Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 249

Rīgā 2016. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 19 28. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.1.3. specifisko atbalsta mērķi "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir modernizēt profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes.

4. Specifiskā atbalsta īstenošanā atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

5. Specifiskā atbalsta mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 20. punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

5.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

5.1.1. iznākuma rādītāju: pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā – 4 000 audzēkņu, tai skaitā ne mazāk kā 288 audzēkņi integrēto teritoriālo investīciju ietvarā;

5.1.2. finanšu rādītāju: sertificēti izdevumi 33 454 181 euro apmērā;

5.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

5.2.1. iznākuma rādītāju: pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā – 10 800 audzēkņu, tai skaitā ne mazāk kā 634 audzēkņi integrēto teritoriālo investīciju ietvarā;

5.2.2. rezultāta rādītāju: kopskaitā 70–80 procenti pilnībā modernizētu profesionālās izglītības iestāžu.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 278; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 281)

6. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divu projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – atlases kārtas) ietvaros:

6.1. pirmās atlases kārtas ietvaros atbalsts paredzēts valsts dibinātu un Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai;

6.2. otrās atlases kārtas ietvaros atbalsts paredzēts valsts dibinātu un Kultūras ministrijas padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai.

7. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 107 904 084 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 90 376 983 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 512 337 euro) un nacionālais publiskais līdzfinansējums – 17 527 101 euro:

7.1. pirmajai atlases kārtai – 83 696 952 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 69 800 921 euro un nacionālais publiskais līdzfinansējums – 13 896 031 euro;

7.2. otrajai atlases kārtai – 24 207 132 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 20 576 062 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 512 337 euro) un nacionālais publiskais līdzfinansējums – 3 631 070 euro.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma. Pārējo finansējumu – ne mazāk kā 15 procentus no kopējā projekta attiecināmā finansējuma – veido nacionālais publiskais līdzfinansējums, ieskaitot valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai. Valsts dibinātām profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēm, tai skaitā ar valsts kapitālsabiedrības statusu, līdzfinansējumu projekta īstenošanai nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldība, īstenojot projektu, nodrošina nacionālo publisko līdzfinansējumu no saviem līdzekļiem.

9. Lai slēgtu vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, līdz 2018. gada 31. decembrim atlases kārtu ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 99 368 970 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 83 187 088 euro un nacionālais publiskais līdzfinansējums – ne mazāks kā 16 181 882 euro. Pieejamais kopējais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums pirmajai atlases kārtai ir 65 266 466 euro, otrajai atlases kārtai – 17 920 622 euro. Pēc 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam par prioritārajam virzienam "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda noteiktā snieguma ietvara izpildi (turpmāk – snieguma ietvars) var ierosināt palielināt pieejamo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 15. punktā minētajam plānotajam maksimālajam finansējuma apmēram.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 501 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 278; MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 27)

10. Ja projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir paredzēts avanss, to var izmaksāt pa daļām:

10.1. ja finansējuma saņēmējs ir pašvaldība, viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus, bet avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma (ja tas paredzēts projektā) kopsummas;

10.2. ja finansējuma saņēmējs ir valsts dibināta profesionālās izglītības iestāde ar valsts kapitālsabiedrības statusu, viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus, bet avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, kurā neietilpst šo noteikumu 37.1 punktā minētais finansējums šo noteikumu 20.11. apakšpunktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, ko īsteno šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētais sadarbības partneris.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 501)

10.1 Finansējuma saņēmējs būvdarbu izpildītājam vai piegādātājam var paredzēt avansa maksājumu līdz 30 procentiem no būvdarbu vai piegāžu līgumcenas. Lai saņemtu avansa maksājumu, būvdarbu izpildītājs vai piegādātājs finansējuma saņēmējam iesniedz Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu pirmā pieprasījuma avansa atmaksāšanas garantiju, kas ir vienāda ar avansa summu un ir spēkā līdz pilnīgai avansa summas atmaksai.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

11. Pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

12. Lai ieviestu integrētas teritoriālās investīcijas nacionālas nozīmes centru attīstībai pilsētvidē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 4. punktam, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 5 233 677 euro, tai skaitā:

12.1. pirmās atlases kārtas ietvaros Jelgavas Amatu vidusskolai – 3 110 951 euro;

12.2. otrās atlases kārtas ietvaros profesionālās izglītības kompetences centram "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" – 2 122 726 euro.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 278; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 281)

