Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 365

Rīgā 2016. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 29 7. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
 struktūrfondu un Kohēzijas fonda
 2014.–2020. gada plānošanas perioda
 vadības likuma 20. panta 6., 9. un 13. punktu
(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 178 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākumu "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" (turpmāk – 1.2.2.3. pasākums) un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" (turpmāk – 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķis) (turpmāk abi kopā – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – fonds) projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. līguma un vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 178)

2. Pasākuma mērķis ir veicināt pašnodarbināto personu, sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu komersantu transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, kā arī sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos, un nodrošināt atbalstu apmācībām, lai veicinātu investoru piesaisti.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

3. Pasākuma ietvaros atbalsts tiek sniegts apmācībām, kas nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā. Ja komersanta saistītā grupa atrodas ārpus Latvijas, tad, izvērtējot inovāciju apmācību nepieciešamību atbalsta saņēmējam, inovāciju elements tiek vērtēts, salīdzinot ar atbilstošu situāciju Latvijas teritorijā.

4. Šo noteikumu izpratnē produktu inovācija ir jaunas preces vai pakalpojuma vai īpaši uzlabotas preces vai pakalpojuma izstrāde vai ieviešana.

5. Šo noteikumu izpratnē procesu inovācija ir jaunas vai nozīmīgi uzlabotas piegādes metodes vai produkcijas ieviešana.

6. Šo noteikumu izpratnē mārketinga inovācija ir jaunu mārketinga metožu ieviešana, kas ietver nozīmīgas izmaiņas produktu dizainā vai iepakojumā, produktu novietošanā, produktu reklamēšanā vai cenu veidošanā.

7. Šo noteikumu izpratnē organizācijas inovācija ir jaunu organizācijas metožu ieviešana komersanta komercdarbības praksē, darba vietas organizācijā vai ārējās attiecībās.

8. Pasākuma gala labuma guvēji ir pašnodarbinātas personas, sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumam un 2. panta 24. punktā noteiktajam.

9. 1.2.2.3. pasākuma ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir fonda finansējums 4 658 242 euro apmērā.

(MK 08.11.2022. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

9.1 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķim pieejamais publiskais finansējums ir 3 500 000 euro, tai skaitā fonda finansējums – 2 948 299 euro un valsts budžeta finansējums – 551 701 euro, un tas ir pieejams līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

10. 1.2.2.3. pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji un to vērtības:

10.1. līdz 2023. gada 31. decembrim darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalstīto komersantu skaits – 1 300;

10.2. līdz 2023. gada 31. decembrim darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 1 300;

10.3. līdz 2023. gada 31. decembrim darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros sasniedzamais specifiskais rezultāta rādītājs – inovatīvo komersantu īpatsvars kopējā komersantu skaitā ir 40 %;

10.4. līdz 2023. gada 31. decembrim 1.2.2.3. pasākuma ietvaros atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 740;

10.5. līdz 2023. gada 31. decembrim 1.2.2.3. pasākuma ietvaros atbalstīto personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, - 11 080;

10.6. līdz 2018. gada 31. decembrim 1.2.2.3. pasākuma ietvaros atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 422;

10.7. līdz 2018. gada 31. decembrim 1.2.2.3. pasākuma ietvaros atbalstīto personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, – 5540;

10.8. līdz 2018. gada 31. decembrim 1.2.2.3. pasākuma ietvaros sasniedzamais finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 749 999 euro apmērā.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

10.1 Šo noteikumu ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minēto 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansēto atbalstāmo darbību uzraudzības rādītāji un to vērtības:

10.11. atbalstīto komersantu skaits – 85;

10.12. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 85;

10.13. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, – 109;

10.14. specifiskais rezultāta rādītājs – inovatīvo komersantu īpatsvars – 40 %, tai skaitā:

10.14.1. inovatīvo komersantu īpatsvars no 2021. gada piešķīruma – 35 %;

10.14.2. inovatīvo komersantu īpatsvars no 2022. gada piešķīruma – 40 %.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 632 redakcijā)

11. Pasākuma īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

12. Pasākuma īstenošanu nodrošina Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).

II. Prasības projekta iesniedzējam

13. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir:

13.1. biedrība, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

13.1.1. tā pārstāv saimnieciskās darbības veicējus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas nozarēs (NACE 2. red. J sadaļas "Informācijas un komunikācijas pakalpojumi" 61.–63. sadaļa);

