Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 226

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 11. §)
Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" 3.1.2.2. pasākumu "Tehnoloģiju akselerators" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.3. atbalstāmās darbības.

2. Pasākuma mērķis ir sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot akcelerācijas (t.i., veicināšanas, stimulēšanas, attīstīšanas, paātrināšanas) pakalpojumus un finansējumu uzņēmējdarbības projektiem, kas paredz tehnoloģiskos vai rūpnieciskos neizdošanās riskus.

3. Akcelerācijas fondu (turpmāk – fonds) ietvaros pasākuma gala labuma guvēji ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji).

4. Pieejamais finansējums pasākuma īstenošanai ir 18 000 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 16 000 000 euro un darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 000 000 euro apmērā un šā finansējuma atmaksātais finansējums.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 352 redakcijā)

4.1 Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum) pasākuma vadības izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai" 22. punktam, ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, nepārsniedzot Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.  1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 13. maijs, Nr. L 138) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 480/2014), 13. panta 1. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, kā arī visā pasākuma īstenošanas laikā ir pieejams šā pasākuma atmaksātais publiskais finansējums, ko var izmantot pasākuma operacionālo risku, citu risku un sabiedrības Altum kapitāla atdeves segšanai, nepārsniedzot 10 % gadā no sabiedrības Altum kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu, operacionālo risku un citu risku segšanai.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 247 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565)  

5. Atbalstu fondu ietvaros saimnieciskās darbības veicējiem sniedz finanšu starpnieki, kurus atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā izvēlas sabiedrība Altum.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 247)

II. Prasības finanšu starpniekiem

6. Finanšu starpnieki uz šo noteikumu 9. punktā minēto komandītsabiedrības līgumu slēgšanas brīdi ir komercsabiedrības, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā saimnieciskās darbības subjekta statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumu, vai lielās komercsabiedrības saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktu.

7. Finanšu starpniekus izvēlas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 480/2014 7. pantu.

(Grozīts ar MK 24.04.2018. noteikumiem Nr. 247)

8. Sabiedrība Altum noraida finanšu starpnieka piedāvājumu, ja atlases brīdī uz to ir attiecināms vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

8.1. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju tam ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.2. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

8.3. ja tas ir kapitālsabiedrība, tad uzkrāto zaudējumu dēļ tam ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no tā parakstītā kapitāla. Minētais nosacījums nav piemērojams, ja finanšu starpnieks ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants šo noteikumu izpratnē un pastāv mazāk nekā trīs gadus;

8.4. ja vismaz kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par tā parādsaistībām, tad uzkrāto zaudējumu dēļ tam ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē norādītā kapitāla;

8.5. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0. Minētais nosacījums ir piemērojams, ja finanšu starpnieks ir lielais komersants šo noteikumu izpratnē;

8.6. tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu, nav atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.

9. Sabiedrība Altum un finanšu starpnieki slēdz komandītsabiedrības līgumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1303/2013) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347), 4. pielikuma 1. punktā ietvertajiem finansēšanas nolīgumu nosacījumiem.

10. Finanšu starpnieki dibina fondus kā jaunas komandītsabiedrības atbilstoši normatīvajiem aktiem komercdarbības jomā.

11. Pasākumam pieejamo finansējumu iegulda komandītsabiedrību pašu kapitālā un izmanto:

11.1. lai veiktu pirmssēklas naudas un sēklasnaudas ieguldījumus saimnieciskās darbības veicējos;

11.2. lai segtu finanšu starpnieku vadības maksu, kuras apmērs tiek noteikts publiskās iepirkumu procedūras ietvaros.