13. Šo noteikumu 15.1.17. un 15.2.6. apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji specifisko atbalstu īsteno integrēto teritoriālo investīciju ietvarā, vadošajai iestādei slēdzot deleģēšanas līgumu ar Jelgavas un Daugavpils pilsētas pašvaldību atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 10. panta otrās daļas 17. punktam.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 278 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 281)

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

14. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir valsts dibināta profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāde, kas reģistrēta (vai kuras dibinātājs reģistrēts) Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā un ir minēta šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.5., 15.1.6., 15.1.7., 15.1.8., 15.1.9., 15.1.10., 15.1.11., 15.1.12., 15.1.13., 15.1.14., 15.1.15., 15.1.16., 15.1.19., 15.2.1., 15.2.2., 15.2.3. un 15.2.4. apakšpunktā, vai pašvaldība, kas ir šo noteikumu 15.1.17. un 15.2.6. apakšpunktā minētās profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes (turpmāk – labuma guvējs) dibinātāja. Specifiskā atbalsta ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu, izņemot šo noteikumu 15.1.8. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju, kas var īstenot vairākus projektus.

(MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 27 redakcijā)

15. Projekta iesniedzējam vai labuma guvējam maksimālais plānotais kopējais attiecināmais finansējums nepārsniedz:

15.1. pirmās atlases kārtas ietvaros:

15.1.1. profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Valsts tehnikums" – 10 589 102 euro;

15.1.2. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" – 13 522 967 euro;

15.1.3. Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam – 5 483 580 euro;

15.1.4. Ogres tehnikumam – 5 542 802 euro;

15.1.5. Jelgavas tehnikumam – 2 408 996 euro;

15.1.6. Valmieras tehnikumam – 1 196 196 euro;

15.1.7. Smiltenes tehnikumam – 2 122 165 euro;

15.1.8. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam – 3 605 887 euro projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/002 "Priekuļu tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/002) īstenošanai un 3 197 938 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kas nepārsniedz 1 433 576 euro) projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/003 "Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija" (turpmāk – projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003) īstenošanai;

15.1.9. profesionālās izglītības kompetences centram "Liepājas Valsts tehnikums" – 1 973 328 euro;

15.1.10. Ventspils tehnikumam – 2 420 760 euro;

15.1.11. Kandavas lauksaimniecības tehnikumam – 3 794 584 euro;

15.1.12. Saldus tehnikumam – 3 095 044 euro;

15.1.13. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam – 6 193 672 euro;

15.1.14. Rēzeknes tehnikumam – 4 048 701 euro;

15.1.15. Latgales industriālajam tehnikumam – 4 081 341 euro;

15.1.16. Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam – 1 816 882 euro;

15.1.17. Jelgavas Amatu vidusskolai – 3 659 942 euro;

15.1.18. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 27);

15.1.19. Rīgas Stila un modes tehnikumam – 4 943 065 euro;

15.2. otrās atlases kārtas ietvaros:

15.2.1. profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola" – 5 729 916 euro;

15.2.2. profesionālās izglītības kompetences centram "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" – 1 121 196 euro;

15.2.3. profesionālās izglītības kompetences centram "Ventspils Mūzikas vidusskola" – 10 949 856 euro;

15.2.4. profesionālās izglītības kompetences centram "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" – 3 908 839 euro;

15.2.5. (svītrots ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 281);

15.2.6. profesionālās izglītības kompetences centram "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" – 2 497 325 euro.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 278; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 281; MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 27; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 258; MK 04.02.2020. noteikumiem Nr. 70; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 202; MK 21.11.2023. noteikumiem Nr. 670)

16. Lai noslēgtu vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto snieguma ietvara regulējumu, ņem vērā šādus nosacījumus:

16.1. pirmajā atlases kārtā šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.5., 15.1.6., 15.1.7., 15.1.8. (attiecībā uz projektu Nr. 8.1.3.0/16/I/002), 15.1.9., 15.1.10., 15.1.11., 15.1.12., 15.1.13., 15.1.14., 15.1.15. un 15.1.16. apakšpunktā minētajiem projektu iesniedzējiem un otrajā atlases kārtā šo noteikumu 15.2.2., 15.2.3., 15.2.4. apakšpunktā minētajiem projektu iesniedzējiem maksimāli pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim atbilst šo noteikumu 15. punktā noteiktajam;

