Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 287

Rīgā 2016. gada 10. maijā (prot. Nr. 22 5. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākumu "Inovāciju motivācijas programma" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir informēt un iedrošināt (tai skaitā piešķirot godalgas) sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

3. Pasākuma mērķa grupa ir potenciālie komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori), biedrības un nodibinājumi, pamatizglītības, vidējās un vidējās speciālās izglītības, kā arī augstākās izglītības iestāžu audzēkņi un studenti, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldības iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

4. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 5 648 461 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 4 801 192 euro un valsts budžeta finansējums – 847 269 euro. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 625 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 625)

6. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

6.1. iznākuma rādītāji:

6.1.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

6.1.1.1. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, – 3 000;

6.1.1.2. komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 15;

6.1.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

6.1.2.1. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, – 10 000;

6.1.2.2. komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 100;

6.2. rezultāta rādītājs – inovatīvo komersantu īpatsvars – 40 %;

6.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim ir sertificēti izdevumi 847 269 euro apmērā.

7. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu pasākumam pieejamo finansējumu.

8. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

II. Prasības projekta iesniedzējam

9. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovāciju jomā.

10. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu tikai par šo noteikumu 13. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām.

11. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projektu iesniegumu atlases nolikumā.

III. Finansējuma saņēmēja atbalstāmās darbības

13. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

13.1. atbalsta pasākumu nodrošināšana inovatīvas uzņēmējdarbības uzsācēju un esošo inovatīvo uzņēmumu motivācijai (piemēram, mentordarbības programmas īstenošana, konkursi, kuri ietver biznesa plānu un ideju autoru sacensības, televīzijas konkursu, debašu, paneļdiskusiju, tīklošanas semināru, forumu organizēšana, kuros tiek popularizēta inovāciju attīstība un pēc iespējas plašāka sabiedrības daļa tiek iedrošināta uzsākt uzņēmējdarbību, konsultācijas par turpmāka finansējuma saņemšanu inovatīvu biznesa ideju attīstībai, apmācības inovatīvu risinājumu izveidošanā atbilstoši tirgus pieprasījumam);

13.2. inovāciju mārketinga un reklāmas aktivitātes, audio un vizuālās publicitātes nodrošināšana (piemēram, inovāciju un uzņēmējdarbības portāla attīstība un izmantošana informācijas izplatīšanai, pārraides, sižeti, reportāžas Latvijas radio un televīzijas kanālos, preses relīzes un publikācijas Latvijas populārākajos plašsaziņas līdzekļos, sociālo tīklu kontu izveide un uzturēšana, informācijas aktualizēšana, informācijas apkopošana un brošūru izdošana par veiksmes stāstiem un labās prakses piemēriem uzņēmējdarbības izglītībā un komercdarbībā sabiedrības intereses rosināšanai par inovāciju un tehnoloģiju lietojumu konkurētspējas palielināšanai);

13.3. tādu programmu īstenošana, kuras vērstas uz uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību (piemēram, izglītojošas programmas skolu jaunatnei, apmācību programmas un kursi jauniem (start-up) un esošiem uzņēmējiem par aktuāliem uzņēmējdarbības jautājumiem);

13.4. tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas pasākumi (piemēram, praktiski apmācību semināri par zināšanu komercializāciju, intelektuālā īpašuma aizsardzību, kontaktbiržas ar riska kapitāla un citiem investoru pārstāvjiem);

13.5. godalgu piešķiršana šo noteikumu 13.1., 13.3. un 13.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;

13.6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.

14. Šo noteikumu 13. punktā minētās atbalstāmās darbības tiek īstenotas saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu inovāciju motivācijas pasākumu īstenošanas plānu, kurš atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajam mērķim un ir vērsts uz šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupu.

15. Finansējuma saņēmējs izstrādā kārtību (metodiku), kurā nosaka pamatprincipus, kā identificē, kurš no pasākuma mērķa grupas dalībniekiem kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicējs un kā komercdarbības atbalsta saņēmējs. Kārtību (metodiku) pievieno projekta iesniegumam, ietverot principus, kā tiks izvēlēti un atlasīti komercdarbības atbalsta saņēmēji, tai skaitā kā tiks identificētas saimnieciskās aktivitātes, kas tiek kvalificētas kā komercdarbības atbalsts, un saimnieciskās aktivitātes, kas netiek kvalificētas kā komercdarbības atbalsts, tādējādi nosakot, kuram mērķa grupas subjektam tiks piemērots komercdarbības atbalsts.

16. Šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētās godalgas piešķir fiziskām personām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 206. pantā noteiktās prasības.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 625 redakcijā)

17. Komercdarbības atbalstu šo noteikumu 13.1., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros piešķir Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētam komersantam, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013), kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Atbalsts tiek piešķirts ar finansējuma saņēmēja lēmumu un ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu komersantam. Diena, kad pieņemts attiecīgais lēmums, ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu. Komercdarbības atbalstu var piešķirt šajā punktā minētajam komersantam šo noteikumu 18.1.7. un 18.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu ietvaros.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 625 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas šādas tiešās izmaksu pozīcijas:

18.1. nepieciešamo ārpakalpojumu izmaksas un piegāžu izmaksas, tai skaitā:

18.1.1. sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas;

18.1.2. telpu nomas, uzturēšanas un komunālo pakalpojumu izmaksas;

18.1.3. izmaksas, kas saistītas ar informācijas nesējiem un reprezentācijas materiāliem;

18.1.4. stendu un tehniskā aprīkojuma nomas un transportēšanas izmaksas;

18.1.5. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

18.1.6. mārketinga aktivitāšu izmaksas, mārketinga plāna izstrādes, publikāciju un mārketinga materiālu izgatavošanas izmaksas (tai skaitā sagatavošanas, tulkošanas, maketēšanas izmaksas), maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos (piemēram, brošūras, bukleti, plakāti, interneta un drukātie mediji, zibatmiņas, CD, DVD), semināru, konkursu un konferenču organizatoriskās un dalības izmaksas, prezentāciju izdevumi, samaksa konsultantiem;

18.1.7. ekspertu konsultāciju un apmācību izmaksas;

18.1.8. interneta tīmekļvietņu izstrādes un uzturēšanas izmaksas projekta īstenošanas laikā;

18.2. godalgu izmaksas.

19. Šo noteikumu 18. punktā minētajās attiecināmajās izmaksās var iekļaut nodokļus un nodevas, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

20. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir:

20.1. veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas un apliecinātas ar attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināliem. Izdevumu attaisnojuma dokumenti atbilst attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

20.2. nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiks veiktas, ievērojot finanšu vadības, samērīguma, pamatotības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus;

20.3. radušās atbalstāmo darbību ietvaros, kuras īsteno atbilstoši šo noteikumu 14. punktā minētajam finansējuma saņēmēja plānam.

21. Šo noteikumu 9. punktā minētais projekta iesniedzējs ir izstrādājis pasākuma īstenošanas stratēģiju. Pasākuma īstenošanas stratēģija satur informāciju par to, kā tiks pārvaldīta iesniegtā projekta darbība (procesa apraksts), paredzot, kā tiks nodrošināta pasākuma atbalstāmo darbību īstenošana un uzstādīto rezultātu sasniegšana. Pasākuma īstenošanas stratēģiju pievieno projekta iesniegumam.

22. Pasākuma ietvaros neattiecināmas ir izmaksas, kas nav saistītas ar projekta atbalstāmo darbību īstenošanu, un izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.

23. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 18., 24., 25. un 27. punktā.

24. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šo noteikumu 9. punktā minētā finansējuma saņēmēja projekta izmaksas šo noteikumu 13. punktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai:

24.1. projekta tiešās attiecināmās īstenošanas izmaksas:

24.1.1. atlīdzības izmaksas, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas projekta koordinatoram un speciālistiem, ja tos piesaista uz darba līguma pamata, vai uz rīkojuma pamata ieceltiem darbiniekiem;

24.1.2. atlīdzības izmaksas, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, projekta koordinatoram un speciālistiem, ja tos piesaista uz uzņēmuma līguma pamata;

24.1.3. komandējumu un darba braucienu izmaksas, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas, šo noteikumu 2. punktā minētā mērķa sasniegšanai;

24.2. tiešās attiecināmās projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas par projekta ietvaros veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā izmaksas par projekta dokumentācijas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām, projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām:

24.2.1. piesaistot projekta vadības personālu uz darba līguma pamata;

24.2.2. piesaistot projekta vadības personālu uz uzņēmuma līguma pamata.

