Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 212

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 6. §)
Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par mērījumu vienotību"
6. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās metroloģiskās prasības valsts metroloģiskai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem – ūdens patēriņa skaitītājiem, gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem, aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem, siltumenerģijas skaitītājiem, šķidrumu mērsistēmām (izņemot ūdeni), automātiskajiem svariem, taksometra skaitītājiem, materiālajiem mēriem, dimensionālajiem mērīšanas līdzekļiem un izplūdes gāzu analizatoriem (turpmāk – mērīšanas līdzekļi) –, lai tos varētu ievietot tirgū un nodot lietošanā, kā arī mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles un tirgus uzraudzības kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. mērīšanas līdzeklis – ierīce, kura paredzēta mērījumu veikšanai patstāvīgi vai kopā ar papildu ierīcēm;

2.2. papildu ierīce – mērīšanas līdzekļa palīgierīce, kas funkcionē neatkarīgi un savieno mērīšanas līdzekli ar citu ierīci vai mērīšanas līdzekli;

2.3. piemērojamais dokuments – dokuments, kurā noteiktas mērīšanas līdzekļu tehniskās specifikācijas, ko apstiprinājusi Starptautiskā reglamentētās metroloģijas organizācija;

2.4. piedāvāt tirgū – saimnieciskās darbības ietvaros piegādāt mērīšanas līdzekļus par atlīdzību vai bez tās izplatīšanai vai lietošanai Eiropas Savienības tirgū;

2.5. laist tirgū – pirmo reizi piedāvāt lietošanai Eiropas Savienības tirgū mērīšanas līdzekļus;

2.6. nodošana ekspluatācijā – tiešajam lietotājam paredzēta mērīšanas līdzekļa pirmreizēja izmantošana tam paredzētajiem nolūkiem;

2.7. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kura ražo mērīšanas līdzekļus vai kuras uzdevumā mērīšanas līdzekļi tiek projektēti vai ražoti un kura laiž tirgū šos mērīšanas līdzekļus ar savu vārdu vai preču zīmi;

2.8. pilnvarotais pārstāvis – Eiropas Savienībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kura ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā konkrētu uzdevumu veikšanā;

2.9. importētājs – Eiropas Savienībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kura laiž tirgū mērīšanas līdzekļus no trešajām valstīm;

2.10. izplatītājs – Eiropas Savienībā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kura piedāvā tirgū mērīšanas līdzekļus un nav to ražotājs vai importētājs;

2.11. iesaistītās personas – ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

2.12. tehniskā specifikācija – dokuments, kas nosaka tehniskās prasības, kurām atbilst mērīšanas līdzekļi;

2.13. paziņotā institūcija – nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcija, kura ir paziņota Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas paziņota mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcija;

2.14. atsaukšana – ikviens pasākums, lai panāktu, ka tiek atdoti atpakaļ mērīšanas līdzekļi, kas jau ir piegādāti gala lietotājam;

2.15. izņemšana no tirgus – ikviens pasākums, lai novērstu piegādes ķēdē esošu mērīšanas līdzekļu piedāvāšanu tirgū;

2.16. CE atbilstības marķējums – zīme, ar ko ražotājs norāda, ka mērīšanas līdzeklis atbilst piemērojamajām prasībām, kuras ir noteiktas normatīvajos aktos, kas paredz izstrādājuma marķēšanu ar šo zīmi.

3. Iesaistītā persona var laist vai piedāvāt tirgū un nodot lietošanā vai ekspluatācijā tikai tādus mērīšanas līdzekļus un to papildu ierīces, kas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim un normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību, ja mērīšanas līdzekļiem un to papildu ierīcēm veikta atbilstības novērtēšana (1. pielikums) un tie marķēti ar CE marķējumu un papildmarķējumu.

4. Ja mērīšanas līdzeklis neatbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, nedrīkst ierobežot tā izstādīšanu tirdzniecības izstādēs, skatēs un gadatirgos, ja tas marķēts ar norādi, ka to nedrīkst ievietot tirgū, kā arī nodot lietošanā, kamēr netiek panākta atbilstība šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

5. Mērīšanas līdzekļus, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu vai piemērojamo dokumentu vai to daļu prasībām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstošiem šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām, kuras aptver šie standarti, piemērojamie dokumenti vai to daļas.

6. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē sarakstu ar piemērojamajiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā, un Nacionālā metroloģijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē sarakstu ar piemērojamiem dokumentiem.

2. Iesaistīto personu pienākumi

7. Iesaistītās personas pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par mērīšanas līdzekļiem, norādot:

7.1. visas iesaistītās personas, kuras tām ir piegādājušas mērīšanas līdzekļus;

7.2. visas iesaistītās personas, kurām tās ir piegādājušas mērīšanas līdzekļus.

8. Iesaistītās personas nodrošina šo noteikumu 7. punktā norādītās informācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc tam, kad tām piegādāti vai tās piegādājušas mērīšanas līdzekļus.

2.1. Ražotāja pienākumi

9. Šo noteikumu izpratnē importētāju un izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šajā nodaļā minētie pienākumi, ja tas laiž tirgū mērīšanas līdzekļus ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laistos mērīšanas līdzekļus tā, ka tas var ietekmēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām.

10. Laižot tirgū mērīšanas līdzekļus, ražotājs nodrošina, ka tie ir projektēti un ražoti atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām.

11. Ražotājs sagatavo mērīšanas līdzeklim šo noteikumu 4. nodaļā minēto tehnisko dokumentāciju un veic šo noteikumu 1. pielikumā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina, ka tā ir veikta.

12. Ja ar atbilstības novērtēšanas procedūru ir pierādīts, ka mērīšanas līdzeklis atbilst būtiskajām prasībām, ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju un marķē mērīšanas līdzekli ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu.

13. Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū.

14. Ja mērīšanas līdzeklis tiek ražots sērijveidā, ražotājs izstrādā kontroles procedūras, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām, un pienācīgi ņem vērā izmaiņas mērīšanas līdzekļu konstrukcijā vai raksturlielumos, kā arī piemērojamos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kuru pamata ir apliecināta mērīšanas līdzekļu atbilstība šo noteikumu prasībām.

15. Ja nepieciešams izvērtēt mērīšanas līdzekļa radīto risku, ražotājs veic tirgū piedāvāto mērīšanas līdzekļu testēšanu un izvērtēšanu, uztur sūdzību, neatbilstību un no tirgus atsaukto mērīšanas līdzekļu reģistrus, kā arī informē izplatītājus par minēto darbību veikšanu.

16. Ražotājs nodrošina, ka tirgū laisto mērīšanas līdzekļu marķējumā ir norādīts to tipa, partijas vai sērijas numurs vai tiem ir cits identifikācijas elements. Ja mērīšanas līdzekļa izmērs to neļauj, ražotājs šo informāciju norāda mērīšanas līdzeklim pievienotajā dokumentā un uz iepakojuma, ja tāds ir.

17. Ražotājs uz mērīšanas līdzekļa norāda savu nosaukumu vai reģistrētu preču zīmi un kontaktadresi, kur var sazināties ar ražotāju. Ja to nav iespējams norādīt uz mērīšanas līdzekļa, minēto informāciju norāda mērīšanas līdzeklim pievienotajā dokumentā un uz iepakojuma, ja tāds ir.

18. Ražotājs nodrošina, ka mērīšanas līdzekļiem ir pievienota atbilstības deklarācija, lietošanas instrukcija un šo noteikumu 2. pielikuma 20. un 22. punktā minētā informācija valsts valodā. Lietošanas instrukcija un šo noteikumu 2. pielikuma 20. un 22. punktā minētā informācija, kā arī cita uz mērīšanas līdzekļiem norādītā informācija ir skaidra un saprotama.

19. Ražotājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka mērīšanas līdzekļi, kurus tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu tos no tirgus. Ja mērīšanas līdzekļi rada risku, ražotājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajām korektīvajām darbībām.

20. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām.

21. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto mērīšanas līdzekļu radīto risku.

2.2. Pilnvarotie pārstāvji

22. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarā neiekļauj šo noteikumu 10. un 11. punktā minētos pienākumus.

23. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

23.1. 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādei pieejamu atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

23.2. pēc pamatota tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu mērīšanas līdzekļa atbilstību;

23.3. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma, ievērojot pilnvarojumu, sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu mērīšanas līdzekļa radīto risku.