16.1.1 pirmajā atlases kārtā šo noteikumu 15.1.8. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/003 īstenošanai noteiktais maksimāli pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir pieejams saskaņā ar šo noteikumu 16.3.2. un 16.4. apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem;

16.2. pirmajā atlases kārtā šo noteikumu 15.1.19. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam plānotais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums būs pieejams pēc 2019. gada 1. janvāra, ja projekta iesniedzējs būs ieguvis profesionālās izglītības kompetences centra statusu vai uzsācis darbības tā iegūšanai un atbildīgā iestāde pēc šo noteikumu 9. punktā minētā Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi ierosinās piešķirt šo noteikumu 15.1.19. apakšpunktā noteikto finansējumu;

16.3. pirmajā atlases kārtā šo noteikumu 15.1.17. apakšpunktā minētajam labuma guvējam un šo noteikumu 15.1.8. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/003 īstenošanai un otrajā atlases kārtā šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.6. apakšpunktā minētajam labuma guvējam maksimāli pieejamais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim nepārsniedz:

16.3.1. Jelgavas Amatu vidusskolai – 2 921 183 euro;

16.3.2. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam – 1 443 576 euro projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/003 īstenošanai;

16.3.3. profesionālās izglītības kompetences centram "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" – 1 993 240 euro;

16.3.4. profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola" – 3 835 742 euro;

16.4. šo noteikumu 16.3.1., 16.3.2., 16.3.3. un 16.3.4. apakšpunktā minētajiem labuma guvējiem šo noteikumu 15. punktā minētais plānotais maksimālais attiecināmais finansējums būs pieejams pēc 2019. gada 1. janvāra, ja atbildīgā iestāde pēc šo noteikumu 9. punktā minētā Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi ierosinās palielināt pieejamo attiecināmo finansējumu;

16.5. šo noteikumu 16.3.1., 16.3.3. apakšpunktā minētie labuma guvēji līdz 2018. gada 31. decembrim projektiem plānoto finanšu rezervi 6,1 procenta apmērā var paredzēt segt no saviem līdzekļiem. Pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi atbildīgā iestāde informē sadarbības iestādi par ierosinājumu veikt projektā grozījumus, palielinot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma likmi. Sadarbības iestāde par grozījumu veikšanas nepieciešamību informē projekta iesniedzēju.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 501; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 278; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 281; MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 27; MK 04.02.2020. noteikumiem Nr. 70)

17. Sadarbības nosacījumi šo noteikumu 20. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

17.1. šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.5., 15.1.6., 15.1.7., 15.1.8., 15.1.9., 15.1.10., 15.1.11., 15.1.12., 15.1.14., 15.1.15., 15.1.16. un 15.1.19. apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji projektu īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, bet 15.1.4. un 15.1.13. apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji – sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un pašvaldību;

17.2. šo noteikumu 15.2.1., 15.2.2., 15.2.3., 15.2.4. apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji projektu īsteno sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi", pašvaldību vai individuāli.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 278; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 281; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 258; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 202)

18. Projekta iesniedzējs (ja attiecināms) noslēdz sadarbības līgumu ar sadarbības partneri pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, sadarbības līgumā iekļaujot informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī paredzot vismaz šādus nosacījumus sadarbības partnerim:

18.1. nodrošināt, ka projekta ieviešanā tiek piesaistīti darbinieki, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija un profesionālās iemaņas attiecīgajā jomā, kas ļauj profesionāli veikt projektā paredzētās darbības;

18.2. deleģēto uzdevumu veikšanai izmantot sadarbības partnera rīcībā esošo kustamo un nekustamo mantu un infrastruktūru;

18.3. nodrošināt, ka ar projekta īstenošanu saistītās tiesības un pienākumi netiks nodoti tālāk citai personai, tai skaitā noslēdzot pakalpojuma līgumu.