25. Attiecināmajās izmaksās var iekļaut projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokli, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

26. Šo noteikumu 24.1.1. un 24.2.1. apakšpunktā minētās izmaksas aprēķina, ievērojot, ka atlīdzības izmaksas ir uzskatāmas par projekta izmaksu sastāvdaļu, ja projekta īstenošanas personāls ne mazāk kā vienu mēnesi vismaz 30 % no sava darba laika strādā ar projektu un tas ir norādīts darba laika uzskaites sistēmā vai darba laika uzskaites tabulā.

27. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas ir finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas izmaksas, kuras plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 24.1.1. un 24.2.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām.

28. Šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto izmaksu apmērs nepārsniedz 56 580 euro gadā.

V. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

29. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

29.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/320), un normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

29.2. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

29.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi gadā ievieto aktuālu informāciju par šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētajām piešķirtajām godalgām;

29.4. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma uzskaiti;

29.5. nodrošina šo noteikumu 6. punktā minēto sasniedzamo rādītāju uzskaiti.

30. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

30.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma radītāju vai rezultāta rādītāju sasniegšanu;

30.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos.

31. Iepirkumus, kuri nepieciešami šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3., 13.4. un 13.6. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

32. Ne vēlāk kā 90 dienas pirms nākamā kalendāra gada sākuma finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē apstiprināšanai nākamā gada darbības plānu. Pirmā gada darbības plānu iesniedz atbildīgajā iestādē 30 dienu laikā pēc dienas, kad ar sadarbības iestādi noslēgta vienošanās. 30 dienu laikā pēc gada darbības plāna saskaņošanas ar atbildīgo iestādi finansējuma saņēmējs saskaņojuma informāciju nosūta sadarbības iestādei.

33. Specifiskā pasākuma projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

34. Šajos noteikumos minētās izmaksas ir attiecināmas ar 2016. gada 1. aprīli.

VI. Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

35. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas šo noteikumu 17. punktā minētajam komersantam pārbauda, vai atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. De minimis atbalsta apmēru vērtē viena vienota uzņēmuma līmenī.

36. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

37. Finansējuma saņēmējs de minimis atbalstu nepiešķir, ja šo noteikumu 17. punktā minētajam komersantam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

38. Šo noteikumu 17. punktā minētais komersants attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 625 redakcijā)

39. Finansējuma saņēmējs lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām jeb līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 625)

40. Datus par de minimis atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 9. punktā minētais finansējuma saņēmējs un šo noteikumu 17. punktā minētais komersants uzglabā saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu.

41. Finansējuma saņēmējs de minimis atbalstu nepiešķir šo noteikumu 17. punktā minētajam komersantam, ja de minimis atbalsts ir saistīts ar kādu no Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un kādu no šo noteikumu pielikumā minētajām neatbalstāmajām nozarēm.

42. Ja šo noteikumu 17. punktā minētais komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, vai darbojas kādā no šo noteikumu pielikumā minētajām neatbalstāmajām nozarēm, tad de minimis atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

43. Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai šo noteikumu 17. punktā minētajam komersantam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

44. Uz komercdarbības atbalstu nevar pretendēt, ja šo noteikumu 17. punktā minētais komersants uz atbalsta piešķiršanas brīdi finansējuma saņēmējam ir sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar darbībām, par kurām tiek plānots piešķirt šo noteikumu 17. punktā minēto komercdarbības atbalstu.

45. Uz komercdarbības atbalstu nevar pretendēt, ja šo noteikumu 17. punktā minētajam komersantam uz atbalsta piešķiršanas brīdi ir attiecināmi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā noteiktie projekta iesniedzēju izslēgšanas noteikumi.

46. Ja tiek konstatēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 625 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 287
Nozares un darbības, kurām nav paredzēts atbalsts

I. Tirdzniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts".

II. Finanšu starpniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības".

III. Komercpakalpojumu nozare

Saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

IV. Azartspēļu nozare

Saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 287Pieņemts: 10.05.2016.Stājas spēkā: 13.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 12.05.2016. OP numurs: 2016/91.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282065
{"selected":{"value":"16.10.2020","content":"<font class='s-1'>16.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.10.2020","iso_value":"2020\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2016","iso_value":"2016\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2016.-15.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.10.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"