37. Sertificētās personas darbību sertifikāta derīguma termiņa laikā uzrauga sertificēšanas institūcija, kas izsniegusi attiecīgo sertifikātu. Minētā sertificēšanas institūcija:

37.1. veic uzraudzības pārbaudes:

37.1.1. izskata saņemtos iesniegumus (sūdzības) par sertificētās personas profesionālo darbību;

37.1.2. plānveida kārtībā vismaz reizi piecos gados pārbauda katras sertificētās personas sagatavoto meža inventarizācijas datu atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un situācijai dabā ne mazāk kā 10 hektāros un 10 nogabalos vismaz trijos atsevišķos meža īpašumos, bet, ja inventarizācija veikta mazāk nekā trijos meža īpašumos, – vismaz trijās atsevišķās kadastra vienībās. Par katru meža īpašumu sagatavo atsevišķu atzinumu. Pārbaudei izvēlas meža inventarizācijas lietas, kas sagatavotas pēdējo 12 mēnešu laikā. Ja inventarizācija veikta mazāk nekā 10 hektāros un 10 nogabalos, pārbauda visu inventarizēto platību;

37.2. nosaka sertificētajai personai pienākumu nokārtot teorētisko un praktisko sertificēšanas pārbaudi triju mēnešu laikā, ja no Valsts meža dienesta saņemtajos lēmumos par atteikumu reģistrēt sertificētās personas meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā (turpmāk – lēmums par atteikumu) saistībā ar šo noteikumu pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu kalendāra gada laikā kļūdas konstatētas vairāk nekā 10 procentos inventarizēto nogabalu;

37.3. nosaka sertificētajai personai pienākumu nokārtot teorētisko un praktisko sertificēšanas pārbaudi triju mēnešu laikā, ja no Valsts meža dienesta saņemtajos lēmumos par atteikumu saistībā ar šo noteikumu pielikuma 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30. punktu kalendāra gada laikā kļūdas konstatētas vairāk nekā 20 procentos inventarizēto nogabalu.

38. Sertificēšanas institūcija, uzraugot sertificēto personu darbību, izvērtē sagatavoto meža inventarizācijas datu atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām un situācijai dabā.

39. Uzraugot sertificēto personu darbību, sertificēšanas institūcijai ir tiesības:

39.1. pieprasīt, lai sertificētā persona 10 darbdienu laikā sertificēšanas institūcijā iesniedz ar izskatāmo meža inventarizācijas lietu saistīto papildu dokumentāciju, tostarp izrakstu no individuālā sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra;

39.2. uzraudzības nolūkos no Valsts meža dienesta pieprasīt:

39.2.1. iesniegtos nogabalu raksturojošos rādītājus un meža zemes plānus par uzraudzības pārbaudei pakļautajiem meža īpašumiem vai tiesiskajiem valdījumiem – elektroniskā veidā;

39.2.2. sertificētās personas kalendāra gada laikā inventarizēto nogabalu skaitu;

39.2.3. informāciju par sertificētās personas veiktajām meža inventarizācijām, norādot inventarizētā īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukumu, inventarizēto zemes vienību kadastra apzīmējumus un, ja zemes vienība nav inventarizēta pilnā platībā, arī inventarizēto nogabalu numurus;

39.3. pieaicināt sertificēto personu, izskatot iesniegumu (sūdzību) vai lietu, kas saistīta ar plānveida uzraudzību;

39.4. savu funkciju izpildei izmantot Meža valsts reģistra datus, ņemot vērā ierobežotas pieejamības informācijai noteiktos nosacījumus.

40. Valsts meža dienests šo noteikumu 39.2. apakšpunktā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, to nosūtot uz sertificēšanas institūcijas norādīto e-pasta adresi.

41. Pēc sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudes sertificēšanas institūcija sagatavo un nosūta attiecīgajai sertificētajai personai un Valsts meža dienestam uzraudzības pārbaudes atzinumus. Ja darbības uzraudzības pārbaude veikta saistībā ar sertificēšanas institūcijā saņemtu iesniegumu (sūdzību), sertificēšanas institūcija uzraudzības pārbaudes atzinumu nosūta arī iesnieguma autoram.

42. Sertificētā persona sertificēšanas institūcijā var iesniegt iesniegumu ar lūgumu izvērtēt Valsts meža dienesta lēmumā par atteikumu minētās meža inventarizācijas datu neatbilstību normatīvajos aktos par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajām prasībām. Ja sertificēšanas institūcija nekonstatē meža inventarizācijas datu neatbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā, sertificēšanas institūcija attiecīgos datus neieskaita šo noteikumu 37.2. un 37.3. apakšpunktā minēto kļūdu skaitā.