19. Sadarbības partneri var īstenot šādas darbības:

19.1. projekta iesnieguma sagatavošana, tai skaitā projekta aktivitāšu noteikšana un laika grafika izstrāde;

19.2. projekta vadības nodrošināšana atbilstoši šo noteikumu un vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;

19.3. projekta organizatoriskās shēmas un grāmatvedības organizācijas apraksta izstrāde;

19.4. plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika sastādīšana un aktualizācija;

19.5. iepirkuma plāna izstrāde un aktualizēšana, iepirkuma dokumentācijas izstrāde, iepirkuma procedūru veikšana;

19.6. projekta finanšu plānošana un budžeta sastādīšana, budžeta izlietojuma kontrole;

19.7. projekta grozījumu pamatojuma sagatavošana;

19.8. projekta kvalitātes un risku vadība;

19.9. projekta ietvaros noslēgto līgumu izpildes kontrole un izmaksas attaisnojošās dokumentācijas pārbaude;

19.10. progresa pārskatu un maksājuma pieprasījuma sagatavošana;

19.11. projekta dokumentācijas glabāšana projekta īstenošanas laikā;

19.12. projekta iesniegumā plānoto informācijas un publicitātes pasākumu veikšana;

19.13. finansējuma saņēmēja interešu pārstāvēšana citās institūcijās saskaņā ar deleģējumu;

19.14. citi pasākumi, kas, ņemot vērā apstākļus, nepieciešami, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

20. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

20.1. ar atbilstošu nozares ekspertu padomi vai Kultūrizglītības padomi saskaņota aprīkojuma un iekārtu iegāde profesionālās izglītības iestādes mācību procesa nodrošināšanai šādu prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās (turpmāk – prioritārās profesionālās izglītības programmas):

20.1.1. mehānika un metālapstrāde;

20.1.2. enerģētika;

20.1.3. elektronika un automātika;

20.1.4. ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija;

20.1.5. mašīnzinības;

20.1.6. pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

20.1.7. tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

20.1.8. kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

20.1.9. poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;

20.1.10. būvniecība un civilā celtniecība;

20.1.11. lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

20.1.12. veterinārija;

20.1.13. individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss);

20.1.14. mākslas, mūzika un radošās industrijas;

20.1.15. skaistumkopšanas pakalpojumi;

20.1.16. transporta pakalpojumi;

20.1.17. datorzinātne;

20.2. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību procesā;

20.3. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes metodiskā centra funkciju stiprināšana;

20.4. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana vai jaunu kabinetu izveidošana vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai (10.–12. klase);

20.5. ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību vides izveide un vides un informācijas pieejamības nodrošināšana;

20.6. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību un koplietošanas telpu, tai skaitā veselības punktu, dienesta viesnīcu, multifunkcionālo un sporta telpu, kā arī ēku, būvju un āra sporta laukumu infrastruktūras atjaunošana, pārbūve, restaurācija vai jaunu ēku, būvju, āra sporta laukumu būvniecība, teritorijas labiekārtošana un aprīkojuma, mēbeļu, iekārtu un inventāra iegāde;

20.7. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes infrastruktūras izveide, lai īstenotu jaunas, reģiona ekonomiskās attīstības vajadzībās balstītas profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas;

20.8. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošana;

20.9. būvuzraudzība un autoruzraudzība;

20.10. projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;

20.11. projekta vadība un īstenošana;

20.12. būvprojekta, tai skaitā būvprojekta minimālā stadijā, izstrāde vai esoša būvprojekta aktualizēšana, neatkarīga būvekspertīze un tehniskā apsekošana, inženierizpēte, tai skaitā neatkarīga būvprojekta ekspertīze.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 501; MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 19)

21. Šo noteikumu 20. punktā minētās darbības ir atbalstāmas, ja profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādē tiek īstenotas šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās prioritārās profesionālās izglītības programmas.

21.1 Šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minēto multifunkcionālo telpu, ēku un būvju infrastruktūras atjaunošana, pārbūve, restaurācija vai jaunu ēku vai būvju būvniecība, kā arī multifunkcionālo telpu, ēku un būvju aprīkojuma un mēbeļu iegāde ir atbalstāma, ja:

21.1 1. multifunkcionālajā telpā, ēkā vai būvē tiks nodrošinātas vairākas profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes funkcijas;

21.1 2. multifunkcionālas telpas, ēkas vai būves infrastruktūras atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas vai jaunas multifunkcionālas ēkas vai būves būvniecības izmaksas ir ekonomiski izdevīgākas nekā tajā ietverto atsevišķām funkcijām paredzētu telpu atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas vai atsevišķām funkcijām paredzētu jaunu ēku vai būvju būvniecības izmaksas.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

22. Projektu ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

23. Specifiskā atbalsta ietvaros plāno šādus izmaksu veidus:

23.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un projekta rezultātu sasniegšanu, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