13.1.2. tai ir izglītības iestādes statuss;

13.1.3. vairāk nekā 50 % no projekta iesniedzēja biedriem pārstāv informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari un kopējais biedrības Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā pārsniedz 142,29 miljonus euro (ņemot vērā arī to komersantu apgrozījumu, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri);

13.1.4. tā nodrošina pasākuma mērķa sasniegšanu, attīstot projektus, kas vērsti uz komersantu apmācību;

13.2. biedrība, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

13.2.1. tā ir Eiropas Tirdzniecības kameru apvienības biedrs;

13.2.2. tās kopējais Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā pārsniedz 142,29 miljonus euro (ņemot vērā arī to komersantu apgrozījumu, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri);

13.2.3. tā nodrošina pasākuma mērķa sasniegšanu, attīstot projektus, kas vērsti uz komersantu apmācību;

13.3. tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā.

14. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja uz šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju ir attiecināmi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktie projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumi.

(MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 496 redakcijā)

15. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu.

16. Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs:

16.1. šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 2 004 121 euro;

16.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 2 004 121 euro;

16.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 4 150 000 euro, tai skaitā:

16.3.1. šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai – fonda finansējums 650 000 euro apmērā;

16.3.2. šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai – 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējums 3 500 000 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 723; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 178; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 706; MK 13.06.2023. noteikumiem Nr. 304)

17. Pasākuma ietvaros atbalsts netiek sniegts šādām nozarēm un darbībām:

17.1. Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām;

17.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm.

18. Šo noteikumu 17. punktā minētās neatbalstāmās nozares un darbības vērtē konkrētam atbalsta pretendentam.

18.1 Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās neatbalstāmajās nozarēs vai veic neatbalstāmās darbības un citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

19. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projektu iesniegumu atlases nolikumā.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

20. Šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam pasākuma ietvaros tiek atbalstītas pašnodarbināto personu, kā arī sīko (mikro) un mazo komersantu apmācības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā (tai skaitā elektroniskas apmācības veidā).

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

21. Šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam pasākuma ietvaros tiek atbalstītas komersantu netehnoloģiskās apmācības.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

22. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam pasākuma ietvaros tiek atbalstītas:

22.1. vidējo un lielo komersantu apmācības, ņemot vērā investoru pamatotu apmācību pieprasījumu;

22.2. sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu augsta līmeņa apmācības, ņemot vērā komersantu vajadzības;

22.3. sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

22.1 Šo noteikumu 20., 21. un 22. punktā minētais atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

23. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta projekta vadība un īstenošana, kā arī publicitātes pasākumi.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

24. Projekta iesniedzējs izstrādā komersantu atlases kritērijus, saskaņā ar kuriem atlasa komersantus un pieņem lēmumu par šo noteikumu 20., 21. un 22. punktā minētā atbalsta sniegšanu.

25. Projekta iesniedzējs pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē saskaņo šo noteikumu 24. punktā minētos komersantu atlases kritērijus ar atbildīgo iestādi. Atbildīgā iestāde atzinumu par komersantu atlases kritērijiem sniedz piecu darbdienu laikā.

26. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu pēc atbildīgās iestādes pozitīva atzinuma saņemšanas par komersantu atlases kritēriju atbilstību.

27. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 20., 21. punktā un 22.2. apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai piesaista ārējā pakalpojuma – apmācību – sniedzēju. Šo noteikumu 22.1. un 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ārējā pakalpojuma – apmācību – sniedzēju piesaista gala labuma guvējs. Ja gala labuma guvējs piesaista apmācību sniedzēju, kas nav ar viņu saistīts uzņēmums vai partneruzņēmums, tad gala labuma guvējs preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Šo noteikumu izpratnē saistītie uzņēmumi vai partneruzņēmumi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 2. vai 3. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

28. Apmācību sniedzējs ir fiziska vai juridiska persona, kuras kvalifikācija atbilst vismaz vienai no šādām prasībām, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā:

28.1. pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;

28.2. pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu;

28.3. finansējuma saņēmējs ir pārliecinājies, ka apmācību sniedzējs var nodrošināt apmācības, kas sekmē pasākuma mērķu sasniegšanu, un apmācību kursa saturs atbilst komersantu vajadzībām.

