Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 279

Rīgā 2016. gada 3. maijā (prot. Nr. 21 6. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.4. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākumu "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" (turpmāk – 3.1.1.6. pasākums) un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē"  13.1.1.4. pasākumu "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" (turpmāk – 13.1.1.4. pasākums) (turpmāk abi kopā – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 438)

2. Pasākuma mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot gala labuma guvējiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām. Pasākuma ietvaros atbalstu sniedz pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā.

3. Pasākuma gala labuma guvēji ir fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuri veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, un sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187).

4. 3.1.1.6. pasākuma ietvaros:

4.1. pieejamais attiecināmais finansējums reģionālajiem biznesa inkubatoriem pasākuma īstenošanai ir ne vairāk kā 32 011 457 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 27 209 738 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 801 719 euro apmērā;

4.2. pieejamais attiecināmais finansējums radošo industriju inkubatoram pasākuma īstenošanai ir ne vairāk kā 5 358 824 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 555 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 803 824 euro apmērā.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

4.1 13.1.1.4. pasākuma ietvaros pieejamais REACT-EU finansējums reģionālajiem biznesa inkubatoriem ir 1 000 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 842 372 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 157 628 euro apmērā.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 479)

6. 3.1.1.6. pasākuma ietvaros sasniedzami:

6.1. iznākuma rādītāji un to sasniedzamās vērtības:

6.1.1. līdz 2023. gada 31. decembrim:

6.1.1.1. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 600 komersanti;

6.1.1.2. atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits – 1030 komersanti;

6.1.1.3. nodarbinātības pieaugums atbalstītajos komersantos – 2150 pilnas slodzes ekvivalenti;

6.1.1.4. specifiskais iznākuma rādītājs – radošo industriju jomas komersantu skaits, kuri saņem atbalstu, – 90 komersanti;

6.1.1.5. specifiskais iznākuma rādītājs – gala labuma guvēju skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas veidā, – 2800 gala labuma guvēji;

6.1.1.6. komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 1030 komersanti;

6.1.2. līdz 2018. gada 31. decembrim:

6.1.2.1. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 57 komersanti;

6.1.2.2. atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits – 200 komersanti;

6.1.2.3. nodarbinātības pieaugums atbalstītajos komersantos – 75 pilnas slodzes ekvivalenti;

6.1.2.4. specifiskais iznākuma rādītājs – radošo industriju jomas komersantu skaits, kuri saņem atbalstu, – 10 komersanti;

6.1.2.5. specifiskais iznākuma rādītājs – gala labuma guvēju skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas veidā, – 72 gala labuma guvēji;

6.1.2.6. komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 200 komersanti;

6.2. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 4 356 259 euro apmērā reģionālajos biznesa inkubatoros, 698 789 euro apmērā – radošo industriju inkubatorā;

6.3. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" rezultāta rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 40 komersanti.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

6.1 Līdz 2023. gada 31. decembrim 13.1.1.4. pasākums sniegs šādu ieguldījumu 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē"  rādītāju sasniegšanā:

6.11. atbalstīto komersantu skaits – 10;

6.12. komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 10;

6.13. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 10.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 438 redakcijā)

7. Pasākuma īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

8. Pasākuma īstenošanu nodrošina sadarbības iestāde un Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde) sadarbībā ar Kultūras ministriju (radošo industriju inkubatora veidošanā).

9. Pasākuma ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām.

II. Prasības projekta iesniedzējam un projekta vērtēšanai

10. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

11. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

13. Projekta iesnieguma vērtēšanas komisijā sadarbības iestāde papildus iekļauj pārstāvi no Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas.

III. Finansējuma saņēmēja atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

14. Finansējuma saņēmējs izveido inkubācijas atbalsta sniegšanas vienību nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībā. Reģionālas nozīmes attīstības centra un citās pašvaldībās inkubācijas atbalsta sniegšanas vienību izveido, ja tas ir paredzēts projekta iesniegumā. Finansējuma saņēmējs nodrošina inkubācijas atbalsta pieejamību visā Latvijā neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir izveidota inkubācijas atbalsta sniegšanas vienība.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

15. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas finansējuma saņēmēja darbības:

15.1. pirmsinkubācijas atbalsta nodrošināšana gala labuma guvējiem;

15.2. inkubācijas atbalsta nodrošināšana komersantiem;

15.3. uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu (tai skaitā finanšu pratības semināru) organizēšana;

15.4. mentoru tīkla izveide un uzturēšana;

15.5. sadarbība ar organizācijām un dalība projektos, kas veicina pasākuma mērķa sasniegšanu un inkubācijas atbalsta sniegšanu;

15.6. projekta vadība un īstenošana, tai skaitā projekta ieviešanas koordinēšana reģionos, gala labuma guvēju pieņemšana, informēšana par pieejamo atbalstu, konsultācijas par inkubācijas pieteikumu sagatavošanu, inkubācijas atbalsta laikā izvirzīto rādītāju uzraudzība, pakalpojumu sniedzēju atlase gala labuma guvējiem, atbalsta piešķiršana un uzskaitīšana gala labuma guvējiem, pārskatu sagatavošana, citi pienākumi, ko nosaka vienošanās ar sadarbības iestādi.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 479)

16. Rīgā šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētais atbalsts pieejams tikai radošo industriju gala labuma guvējiem. Radošās industrijas nosaka atbilstoši kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam "Radošā Latvija".