23.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet nodrošina atbilstošus apstākļus projekta īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai;

23.3. neparedzētās izmaksas;

23.4. neattiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 19)

24. Šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

24.1. personāla atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas, šo noteikumu 20.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

24.2. šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8., 20.9. un 20.12. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas izmaksas:

24.2.1. aprīkojuma un iekārtu, tai skaitā transportlīdzekļu kā uzskates un tehnisko līdzekļu iegādes izmaksas, kas nepieciešami šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minēto prioritāro profesionālās izglītības programmu īstenošanai;

24.2.2. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanas izmaksas, tai skaitā bezvadu interneta vai optiskā interneta pieslēguma izveides izmaksas un mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegādes izmaksas;

24.2.3. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes metodiskā centra funkciju stiprināšanas izmaksas, tai skaitā ēku un telpu pārbūves un atjaunošanas izmaksas, bibliotēkas fondu papildināšanas, digitālo mācību grāmatu iegādes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanas, tiešsaistes komunikāciju aprīkojuma iegādes izmaksas, lai īstenotu profesionālās izglītības kompetences centra funkcijas pieaugušo tālākizglītībā;

24.2.4. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabinetu (tai skaitā praktisko darbu telpu) modernizācijai nepieciešamo mēbeļu, mācību iekārtu, tehnisko ierīču un aprīkojuma iegādes vai jaunu kabinetu izveidošanas izmaksas;

24.2.5. ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību vides izveides izmaksas, tai skaitā mācību klašu pārbūves, aprīkojuma un mēbeļu iegādes izmaksas, trokšņu slāpētāju izveides, apgaismojuma modernizēšanas, vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas izmaksas;

24.2.6. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību un koplietošanas telpu, tai skaitā veselības punktu, dienesta viesnīcu, multifunkcionālo un sporta telpu, kā arī ēku, būvju un āra sporta laukumu infrastruktūras atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas vai jaunu ēku vai būvju būvniecības un aprīkojuma, mēbeļu, iekārtu un inventāra iegādes izmaksas, ievērojot šādus ierobežojumus:

24.2.6.1. ieguldījumi sporta infrastruktūrā, tai skaitā sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra iegādē, atbalstāmi tādā apjomā, lai nodrošinātu profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes īstenoto mācību programmu ietvaros noteiktā obligātā mācību priekšmeta "Sports" infrastruktūras, inventāra un aprīkojuma atbilstību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, ja profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādei nav pieejama sakārtota citas izglītības iestādes vai pašvaldības sporta infrastruktūra, kas atbilst mācību procesa īstenošanai;

24.2.6.2. izmaksas āra sporta laukuma izbūvei nepārsniedz 1 101 550 euro bez pievienotās vērtības nodokļa;

24.2.6.3. (svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 635);

24.2.6.4. sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra iegāde nepārsniedz 10 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa;

24.2.6.5. ieguldījumi dienesta viesnīcas infrastruktūrā, tajā skaitā dienesta viesnīcas aprīkojuma un mēbeļu iegādē, atbalstāmi, ja profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādei ir nepieciešama dienesta viesnīca un nav pieejama sakārtota citas izglītības iestādes vai pašvaldības dienesta viesnīca izglītojamo izmitināšanai;

24.2.6.6. (svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 635);

24.2.7. infrastruktūras izveides izmaksas jaunu, reģiona ekonomiskās attīstības vajadzībās balstītu profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu īstenošanai, lai nodrošinātu jaunu profesionālo kvalifikāciju ieguves iespējas;

24.2.8. iekšējo un ārējo inženiertīklu, elektrības pieslēgumu pārbūves vai jaunas būvniecības izmaksas, ja tās tiešā veidā attiecas uz profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību vai koplietošanas infrastruktūras nodrošināšanu;

24.2.9. teritorijas labiekārtošanas izmaksas, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības un nodrošinātu modernizētās infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā;

24.2.10. ēku vai būvju nojaukšanas izmaksas, ja minēto ēku vai būvju nojaukšana nepieciešama esošas ēkas vai būves pārbūvei vai jaunas ēkas vai būves būvniecībai, lai nodrošinātu modernizētās infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā;

24.2.11. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām;