12. Finanšu starpnieka vadības maksai piemēro 2 % samazinājumu, ja 2023. gada 31. decembrī pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

12.1. finanšu starpnieka pārvaldīto fondu finansējuma apguve ir mazāka par 80 %;

12.2. finanšu starpnieka pārvaldīto fondu pirmssēklas naudas ieguldījumu un sēklasnaudas ieguldījumu kopējie zaudējumi (tai skaitā vērtības samazinājums) pārsniedz 40 %;

12.3. netiek nodrošināta palīdzība mentoru, nozares un tehnoloģiju ekspertu, pircēju, piegādātāju, partneru un investoru piesaistīšanā;

12.4. atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits viena finanšu starpnieka pārvaldīto fondu ietvaros ir mazāks par 24.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 352)

13. Finanšu starpnieki veic atsevišķu uzskaiti par šo noteikumu ietvaros veiktajiem pirmssēklas naudas ieguldījumiem un sēklasnaudas ieguldījumiem.

14. Finanšu starpnieki pārvalda fondus, pamatojoties uz komerciāliem principiem un ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 14. punkta "a" un "b" apakšpunktā un 15. punktā noteiktās prasības.

III. Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

15. Finanšu starpnieki atbalstu šo noteikumu ietvaros sniedz ekonomiski dzīvotspējīgiem saimnieciskās darbības veicējiem.

16. Finanšu starpnieki lēmumu par saimnieciskās darbības veicēju dalību akcelerācijas programmā un pirmssēklas naudas un sēklasnaudas ieguldījumu piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz attiecīgā saimnieciskās darbības veicēja uzņēmējdarbības projekta dzīvotspējas izvērtējumu un ieguldījumu izejas stratēģiju, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 14. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktās prasības.

17. Fondi veic pirmssēklas naudas un sēklasnaudas ieguldījumus saimnieciskās darbības veicējos, nekļūstot par to saistīto uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktu.

18. Fondi veic pirmssēklas naudas un sēklasnaudas ieguldījumus saimnieciskās darbības veicēju uzņēmējdarbības projektos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1303/2013 37. panta 5. un 10. punktu.

19. Fondi nesniedz atbalstu saimnieciskās darbības veicējiem, kuri lēmuma pieņemšanas brīdī par atbalsta piešķiršanu atbilst šādiem nosacījumiem:

19.1. tiem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai to saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicēji atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

19.2. uz tiem attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts, kuru piešķīrusi tā pati dalībvalsts, tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

19.3. tie saņemtā glābšanas atbalsta ietvaros nav atmaksājuši aizdevumu vai nav atsaukuši garantiju vai saņemtā pārstrukturēšanas atbalsta ietvaros uz tiem joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

19.4. tie atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014  2. panta 18. punktā noteikto definīciju, izņemot gadījumu, ja saimnieciskās darbības veicējs 2019. gada 31. decembrī vēl nebija nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, taču kļuva par grūtībās nonākušu laikposmā, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā, un turpina būt finanšu grūtībās, ja atbalsts tiek finansēts no atmaksātā publiskā finansējuma;

19.5. tie atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punktā noteikto definīciju, ja atbalsts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 19; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565; MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 155)

19.1 (Svītrots ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 155)

20. Finanšu starpnieku lēmumu pieņemšanas termiņš par sēklasnaudas ieguldījumu piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējiem ir 2024. gada 30. jūnijs. Finanšu starpnieki lēmumu par pirmssēklas naudas ieguldījumu piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējiem pieņem līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 352 redakcijā)

20.1 Par atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 565 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 456)

20.2 Fonda darbības termiņš atbilst termiņam, kas noteikts starp sabiedrību Altum un finanšu starpnieku noslēgtajā sākotnējā līgumā, – 8 gadi no sākotnējā līguma pirmā noslēguma pabeigšanas brīža ar iespēju to pagarināt līdz diviem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2028. gada 25. jūlijam.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 352 redakcijā)

20.3 Lēmumiem par sēklasnaudas ieguldījumiem, kas pieņemti pēc 2023. gada 31. decembra, izmantojams finansējums no darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" gūto atmaksu publiskā finansējuma daļas 2 000 000 euro apmērā un šā finansējuma atmaksātā finansējuma.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 352 redakcijā)

IV. Neatbalstāmās nozares un darbības

21. Atbalstu šo noteikumu ietvaros nesniedz šādām saimnieciskās darbības veicēju darbībām un nozarēm:

21.1. kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā;

21.2. kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām;

21.3. kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347), 3. panta 3. punkta "a", "b", "c" un "e" apakšpunktā;

21.4. alkoholisko dzērienu tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupā 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" iekļautā alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība un grupā 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos" iekļautā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība);

21.5. azartspēlēm un derībām (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

21.6. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. redakcijas grupā 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos" iekļautā ieroču un munīcijas mazumtirdzniecība);

21.7. darbībām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu"), tai skaitā apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei.

(Grozīts ar MK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 19; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565)

22. Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas šo noteikumu ietvaros atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs vai darbības jomās, tas nodrošina šo nozaru, darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu.

V. Akcelerācijas programmu pakalpojumi

23. Šo noteikumu ietvaros akcelerācijas programmas ir finanšu starpnieku organizētu pasākumu un darbību kopums, kura ietvaros saimnieciskās darbības veicēji saņem šo noteikumu 24. punktā minētos akcelerācijas programmu pakalpojumus.

24. Akcelerācijas programmu pakalpojumi ir tādi pasākumi un darbības, kas atbilst fondu darbības mērķim, tai skaitā palīdzība mentoru, nozares un tehnoloģiju ekspertu, pircēju, piegādātāju, partneru un investoru piesaistīšanā.

VI. Pirmssēklas naudas ieguldījumi

25. Pirmssēklas naudas ieguldījumus veic, lai finansētu saimnieciskās darbības veicēja sākotnējo attīstību, tai skaitā produkta un saimnieciskās darbības modeļa izstrādi, izpēti, novērtēšanu un apstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565)

26. Atbalstu pirmssēklas naudas ieguldījumu veidā sniedz kā darbības sākšanas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 3. punkta "a" un "c" apakšpunktā noteiktajām prasībām.

27. Atbalstu pirmssēklas naudas ieguldījumu veidā var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kuri lēmuma pieņemšanas brīdī par atbalsta piešķiršanu atbilst šādām prasībām:

27.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai sīkā (mikro) un mazā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai;

27.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 2. punktā noteiktajam, ievērojot šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minētos nosacījumus. Piemērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 2. punkta trešajā daļā minēto atkāpi no 22. panta pirmās daļas "c" apakšpunkta, ņem vērā brīdi, kad reģistrēts katrs atsevišķais apvienošanā iesaistītais uzņēmums;

27.3. tie ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā ne agrāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

(MK 09.01.2018. noteikumu Nr. 19 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565)

28. Atbalstu pirmssēklas naudas ieguldījumu veidā sniedz saimnieciskās darbības veicējiem, kas saņem šo noteikumu 24. punktā minētos akcelerācijas programmu pakalpojumus viena finanšu starpnieka pārvaldītā fonda ietvaros.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565)

29. Pirmssēklas naudas ieguldījumu veic kā pašu kapitāla ieguldījumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 74. punktu vai kā kvazikapitāla ieguldījumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 66. punktu, vai kā aizdevumu, kas tiek sniegts ar zemāku likmi nekā tirgus likme un nav ilgāks par 10 gadiem.

30. Finanšu starpnieki vienam saimnieciskās darbības veicējam sniedz atbalstu pirmssēklas naudas ieguldījuma veidā ne vairāk kā 50 000 euro apmērā, un kopējais pirmssēklas naudas ieguldījumu apmērs fondā ir vismaz 30 % no fonda kopējā publiskā finansējuma.

31. Fondā visus ieņēmumus, kas gūti no katra atsevišķā pirmssēklas naudas ieguldījuma realizēšanas, secīgi sadala šādā secībā:

31.1. sabiedrība Altum saņem atpakaļ savu finansējuma daļu, kas ir ieguldīta attiecīgajā pirmssēklas naudas ieguldījumā;

31.2. atlikušos ieņēmumus sadala, paredzot 20 % finanšu starpniekam un 80 % sabiedrībai Altum.

32. Fondā zaudējumus no pirmssēklas naudas ieguldījumiem sedz sabiedrība Altum.

33. Atbalstu pirmssēklas naudas ieguldījuma veidā saimnieciskās darbības veicējam sniedz, ja šo noteikumu 24. punktā minēto akcelerācijas programmu pakalpojumu laikā tā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

VII. Sēklasnaudas ieguldījumi

34. Fondu ietvaros finanšu starpnieki veic sēklasnaudas ieguldījumus (tai skaitā turpmākos sēklasnaudas ieguldījumus) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 6. punktam, lai finansētu saimnieciskās darbības veicēja izaugsmi (tai skaitā produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanu).

35. Atbalstu sēklasnaudas ieguldījumu veidā saimnieciskās darbības veicējiem sniedz kā riska finansējuma atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. pantā noteiktajām prasībām.

36. Atbalstu sēklasnaudas ieguldījumu veidā var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kuri brīdī, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, atbilst šādām prasībām:

36.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai sīkā (mikro), mazā un vidējā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai;

36.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 5. punktā noteiktajām prasībām.

37. Atbalstu sēklasnaudas ieguldījumu veidā sniedz saimnieciskās darbības veicējiem, kuru saimnieciskās darbības vieta ir Eiropas Savienībā, un vismaz 50 % no kopējā fonda sēklasnaudas ieguldījuma apjoma tiek sniegti saimnieciskās darbības veicējiem, kuru saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565)

38. Atbalstu sēklasnaudas ieguldījuma veidā viena finanšu starpnieka pārvaldīto fondu ietvaros var saņemt saimnieciskās darbības veicējs vai tā saistītais uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā minētajai definīcijai, ja saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu ietvaros ir saņēmis pirmssēklas naudas ieguldījumu.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

39. Sēklasnaudas ieguldījumu veic kā pašu kapitāla ieguldījumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 74. punktu vai kā kvazikapitāla ieguldījumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 66. punktu, vai kā aizdevumu, ja sēklasnaudas ieguldījuma veikšanu aizdevuma veidā apstiprina sabiedrība Altum un vienlaikus tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 16. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētie nosacījumi.

40. Finanšu starpnieki vienam saimnieciskās darbības veicējam sniedz atbalstu sēklasnaudas ieguldījuma veidā ne vairāk kā 250 000 euro apmērā.

41. Veicot sēklasnaudas ieguldījumus, privātie fondu dalībnieki piedalās ar savu līdzfinansējumu fonda līmenī, kura apmērs tiek noteikts publiskās iepirkuma procedūras ietvaros un kas nav mazāks par 10 % no sēklasnaudas ieguldījumu apmēra saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 10. punkta "a" apakšpunktu. Šo noteikumu izpratnē privātie fondu dalībnieki ir fondu dalībnieki (tai skaitā finanšu starpnieki), izņemot sabiedrību Altum.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565)

42. Kopējais privāto ieguldītāju līdzfinansējuma apmērs sēklasnaudas ieguldījuma līmenī ir:

42.1. vismaz 40 %, ja sēklasnaudas ieguldījumu veic saimnieciskās darbības veicējā, kas darbojies kādā tirgū ne ilgāk kā septiņus gadus kopš tā pirmās komerciālās pārdošanas darījuma saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 75. punktā minēto definīciju;

42.2. vismaz 60 %, ja sēklasnaudas ieguldījumu veic saimnieciskās darbības veicējā, kas darbojies kādā tirgū ilgāk nekā septiņus gadus kopš tā pirmās komerciālās pārdošanas darījuma saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 75. punktā minēto definīciju, vienlaikus pastāvot nosacījumam, ka sēklasnaudas ieguldījums ir nepieciešams, lai saimnieciskās darbības veicējs ieietu jaunā produktu vai ģeogrāfiskā tirgū, un tas pārsniedz 50 % no pēdējo piecu gadu vidējā saimnieciskās darbības veicēja apgrozījuma gadā.

43. Fondā visus ieņēmumus, kas gūti no sēklasnaudas ieguldījumu portfeļa realizēšanas, secīgi sadala šādā secībā:

43.1. proporcionāli starp fonda dalībniekiem, līdz tie saņem atpakaļ savus ieguldījumus fondā, kuri izmantoti sēklasnaudas ieguldījumu veikšanai un uz šiem ieguldījumiem attiecināmās vadības maksas segšanai;

43.2. proporcionāli starp fonda dalībniekiem, līdz tie saņem 6 % gadā no saviem ieguldījumiem fondā, kuri izmantoti sēklasnaudas ieguldījumu veikšanai un uz šiem ieguldījumiem attiecināmās vadības maksas segšanai;

43.3. atlikušos ieņēmumus sadala starp privātajiem fonda dalībniekiem, vismaz 20 % paredzot finanšu starpniekiem.

44. Fondā zaudējumus no sēklasnaudas ieguldījumiem sedz fonda dalībnieki proporcionāli to ieguldījumiem fondā sēklasnaudas ieguldījumu veikšanai.

VIII. Atbalsta intensitāte un summēšana

45. Šo noteikumu ietvaros piešķirtā darbības sākšanas atbalsta apmērs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. pantam ir vienāds ar pirmssēklas naudas ieguldījuma apmēru.

46. Šo noteikumu ietvaros piešķirtā riska finansējuma atbalsta apmērs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. pantam ir vienāds ar sēklasnaudas ieguldījuma apmēru.

47. Atbalstu pirmssēklas naudas ieguldījuma veidā, kas šo noteikumu ietvaros piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. pantu, drīkst apvienot ar citu darbības sākšanas atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 3. punktā noteikto maksimālo darbības sākšanas atbalsta apmēru un ievērojot šo noteikumu 51. punktā minēto nosacījumu.

48. Pirmssēklas naudas ieguldījumu saimnieciskās darbības veicējā var veikt, apvienojot dažādu veidu pirmssēklas naudas ieguldījumus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 4. punktā minētajiem nosacījumiem.

49. Atbalstu sēklasnaudas ieguldījuma veidā, kas šo noteikumu ietvaros piešķirts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. pantu, drīkst apvienot ar citu riska finansējuma atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 9. punktā noteikto maksimālo riska finansējuma atbalsta apmēru un ievērojot šo noteikumu 51. punktā minēto nosacījumu.

50. Finanšu starpnieki var veikt turpmākus ieguldījumus šo noteikumu ietvaros atbalstītajos saimnieciskās darbības veicējos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. panta 6. un 9. punktu.

51. Šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu nedrīkst apvienot ar citas valsts atbalsta programmas ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām, ja citas valsts atbalsta programmas ietvaros izmaksas tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 565)

52. Šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu drīkst apvienot ar citas valsts atbalsta programmas ietvaros saņemto atbalstu par dažādām attiecināmajām izmaksām.

52.1 Ja plāno veikt atbalsta kumulāciju (izņemot šo noteikumu 51. punktā noteikto atbalsta apvienošanas ierobežojumu), tad informāciju par plānoto un piešķirto komercdarbības atbalstu, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, iesniedz kopā ar projektu.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

IX. Atbalsta uzskaite

52.2 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši ​Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 352 redakcijā)

53. Finanšu starpnieki nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta uzskaiti, tai skaitā detalizētu informatīvu un pamatojošu dokumentāciju, kas nepieciešama, lai noteiktu, ka ir izpildīti šo noteikumu nosacījumi. Minēto uzskaiti un dokumentāciju finanšu starpnieki glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas. Saimnieciskās darbības veicēji informāciju par šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta saņemšanas dienas.

54. Sabiedrība Altum nodrošina informācijas publicēšanu par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktam.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 565 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 226Pieņemts: 12.04.2016.Stājas spēkā: 29.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 28.04.2016. OP numurs: 2016/82.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
281804
{"selected":{"value":"28.06.2022","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.06.2022","iso_value":"2022\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2022","iso_value":"2022\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2022.-27.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2021","iso_value":"2021\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2021.-10.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2020","iso_value":"2020\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2020.-02.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2018","iso_value":"2018\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2018.-10.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2018","iso_value":"2018\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2018.-09.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2016","iso_value":"2016\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2016.-10.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)