43. Sertificētā persona, uzsākot darbību, ievieš un uztur individuālo sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistru, kurā par katru darbu norāda:

43.1. meža inventarizācijas darbu pasūtījuma pieņemšanas un inventarizācijas lietas sagatavošanas datumu;

43.2. inventarizētās zemes vienības kadastra apzīmējumu un, ja zemes vienība nav inventarizēta pilnā platībā, arī inventarizēto nogabalu numurus;

43.3. inventarizētā īpašuma vai tiesiskā valdījuma nosaukumu;

43.4. inventarizēto meža platību hektāros.

44. Sertificētā persona apdrošina profesionālo civiltiesisko atbildību par tās iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kuri var rasties sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības dēļ meža inventarizācijas darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes, un sertificēšanas institūcijā iesniedz tādas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, kuras minimālais atbildības limits ir 14 230 euro gadā.

V. Sertifikāta darbības apturēšana uz laiku vai atcelšana

45. Sertificēšanas institūcijai ir tiesības uz laiku apturēt sertifikāta darbību vai atcelt sertifikātu, par pieņemto lēmumu nekavējoties rakstveidā informējot sertificēto personu.

46. Sertificēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc fakta konstatēšanas uz vienu mēnesi aptur sertifikāta darbību, no sertificētās personas pieprasot izrakstu no individuālā sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra par pēdējos sešos mēnešos sagatavotajām inventarizācijas lietām un par pieņemtajiem pasūtījumiem, ja sertificētā persona:

46.1. noteiktajā termiņā nav samaksājusi par sertificēšanas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem;

46.2. nav izpildījusi šo noteikumu 31. vai 44. punktā minētās prasības.

47. Kamēr sertifikāta darbība ir apturēta, sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus meža inventarizācijas darbu pasūtījumus un veikt meža inventarizāciju, izņemot meža inventarizācijas darbus, kuru veikšanai pasūtījumi ir pieņemti līdz dienai, kad stājas spēkā lēmums par sertifikāta darbības apturēšanu.

48. Pēc šo noteikumu 46. punktā minēto prasību izpildes sertificētā persona sertificēšanas institūcijā var iesniegt iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu. Sertificēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atjauno sertifikāta darbību, ja sertificētā persona ir novērsusi neatbilstības, kas bijušas par iemeslu sertifikāta darbības apturēšanai.

49. Sertificēšanas institūcija atceļ sertifikātu 10 darbdienu laikā pēc šādu faktu konstatēšanas:

49.1. ir beidzies termiņš, uz kuru tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona nav izpildījusi sertificēšanas institūcijas lēmumā par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku noteiktās prasības;

49.2. sertificētā persona noteiktajā termiņā nav nokārtojusi šo noteikumu 37.2. un 37.3. apakšpunktā minēto sertificēšanas institūcijas pārbaudījumu;

49.3. sertificētā persona, lai saņemtu sertifikātu, ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi maldinājusi sertificēšanas institūciju;

49.4. sertificētā persona laikā, kad tai izsniegtā sertifikāta darbība bijusi apturēta, ir pieņēmusi jaunus pasūtījumus meža inventarizācijas darbu veikšanai un inventarizējusi tos;

49.5. sertificētā persona ir parakstījusi citas personas sagatavotus meža inventarizācijas dokumentus kā šo dokumentu sagatavotājs;

49.6. sertificētā persona apzināti nesniedz sertificēšanas institūcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem pieprasīto informāciju par savu profesionālo darbību;

49.7. ir saņemts sertificētās personas iesniegums par meža inventarizācijas darbības pārtraukšanu;

49.8. sertificēšanas institūcija ir saņēmusi dokumentus, kas apstiprina sertificētās personas nāvi;

49.9. sertificētā persona nav noklausījusies šo noteikumu 26. punktā minētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus;

49.10. persona ir saukta pie kriminālatbildības par pārkāpumiem, kas saistīti ar tās profesionālo darbību meža inventarizācijas darbu veikšanā, un par to ir stājies spēkā notiesājošs spriedums;

49.11. ir sniegti vismaz trīs šo noteikumu 41. punktā minētie sertificētās personas darbības uzraudzības pārbaudes atzinumi par konstatētajām meža inventarizācijas datu neatbilstībām meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām vai situācijai dabā.