24.2.12. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju plānu un specifikāciju izstrādes izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar specifiskā atbalsta ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu un kopā ar šo noteikumu 24.2.13. un 24.2.16. apakšpunktā minēto darbību izmaksām nepārsniedz 10 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

24.2.13. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

24.2.14. izmaksas, kas saistītas ar būves vai ēkas nodošanu ekspluatācijā, ja tās nav paredzētas līgumā par būvdarbu veikšanu;

24.2.15. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 20.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

24.2.16. būvprojekta, tai skaitā būvprojekta minimālā stadijā, izstrādes vai esoša būvprojekta aktualizēšanas, neatkarīgu būvekspertīžu, tehniskās apsekošanas un inženierizpētes izmaksas, tai skaitā neatkarīgas būvprojekta ekspertīzes izmaksas.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 501; MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 19)

24.1 Finansējuma saņēmējs, kas ir šo noteikumu 14. punktā minētā labuma guvēja dibinātājs, specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas, kas, īstenojot projektu, pārsniedz šo noteikumu 15. punktā labuma guvējam noteikto maksimālo plānoto kopējo attiecināmo finansējumu, kā arī 24. punktā minēto darbību izmaksu ierobežojumus, var iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas un segt tās no saviem līdzekļiem.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

24.2 Šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2.​​​​​, 15.1.3., 15.1.9.​​​​​​​, 15.1.13.​​​​​​​, 15.1.14.​​​​​​​ un 15.1.19. apakšpunktā​​​​​ minētie projekta iesniedzēji tiem piešķirto finansējumu par kopējo summu ne vairāk kā 10 366 754 euro augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, var iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas. Finanšu līdzekļi augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. gadā ar Ministru kabineta rīkojumu tiks piešķirti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", 2022. un 2023. gadā – no budžeta apakšprogrammas 02.01.00 "Profesionālo izglītības programmu īstenošana".

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

24.3 Šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.4. apakšpunktā minētie projekta iesniedzēji tiem piešķirto finansējumu par kopējo summu ne vairāk kā 5 177 737 euro augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, var iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas. Finanšu līdzekļi augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. gadā ar Ministru kabineta rīkojumu tiks piešķirti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", 2022. gadā – no budžeta apakšprogrammas 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība".

(MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 351 redakcijā)

25. Šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētās projekta netiešās attiecināmās izmaksas ir finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) projekta vadības un īstenošanas personāla administratīvās izmaksas, kuras plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, ja tās radušās uz darba līguma pamata, kas noslēgts starp darba devēju un darba ņēmēju, vai ieceļot pretendentu ierēdņa amatā ar attiecīgās iestādes rīkojumu.

26. Šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas ir izmaksas, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas nepieciešamas, lai varētu izpildīt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai šādus apstākļus novērstu. Neparedzētās izmaksas projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, kas nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un tās var izmantot šo noteikumu 24.2.1., 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10., 24.2.11. un 24.2.13. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai.

27. Plānojot šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) nodrošina, ka projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā var piemērot daļlaika noslodzi ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika), attiecīgi veicot projekta vadības un īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku. Ja sadarbības partneris ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, projekta vadības personāla noslodze tiek vērtēta visu par pirmās atlases kārtas projektu īstenošanu noslēgto sadarbības līgumu kontekstā.

28. Tiešajām projekta vadības personāla izmaksām ir šādi izmaksu ierobežojumi:

28.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir vienādas vai lielākas par pieciem miljoniem euro;

28.2. tās nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par pieciem miljoniem euro;

28.3. ja projekta īstenošanas laiks nav pilni gadi, par nepilno gadu izmaksu ierobežojumu aprēķina proporcionāli projekta īstenošanas pilnu mēnešu skaitam.

29. Slēdzot pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas ir attiecināmas, ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona, kas nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, vai pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā specifiskā atbalsta finansējuma saņēmēja darba ņēmējs.

30. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

31. Projekta izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot šādas izmaksas:

31.1. šo noteikumu 24.2.12. un 24.2.16. apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir attiecināmas no 2014. gada 1. janvāra;

31.2. šo noteikumu 24.1. apakšpunktā un 25. punktā minētās izmaksas, ja tās radušās ne agrāk kā pēc šo noteikumu 18. punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanas, ja projektu plānots īstenot kopā ar sadarbības partneri.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 501)

IV. Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi

32. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz specifiskā atbalsta saņemšanu, ja infrastruktūra un nekustamais īpašums, kurā par projekta īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikti ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai valsts un pašvaldības kopīpašumā, vai arī valsts īpašumā un nodots projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera valdījumā vai lietošanā, vai arī projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim uz infrastruktūru ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 501)

33. Projekta iesniedzējs vai labuma guvējs, izņemot šo noteikumu 15.1.17. apakšpunktā minēto labuma guvēju, var pretendēt uz specifiskā atbalsta saņemšanu, ja tam ir piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss vai tā piešķiršana paredzēta līdz 2017. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 27)

34. Sadarbības iestāde uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu pirmajā un otrajā atlases kārtā nosūta:

34.1. 20 darbdienu laikā pēc tam, kad apstiprināts atlases nolikums par pirmās vai otrās kārtas īstenošanu – projekta iesniedzējam vai labuma guvējam, kuram piešķirts šo noteikumu 33. punktā minētais profesionālās izglītības kompetences centra statuss;

34.2. 20 darbdienu laikā pēc profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas – projekta iesniedzējam vai labuma guvējam, kuram profesionālās izglītības kompetences centra statuss piešķirts pēc tam, kad apstiprināts atlases nolikums par pirmās vai otrās kārtas īstenošanu.

35. Projekta iesniedzējam, kas ir šo noteikumu 15.1.17., 15.2.6. apakšpunktā minēto labuma guvēju dibinātājs, uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu nosūta pašvaldība, kurai saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 10. panta otrās daļas 17. punktu deleģēts nodrošināt integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi pēc pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna saskaņošanas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē. Labuma guvējs projekta īstenošanu paredz pašvaldības attīstības programmā, norādot arī projekta sasniedzamos rādītājus.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 278; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 281)

36. Projekta iesniedzējs pēc sadarbības iestādes uzaicinājuma saņemšanas projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

37. Projekta īstenošanā finansējuma saņēmējs ievēro šādus nosacījumus:

37.1. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī tos nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

37.2. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, kā arī normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

37.3. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz specifisko iznākuma rādītāju "Izglītības iestāžu skaits, kurās veikti ieguldījumi sporta infrastruktūras sakārtošanai";

37.4. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

37.5. īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs izvēlas preču piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

(Grozīts ar MK 14.07.2022. noteikumiem Nr. 452)

37.1 Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētais sadarbības partneris šo noteikumu 15.1.2. apakšpunktā minētā finansējuma ietvaros maksājumus veic no līdzekļiem, kas projekta īstenošanai paredzēti attiecīgās ministrijas budžetā, atbilstoši sadarbības līgumam, kas noslēgts ar finansējuma saņēmēju.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 501 redakcijā)

37.2 Sadarbības iestāde atmaksā attiecināmos izdevumus šo noteikumu 15.1.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam par projekta īstenošanas izdevumiem, izņemot izdevumus par šo noteikumu 20.11. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām, ko veicis šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētais sadarbības partneris.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 501 redakcijā)

38. Profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāde saglabā profesionālās izglītības kompetences centra statusu, izņemot šo noteikumu 15.1.17. apakšpunktā noteikto labuma guvēju, un sava budžeta ietvaros nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc tam, kad finansējuma saņēmējs projektā saņēmis noslēguma maksājumu.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 501; MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 27)

38.1 Lai atbalsts infrastruktūrai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, infrastruktūrā, kuru izmanto profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu vajadzībām, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas periodā ir pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību 20 % apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē un ir pieļaujams sniegt papildpakalpojumus. Ar papildinošu saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks, pamatkapitāls) apjomu kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām. Ar papildpakalpojumiem saprot tādus pakalpojumus infrastruktūrā, kurus galvenokārt izmanto tikai ar saimniecisko darbību nesaistītai darbībai un kuriem pašiem par sevi nebūtu ietekmes uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

38.2 Sadarbības iestāde reizi gadā projekta īstenošanas laikā un projekta infrastruktūras amortizācijas periodā pārbauda veikto investīciju atbilstību šo noteikumu 38.1 punkta nosacījumiem.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

38.3 Ja sadarbības iestāde konstatē, ka ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 14.07.2022. noteikumu Nr. 452 redakcijā)

39. Ieņēmumus, ja tādi rodas no projekta ietvaros radītās infrastruktūras izmantošanas, finansējuma saņēmējs iegulda profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes izglītības procesa nodrošināšanai.