29. Apmācības var veikt ar komersantu saistīti uzņēmumi vai partneruzņēmumi.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

30. Finansējumu nepiešķir:

30.1. apmācībām augstākās izglītības programmās;

30.2. apmācībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 2. punktā;

30.3. transportlīdzekļu vadītāju kursiem A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai;

30.4. apmācībām jomās, kas nav atbilstošas viedās specializācijas stratēģijai.

31. Projekta ietvaros viens nodarbinātais nedrīkst apgūt vienus un tos pašus apmācību kursus.

32. Šo noteikumu ietvaros par nodarbināto tiek uzskatīta persona, kura stājusies darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju – komersantu, kas šo noteikumu ietvaros ir arī atbalsta saņēmējs, – vai kura ir šī komersanta valdes loceklis.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

33. Pasākuma ietvaros attiecināmas ir šādas projekta īstenošanas izmaksu pozīcijas:

33.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

33.1.1. apmācību kursu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar mācību projektu:

33.1.1.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem:

33.1.1.1.1. kopējā pasniedzēju darba samaksa, ietverot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, par darba stundām, nepārsniedzot apmācību kursu ilgumu;

33.1.1.1.2. pasniedzēju un nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas;

33.1.1.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, ja apmācības notiek Latvijas Republikas teritorijā:

33.1.1.2.1. apmācību maksa, ievērojot šo noteikumu 33.1.1.6. apakšpunktā minētos nosacījumus;

33.1.1.2.2. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;

33.1.1.2.3. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.2.4. nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības notiek ilgāk par vienu dienu ārpus administratīvās teritorijas, kur ir nodarbinātā deklarētā dzīvesvieta;

33.1.1.2.5. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

33.1.1.2.6. automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;

33.1.1.2.7. valodu – zviedru, somu, dāņu, norvēģu, franču, vācu – apmācību izmaksas;

33.1.1.2.8. konsultāciju izmaksas vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 euro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros. Konsultāciju izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā noteiktajai inovāciju konsultāciju pakalpojumu definīcijai. Saņemot de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā minēto definīciju;

33.1.1.2.9. iekārtu noma, kā arī datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas vidējiem un lielajiem komersantiem mācību projekta ietvaros;

33.1.1.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, ja apmācības notiek ārvalstī un tās komersantam sniedz ar komersantu saistīts uzņēmums vai partneruzņēmums:

33.1.1.3.1. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.3.2. nodarbināto izmitināšanas izmaksas;

33.1.1.3.3. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa – taksometra – izmantošanu, vai auto noma. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;

33.1.1.3.4. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

33.1.1.3.5. automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;

33.1.1.3.6. (svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 497);

33.1.1.3.7. nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ilgāk par vienu dienu;

33.1.1.4. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

33.1.1.4.1. ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa;

33.1.1.4.2. nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma, ja apmācības norisinās ārvalstīs. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;

33.1.1.4.3. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.4.4. nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;

33.1.1.4.5. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

33.1.1.4.6. to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā;

33.1.1.4.7. nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ārvalstīs ilgāk par vienu dienu;

33.1.1.5. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam šo noteikumu 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

33.1.1.5.1. apmācību maksa, ievērojot šo noteikumu 33.1.1.6. apakšpunktā minētos nosacījumus;

33.1.1.5.2. nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma, ja apmācības norisinās ārvalstīs. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;

33.1.1.5.3. nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

33.1.1.5.4. nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;

33.1.1.5.5. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

33.1.1.5.6. automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;

33.1.1.5.7. to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā;

33.1.1.5.8. konsultāciju izmaksas sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 euro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros. Konsultāciju izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā noteiktajai inovāciju konsultāciju pakalpojumu definīcijai. Saņemot de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, ievēro Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā minēto definīciju;

33.1.1.5.9. iekārtu noma, kā arī datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem mācību projekta ietvaros;

33.1.1.5.10. nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ārvalstīs ilgāk par vienu dienu;

33.1.1.5.11. pasniedzēju ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma un izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās Latvijā. Taksometra vai auto noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;

33.1.1.6. šo noteikumu 33.1.1.2.1. un 33.1.1.5.1. apakšpunktā minētā apmācību maksa tiek attiecināta, ja gala labuma guvējam apmācības tiek iepirktas ārpakalpojumā, bet ne no saistītā vai partneruzņēmuma. Ja gala labuma guvējam apmācības nodrošina saistītais uzņēmums vai partneruzņēmums, tiek attiecināta pasniedzēja darba samaksa, ietverot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba stundām, nepārsniedzot apmācību kursu ilgumu;