2.3. Importētāja pienākumi

24. Importētājs laiž tirgū šo noteikumu prasībām atbilstošus mērīšanas līdzekļus.

25. Pirms mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū un nodošanas ekspluatācijā importētājs nodrošina, ka ražotājs ir veicis šo noteikumu 3. nodaļā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru, sagatavojis atbilstošu tehnisko dokumentāciju, pievienojis atbilstības deklarāciju, marķējis mērīšanas līdzekli ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, pievienojis nepieciešamo dokumentāciju, kā arī ir izpildījis šo noteikumu 16. un 17. punktā minētos pienākumus.

26. Importētājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka mērīšanas līdzekļi neatbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām, nelaiž tos tirgū vai nenodod ekspluatācijā līdz brīdim, kamēr attiecīgā iesaistītā persona nav panākusi to atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām. Ja mērīšanas līdzekļi rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādi.

27. Importētājs uz mērīšanas līdzekļa norāda savu nosaukumu vai reģistrētu preču zīmi un kontaktadresi, kur var sazināties ar importētāju. Ja to nav iespējams norādīt uz mērīšanas līdzekļa, minēto informāciju norāda mērīšanas līdzeklim pievienotajā dokumentā un uz iepakojuma, ja tāds ir.

28. Importētājs nodrošina, ka mērīšanas līdzeklim ir pievienota lietošanas instrukcija un šo noteikumu 2. pielikuma 20. un 22. punktā minētā informācija valsts valodā.

29. Importētājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par mērīšanas līdzekļiem, to uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām.

30. Ja nepieciešams izvērtēt mērīšanas līdzekļu radīto risku, importētājs patērētāju veselības, drošības un interešu aizsardzības nolūkā testē un izvērtē tirgū piedāvāto mērīšanas līdzekļu paraugus, reģistrē sūdzības un informāciju par neatbilstošiem mērīšanas līdzekļiem un no tirgus atsauktajiem mērīšanas līdzekļiem, kā arī informē izplatītājus par minēto darbību veikšanu.

31. Importētājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka mērīšanas līdzekļi, kurus tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu tos no tirgus. Ja mērīšanas līdzekļi rada risku, importētājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajām korektīvajām darbībām.

32. Importētājs 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu atbilstības deklarācijas kopiju, kā arī pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina pieejamību tehniskajai dokumentācijai.

33. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām.

34. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto mērīšanas līdzekļu radīto risku.

2.4. Izplatītāja pienākumi

35. Piedāvājot tirgū mērīšanas līdzekļus, izplatītājs rīkojas ar atbilstošu rūpību, lai ievērotu šo noteikumu prasības.

36. Pirms mērīšanas līdzekļu piedāvāšanas tirgū izplatītājs pārliecinās, ka mērīšanas līdzekļi ir marķēti ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, tiem ir pievienota atbilstības deklarācija un nepieciešamā dokumentācija, lietošanas instrukcija un šo noteikumu 2. pielikuma 20. un 22. punktā minētā informācija valsts valodā, kā arī ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 16. un 17. punktā minētās prasības, savukārt importētājs – šo noteikumu 27. punktā minētās prasības.

37. Izplatītājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka mērīšanas līdzekļi neatbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām, nepiedāvā tos tirgū un nenodod ekspluatācijā līdz brīdim, kamēr attiecīgā iesaistītā persona nav panākusi to atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām. Ja mērīšanas līdzekļi rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādi.

38. Izplatītājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par mērīšanas līdzekļiem, to uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē to atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām.

39. Izplatītājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka mērīšanas līdzekļi, kurus tas ir piedāvājis tirgū vai nodevis ekspluatācijā, neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošina, ka tiek veiktas nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, lai atsauktu vai izņemtu tos no tirgus. Ja mērīšanas līdzekļi rada risku, izplatītāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstībām un veiktajām korektīvajām darbībām.

40. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma izplatītājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām.

41. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma izplatītājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū piedāvāto mērīšanas līdzekļu radīto risku.