40. Ja projekta ietvaros tiek plānotas šo noteikumu 24.2.6. vai 24.2.7. apakšpunktā minētās ēkas pārbūves izmaksas, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā norāda enerģijas patēriņu (megavatstundas) pirms projekta īstenošanas. Finansējuma saņēmējam ir pienākums informēt sadarbības iestādi par enerģijas patēriņu (megavatstundas) pēc projekta īstenošanas.

40.1 Ja finansējuma saņēmējam šo noteikumu 24.2.8. apakšpunktā minētās elektrības pieslēguma pārbūves vai jaunas būvniecības izmaksas kompensē sadales sistēmas operators, finansējuma saņēmējs vismaz reizi gadā atmaksā sadarbības iestādei attiecīgo izmaksu kompensācijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma daļu.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 501 redakcijā)

41. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē izmantojamo vispārīgo pieņēmumu un parametru skaitliskās vērtības izglītības nozarē nosaka Izglītības un zinātnes ministrija. Specifisko pieņēmumu un parametru skaitliskās vērtības pirmās atlases kārtas projektiem izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija, otrās atlases kārtas projektiem – Kultūras ministrija, un tie tiek ietverti specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases vērtēšanas nolikumā.

42. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

42.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 2. punktā minētā mērķa un šo noteikumu 4. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

42.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

43. Specifiskā atbalsta ietvaros (izņemot šo noteikumu 43.1 punktā minētos gadījumus) projektu īsteno saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

43.1 Ja finansējuma saņēmējs objektīvu apstākļu dēļ nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā noteiktajā termiņā – līdz 2023. gada 31. decembrim, piemēro vienu no šādiem risinājumiem:

43.11. finansējuma saņēmējs projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 15. februārim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu;

43.12. finansējuma saņēmējs pabeidz projektu, to pilnībā vai daļēji finansējot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros, ja projektā plānotajām darbībām ir divi finansiāli nošķirami posmi, darbību otrais posms atbilst Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam nosacījumiem un tiek finansēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

43.2 Ja šo noteikumu 43.12. apakšpunktā minētajā gadījumā projekta pirmajam posmam kopējais attiecināmais finansējums samazinās pret šo noteikumu 15. punktā minēto projekta iesniedzējam vai labuma guvējam maksimālo plānoto kopējo attiecināmo finansējumu, tad šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētā izmaksu ierobežojuma noteikšanai tiek piemērots projekta tiešo attiecināmo izmaksu (neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas) apmērs pirms finansējuma samazināšanas.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

43.3 Šo noteikumu 43.11. apakšpunktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs līdz 2026. gada 15. februārim  iesniedz sadarbības iestādē noslēguma dokumentāciju par projektā pabeigtajām aktivitātēm un sasniegtajiem iznākuma rādītājiem.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

43.4 Šo noteikumu 43.1 punktā minētajā gadījumā finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumā par periodu līdz 2023. gada 31. decembrim nodala veiktos izdevumus, pabeigtās projekta aktivitātes un iznākuma rādītājus, kas sasniegti līdz 2023. gada 31. decembrim, no projekta aktivitātēm un iznākuma rādītājiem, kas tiks sasniegti līdz 2026. gada 15. februārim.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

43.5 Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus par līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu grozījumiem.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

43.6 Sadarbības iestāde apstiprina šo noteikumu 43.4 punktā minētajā noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautos attiecināmos izdevumus, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, un veic maksājumus par tiem.

(MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

44. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 249Pieņemts: 19.04.2016.Stājas spēkā: 29.04.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 28.04.2016. OP numurs: 2016/82.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281827
{"selected":{"value":"24.11.2023","content":"<font class='s-1'>24.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2023","iso_value":"2023\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2022","iso_value":"2022\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2022.-23.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2021","iso_value":"2021\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2021.-18.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2021","iso_value":"2021\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-04.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2020","iso_value":"2020\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2020.-07.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2019","iso_value":"2019\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2019.-06.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-20.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2018","iso_value":"2018\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2018.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2018","iso_value":"2018\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2018.-18.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2017","iso_value":"2017\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2017.-17.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2017","iso_value":"2017\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2017.-01.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2016","iso_value":"2016\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2016.-12.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2016","iso_value":"2016\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2016.-04.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2016","iso_value":"2016\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2016.-01.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"