33.1.1.7. šo noteikumu 33.1.1.2.3., 33.1.1.3.1., 33.1.1.4.3. un 33.1.1.5.3. apakšpunktā minētās izmaksas līdz vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas saskaņošanai ar Finanšu ministriju kā vadošo iestādi ir attiecināmas saskaņā ar spēkā esošo regulējumu;

33.1.2. projekta vadības izmaksas šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakš­punktā minētā finansējuma saņēmēja projektā – vidēji 3000 euro mēnesī, nepārsniedzot 36 000 euro gadā, bet šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā – nepārsniedzot 56 580 euro gadā:

33.1.2.1. tiešās attiecināmās izmaksas – personāla atalgojuma izmaksas;

33.1.2.2. netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 33.1.2.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Netiešās attiecināmās izmaksas neaprēķina, ja projekta vadību personāls veic uz uzņēmuma līguma pamata;

33.1.2.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam projekta vadības izmaksas atbalstāmo darbību ietvaros, kas tiek segtas no šo noteikumu 9. punktā minētā  finansējuma, tiek nodalītas no projekta vadības izmaksām, kas tiek segtas no šo noteikumu 9.1 punktā ​​​​​​​minētā finansējuma;

33.1.3. informatīvo pasākumu izmaksas, tai skaitā mārketinga aktivitāšu, informatīvo kampaņu, klātienes pasākumu un citas izmaksas, lai motivētu komersantu attīstīt prasmes un paaugstināt eksportspēju, šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – kopā nepārsniedzot 300 000 euro, kas tiek segtas no šo noteikumu 9.1 punktā minētā finansējuma;

33.1.4. projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 22. punktā minēto atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai:

33.1.4.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas – personāla atlīdzības izmaksas, tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas;

33.1.4.2. netiešās attiecināmās izmaksas – izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 33.1.4.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām;

33.2. netiešās attiecināmās izmaksas:

33.2.1. izmaksas par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem:

33.2.1.1. to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā, izņemot šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, kur šīs izmaksas ietvertas tiešajās attiecināmajās izmaksās. Ja izmaksu summa pārsniedz 50 euro uz vienu nodarbināto, tā jāsaskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojot izmaksu lietderību;

33.2.1.2. apmācībām nepieciešamās infrastruktūras izmaksas, tai skaitā tehnisko risinājumu, apmācību izveides un tiešsaistes platformu abonementa maksa, kas nodrošina attālinātas apmācības komersanta nodarbinātajiem, telpu un iekārtu noma un citas izmaksas apmācību laikā, izņemot šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes, kad apmācības notiek Latvijā, un 22.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās aktivitātes, kur iekārtu noma un datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas ietvertas tiešajās attiecināmajās izmaksās;

33.2.1.3. izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto apmācību vajadzību noteikšanu un zināšanu līmeņa testēšanu;

33.2.1.4. sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas;

33.2.2. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem (ietverot plakātus, informatīvos seminārus, bukletus, tīmekļvietnes, informatīvās relīzes medijiem par projekta īstenošanu), nepārsniedzot 2,5 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

33.3. pievienotās vērtības nodoklis šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 52; MK 10.03.2020. noteikumiem Nr. 125; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 723; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 497; MK 08.11.2022. noteikumiem Nr. 706)

34. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas:

34.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētajiem projektu iesniedzējiem – no dienas, kad sadarbības iestādē ir iesniegts projekta iesniegums;

34.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – ar 2016. gada 1. aprīli;

34.3. šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju īstenoto projektu gala labuma guvējiem – no dienas, kad pieņemts finansējuma saņēmēja lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām;

34.4. (svītrots ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 497).

(Grozīts ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 496; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 497)

35. Pasākuma ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

35.1. izmaksas, kas šo noteikumu 33. punktā nav noteiktas kā attiecināmas vai pārsniedz izmaksu ierobežojumus;

35.2. nodokļu un nodevu maksājumi, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam, izņemot šo noteikumu 33.1.1.2.3., 33.1.1.3.1., 33.1.2.1. un 33.3. apakšpunktā minētās izmaksas;

35.3. šo noteikumu 33. punktā minētās izmaksas, kuras nodrošina šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, ja tās ir saistītas ar tādām apmācībām, kurās apmācību sniedzējs apmāca mazāk nekā piecus nodarbinātos, izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju;

