Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 309

Rīgā 2016. gada 17. maijā (prot. Nr. 23 14. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3. pasākuma "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3. pasākumu "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības projekta iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir invaliditātes noteikšanas sistēmas bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem pielāgošana Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijai (turpmāk – Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija), sniedzot atbalstu nelabvēlīgā situācijā esošajiem iedzīvotājiem.

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. nelabvēlīgā situācijā esoši iedzīvotāji – personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam ar funkcionēšanas traucējumiem, kuras nosūtītas invaliditātes ekspertīzes veikšanai (turpmāk – bērni);

3.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārsti – eksperti, ģimenes ārsti un pediatri.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim – finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 95 417 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim – iznākuma rādītājs – atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits – 50.

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 305 057 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 259 298 euro un valsts budžeta finansējums – 45 759 euro.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 418 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no vienošanās noslēgšanas dienas.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, kam normatīvajos aktos par invaliditāti ir deleģēta prognozējamās invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšana, – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

11. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no šo noteikumu 11. punktā minētajā projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

13. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

13.1. invaliditātes noteikšanas sistēmas bērniem pilnveide atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principiem, kas ietver:

13.1.1. ārvalstu pieredzes apmaiņas pasākumus šo noteikumu 15. punktā minētajam projekta īstenošanas personālam;

13.1.2. metodikas izstrādi Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principu piemērošanā invaliditātes noteikšanā bērniem;

13.1.3. priekšlikumu izstrādi šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minētās metodikas pilnveidei pēc šo noteikumu 13.2.2. apakšpunktā minētās rezultātu izvērtēšanas;

13.2. Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principu piemērošanas izmēģinājumprojekta īstenošana, kas ietver:

13.2.1. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu apmācību darbam ar šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minēto metodiku;

13.2.2. invaliditātes ekspertīzes veikšanu bērniem atbilstoši šo noteikumu 13.1.2. apakšpunktā minētajai metodikai un rezultātu izvērtēšanu;

13.3. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu izplatīšana iesaistītajām ieinteresētajām interešu grupām un sabiedrības izpratnes veicināšana par šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmu bērniem;

13.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

13.5. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

14. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

14.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas;

14.2. pārējās attiecināmās izmaksas.

15. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

15.1. ietver finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze;

15.2. plāno ne vairāk kā 227 181,43 euro apmērā.

16. Šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās pārējās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju 40 procentu apmērā no šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajām izmaksām.

17. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

18. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

19. Šo noteikumu 13.1. un 13.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāls, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

20. Šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību nodrošina finansējuma saņēmējs, kas piesaista šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētos ģimenes ārstus un pediatrus atbilstoši kārtībai, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu, ja nepieciešams, konsultējoties ar ģimenes ārstu un ārstu pediatru profesionālajām organizācijām.

21. Šo noteikumu 13.2.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu īsteno ne ilgāk kā četrus mēnešus, iesaistot dažāda vecuma bērnus un ar atšķirīgiem funkcionēšanas traucējumiem.

22. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

22.1. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 15. punktā minēto personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), kā arī veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus veic uzskaiti par veiktajām funkcijām;

22.2. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Informācijas un publicitātes pasākumus īsteno finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

22.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

22.4. nodrošina specifiskā iznākuma rādītāja – izstrādāta metodika Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas pielietošanai invaliditātes noteikšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – sasniegšanu;

22.5. uzkrāj datus par šādiem horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālajiem rādītājiem:

22.5.1. par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits;

22.5.2. atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits;

22.6. uzkrāj datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:

22.6.1. neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā);

22.6.2. izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā);

22.6.3. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā);

22.6.4. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā);

22.6.5. nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, kas pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

22.7. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

23. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

23.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanās noteikumus, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt atbalsta mērķa vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

23.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās.

24. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

25. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 309Pieņemts: 17.05.2016.Stājas spēkā: 26.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 25.05.2016. OP numurs: 2016/100.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
282324
{"selected":{"value":"03.07.2020","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.07.2020","iso_value":"2020\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2016","iso_value":"2016\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2016.-02.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.07.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)