50. Sertificētā persona pēc sertificēšanas institūcijas lēmuma par sertifikāta atcelšanu spēkā stāšanās sertifikātu nekavējoties nodod sertificēšanas institūcijai (izņemot šo noteikumu 49.8. apakšpunktā minēto gadījumu), kā arī iesniedz sertificētās personas izrakstu no individuālā sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra par pēdējos sešos mēnešos sagatavotajām inventarizācijas lietām. Sertificēšanas institūcija atbilstoši aktualizē reģistra informāciju.

51. Sertificēšanas institūcija šo noteikumu 46. un 50. punktā minētos izrakstus no individuālā sertificētās personas meža inventarizācijas darbu pasūtījumu reģistra nosūta Valsts meža dienestam.

52. Sertificēšanas institūcijas lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku vai sertifikāta atcelšanu var apstrīdēt sertificēšanas institūcijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

53. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumus Nr. 226 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 95. nr.; 2014, 16. nr.).

54. Šo noteikumu 5. punktā minētā prasība stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Līdz 2021. gada 30. jūnijam fiziska persona var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu, ja tai ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija mežsaimniecībā vai akadēmiskais bakalaura grāds mežsaimniecībā, vai tai ir augstākā izglītība citā, nevis mežsaimniecības nozarē, vidējā profesionālā vai vidējā izglītība un tā ir apguvusi licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļu, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

54.1 Prasība apgūt licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu (vismaz 240 stundu apjomā) vai akreditētas augstākās izglītības studiju programmas daļu, kas ietver zināšanas mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā, attiecas arī uz personu, kas laikposmā no 1996. gada līdz 1999. gadam ir pabeigusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti, apgūstot mežizstrādes specialitāti.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 177 redakcijā)

55. Šo noteikumu 5. un 54. punktā minētajai augstākajai izglītībai mežsaimniecībā atbilst līdz 2014. gada 31. decembrim iegūta specialitāte izglītības studiju programmās "Mežsaimniecība", "Mežzinība", "Mežzinātne", "Mežu un parku saimniecība", "Mežinženieris", "Mežizstrāde" (izņemot laikposmā no 1996. gada līdz 1999. gadam iegūtu specialitāti "Mežizstrāde") un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā "Mežsaimniecība".

56. Veicot šo noteikumu 37. punktā minēto sertificētās personas darbības uzraudzību, ņem vērā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumiem Nr. 226 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība" sniegtos atzinumus. Šo noteikumu 37.2. un 37.3. apakšpunktā minēto sertificētās personas darbības uzraudzību par 2016. kalendāra gadu veic, izvērtējot no Valsts meža dienesta saņemtos lēmumus par atteikumu, kuri pieņemti, sākot ar 2016. gada 1. janvāri.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 392
Meža inventarizācijas datu neatbilstība normatīvajos aktos par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajām prasībām

Nr.
p. k.

Iemesls Valsts meža dienesta lēmumam par atteikumu reģistrēt meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā

Neatbilstība normatīvajos aktos par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajām prasībām

1.Nav pareizi noteikts vecumsPārsniegta nogabalu raksturojošā rādītāja pieļaujamā novirze
2.Nav pareizi noteikts vidējais augstumsPārsniegta nogabalu raksturojošā rādītāja pieļaujamā novirze
3.Nepamatoti izdalīts vai nav izdalīts nogabalsNav ievēroti parametri meža sadalīšanai nogabalos
4.Nav pareizi noteikts šķērslaukumsPārsniegta nogabalu raksturojošā rādītāja pieļaujamā novirze
5.Nav pareizi noteikts meža tipsPārsniegta nogabalu raksturojošā rādītāja pieļaujamā novirze
6.Nav pareizi noteikts koku skaitsPārsniegta nogabalu raksturojošā rādītāja pieļaujamā novirze
7.Nav pareizi noteikts mežaudzes izcelšanās veidsPārsniegta nogabalu raksturojošā rādītāja pieļaujamā novirze
8.Ja mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes vecumu vai caurmēru, tās sastāvā viena suga vienā vecumklasē izdalīta vairākas reizesNogabalu raksturojošajā rādītājā nav ievērots nosacījums par vienas koku sugas izdalīšanu vairākas reizes
9.Nav saglabāta vai ir nepamatoti norādīta informācija par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, mežaparkiem, mežiem pilsētu teritorijā, vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem – mežaudzēm ezeru salās, mežaudzēm purvu salās, meža puduriem, mežaudzēm ūdensteču un ūdenstilpju palienēs, ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem veidojumiem (gravām, kritenēm, noslīdeņiem, iežu atsegumiem), avotiem, avoksnājiem un bioloģiski vērtīgām mežaudzēm (īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem)1

Nogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija

10.Nav saglabāta vai ir nepamatoti norādīta informācija par atzarošanuNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
11.Nav saglabāta informācija par atjaunotās vai ieaudzētas mežaudzes sēklu vai stādu izcelsmes sertifikāta numuruNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
12.Nav saglabāta informācija par atjaunotās vai ieaudzētas mežaudzes meža reproduktīvā materiāla ieguves avota numuruNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
13.Nav saglabāta informācija par meža reproduktīvā materiāla ieguves avota numuruNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
14.Nav saglabāta informācija par plantāciju mežuNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
15.Nav saglabāta informācija par pēdējo darbības veidu un gaduNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
16.Nav saglabāta informācija par pēdējo ciršanas veidu un gaduNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
17.Nav saglabāta informācija par iežogotu meža zemes platību, kas izveidota dzīvnieku turēšanai un audzēšanai nebrīvēNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
18.Nav saglabāta informācija par kompensējamo mežaudzi atmežošanas izraisīto negatīvo seku dēļNogabala aprakstā nav saglabāta Meža valsts reģistrā iekļautā speciālā informācija
19.Sastāvā viena suga vienā vecumklasē izdalīta vairākas reizes, ja mežaudze nav sasniegusi galvenās cirtes vecumu vai caurmēruNogabalu raksturojošajos rādītājos nav ievērots nosacījums par vienas koku sugas izdalīšanu vairākas reizes
20.Nepamatoti izdalīts vai nav izdalīts nogabalsNav ievēroti parametri meža sadalīšanai nogabalos
21.Nepamatoti izdalīts vai nav izdalīts otrais stāvsNogabalu raksturojošajos rādītājos nav ievērots nosacījums par mežaudzes stāva izdalīšanu
22.Nav norādīti saglabātie iepriekšējās paaudzes kokiNav norādīta informācija par nogabalu raksturojošiem rādītājiem
23.Nav pareizi noteikts meža zemes veidsNeatbilstošs meža zemes veids meža apsaimniekošanā
24.Nav inventarizēta visa Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos reģistrētā meža zeme (kas atbilst situācijai dabā)Nav inventarizēta visa Meža likuma 3. panta pirmajā daļā minētā zeme
25.Nav inventarizēta Meža likuma 3. pantā minētā aizaugusī platībaNav inventarizēta visa Meža likuma 3. panta pirmajā daļā minētā zeme
26.Nav norādīta vai nepamatoti norādīta īpatnībaNeatbilstoša informācija par nogabalu raksturojošām īpatnībām
27.Nepamatoti iesniegta vai nav iesniegta informācija par eksplikāciju veidojošiem līnijveida objektiemMeža zemes plāns izgatavots, neievērojot klasifikatora prasības
28.Nepamatoti iesniegta vai nav iesniegta informācija par eksplikāciju neveidojošiem līnijveida objektiemMeža zemes plāns izgatavots, neievērojot klasifikatora prasības
29.Inventarizācijas datiem nav pievienoti meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinoši dokumenti, kuros norādīta meža atjaunošana vai ieaudzēšana, mežu stādot vai sējotMeža inventarizācijas datiem nav pievienota visa nepieciešamā informācija
30.Nav ietverta meliorācijas kadastra informācija un nosacījumiNav izmantota informācija par inventarizējamo meža īpašumu vai tiesisko valdījumu pirms meža inventarizācijas sākšanas

Piezīme. 1 Ja Valsts meža dienesta lēmumā par atteikumu reģistrēt sertificētas personas meža inventarizācijas datus Meža valsts reģistrā konstatēta nepilnība – nav saglabāta vai ir nepamatoti norādīta informācija –, tā tiek uzskaitīta kā viena kļūda.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 392Pieņemts: 21.06.2016.Stājas spēkā: 29.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 28.06.2016. OP numurs: 2016/122.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283102
{"selected":{"value":"03.04.2020","content":"<font class='s-1'>03.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.04.2020","iso_value":"2020\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2016","iso_value":"2016\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2016.-02.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.04.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)