Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 215

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 9. §)
Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika
Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri"
11. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu (turpmāk – pārvaldīšanas izdevumi) aprēķināšanas metodiku.

2. Pārvaldīšanas izdevumus aprēķina par viena kvadrātmetra apsaimniekošanu, izmantojot šādu formulu:

Iaps

=

1

x

Iu + In

, kur

12

Plm

Iaps – dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi (euro mēnesī par lietderīgās platības kvadrātmetru);

Iu – dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumi saskaņā ar tāmi (euro gadā);

In – dzīvojamās mājas nolietojums (amortizācija) (euro gadā);

Plm – dzīvojamās mājas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītā mājas lietderīgā platība kvadrātmetros.

3. Pārvaldīšanas izdevumos ietilpstošos dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus aprēķina, izmantojot izīrētāja sastādītajā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbu plānoto izdevumu tāmē kalendāra gadam (turpmāk – tāme) (pielikums) norādītos posteņus.

4. Pārvaldīšanas izdevumos ietilpstošo dzīvojamās mājas nolietojumu (amortizāciju) aprēķina, izmantojot lineāro metodi. Lineārā metode paredz, ka dzīvojamās mājas vērtība samazinās vienmērīgi. Saskaņā ar šo metodi dzīvojamās mājas nolietojumu (amortizāciju) aprēķina, dalot dzīvojamās mājas vērtību ar attiecīgās dzīvojamās mājas vidējo kalpošanas ilgumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kapitalitātes grupai.

5. Dzīvojamās mājas vērtību nolietojuma (amortizācijas) aprēķināšanai nosaka atbilstoši dzīvojamās mājas kadastra vērtībai vai bilances vērtībai, izvēloties augstāko vērtību.

6. Ja izīrētājs nav dzīvojamās mājas īpašnieks:

6.1. atsevišķu tāmi nesastāda, bet dzīvojamās telpas pārvaldīšanas izdevumu daļu (euro mēnesī) aprēķina, saskaitot uz dzīvojamo telpu attiecināmos pārvaldītāja aprēķinātos mēneša pārvaldīšanas izdevumus un nolietojuma (amortizācijas) vērtību mēnesī;

6.2. dzīvojamās telpas nolietojumu (amortizāciju) gadā aprēķina, dalot dzīvojamās telpas vērtību ar attiecīgās dzīvojamās mājas vidējo kalpošanas ilgumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kapitalitātes grupai. Dzīvojamās telpas vērtību nosaka atbilstoši dzīvojamās telpas kadastra vērtībai vai bilances vērtībai, izvēloties augstāko vērtību.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 215
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbu plānoto izdevumu tāme ______. gadam*
Mājas adrese  Mājas izīrētājs 
    

(nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

Informācija par māju:

1. Kopējā dzīvokļu platība (m2), tai skaitā:.......... 9. Koplietošanas telpas (m2)..........
1.1. apkurināmā platība.......... 9.1. kāpņu telpas..........
1.2. balkonu/terašu platība ar koeficientu 0,3.......... 9.2. pagrabs..........
1.3. lodžiju platība ar koeficientu 0,5.......... 9.3. bēniņi..........
2. Dzīvokļu skaits.......... 9.4. logi koplietošanas telpās..........
2.1. Nedzīvojamo telpu skaits.......... 10. Apkopjamā platība (m2)..........
3. Stāvu skaits.......... 10.1. ietves..........
4. Kāpņu telpu skaits.......... 10.2. ielas braucamā daļa, laukumi..........
5. Siltummezglu skaits.......... 10.3. zāliens, apstādījumi..........
6. Liftu skaits.......... 10.4. konteineru laukumi..........
7. Atkritumu vadu skaits.......... 10.5. bērnu rotaļu laukums..........
8. Cita informācija  10.6. citi..........

 

Nr.
p. k.

Pakalpojums

Vai tiek sniegts pakalpojums
(jā/nē)**

Darbu periodiskums (reizes, stundas) mēnesī vai izpildes termiņš**

Pakalpojuma cena viena dzīvokļa īpašuma platības m2 mēnesī

Summa (euro)

 mēnesī

 gadā

 1.Dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārā kopšana  

  

 **

 **

 **

 1.1.Mājai piesaistītais zemes gabals

  

  

 **

 **

 **

 1.1.1.Ielas un ietves uzkopšana

  

  

      
 1.1.2.Iebrauktuves un celiņu (asfalts) uzkopšana

  

  

      
 1.1.3.Gājēju celiņu (grunts) uzkopšana

  

  

      
 1.1.4.Atkritumu konteineru laukumu uzkopšana

  

  

      
 1.1.5.Zālienu kopšana

  

  

      
 1.1.6.Zāles pļaušana

  

  

      
 1.1.7.Krūmāju, koku kopšana, apgriešana

  

  

      
 1.1.8.Bērnu rotaļu laukuma uzkopšana

  

  

      
 1.1.9.Atkritumu urnu apkope un iztukšošana

  

  

      
 1.1.10.Citi darbi (norādīt, kādi)

  

  

      
 1.2.Koplietošanas telpas

  

  

 **

 **

 **

 1.2.1.Kāpņu mazgāšana

  

  

      
 1.2.2.Kāpņu mitrā uzkopšana

  

  

      
 1.2.3.Koplietošanas koridoru mazgāšana

  

  

      
 1.2.4.Kāpņu margu mazgāšana

  

  

      
 1.2.5.Kāpņu telpas griestu tīrīšana

  

  

      
 1.2.6.Kāpņu telpas sienu mazgāšana

  

  

      
 1.2.7.Lifta kabīnes mazgāšana

  

  

      
 1.2.8.Atkritumu vadu tīrīšana un dezinfekcija

  

  

      
 1.2.9.Koplietošanas telpu logu mazgāšana

  

  

      
 1.2.10.Pagrabu tīrīšana

  

  

      
 1.2.11.Bēniņu tīrīšana

  

  

      
 1.2.12.Citi darbi (norādīt, kādi)

  

  

      
 1.3.Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi

  

  

 **

 **

 **

 1.3.1.Deratizācija (grauzēju iznīcināšana)

  

  

      
 1.3.2.Dezinsekcija (insektu iznīcināšana)

  

  

      
 1.3.3.Lielgabarīta atkritumu izvešana

  

  

      
 1.3.4.Lapu un zaru izvešana

  

  

      
 1.3.5.Ieejas mezglu jumtiņu tīrīšana

  

  

      
 1.3.6.Lāsteku un sniega tīrīšana no jumta

  

  

      
 1.3.7.Valsts karoga pacelšana

  

  

      
 1.3.8.Citi darbi (norādīt, kādi)

  

        
 2.Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti    

 **

 **

 **

 2.1.Ūdensvada un kanalizācijas sistēma    

 **

 **

 **

 2.1.1.Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana  

  

  

    
 2.1.2.Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana  

  

  

    
 2.1.3.Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana  

  

  

    
 2.1.4.Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana  

  

  

    
 2.1.5.Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa  

  

  

    
 2.1.6.Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām  

  

  

    
 2.1.7.Atsevišķajos īpašumos esošo iekārtu (skaitītāju, krānu, ventiļu, ūdens maisītāju, skalojamo kastu) apsekošana  

  

  

    
 2.1.8.Ūdensvadu skalošana  

  

  

    
 2.1.9.Citi darbi (norādīt, kādi)  

  

  

    
 2.2.Siltumapgādes sistēma  

  

 **

 **

 **

 2.2.1.Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana  

  

  

  

  

 2.2.2.Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu  

  

  

    
 2.2.3.Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude  

  

  

    
 2.2.4.Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude  

  

  

    
 2.2.5.Apkures sistēmas atgaisošana  

  

      
 2.2.6.Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana  

  

      
 2.2.7.Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana  

  

  

    
 2.2.8.Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana  

  

  

    
 2.2.9.Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana  

  

  

    
 2.2.10.Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts  

  

  

    
 2.2.11.Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība  

  

  

    
 2.2.12.Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana  

  

  

    
 2.2.13.Siltumskaitītāja darbības uzraudzība  

  

  

    
 2.2.14.Iekārtu un cauruļvadu krāsošana un siltumizolācijas uzlikšana  

  