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

17. Finansējuma saņēmējs:

17.1. pasākuma ietvaros piešķirto finansējumu izmanto šo noteikumu 15. punktā minēto darbību nodrošināšanai;

17.2. atbalstāmās darbības īsteno atbilstoši projekta iesniegumam;

17.3. piešķir atbalstu gala labuma guvējiem šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minēto darbību veikšanai. Gala labuma guvējus izvēlas no komersantiem, kas iesnieguši atbalsta pieteikumu valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv, un izvērtē, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādāto kārtību, kādā izvēlas gala labuma guvējus, piešķir un uzskaita atbalstu.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 716)

18. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 15. punktā minētās atbalstāmās darbības īsteno savu funkciju ietvaros vai ārpakalpojumu veidā, veicot iepirkumu atbilstoši publisko iepirkumu procedūru regulējošiem normatīvajiem aktiem. Iepirkums (konkrēta pakalpojuma vai preču iegāde) jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 713 redakcijā)

18.1 Līgumos, kurus finansējuma saņēmējs slēdz ar piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem atbilstoši šo noteikumu 15.3. apakšpunktam, avansa maksājumus var paredzēt līdz 50 procentiem no attiecīgā līguma summas.

(MK 16.01.2018. noteikumu Nr. 39 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un atbalsta apjoms

19. Pasākuma ietvaros attiecināmas ir šādas tiešās izmaksu pozīcijas:

19.1. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros inkubācijas atbalsts komersantiem:

19.1.1. maksa par pakalpojumiem;

19.1.2. telpu un darba vietas nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas;

19.1.3. aprīkojuma (tai skaitā iekārtu) iegādes izmaksas;

19.1.4. izejmateriālu un izejvielu iegādes izmaksas;

19.1.5. darba vietas izmaksas inkubatora telpās;

19.2. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai – semināru, apmācību un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas, tai skaitā telpu, darba vietu vai inkubatora telpās esošu darba vietu un aprīkojuma noma, iekārtošana un uzturēšana, aprīkojuma iegāde, lektoru un konsultantu izmaksas;

19.3. šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai – semināru, apmācību, prezentāciju, konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu, darba vietu un aprīkojuma noma, iekārtošana un uzturēšana, aprīkojuma iegāde, tulkošana, balvas konkursu dalībniekiem, mārketinga un reprezentācijas materiālu izmaksas, lektoru un konsultantu izmaksas);

19.4. šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai – semināru, apmācību, prezentāciju, lektoru un konsultantu izmaksas;

19.5. šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai – organizāciju dalības maksa;

19.6. šo noteikumu 15. punktā minēto darbību īstenošanai – šādas finansējuma saņēmēja izmaksas:

19.6.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas noteiktas kā fiksēta summa 56 580 euro gadā. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

19.6.2. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze noteiktā laikposmā (vismaz viens mēnesis);

19.6.3. projekta īstenošanas izmaksas (komandējumi un transporta pakalpojumi, apmācības, ekspertu konsultācijas un pakalpojumi, pētījumu, testu un datubāzu iegāde un abonēšana, datorprogrammas un to licences atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izmaksu klasifikācijas jomā, darba vietu aprīkojuma izmaksas, citas preces un pakalpojumi pirmsinkubācijas un inkubācijas nodrošināšanai);

19.6.4. informācijas un publicitātes pasākumi.

(Grozīts ar MK 16.01.2018. noteikumiem Nr. 39; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 479)

20. Pasākuma ietvaros ir attiecināmas netiešās projekta īstenošanas izmaksas šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minēto darbību veikšanai. Netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 19.6.1. un 19.6.2. apakšpunktā minētajām izmaksām, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par darbinieka iecelšanu amatā.

21. Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētais pirmsinkubācijas atbalsts ir pieejams gala labuma guvējiem, saņemot finansējuma saņēmēja nodrošinātus pakalpojumus atbilstoši šo noteikumu 18. punktam, piedaloties finansējuma saņēmēja organizētos pasākumos un izmantojot darba vietu inkubatora telpās.

22. Šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētais inkubācijas atbalsts ir pieejams komersantam, ja tas saņem pakalpojumus, kurus finansējuma saņēmējs nodrošina atbilstoši šo noteikumu 18. punktam, izmantojot darba vietu inkubatora telpās vai saņemot grantu.