3. Atbilstības novērtēšanas procedūras

42. Mērīšanas līdzekļa atbilstību būtiskajām prasībām pēc ražotāja izvēles novērtē atbilstoši vienam no atbilstības novērtēšanas procedūru moduļiem, kas noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim (1. pielikums).

43. Mērīšanas līdzekļa atbilstības nodrošināšanai ražotājs var izvēlēties jebkuru tehnisko risinājumu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām un būtiskajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, vienlaikus ievērojot arī piemērojamo standartu un piemērojamo dokumentu prasības.

44. Ja testēšana ir veikta saskaņā ar piemērojamo standartu un piemērojamo dokumentu prasībām, testēšanas rezultātiem jāapliecina, ka mērīšanas līdzeklis, tā tips vai mērīšanas līdzeklis un tā tips atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, kā arī gāzes, ūdens un siltumenerģijas patēriņa skaitītāju un šķidrumu mērsistēmu (izņemot ūdeni) izturības specifikācijām.

45. Šo noteikumu 1. pielikumā minēto atbilstības novērtēšanu procedūru (A2 modulis un C2 modulis) var veikt atsevišķa ražotāja iekšējā struktūrvienība, kura nepiedalās novērtējamo mērīšanas līdzekļu projektēšanā, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, izmantošanā vai apkopē un ir skaidri nodalīta no ražotāja pamatdarbības, ja tā atbilst šādām prasībām:

45.1. struktūrvienība ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

45.2. struktūrvienība un tās darbinieki ir organizatoriski identificējami, un tai ir izstrādātas pārskatu sniegšanas metodes, kas nodrošina objektivitāti;

45.3. struktūrvienība un tās darbinieki nav atbildīgi par novērtējamo mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu, piegādi, uzstādīšanu, izmantošanu vai apkopi, un tie netiek iesaistīti darbībās, kas varētu būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei novērtēšanas darbībās;

45.4. struktūrvienība sniedz pakalpojumus tikai un vienīgi tam ražotājam, kura daļa ir šī struktūrvienība.

46. Informāciju par šo noteikumu 45. punktā minētās struktūrvienības akreditāciju paziņošanas komisijai pēc pieprasījuma sniedz ražotājs, kura daļa ir šī struktūrvienība, vai nacionālā akreditācijas institūcija.

47. Mērīšanas līdzekļu un to papildierīču atbilstības novērtēšanu var veikt atsevišķi, ja to paredz normatīvais akts par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

48. Dokumentus, kas saistīti ar šajā nodaļā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, sagatavo tās valsts valodā, kurā tiks veikta attiecīgā atbilstības novērtēšanas procedūra, vai paziņotajai institūcijai pieņemamā valodā.

4. Tehniskā dokumentācija

49. Tehniskā dokumentācija ietver informāciju par mērīšanas līdzekļa konstrukciju, izgatavošanu un darbību, lai varētu veikt tā atbilstības novērtēšanu.

50. Tehniskajai dokumentācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai nodrošinātu:

50.1. metroloģiskos raksturlielumus;

50.2. izgatavoto mērīšanas līdzekļu metroloģiskā izpildījuma reproducējamību, ja tie pareizi noregulēti, lietojot šim nolūkam paredzētus līdzekļus;

50.3. mērīšanas līdzekļa darbspēju.

51. Tehniskā dokumentācija ietver visu nepieciešamo informāciju, ciktāl tā attiecas uz mērīšanas līdzekļa, kā arī tā tipa novērtēšanu un identificēšanu:

51.1. mērīšanas līdzekļa vispārēju aprakstu;

51.2. konstrukcijas skices, ražošanas rasējumus, komponentu izvietojuma plānus un shēmas;

51.3. ražošanas procedūras, kas nodrošina atbilstošu produkciju;

51.4. ja nepieciešams, elektronisko iekārtu aprakstus ar rasējumiem, diagrammām, programmatūras informācijas izsekojamības shēmām, kas izskaidro šo iekārtu specifikāciju un darbību;

51.5. aprakstus un skaidrojumus, kas nepieciešami mērīšanas līdzekļa darbības izpratnei;

51.6. pilnībā vai daļēji izmantoto piemērojamo standartu, kā arī piemērojamo dokumentu sarakstu;

51.7. izmantotos risinājumus un to aprakstus, lai izpildītu šo noteikumu prasības, ja piemērojamie standarti un piemērojamie dokumenti nav izmantoti;