35.4. projekta izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, kuras nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un attiecībā uz kurām nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, kā arī izmaksas, kas radušās un samaksātas, pirms projekta iesniegums par projekta īstenošanu saņemts sadarbības iestādē. Izmaksas, kas radušās un samaksātas, pirms projekta iesniegums par projekta īstenošanu saņemts sadarbības iestādē, ir attiecināmas šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam. Ja projekta iesniedzējs uzsāk atbalstāmās darbības pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi, tad projekta iesniedzējs, izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju, uzņemas visus riskus par uzņemtajām saistībām un izdevumu neattiecināmību.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 52; MK 10.03.2020. noteikumiem Nr. 125)

36. Šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā minēto projekta vadības darbību var veikt:

36.1. finansējuma saņēmēja darbinieki, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

36.2. ārpakalpojuma veidā, uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata piesaistot projektu vadītāju, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzņēmuma vai pakalpojuma līgumā nenorāda atlīdzības likmi par darba stundu, bet norāda sasniedzamo rezultātu.

36.1 Šo noteikumu 33.1.4. apakšpunktā minētās izmaksas var attiecināt uz šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja darbiniekiem.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

37. Projektu var īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 496 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 723)

38. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka:

38.1. projekts tiek īstenots Latvijas Republikas teritorijā;

38.2. projekta īstenošanas vieta attiecas uz apmācīto nodarbināto darba vietu;

38.3. apmācības var notikt gan Latvijas Republikas teritorijā, gan ārvalstīs;

38.4. apmācības tiek nodrošinātas klātienē vai attālināti.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

39. Finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "n" apakšpunktā noteiktās robežvērtības ievērošanu.

40. Finansējuma saņēmējs, vienojoties ar atbildīgo iestādi, izveido informatīvo sistēmu un uzkrāj tajā šādus datus, ko pēc pieprasījuma iesniedz atbildīgajā iestādē:

40.1. komersants, kurā nodarbināts apmācītais (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvētā nozare atbilstoši NACE 2. red., komersanta statuss, apgrozījums, darbinieku skaits un bilances kopsumma, kā arī piemērojamā finansējuma intensitāte);

40.2. nodarbinātā identifikators (vārds, uzvārds un personas kods);

40.3. apmācībās iesaistītā nodarbinātā izglītības līmenis un profesijas klasifikators;

40.4. informācija par apmācībām (nosaukums, īss apraksts, apmācību laiks un ilgums, apmācību vieta, apmācību sniedzējs un pasniedzējs, apmācību izmaksas, apmācību klasifikators, viedās specializācijas stratēģijā noteiktā joma vai nozares identificēta jauna konkurētspējas niša);

40.5. apkopots apmācībās iesaistīto nodarbināto novērtējums par sniegto apmācību kursu kvalitāti;

40.6. apmācīto nodarbināto skaits pa apmācību jomām;

40.7. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs par šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām:

40.7.1. apmācīto nodarbināto atalgojums pēc apmācībām un to izmaiņas piecu gadu laikā;

40.7.2. apmācīto nodarbināto nodarbinātība piecu gadu laikā pēc apmācībām.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

41. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

42. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi sešos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sniegtajām apmācībām, tai skaitā šo noteikumu 40.1. un 40.4. apakšpunktā norādīto informāciju.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 723)

43. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

43.1 Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4.2., 33.1.1.4.3., 33.1.1.4.4., 33.1.1.4.5., 33.1.1.4.6., 33.1.1.4.7. un 33.1.1.5. apakšpunktā minētās izmaksas komersantam kompensē, ievērojot šo noteikumu 58.3. apakšpunktā un 73. un 74. punktā norādīto pieļaujamo finansējuma intensitāti.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

43.2 Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 9.1 punktā minēto 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu drīkst izmantot šo noteikumu 22.2. un 22.3. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām un ar tām saistītajām izmaksām, nodrošinot šī finansējuma nodalīšanu no šo noteikumu 9. punktā minētā finansējuma.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

44. Finansējuma saņēmējs vērtē šo noteikumu 33. punktā minēto apmācību kursu izmaksu ekonomisko pamatotību, tai skaitā atbilstību tirgus cenām, un kursu lietderību.

45. Ja apmācību kursiem nav iespējams noteikt tirgus cenu (nav salīdzināmu apmācību), finansējuma saņēmējs sniedz pamatojumu, kāpēc apmācībām nav iespējams noteikt tirgus cenu (ar ko apmācības ir atšķirīgas no standarta apmācībām) un kāds ir apmācību kursu ekonomiskais pamatojums un lietderība, pamatojot konkrēto apmācību nepieciešamību komersantam, kura nodarbinātie tiks apmācīti, nodrošinot informācijas dokumentēšanu atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem.

