Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 365

Rīgā 2016. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 29 7. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākumu "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – fonds) projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. līguma un vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir veicināt pašnodarbināto personu, sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, sekmējot netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos, kā arī nodrošināt atbalstu apmācībām, veicinot investoru piesaisti valstij.

3. Pasākuma ietvaros atbalsts tiek sniegts apmācībām, kas nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā. Ja komersanta saistītā grupa atrodas ārpus Latvijas, tad, izvērtējot inovāciju apmācību nepieciešamību atbalsta saņēmējam, inovāciju elements tiek vērtēts, salīdzinot ar atbilstošu situāciju Latvijas teritorijā.

4. Šo noteikumu izpratnē produktu inovācija ir jaunas preces vai pakalpojuma vai īpaši uzlabotas preces vai pakalpojuma izstrāde vai ieviešana.

5. Šo noteikumu izpratnē procesu inovācija ir jaunas vai nozīmīgi uzlabotas piegādes metodes vai produkcijas ieviešana.

6. Šo noteikumu izpratnē mārketinga inovācija ir jaunu mārketinga metožu ieviešana, kas ietver nozīmīgas izmaiņas produktu dizainā vai iepakojumā, produktu novietošanā, produktu reklamēšanā vai cenu veidošanā.

7. Šo noteikumu izpratnē organizācijas inovācija ir jaunu organizācijas metožu ieviešana komersanta komercdarbības praksē, darba vietas organizācijā vai ārējās attiecībās.

8. Pasākuma gala labuma guvēji ir pašnodarbinātas personas, sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumam un 2. panta 24. punktā noteiktajam.

9. Pasākuma ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir fonda finansējums 6 908 242 euro apmērā.

10. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji un to vērtības:

10.1. līdz 2023. gada 31. decembrim darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sasniedzamais iznākuma rādītājs – 1 300 atbalstīto komersantu;

10.2. līdz 2023. gada 31. decembrim darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sasniedzamais iznākuma rādītājs – 1 300 komersantu, kas saņēmuši atbalstu (grantus);

10.3. līdz 2023. gada 31. decembrim darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sasniedzamais specifiskais rezultāta rādītājs – inovatīvo komersantu īpatsvars kopējā komersantu skaitā ir 40 %;

10.4. līdz 2023. gada 31. decembrim pasākuma ietvaros sasniedzamais iznākuma rādītājs – 740 komersantu, kas saņēmuši atbalstu (grantus), un 11 080 personas, kas saņēmušas nefinansiālu atbalstu;

10.5. līdz 2018. gada 31. decembrim pasākuma ietvaros sasniedzamais iznākuma rādītājs – 422 komersanti, kas saņēmuši atbalstu (grantus), un 5540 personas, kas saņēmušas nefinansiālu atbalstu;

10.6. līdz 2018. gada 31. decembrim pasākuma ietvaros finanšu rādītājs –sertificēti izdevumi 749 999 euro apmērā.

11. Pasākuma īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

12. Pasākuma īstenošanu nodrošina Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).

II. Prasības projekta iesniedzējam

13. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir:

13.1. biedrība, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

13.1.1. tā pārstāv saimnieciskās darbības veicējus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas nozarēs (NACE 2. red. J sadaļas "Informācijas un komunikācijas pakalpojumi" 61.–63. sadaļa);

13.1.2. tai ir izglītības iestādes statuss;

13.1.3. vairāk nekā 50 % no projekta iesniedzēja biedriem pārstāv informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari un kopējais biedrības Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā pārsniedz 142,29 miljonus euro (ņemot vērā arī to komersantu apgrozījumu, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri);

13.1.4. tā nodrošina pasākuma mērķa sasniegšanu, attīstot projektus, kas vērsti uz komersantu apmācību;

13.2. biedrība, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

13.2.1. tā ir Eiropas Tirdzniecības kameru apvienības biedrs;

13.2.2. tās kopējais Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā pārsniedz 142,29 miljonus euro (ņemot vērā arī to komersantu apgrozījumu, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri);

13.2.3. tā nodrošina pasākuma mērķa sasniegšanu, attīstot projektus, kas vērsti uz komersantu apmācību;

13.3. tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

14. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

14.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktajiem projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

14.2. projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

15. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu.

16. Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs:

16.1. šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 2 004 121 euro;

16.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 2 004 121 euro;

16.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 2 900 000 euro.

17. Pasākuma ietvaros atbalsts netiek sniegts šādām nozarēm un darbībām:

17.1. Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām;

17.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm.

18. Šo noteikumu 17. punktā minētās neatbalstāmās nozares un darbības vērtē konkrētam atbalsta pretendentam.

19. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projektu iesniegumu atlases nolikumā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

20. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam tiek atbalstītas pašnodarbināto personu, kā arī sīko (mikro) un mazo komersantu apmācības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (tai skaitā elektroniskas apmācības veidā), ja komersanti izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

21. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam tiek atbalstītas netehnoloģiskās apmācības tādiem komersantiem, kuri izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

22. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam, pamatojoties uz investoru pamatotu apmācību pieprasījumu, tiek atbalstītas to komersantu apmācības, kuri izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

23. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta projekta vadība un īstenošana, kā arī publicitātes pasākumi, izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un viņa apmācāmie komersanti nodrošina publicitātes pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, XII pielikuma 2.2. sadaļas 2."b" punktā norādītajam.

24. Projekta iesniedzējs izstrādā komersantu atlases kritērijus, saskaņā ar kuriem atlasa komersantus un pieņem lēmumu par šo noteikumu 20., 21. un 22. punktā minētā atbalsta sniegšanu.

25. Projekta iesniedzējs pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē saskaņo šo noteikumu 24. punktā minētos komersantu atlases kritērijus ar atbildīgo iestādi. Atbildīgā iestāde atzinumu par komersantu atlases kritērijiem sniedz piecu darbdienu laikā.

26. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu pēc atbildīgās iestādes pozitīva atzinuma saņemšanas par komersantu atlases kritēriju atbilstību.

27. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 20., 21. un 22. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai piesaista ārējo pakalpojumu – apmācību – sniedzējus.

28. Apmācību sniedzējs ir fiziska vai juridiska persona, kuras kvalifikācija atbilst vismaz vienai no šādām prasībām, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā:

28.1. pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;

28.2. pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu;

28.3. finansējuma saņēmējs ir pārliecinājies, ka apmācību sniedzējs var nodrošināt apmācības, kas sekmē pasākuma mērķu sasniegšanu, un apmācību kursa saturs atbilst komersantu vajadzībām.

29. Apmācības var veikt ar komersantu saistītās personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai, ja saistītā persona ir izvēlēta atbilstoši šo noteikumu 43. punktā minētajām prasībām.

30. Finansējumu nepiešķir:

30.1. apmācībām augstākās izglītības programmās;

30.2. apmācībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 2. punktā;

30.3. transportlīdzekļu vadītāju kursiem A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai;

30.4. apmācībām jomās, kas nav atbilstošas viedās specializācijas stratēģijai.

31. Projekta ietvaros viens nodarbinātais nedrīkst apgūt vienus un tos pašus apmācību kursus.

32. Šo noteikumu ietvaros par nodarbināto tiek uzskatīta persona, kas stājusies darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kurš ir komersants un – šo noteikumu ietvaros – atbalsta saņēmējs.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

33. Pasākuma ietvaros attiecināmas ir šādas projekta īstenošanas izmaksu pozīcijas:

33.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

33.1.1. apmācību kursu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar mācību projektu:

33.1.1.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem:

33.1.1.1.1. kopējā pasniedzēju darba samaksa, ietverot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, par darba stundām, nepārsniedzot apmācību kursu ilgumu;

33.1.1.1.2. pasniedzēju un nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas;

33.1.1.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam, ja apmācības tiek sniegtas komersantam:

33.1.1.2.1. ārpakalpojuma veidā iepirkto apmācību maksa;

33.1.1.2.2. nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas (starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošana);