51.8. konstrukcijas aprēķinus un pārbaužu rezultātus;

51.9. testēšanas rezultātus, kur tas ir nepieciešams, lai pierādītu, ka mērīšanas līdzeklis un tā tips:

51.9.1. noteiktos ekspluatācijas un vides apstākļos atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim;

51.9.2. atbilst gāzes un ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju un šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni) specifikācijās noteiktajam izturīgumam;

51.10. ES tipa novērtēšanas sertifikātus vai ES projekta pārbaudes sertifikātus, kuru daļas ir identiskas konstrukcijā izmantojamajām.

52. Tehniskajā dokumentācijā ražotājs norāda zīmogojuma un marķējuma atrašanās vietas.

53. Ja nepieciešams, ražotājs norāda saskarni (interfeisu) un papildierīču savietojamības nosacījumus.

5. Atbilstības deklarācija

54. Atbilstības deklarācijā norāda, ka ir pierādīta mērīšanas līdzekļa atbilstība šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām.

55. Atbilstības deklarāciju sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam, papildina ar nepieciešamo informāciju, kas izriet no attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras, un regulāri atjauno. Atbilstības deklarāciju nodrošina tās Eiropas Savienības dalībvalsts valodā vai valodās, kurā mērīšanas līdzekļi tiek laisti vai piedāvāti tirgū.

56. Ja uz mērīšanas līdzekļiem attiecas vairāki normatīvie akti, kuri pieprasa atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota viena atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Atbilstības deklarācijā norāda attiecīgos normatīvos aktus un atsauces uz to publikācijām.

57. Sagatavojot atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par mērīšanas līdzekļu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

6. Marķēšana

58. Uz mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām norāda CE atbilstības marķējums un metroloģiskais papildmarķējums.

59. Uz CE atbilstības marķējumu un pēc analoģijas uz metroloģisko papildmarķējumu attiecas vispārējie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – regula Nr. 765/2008), 30. pantā.

60. Metroloģiskajā papildmarķējumā izmanto lielo burtu "M" un marķējuma piestiprināšanas gada pēdējos divus ciparus, kas atrodas taisnstūra iekšpusē. Taisnstūra augstums ir vienāds ar CE atbilstības marķējuma augstumu.

61. CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu izvieto uz katra mērīšanas līdzekļa vai uz tā informācijas plāksnes labi redzamā vietā, salasāmā un neizdzēšamā veidā.

62. Ja mērīšanas līdzeklis ir pārāk mazs vai pārāk jutīgs, lai uz tā izvietotu CE marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, to norāda uz iepakojuma, ja tāds ir, un šajos noteikumos un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim paredzētajos pavaddokumentos.

63. Ja mērīšanas līdzeklis sastāv no ierīcēm, kas nav papildu ierīces, un darbojas kopā ar tām, marķējumu izvieto uz mērīšanas līdzekļa galvenās ierīces.

64. Mērīšanas līdzekļus marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu pirms laišanas tirgū vai mērīšanas līdzekļu ražošanas gaitā, ja tam ir pamatojums.

65. Metroloģisko papildmarķējumu izvieto uzreiz aiz CE atbilstības marķējuma.

66. Aiz CE atbilstības marķējuma un metroloģiskā papildmarķējuma izvieto tās paziņotās institūcijas (vai institūciju) identifikācijas numuru, kura tika iesaistīta šo noteikumu 1. pielikumā minētajās mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas procedūrās ražošanas posmā. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru uzliek pati institūcija vai pēc tās norādījuma – ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis. Paziņotās institūcijas identifikācijas numurs ir neizdzēšams vai tāds, ko nevar mainīt, to nesabojājot.

67. Aiz CE atbilstības marķējuma, metroloģiskā papildmarķējuma un paziņotās institūcijas identifikācijas numura var izvietot citu marķējumu, norādot informāciju par īpašiem riskiem vai lietošanu.