46. Sadarbības iestāde izlases veidā pārliecinās, ka finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis pakalpojumu cenu atbilstību tirgus cenām un nepastāv interešu konflikts starp apmācību sniedzēju un finansējuma saņēmēju vai gala labuma guvēju.

47. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

47.1. finansējuma saņēmējs nepilda līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

47.2. finansējuma saņēmējs apmācību sniegšanu nav uzsācis sešu mēnešu laikā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju;

47.3. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā sadarbības iestādei ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

47.4. citos gadījumos, ko nosaka līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.

47.1 Finansējuma saņēmējam ir tiesības atzīt šo noteikumu 33.1.1., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minētās izmaksas par neatbilstoši veiktām, ja kāda no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām vai finansējuma saņēmējs konstatē jebkuru no šādiem gadījumiem:

47.1 1. apmācības komersantam vai pašnodarbinātai personai nenotiek atbilstoši sadarbības iestādē iesniegtajā apmācību grafikā norādītajai apmācību tēmai;

47.1 2. apmācības komersantam vai pašnodarbinātai personai nenotiek sadarbības iestādē iesniegtajā apmācību grafikā norādītajā vietā vai platformā, ja paredzētas attālinātas apmācības.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 52 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 723)

47.2 Ja kāda no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām vai finansējuma saņēmējs atkārtoti konstatē jebkuru no šo noteikumu 47.1 punktā minētajiem gadījumiem, sadarbības iestāde par to informē visus pasākuma finansējuma saņēmējus un šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji turpmāk neslēdz līgumus par apmācību veikšanu ar attiecīgo apmācību sniedzēju vai apmācāmo komersantu, vai pašnodarbināto personu.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

48. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no projekta fonda finansējuma apmēra.

(Grozīts ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 496)

49. Finansējuma saņēmējam ir pieejams avansa maksājums, ja finansējuma saņēmējs ir atvēris kontu Valsts kasē vai darījumu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ja Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde ir izsniegusi bankas garantiju par labu sadarbības iestādei.

50. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē avansa pieprasījumu un pamatojumu plānotajam avansa apjomam.

VI. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

51. Finansējumu sniedz:

51.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā šo noteikumu 33.1.1. un 33.2.1. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam;

51.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā:

51.2.1. šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4., 33.1.1.5., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

51.2.2. šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4., 33.1.1.5., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 31. pantu, ja ir izpildīti šo noteikumu 69. punkta nosacījumi;

51.2.3. šo noteikumu 33.1.1.2.8. un 33.1.1.5.8. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

51.2.4. šo noteikumu 33.1.1.2.8. un 33.1.1.5.8. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "c" apakšpunktu un 3. punktu, ja ir izpildīti šo noteikumu 69. punkta nosacījumi. Sniegtais atbalsts ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 497)

52. Finansējumu šo noteikumu 33.1.2. un 33.2.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam.

53. Atbalsts šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas projektu īsteno savas funkcijas ietvaros, kā arī ja šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadību, piemērojot šo noteikumu 43. punktā minēto procedūru. Ja šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadību atbilstoši šo noteikumu 36.1. apakšpunktam, tad šo noteikumu 33.1.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšana ir uzskatāma par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam, kuru sniedz atbilstoši šo noteikumu 52. punktam.

53.1 Atbalsts šo noteikumu 33.1.4. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas projektu īsteno savu funkciju ietvaros.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

54. Pasākuma ietvaros apmācības gala labuma guvējiem tiek sniegtas atbilstoši šo noteikumu 27. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

55. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam viena vienota uzņēmuma līmenī de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

56. Atbalsts gala labuma guvējiem pasākuma ietvaros tiek sniegts granta veidā. Grants tiek sniegts netiešā veidā, nodrošinot apmācības.

57. Atbalsta piešķiršanas kārtība finansējuma saņēmējam un gala labuma guvējam ir šāda:

57.1. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013 izvērtē sadarbības iestāde. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 ir sadarbības iestādes lēmums par finansējuma saņēmēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām;

57.2. šo noteikumu 13.1. un 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā finansējuma saņēmējs izvērtē gala labuma guvēja atbilstību Komisijas regulai Nr.  651/2014. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  651/2014 ir finansējuma saņēmēja lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām;

57.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja projektā finansējuma saņēmējs izvērtē gala labuma guvēja atbilstību Komisijas regulai Nr.  1407/2013 vai Komisijas regulai Nr.  651/2014. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.  651/2014 ir finansējuma saņēmēja lēmums par gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta normām. Diena, kad pieņemts lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu.

(MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 496 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 723; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 497)

57.1 Lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu projektu ietvaros var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktā un Komisijas regulas Nr.  651/2014 58. panta 4. punktā noteiktajam termiņam.

(MK 10.03.2020. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

57.2 Komercdarbības atbalsta summa, ko var piešķirt šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs vienam komersantam, nepārsniedz 200 000 euro.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

58. Maksimālā pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām gala labuma guvējiem un finansējuma saņēmējam ir šāda:

58.1. šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētās biedrības īstenotajām apmācībām pašnodarbinātām personām, sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;

58.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja īstenotajām apmācībām:

58.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;

58.2.2. vidējiem komersantiem – 60 %;

58.2.3. lielajiem komersantiem – 50 %;

58.3. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja īstenotajām apmācībām:

58.3.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 70 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa;

58.3.1.1 sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 50 % saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 28. panta 2. punkta "c" apakšpunktu;

58.3.2. vidējiem komersantiem – 60 %, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 60 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa;

58.3.2.1 vidējiem komersantiem – 50 % saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 28. panta 2. punkta "c" apakšpunktu;

58.3.3. lielajiem komersantiem – 50 %, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 50 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa;

58.4. finansējuma saņēmējam projekta vadības izmaksu segšanai – 100 %, kā arī šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam informatīvo pasākumu izmaksu un projekta īstenošanas izmaksu segšanai – 100%, ievērojot šo noteikumu 33.1.2., 33.1.3., 33.1.4. apakšpunktā un 53. punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 52; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 723; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 497)

59. Finansējuma intensitāti, kas minēta šo noteikumu 58. punktā, var palielināt par 10 procentpunktiem, ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem, kuri atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 3. un 4. punktā minētajām definīcijām. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 4. punktu atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 70 %.

59.1 Finansējuma intensitāti, kas minēta šo noteikumu 58.3.1.1 un 58.3.2.1 apakšpunktā, var palielināt par 50 %, ja kopējā atbalsta summa inovācijas konsultāciju un atbalsta pakalpojumiem vienam uzņēmumam jebkurā triju gadu periodā nepārsniedz 200 000 euro.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

60. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

61. (Svītrots ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 723)

62. Atbalstu gala labuma guvējam nepiešķir:

62.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

62.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

62.3. ja gala labuma guvējs atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;

62.4. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētajiem pasākumiem;

62.5. ja gala labuma guvējs nav sniedzis informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam;

62.6. ja gala labuma guvējs pirms atbalsta saņemšanas nav sniedzis apliecinājumu, ka ir ievērota šo noteikumu 62.3. apakšpunktā noteiktā prasība, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunkta.

(Grozīts ar MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 178)

63. Ja projektā faktiski apgūtais finansējuma apjoms pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas ir mazāks nekā sākotnēji iesniegtajā projekta iesniegumā plānotais, tad jānodrošina, ka projekta ietvaros faktiski sasniegtie rādītāji (komersantu skaits un apmācīto darbinieku skaits) nodrošina specifiskā atbalsta mērķa kopējo plānoto rādītāju sasniegšanu. Minētajā gadījumā projektam apstiprināto intensitāti un finansējuma apjomu samazina, pieprasot starpposma vai noslēguma maksājumu, atbilstoši faktiskajam apmācīto nodarbināto skaitam no sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 632 redakcijā)

64. Ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās izmaksas, finansējuma saņēmējs apņemas tās segt no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu.