(MK 16.01.2018. noteikumu Nr. 39 redakcijā)

23. Pasākuma ietvaros kā inkubācijas atbalsts komersantiem ir pieejams grants 10 000 euro apmērā par šo noteikumu 19.1.1. un 19.1.2. apakšpunktā minētajām izmaksām, bet par šo noteikumu 19.1.3. un 19.1.4. apakšpunktā minētajām izmaksām grants 5 000 euro apmērā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

24. Pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte no kopējām attiecināmajām izmaksām:

24.1. šo noteikumu 19.1.1., 19.1.2. un 19.1.3. apakšpunktā minētajām izmaksām – 50 procenti no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa un 100 procenti ārpakalpojuma izmaksām par pievienotās vērtības nodokli, kuru maksā finansējuma saņēmējs;

24.2. šo noteikumu 19.1.4. apakšpunktā minētajām izmaksām – 30 procenti no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa un 100 procenti ārpakalpojuma izmaksām par pievienotās vērtības nodokli, kuru maksā finansējuma saņēmējs;

24.3. šo noteikumu 19.1.5., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5. un 19.6. apakšpunktā un 20. punktā minētajām izmaksām – 100 procenti;

24.4. šo noteikumu 19. punktā minētajām izmaksām maksimāli pieļaujamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 85 procenti.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

25. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

25.1 Komersants, kurš nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, var attiecināt pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ievērojot šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma intensitāti komersantam.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

26. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

26.1. izmaksas, kuras nav minētas šajos noteikumos;

26.2. izmaksas, par kurām gala labuma guvējs var saņemt līdzfinansējumu citos darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" virzienu "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" un "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" pasākumos, izņemot finanšu instrumentus;

26.3. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

26.4. telpu remonta izmaksas.

27. Pasākuma ietvaros finansē tikai tādas gala labuma guvēju izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, atbilst šajos noteikumos minētajiem izmaksu ierobežojumiem, ir samērīgas, pamatotas, atbilst pareizas finanšu vadības principiem un veicina gala labuma guvēju saimnieciskās darbības rādītāju izaugsmi.

28. Šo noteikumu 19.2. un 19.6. apakšpunktā un 20. punktā norādītās izmaksas ir attiecināmas no 2015. gada 1. decembra. Šo noteikumu 19.1., 19.3. un 19.4. apakšpunktā norādītās izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē.

V. Prasības atbalsta saņemšanai

29. Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros gala labuma guvējiem piešķir šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minēto pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013).

30. Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ievēro šādus nosacījumus:

30.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

30.2. de minimis atbalstu gala labuma guvējiem neuzskaita par šo noteikumu 15.3., 15.4., 15.5. un 15.6. apakšpunktā norādītajām darbībām, kuras finansējuma saņēmējs veic deleģēto funkciju ietvaros;

30.3. pirms lēmuma par de minimis atbalsta piešķiršanu pārbauda, vai piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajam. Pirms lēmuma pieņemšanas vērtē arī citu organizāciju par šajos noteikumos norādītajām darbībām piešķirto un plānoto atbalstu (pašvaldība, augstskola u. tml.);

30.4. de minimis atbalstu nepiešķir, ja gala labuma guvējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

30.5. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot šo noteikumu 26.2. un 34.9. apakšpunktā minētos ierobežojumus;

30.6. ja gala labuma guvējs darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu;

30.7. ja gala labuma guvējs ir nolēmis veikt atbalsta kumulēšanu, gala labuma guvējs iesniedz atbalsta sniedzējam informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, lai atbalsta sniedzējs spētu pārliecināties par normu korektu izpildi.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 479)

31. De minimis uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

32. Lēmumus par de minimis atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem pieņem saskaņā ar regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

33. Datus par de minimis atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējs un gala labuma guvējs uzglabā saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu.

34. Šo noteikumu 19.1. un 19.2. apakšpunktā norādīto atbalstu var saņemt komersants, kas atbilst šādām prasībām:

34.1. komersants ir pamatojis atbalsta nepieciešamību saimniecības darbības pilnveidošanai vai uzsākšanai, norādot problēmas, veicamās darbības un plānotos sasniedzamos rādītājus;

34.2. komersanta plānotie izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti un nepieciešami, kā arī nodrošina izmērāmus rezultātus un mērķa sasniegšanu;

34.3. komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;

34.4. komersantam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, vai, ja parāds kopsummā pārsniedz 1000 euro, Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi vai lēmumu par atbalstu nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai. Inkubācijas atbalsta laikā finansējuma saņēmējs pārliecinās, vai komersants katru gadu 7. februārī un 7. augustā atbilst šā apakšpunkta nosacījumiem. Ja komersants neatbilst minētajiem nosacījumiem, finansējuma saņēmējs pārtrauc inkubācijas atbalsta sniegšanu, kamēr nav ievēroti šā apakšpunkta nosacījumi;