33.1.1.2.3. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam, ja apmācības notiek ārvalstī un tās komersantam sniedz ar komersantu saistīts uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai:

33.1.1.3.1. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.3.2. nodarbināto izmitināšanas izmaksas;

33.1.1.3.3. nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas (starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošana);

33.1.2. projekta vadības izmaksas – vidēji 3000 euro mēnesī, bet nepārsniedzot 36 000 euro gadā:

33.1.2.1. tiešās attiecināmās izmaksas – personāla atalgojuma izmaksas;

33.1.2.2. netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 33.1.2.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Netiešās attiecināmās izmaksas neaprēķina, ja projekta vadību veic personāls uz uzņēmuma līguma pamata;

33.2. netiešās attiecināmās izmaksas:

33.2.1. izmaksas par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem:

33.2.1.1. apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāliem materiāliem, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā. Ja šo izmaksu summa pārsniedz 50 euro uz vienu nodarbināto, tā jāsaskaņo ar sadarbības iestādi, sniedzot lietderības pamatojumu;

33.2.1.2. apmācībām izmantojamo telpu un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku;

33.2.1.3. izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto apmācību vajadzību noteikšanu un zināšanu līmeņa testēšanu;

33.2.1.4. sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas;

33.2.2. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem (ietverot plakātus, informatīvos seminārus, bukletus, tīmekļvietnes, informatīvās relīzes medijiem par projekta īstenošanu), nepārsniedzot 2,5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

33.3. pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 52)

34. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas:

34.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētajiem projektu iesniedzējiem – no dienas, kad sadarbības iestādē ir iesniegts projekta iesniegums;

34.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – ar 2016. gada 1. aprīli.

35. Pasākuma ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

35.1. izmaksas, kas šo noteikumu 33. punktā nav noteiktas kā attiecināmas vai pārsniedz izmaksu ierobežojumus;

35.2. nodokļu un nodevu maksājumi, izņemot šo noteikumu 33.1.1.2.3., 33.1.1.3.1., 33.1.2.1. un 33.3. apakšpunktā minētās izmaksas;

35.3. šo noteikumu 33. punktā minētās izmaksas, kuras nodrošina šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, ja tās ir saistītas ar tādām apmācībām, kurās apmācību sniedzējs apmāca mazāk nekā piecus nodarbinātos, izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju;

35.4. projekta izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, kuras nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un attiecībā uz kurām nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, kā arī izmaksas, kas radušās un samaksātas, pirms projekta iesniegums par projekta īstenošanu saņemts sadarbības iestādē. Izmaksas, kas radušās un samaksātas, pirms projekta iesniegums par projekta īstenošanu saņemts sadarbības iestādē, ir attiecināmas šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam. Ja projekta iesniedzējs uzsāk atbalstāmās darbības pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi, tad projekta iesniedzējs, izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju, uzņemas visus riskus par uzņemtajām saistībām un izdevumu neattiecināmību.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 52)

36. Šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā minēto projekta vadības darbību var veikt:

36.1. finansējuma saņēmēja darbinieki, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

36.2. ārpakalpojuma veidā, uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata piesaistot projektu vadītāju, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzņēmuma vai pakalpojuma līgumā nenorāda atlīdzības likmi par darba stundu, bet norāda sasniedzamo rezultātu.

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

37. Projektu var īstenot ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

38. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekts tiek īstenots Latvijas Republikas teritorijā. Projekta īstenošanas vieta attiecas uz apmācīto personu darba vietu, bet apmācību norises vieta attiecas kā uz Latvijas Republikas teritoriju, tā ārvalstīm.

39. Finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "n" apakšpunktā noteiktās robežvērtības ievērošanu.

40. Finansējuma saņēmējs, vienojoties ar atbildīgo iestādi, izveido informatīvo sistēmu un uzkrāj tajā šādus datus:

40.1. komersants, kurā nodarbināts apmācītais darbinieks (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvētā nozare atbilstoši NACE 2. red., komersanta statuss, apgrozījums, darbinieku skaits un bilances kopsumma, kā arī piemērojamā finansējuma intensitāte);

40.2. darbinieka identifikators (vārds, uzvārds un personas kods);

40.3. apmācībās iesaistītā darbinieka izglītības līmenis un profesijas klasifikators;

40.4. informācija par apmācībām (nosaukums, īss apraksts, apmācību laiks un ilgums, apmācību vieta, apmācību sniedzējs un pasniedzējs, apmācību izmaksas, apmācību klasifikators, viedās specializācijas stratēģijā noteiktā joma vai nozares identificēta jauna konkurētspējas niša);

40.5. apmācībās iesaistīto darbinieku novērtējums par sniegto apmācību kursu kvalitāti (apkopotā veidā).

41. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

42. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sniegtajām apmācībām, tai skaitā šo noteikumu 40.1. un 40.4. apakšpunktā norādīto informāciju.

43. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

43.1 Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 33.1.1.2.2., 33.1.1.2.3., 33.1.1.3.1., 33.1.1.3.2. un 33.1.1.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē komersantam, ievērojot šo noteikumu 58.3. apakšpunktā norādīto pieļaujamo finansējuma intensitāti.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

44. Finansējuma saņēmējs vērtē šo noteikumu 33. punktā minēto apmācību kursu izmaksu ekonomisko pamatotību, tai skaitā atbilstību tirgus cenām, un kursu lietderību.

45. Ja apmācību kursiem nav iespējams noteikt tirgus cenu (nav salīdzināmu apmācību), finansējuma saņēmējs sniedz pamatojumu, kāpēc apmācībām nav iespējams noteikt tirgus cenu (ar ko apmācības ir atšķirīgas no standarta apmācībām) un kāds ir apmācību kursu ekonomiskais pamatojums un lietderība, pamatojot konkrēto apmācību nepieciešamību komersantam, kura nodarbinātie tiks apmācīti, nodrošinot informācijas dokumentēšanu atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem.

46. Sadarbības iestāde izlases veidā pārliecinās, ka finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis pakalpojumu cenu atbilstību tirgus cenām un nepastāv interešu konflikts starp apmācību sniedzēju un finansējuma saņēmēju vai gala labuma guvēju.

47. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

47.1. finansējuma saņēmējs nepilda līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

47.2. finansējuma saņēmējs apmācību sniegšanu nav uzsācis sešu mēnešu laikā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju;

47.3. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā sadarbības iestādei ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

47.4. citos gadījumos, ko nosaka līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.

47.1 Finansējuma saņēmējam ir tiesības atzīt šo noteikumu 33.1.1., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minētās izmaksas par neatbilstoši veiktām, ja kāda no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām vai finansējuma saņēmējs konstatē jebkuru no šādiem gadījumiem:

47.1 1. apmācības komersantam vai pašnodarbinātai personai nenotiek atbilstoši sadarbības iestādē iesniegtajā apmācību grafikā norādītajai apmācību tēmai;

47.1 2. apmācības komersantam vai pašnodarbinātai personai nenotiek sadarbības iestādē iesniegtajā apmācību grafikā norādītajā vietā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

47.2 Ja kāda no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām vai finansējuma saņēmējs atkārtoti konstatē jebkuru no šo noteikumu 47.1 punktā minētajiem gadījumiem, sadarbības iestāde par to informē visus pasākuma finansējuma saņēmējus un šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji turpmāk neslēdz līgumus par apmācību veikšanu ar attiecīgo apmācību sniedzēju vai apmācāmo komersantu, vai pašnodarbināto personu.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

48. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no projekta attiecināmajām izmaksām.

49. Finansējuma saņēmējam ir pieejams avansa maksājums, ja finansējuma saņēmējs ir atvēris kontu Valsts kasē vai darījumu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ja Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde ir izsniegusi bankas garantiju par labu sadarbības iestādei.

50. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē avansa pieprasījumu un pamatojumu plānotajam avansa apjomam.