7. Prasības paziņotajai institūcijai

68. Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

68.1. institūcijai ir juridiskās personas statuss, un tā darbojas kā trešā persona, kas ir neatkarīga no saimnieciskās darbības veicēja (to apvienības), kura mērīšanas līdzekļus tā novērtē;

68.2. institūcija ir pierādījusi neatkarību un interešu konflikta neesību, ja tā ir tādas biedrības vai nodibinājuma biedrs (loceklis), kas saistīta ar novērtējamo mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu, piegādi, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi;

68.3. institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav ne vērtējamo mērīšanas līdzekļu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, ne arī to pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz viņiem izmantot novērtētos mērīšanas līdzekļus atbilstības novērtēšanas institūcijas darbībā vai izmantot tos personiskiem mērķiem;

68.4. institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar šo mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu vai būvniecību, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

68.5. institūcijas vadība un darbinieki neiesaistās darbībās (it īpaši konsultēšanā), kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai un godīgumam saistībā ar institūcijai noteiktajām novērtēšanas darbībām;

68.6. institūcija nodrošina, ka tās filiāļu un apakšuzņēmēju darbība neietekmēs atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti un taisnīgumu;

68.7. institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli, godprātīgi un ir tehniski kompetenti. Attiecīgais personāls lēmumu pieņemšanā un atbilstības novērtēšanā ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas) un no to personu vai personu grupu ietekmes, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātā;

68.8. institūcija ir spējīga veikt visus ar atbilstības novērtēšanu saistītos uzdevumus, kuri tai ir noteikti šo noteikumu 1. pielikumā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati institūcija vai tie tiek veikti tās vārdā, institūcijai uzņemoties atbildību;

68.9. institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un mērīšanas līdzekļu kategorijām, attiecībā uz kurām tā ir paziņota, ir:

68.9.1. nepieciešamie darbinieki ar tehniskām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu nepieciešamās atbilstības novērtēšanas darbības;

68.9.2. to procedūru apraksts, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot to pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, ar ko uzdevumi, ko tā veic kā paziņotā institūcija, ir nodalīti no pārējās darbības;

68.9.3. izstrādātas darbību veikšanas procedūras, kurās ņem vērā saimnieciskās darbības veicēja lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tās struktūru, attiecīgā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

68.10. institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un tai ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām;

68.11. par atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu atbildīgajiem darbiniekiem ir:

68.11.1. nodrošināta tehniskā un profesionālā apmācība par attiecīgajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

68.11.2. zināšanas un atbilstošas pilnvaras, lai izpildītu prasības, kas attiecas uz veicamajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

68.11.3. zināšanas un izpratne par šo noteikumu 2. pielikumā minētajām būtiskajām prasībām un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim noteiktajām prasībām, piemērojamiem standartiem un piemērojamiem dokumentiem;

68.11.4. nepieciešamās prasmes, lai sagatavotu sertifikātus, dokumentāciju un atbilstības novērtējuma ziņojumus;

68.12. ir nodrošināta institūcijas, tās vadības un darbinieku objektivitāte, veicot atbilstības novērtēšanas darbības;

68.13. institūcijas vadībai un darbiniekiem, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, atalgojums nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

68.14. institūcija ir apdrošinājusi civiltiesisko atbildību attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

68.15. institūcijas darbinieki ievēro profesionālo konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot atbilstības novērtēšanas darbības, izņemot informāciju, kura tiek sniegta tirgus uzraudzības iestādēm;

68.16. institūcija piedalās standartizācijas aktivitātēs un Eiropas Komisijas organizētajās paziņoto institūciju darba grupās par mērīšanas līdzekļiem vai nodrošina, ka informācija par minētajām aktivitātēm ir pieejama tās darbiniekiem. Institūcija savā darbībā kā pamatnostādnes izmanto paziņoto institūciju darba grupas sagatavotos lēmumus un dokumentus.

69. Ja paziņotā institūcija apliecina savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 68. punktā minētajām prasībām, ciktāl piemērojamie standarti aptver šīs prasības.

70. Ja paziņotā institūcija slēdz līgumu ar apakšuzņēmēju par konkrētu atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu vai nodod šo uzdevumu veikšanu filiālei, tā nodrošina, ka apakšuzņēmējs un filiāle atbilst šo noteikumu 68. punktā noteiktajām prasībām un informē par to paziņošanas komisiju, kas tiek izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja un filiāles darbību.