  

    
 2.2.15.Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām  

  

  

    
 2.2.16.Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa  

  

  

    
 2.2.17.Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā  

  

  

    
 2.2.18.Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē  

  

  

    
 2.2.19.Citi darbi (norādīt, kādi)  

  

  

    
 2.3.Elektroapgādes sistēma  

  

 **

 **

 **

 2.3.1.Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana  

  

  

    
 2.3.2.Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana  

  

  

    
 2.3.3.Elektrosadales sistēmas testēšana  

  

  

    
 2.3.4.Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana  

  

  

    
 2.3.5.Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u. c. pārbaude  

  

  

    
 2.3.6.Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u. c. nomaiņa  

  

  

    
 2.3.7.Citi darbi (norādīt, kādi)  

  

  

    
 2.4.Mājas konstruktīvie elementi  

  

 **

 **

 **

 2.4.1.Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana  

  

  

    
 2.4.2.Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana  

  

  

    
 2.4.3.Mājas inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana  

  

  

    
 2.4.4.Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana  

  

  

    
 2.4.5.Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana  

  

  

    
 2.4.6.Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana  

  

  

    
 2.4.7.Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana  

  

  

    
 2.4.8.Ventilācijas vadu, režģu un jumtiņu krāsošana  

  

  

    
 2.4.9.Gāzes vadu pārbaude un krāsošana  

  

  

    
 2.4.10.Konstruktīvo elementu kārtējie remonti  

  

  

    
 2.4.11.Ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana un darbības tehniskā pārbaude  

  

  

    
 2.4.12.Citi darbi (norādīt, kādi)  

  

  

    
 2.5.Plānotie nākamo periodu izdevumi kārtējiem remonta darbiem (darbu atšifrējums)  

  

 **

 **

 **

 2.6.Avārijas dienesta pakalpojumi  

  

 **

 **

 **

 3.Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi    

 **

 **

 **

 3.1.Finanšu uzskaite

  

  

 **

 **

 **

 3.1.1.Maksājumu aprēķini

  

        
 3.1.2.Dzīvokļu īrnieku norēķinu uzskaite

  

        
 3.1.3.Dzīvokļu īrnieku maksājumu pieņemšana

  

        
 3.1.4.Dzīvokļu īrnieku informēšana par izmaiņām pakalpojumu tarifos

  

        
 3.1.5.Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem

  

        
 3.1.6.Nodokļu pārskatu sastādīšana

  

        
 3.1.7.Gada pārskatu sagatavošana

  

        
 3.1.8.Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā

  

        
 3.1.9.Citi pakalpojumi (norādīt, kādi)

  

        
 3.2.Juridiskie pakalpojumi

  

  

 **

 **

 **

 3.2.1.Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem

  

        
 3.2.2.Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īrniekiem

  

        
 3.2.3.Juridisko dokumentu saglabāšana

  

        
 3.2.4.Citi pakalpojumi (norādīt, kādi)

  

        
 3.3.Lietvedība

  

  

 **

 **

 **

 3.3.1.Mājas dokumentācijas saglabāšana

  

        
 3.3.2.Izziņu sagatavošana un izsniegšana

  

        
 3.3.3.Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana un atbilžu sniegšana

  

        
 3.3.4.Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā

  

        
 3.3.5.Citi pakalpojumi (norādīt, kādi)

  

        
 4.Administratīvie izdevumi

  

  

 **

 **

 **

 4.1.Pasta un sakaru pakalpojumi

  

        
 4.2.Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

  

        
 4.3.Citi izdevumi (apdrošināšana u. c.)    

  

  

  

 5.Neparedzēti izdevumi ārkārtas gadījumiem    

 **

 **

 **

 6.Citi izdevumi

  

  

 **

 **

 **

Apstiprināja 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________

Piezīmes.

1. * Ja izīrētājs izmanto citas formas tāmi, tāmē norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām.

2. ** Lauks aizpildāms obligāti.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 215Pieņemts: 12.04.2016.Stājas spēkā: 16.04.2016.Zaudē spēku: 01.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 15.04.2016. OP numurs: 2016/73.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
281530
16.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"