VI. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

51. Finansējumu šo noteikumu 33.1.1., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam.

52. Finansējumu šo noteikumu 33.1.2. un 33.2.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam.

53. Atbalsts šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas projektu īsteno savas funkcijas ietvaros, kā arī ja šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadību, piemērojot šo noteikumu 43. punktā minēto procedūru. Ja šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadību atbilstoši šo noteikumu 36.1. apakšpunktam, tad šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšana ir uzskatāma par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam, kuru sniedz atbilstoši šo noteikumu 52. punktam.

54. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmēji nodrošina apmācības gala labuma guvējiem tikai ārpakalpojuma veidā.

55. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam viena vienota uzņēmuma līmenī de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

56. Atbalsts gala labuma guvējiem pasākuma ietvaros tiek sniegts granta veidā. Grants tiek sniegts netiešā veidā, nodrošinot apmācības.

57. Atbalstu gala labuma guvējiem sniedz šo noteikumu 13. punktā norādītie finansējuma saņēmēji.

58. Maksimālā pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām gala labuma guvējiem un finansējuma saņēmējam ir šāda:

58.1. šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētās biedrības īstenotajām apmācībām pašnodarbinātām personām, sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;

58.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās biedrības īstenotajām apmācībām:

58.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 50 %;

58.2.2. vidējiem komersantiem – 40 %;

58.2.3. lielajiem komersantiem – 30 %;

58.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās iestādes īstenotajām apmācībām:

58.3.1. vidējiem komersantiem – 60 %, izņemot šo noteikumu 33.1.1.2.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 60 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam;

58.3.2. lielajiem komersantiem – 50 %, izņemot šo noteikumu 33.1.1.2.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 50 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam;

58.4. finansējuma saņēmējam projekta vadības izmaksu segšanai – 100 %, ievērojot šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā un 53. punktā minēto nosacījumu.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 52)

59. Finansējuma intensitāti, kas minēta šo noteikumu 58. punktā, var palielināt par 10 procentpunktiem, ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem, kuri atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 3. un 4. punktā minētajām definīcijām. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 4. punktu atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 70 %.

60. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

61. Šo noteikumu ietvaros atbalsts netiek sniegts šo noteikumu 13. punktā minētajiem projektu iesniedzējiem un šo noteikumu 8. punktā minētajiem gala labuma guvējiem, kas pārstāv nozares, kuras ietvertas šo noteikumu 17. punktā. Ja gala labuma guvēji darbojas šo noteikumu 17. punktā minētajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības norādītajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta atlases kārtas ietvaros.

62. Atbalstu gala labuma guvējam nepiešķir:

62.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

62.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

62.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem, ja tie atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;

62.4. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētajiem pasākumiem;

62.5. ja gala labuma guvējs nav sniedzis informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam.

63. Ja projektā faktiski apgūtais finansējuma apjoms pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas ir mazāks nekā sākotnēji iesniegtajā projekta iesniegumā plānotais, tad jānodrošina, ka faktiski sasniegtie rādītāji (komersantu skaits un apmācīto darbinieku skaits) nav mazāki par sākotnēji projekta iesniegumā plānotajiem rādītājiem, kas koriģēti atbilstoši faktiskajai apguvei. Minētajā gadījumā projektam apstiprināto intensitāti un finansējuma apjomu samazina, pieprasot starpposma vai noslēguma maksājumu, atbilstoši faktiskajam apmācīto nodarbināto skaitam no sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem.

64. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās izmaksas, finansējuma saņēmējs apņemas tās segt no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

65. Pasākuma ietvaros atbalstu nevar apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām cita atbalsta projekta un atbalsta programmas ietvaros, tai skaitā de minimis atbalsta ietvaros.

65.1 Pasākuma ietvaros atbalstu var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta šajos noteikumos paredzētā maksimālā intensitāte.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

66. Finansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 52)

67. Sadarbības iestāde nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 365Pieņemts: 14.06.2016.Stājas spēkā: 17.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116 (5688), 16.06.2016. OP numurs: 2016/116.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
282904
{"selected":{"value":"02.02.2018","content":"<font class='s-1'>02.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.02.2018","iso_value":"2018\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2016","iso_value":"2016\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2016.-01.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.02.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva