Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Liepājā 2016.gada 19.maijā (prot. Nr.6, 4.§)
Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – aukle), un atbilst Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" prasībām, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums).

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

1.2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

1.4. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī bērns, kam ir piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet kurš, pamatojoties uz ārsta atzinumu (psihologs, ģimenes ārsts, pediatrs), nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ. Šajā gadījumā, pašvaldība nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojumiem līdz obligātās izglītības uzsākšanai.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

2. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

2.1. Pašvaldības līdzfinansējums 100,00 EUR (viens simts euro) ir paredzēts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā, darba dienās laika periodā no pulksten 7.00 līdz pulksten 19.00) aukles pakalpojumu sniegšanu.

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāms neapmierinošs bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ārsta izziņa.

2.3. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs). Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet pamatojoties uz ārsta atzinumu bērns nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

2.4. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu.

3. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Lai aukle pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, aukle ar iesniegumu vēršas Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde). Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.2. Izglītības pārvalde pārbauda Valsts izglītības informācijas sistēmā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par bērnu katru mēnesi un pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.3. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības pārvalde.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.4. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē aukli, bērna likumisko pārstāvi.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.5. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu starp pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi vienu reizi finanšu gadā. Pašvaldības vārdā līgumu slēdz Izglītības pārvalde.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

3.6.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.6.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu sniegšanu;

3.6.3. Izglītības pārvalde ir konstatējusi, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta vai pārtraukta.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

3.7. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Izglītības pārvalde.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

3.8. Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē.

(Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

Saistošie noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2016.gada 19.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.10

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

LĪGUMS PAR LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM Nr.
Liepājā.….…...gada

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk arī – pašvaldība), tās vadītājas …….. personā, kura rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM" un, ……………………….., (turpmāk – aukle) personas kods ………………., deklarētā dzīvesvieta …………………….……… un …………………..…….., personas kods ………..………………., deklarētā dzīvesvieta ……………………….. (turpmāk – vecāks), līdzēji (saukti atsevišķi arī – puse, kopā – puses) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pašvaldība apņemas ……… gadā sniegt līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanā, kurā aukle sniedz bērna uzraudzības un izglītošanas pakalpojumu …………………….…….., bērnam …………………..………., personas kods ………………………., deklarētā dzīvesvieta ……………………………….., (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums).

2. LĪDZFINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI

2.1. Pašvaldības līdzfinansējums ir 100,00 EUR mēnesī, kurā nav iekļauta bērna ēdināšana.

2.2. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes….. gada …. mēnesis ….. saistošajiem noteikumiem Nr. ……. "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU …….. GADAM", pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, pašvaldības atbalsts tiek samazināts proporcionāli pašvaldības ieņēmumu samazinājumam, par to informējot pārējās puses līdz katra mēneša 15.datumam.

2.3. Vecāks nekavējoties informē pašvaldību, ja tiek mainīta vecāka un/vai bērna dzīvesvieta.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles norēķinu kontā kredītiestādē līdz mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.2. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.

3.3. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs). Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet pamatojoties uz ārsta atzinumu bērns nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ.

3.4. Aukle katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam iesniedz pašvaldībai bērna vecāka parakstītu bērnu uzraudzības un izglītošanas pakalpojuma sniegšanas tabulu – atskaiti (pielikumā), kurā norādītas visas pakalpojuma sniegšanas mēneša dienas un stundas.

3.5. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma pārmaksu, ja tā izveidojusies sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju. Aukle mēneša laikā pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas, atmaksā pārmaksātos līdzekļus paziņojumā norādītajā norēķinu kontā.

4. NEPĀRVARAMĀ VARA

4.1. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem (dabas katastrofas, karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi notikumi), kas tieši ietekmē šā līguma izpildi un kas notikuši pēc līguma noslēgšanas, un to iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas.

4.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā brīdina otru pusi par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, un puses vienojas par tālāko sadarbību.

5. PUŠU ATBILDĪBA

Puses par līgumsaistību neizpildi vai daļēju izpildi ir atbildīgas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. PAPILDUS NOTEIKUMI

6.1. Puses var rakstiski noslēgt papildu vienošanās, kas noformējamas kā līguma pielikumi un ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Visas līguma izpildes gaitā radušās domstarpības ir izšķiramas kopējās pušu pārstāvju apspriedēs, kas tiek protokolētas. Jautājumi, kuros puses nevar vienoties, tiek izšķirti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.3. Pušu savstarpējās saistības, kuras nav atrunātas šajā līgumā, regulē normatīvie akti.

7. LĪGUMA IZPILDE UN IZBEIGŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar ……………………......

7.2. Līguma termiņš līdz …………………………..

7.3. Ja normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, pusēm vienojoties, līguma darbības laiks var tikt pagarināts.

7.4. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties.

7.5. Puses var izbeigt līgumu vienpusēji, ja kāda no pusēm nepilda ar līgumu uzņemtās saistības. Par nodomu izbeigt līgumu puses jābrīdina vismaz vienu mēnesi iepriekš.

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pašvaldībā, otrs – pie aukles, bet trešais – pie vecāka. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PAŠVALDĪBA: 

AUKLE:

 

VECĀKS:

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

    
 z.v.  

 

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 19.05.2016.Stājas spēkā: 01.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 31.05.2016. OP numurs: 2016/104.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
282423
{"selected":{"value":"28.11.2018","content":"<font class='s-1'>28.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.11.2018","iso_value":"2018\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2016","iso_value":"2016\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2016.-27.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.11.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)