64.1 Ja attiecībā uz šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam piešķirto atbalstu ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu. Atbalstu atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

64.2 Ja attiecībā uz gala labuma guvējam piešķirto atbalstu ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu. Atbalstu atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

64.3 Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs gala labuma guvējam uzliek par pienākumu atmaksāt finansējuma saņēmējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Atbalstu atmaksā kopā ar procentiem, kurus aprēķina no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai, no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

64.4 Nelikumīgā atbalsta atmaksas nosacījumi:

64.4 1. šo noteikumu 64.1 punktā minētajā gadījumā atbalstu atmaksā no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts;

64.4 2. šo noteikumu 64.3 punktā minētajā gadījumā atbalstu atmaksā no šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts. Finansējuma saņēmējam ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta un aprēķināto procentu apmērā;

64.4 3. sadarbības iestāde šo noteikumu 64.4 1. apakšpunktā saņemto nelikumīgā atbalsta atmaksu ieskaita valsts budžetā;

64.4 4. šo noteikumu 13.1. vai 13.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs no gala labuma guvēja saņemto nelikumīgo valsts atbalstu atmaksā sadarbības iestādei. Sadarbības iestāde to ieskaita valsts budžetā;

64.4 5. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs no gala labuma guvēja saņemto de minimis atbalstu un nelikumīgo valsts atbalstu ieskaita valsts budžetā.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

65. Atbalstu, kas pasākuma ietvaros sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, var apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā ar citā valsts atbalsta programmā vai individuālā atbalsta projektā sniegto de minimis atbalstu, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta finansējuma intensitāti saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 4. punktu.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

65.1 Pasākuma ietvaros atbalstu var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta šajos noteikumos paredzētā maksimālā intensitāte.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 52 redakcijā)

65.2 Ja potenciālais gala labuma guvējs plāno komercdarbības atbalsta kumulāciju atbilstoši šo noteikumu 65., 65.1 vai 70. punktam, potenciālais gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, piemēroto intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu. Finansējuma saņēmējs pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu izskata minētos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu korektu izpildi.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

66. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam informācijas pieejamība tiek nodrošināta šādā veidā:

66.1. sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu;

66.2. gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas brīža.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

67. Sadarbības iestāde nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

68. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai atbalsta apmērs komersantam kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmērs tiek vērtēts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkta nosacījumiem.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

69. Ja šo noteikumu 68. punktā minētajā pārbaudē konstatēts, ka maksimālais de minimis atbalsta apmērs tiks pārsniegts, atbalsts tiek piemērots atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

70. Komersants, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

71. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas un atbalsta saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 piešķiršanas pārbauda, vai komersantam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai par kuriem noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

72. Ja atbilstoši šo noteikumu 68. punktam komersantam nav pārsniegts maksimālais de minimis atbalsta apmērs, šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmējs var sniegt de minimis atbalstu šo noteikumu 33.1.1.2., 33.1.1.3., 33.1.1.4., 33.1.1.5., 33.2.1. un 33.3. apakšpunktā minētajām izmaksām atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

73. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja īstenotajām apmācībām maksimālā pieļaujamā 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa finansējuma intensitāte, ja tiek sniegts de minimis atbalsts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, gala labuma guvējam:

73.1. sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam ir 100 % pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem, 85 % nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 100 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem un 85 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa;

73.2. sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam ir 100 % šo noteikumu 51.2.3. apakšpunktā minētajām izmaksām;

73.3. lielajam komersantam ir 85 % atbilstoši šo noteikumu 68. punktam, izņemot šo noteikumu 33.1.1.4.1. apakšpunktā minētās ārpakalpojuma izmaksas, kurām tiek piemērota 85 % finansējuma intensitāte no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, ietverot 100 % no ārpakalpojuma izmaksu pievienotās vērtības nodokļa daļas, kuru maksā šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 33.3. apakšpunktam. Lai nodrošinātu korektu atbalsta intensitātes piemērošanu, attiecināmās izmaksas pamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta pievienotās vērtības nodokļa un citu maksājumu daļa.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

74. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja šo noteikumu 33.1.1.2. un 33.1.1.3. apakšpunktā minētajām izmaksām maksimālā pieļaujamā finansējuma intensitāte, ja tiek sniegts de minimis atbalsts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, gala labuma guvējam ir 100 %.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 365Pieņemts: 14.06.2016.Stājas spēkā: 17.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 16.06.2016. OP numurs: 2016/116.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
282904
{"selected":{"value":"10.11.2023","content":"<font class='s-1'>10.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.11.2023","iso_value":"2023\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2023","iso_value":"2023\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2023.-09.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2022","iso_value":"2022\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-20.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2022","iso_value":"2022\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2022.-11.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2021","iso_value":"2021\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-25.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2020","iso_value":"2020\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2020.-09.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2020","iso_value":"2020\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2020.-04.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2019","iso_value":"2019\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-12.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2018","iso_value":"2018\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2018.-31.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2016","iso_value":"2016\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2016.-01.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.11.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"