34.5. komersants pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju un nav tīši maldinājis saistībā ar finansējumu;

34.6. komersanta interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

34.7. komersants inkubācijas laikā nodrošina izvirzīto inkubācijas mērķu sasniegšanu;

34.8. līdz dienai, kad komersants tiek uzņemts inkubatorā, tā reģistrācijas ilgums Latvijas Republikas komercreģistrā nepārsniedz trīs gadus, izņemot gadījumu, ja komersants darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātes "Biznesa inkubatori" ietvaros ir iestājies inkubatorā, bet nav saņēmis atbalstu maksimāli pieļaujamo inkubācijas periodu;

34.9. komersants nesaņem atbalstu 3.1.2.2. pasākuma "Tehnoloģiju akselerators" ietvaros.

(Grozīts ar MK 29.01.2019. noteikumiem Nr. 50; MK 25.02.2021. noteikumiem Nr. 137)

34.1 Par atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad finansējuma saņēmējs pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

34.2 Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 1407/2013 prasības, valsts atbalsta saņēmējs no līdzekļiem, par kuriem nav saņemts valsts atbalsts, atmaksā finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 713 redakcijā)

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

35. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

35.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/320), un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

35.2. savā tīmekļvietnē ievieto šādu informāciju par projekta īstenošanu, ievērojot termiņus, ko nosaka vienošanās ar sadarbības iestādi:

35.2.1. pirmsinkubācijas vai inkubācijas atbalstu saņēmušā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, pieteikuma iesniegšanas datums, nozare saskaņā ar NACE 2. red., gada pārskata rādītāji pirms atbalsta saņemšanas iepriekšējā noslēgtajā finanšu gadā – darbinieku skaits, apgrozījums, bilances kopsumma, eksporta apjoms, samaksātie nodokļi, kā arī jauno produktu un pakalpojumu apraksts, kurus plānots izstrādāt inkubatorā;

35.2.1.1 pirmsinkubācijas atbalstu saņēmušās fiziskās personas vārds, uzvārds, pieteikuma iesniegšanas datums, nozare saskaņā ar NACE 2. red., kā arī jauno produktu un pakalpojumu apraksts, kurus plānots izstrādāt inkubatorā;

35.2.2. gala labuma guvējam izvirzītie mērķi inkubācijas un pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanas laikā;

35.2.3. komersantam sniegtā granta izmaksas;

35.2.4. komersanta gada pārskata rādītāji divus gadus pēc atbalsta pārtraukšanas – peļņa, apgrozījums, nodarbināto skaits, samaksāto nodokļu apmērs;

35.2.5. saņemto, apstiprināto un noraidīto pieteikumu skaits;

35.2.6. pirmsinkubācijas un inkubācijas pasākumu īss apraksts;

35.2.7. pirmsinkubācijas un inkubācijas ietvaros atbalstu saņēmušo gala labuma guvēju skaits;

35.2.8. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 479);

35.2.9. atbalsta rezultātā jaunizveidotās zinātnisko darbinieku darba vietas;

35.3. uzkrāj informāciju par sasniedzamajiem rādītājiem;

35.4. pakalpojumu un preču iegādē piemēro normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā (iepirkums jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru);

35.5. pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma 10 darbdienu laikā iesniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:

35.5.1. ekoinovāciju jomā atbalstītajiem komersantiem;

35.5.2. Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomā atbalstītajiem komersantiem;

35.5.3. komersantu samaksāto nodokļu apmēru;

35.5.4. komersantu skaitu, kas saņem atbalstu citos projektos un konkursos;

35.5.5. komersantu līdzfinansējuma avotu;

35.5.6. komersantu eksporta apjomu;

35.5.7. komersantu skaitu, kuri izveidojušies, atrodoties inkubatorā.

(Grozīts ar MK 16.01.2018. noteikumiem Nr. 39; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 479; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 716)

36. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

37. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

37.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma rādītāju vai rezultāta rādītāju sasniegšanu;

37.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

38. Finansējuma saņēmējs specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 279Pieņemts: 03.05.2016.Stājas spēkā: 12.05.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 11.05.2016. OP numurs: 2016/90.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282045
{"selected":{"value":"20.07.2022","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.07.2022","iso_value":"2022\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2021","iso_value":"2021\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2021.-19.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2021","iso_value":"2021\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2021.-23.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2021","iso_value":"2021\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2021.-29.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-02.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2020","iso_value":"2020\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2020.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2019","iso_value":"2019\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2019.-09.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2018","iso_value":"2018\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2018.-31.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2016","iso_value":"2016\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2016.-25.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"