71. Paziņotā institūcija nodod konkrētas atbilstības novērtēšanas darbības veikšanu apakšuzņēmējam vai filiālei tikai tad, ja tam piekrīt klients.

72. Paziņotā institūcija glabā dokumentus par apakšuzņēmēja un filiāles kompetences novērtēšanu un to veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un nodrošina šo dokumentu pieejamību paziņošanas komisijai.

73. Paziņotā institūcija veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

74. Paziņotā institūcija atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, izvairoties no liekiem apgrūtinājumiem iesaistītām personām, ņemot vērā nozari, kurā tā darbojas, organizatorisko struktūru, attiecīgo mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un ražošanas procesa masveida vai sērijveida raksturu, tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai mērīšanas līdzekļi atbilstu šo noteikumu prasībām.

75. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka ražotājs nav ievērojis šo noteikumu 2. pielikumā noteiktās būtiskās prasības un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim noteiktās prasības vai atbilstošo piemērojamo standartu, piemērojamo dokumentu vai citās tehniskajās specifikācijās minētās pamatprasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus pasākumus neatbilstību novēršanai, un neizsniedz sertifikātu.

76. Ja, uzraugot mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām pēc attiecīga sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija konstatē, ka mērīšanas līdzekļi vairs neatbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus pasākumus neatbilstību novēršanai un, ja tiek apdraudēta patērētāju veselība, drošība un to intereses, aptur vai atsauc sertifikātu.

77. Ja netiek veiktas korektīvās darbības vai tās nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc sertifikātu.

78. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

78.1. katra sertifikāta atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu;

78.2. jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

78.3. jebkuriem tirgus uzraudzības iestāžu informācijas pieprasījumiem attiecībā uz atbilstības novērtēšanas darbībām;

78.4. veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām paziņotajā sfērā un citām darbībām, tai skaitā pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

79. Paziņotā institūcija sniedz attiecīgu informāciju par negatīviem un pēc pieprasījuma arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem citām paziņotajām institūcijām, kuras veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kas attiecas uz tādiem pašiem mērīšanas līdzekļiem.

8. Tirgus uzraudzība

80. Mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas šo noteikumu izpratnē uzskatāms par tirgus uzraudzības iestādi.

81. Mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzībā piemērojamas regulas Nr. 765/2008 15. panta 3. punktā un 16.–29. pantā noteiktās prasības.

82. Ražotājs un importētājs pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz tehniskās dokumentācijas vai tās daļu tulkojumu valsts valodā. Tirgus uzraudzības iestāde, pieprasot iesniegt tehnisko dokumentāciju, kā arī tās daļu tulkojumu, nosaka 30 dienu termiņu, ja vien nav nepieciešams noteikt īsāku termiņu, lai konstatētu nopietnu un tūlītēju risku.

83. Paziņotās institūcijas pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par sertifikātiem, ko tā ir piešķīrusi, atsaukusi vai atteikusi, tai skaitā sniedz testēšanas pārskatus un tehnisko dokumentāciju.

84. Attiecīgajai iesaistītajai personai ir pienākums tirgus uzraudzības iestādes noteiktā samērīgā un objektīvi nepieciešamā termiņā novērst neatbilstības, ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē kādu no šādām administratīva rakstura neatbilstībām:

84.1. CE atbilstības marķējums un metroloģiskais papildmarķējums neatbilst šo noteikumu 6. nodaļā minētajām prasībām;

84.2. CE atbilstības marķējums un metroloģiskais papildmarķējums nav uzlikts;

84.3. nav uzlikts vai ir neatbilstoši uzlikts šo noteikumu 17. un 27. punktā minētais marķējums;

84.4. nav uzlikts paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, kura tika iesaistīta mērīšanas līdzekļu ražošanas posma atbilstības novērtēšanas procedūrā, vai tas ir uzlikts, neievērojot šo noteikumu 6. nodaļā minētās prasības;

84.5. nav pievienota, nav sagatavota vai ir neatbilstoši sagatavota atbilstības deklarācija;

84.6. nav pieejama tehniskā dokumentācija vai tā ir nepilnīga;

84.7. nav izpildīta kāda cita šo noteikumu 2.1. un 2.3. apakšnodaļā minētā administratīva rakstura prasība.

85. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka mērīšanas līdzeklis rada risku sabiedrībai, tā veic attiecīgā mērīšanas līdzekļa novērtējumu, ņemot vērā minēto risku un aptverot visas šajos noteikumos noteiktās prasības. Iesaistītām personām ir pienākums sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādi minētajā novērtēšanā.

86. Iesaistītajai personai pēc tirgus uzraudzības iestādes norādījumiem un tās noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, ir pienākums veikt visas nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, atsauktu, vai izņemtu to no tirgus, kā arī informēt attiecīgo paziņoto institūciju, ja, veicot šo noteikumu 85. punktā minēto mērīšanas līdzekļa novērtējumu, tirgus uzraudzības institūcija konstatē vienu no šādām situācijām:

86.1. mērīšanas līdzeklis neatbilst šajos noteikumos un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim noteiktajām prasībām;

86.2. mērīšanas līdzeklis atbilst šajos noteikumos un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim noteiktajām prasībām, bet tomēr rada risku sabiedrībai.

87. Ja attiecīgā iesaistītā persona tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā nenovērš šo noteikumu 84. punktā minēto neatbilstību vai nepilda šo noteikumu 86. punktā minētos pienākumus, tirgus uzraudzības iestāde pieņem lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību aizliegt mērīšanas līdzekļa laišanu vai piedāvāšanu tirgū vai, ja nepieciešams, atsaukt, vai izņemt to no tirgus.

9. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm
9.1. Šo noteikumu prasībām neatbilstoši mērīšanas līdzekļi

88. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka mērīšanas līdzeklis, kuram veikts šo noteikumu 85. punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tas neatbilst šo noteikumu un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim noteiktajām prasībām, tiek piedāvāti arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tirgus uzraudzības iestāde pēc visas nepieciešamās informācijas iegūšanas nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktā novērtējuma rezultātiem un tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem veicamajiem pasākumiem, norādot visas nepieciešamās ziņas, tai skaitā:

88.1. mērīšanas līdzekļa identificēšanai nepieciešamo informāciju;

88.2. ziņas par mērīšanas līdzekļa izcelsmi;

88.3. neatbilstības būtību un radīto risku;

88.4. informāciju par noteikto veicamo pasākumu būtību un ilgumu, kā arī attiecīgās iesaistītās personas sniegtos paskaidrojumus un argumentus;

88.5. informāciju par to, vai mērīšanas līdzeklis neatbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim vai piemērojamo standartu un piemērojamo dokumentu prasībām.

89. Ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 88. punktā sniegtās informācijas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav iebildusi pret tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem veicamajiem pasākumiem, tos uzskata par pamatotiem.

90. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu, ka tirgus uzraudzības iestādes noteiktie pasākumi ir nepamatoti, tie ir atceļami.

91. Ja tirgus uzraudzības iestāde saņem šo noteikumu 88. punktā minēto informāciju no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un sniedz tās rīcībā esošo informāciju par attiecīgā mērīšanas līdzekļa neatbilstību, kā arī informē par saviem iebildumiem, ja tā nepiekrīt citas Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem veicamajiem pasākumiem.

9.2. Šo noteikumu prasībām atbilstoši mērīšanas līdzekļi, kas rada risku

92. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka mērīšanas līdzeklis, kuram veikts šo noteikumu 85. punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tas atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, bet rada risku sabiedrībai, tirgus uzraudzības iestāde pēc visas nepieciešamās informācijas iegūšanas nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

92.1. mērīšanas līdzekļa identificēšanai nepieciešamo informāciju;

92.2. ziņas par mērīšanas līdzekļa izcelsmi;

92.3. neatbilstības būtību un radīto risku;

92.4. informāciju par veicamo pasākumu būtību un ilgumu, kā arī attiecīgās iesaistītās personas sniegtos paskaidrojumus un argumentus.

93. Ja Eiropas Komisija, saņemot šo noteikumu 92. punktā minēto informāciju, pieņem lēmumu, ka tirgus uzraudzības iestādes noteiktie pasākumi ir nepamatoti, tie ir atceļami.

10. Noslēguma jautājumi

94. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumus Nr. 673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 137. nr.; 2007, 72. nr.).

95. Mērīšanas līdzekļus, kuri laisti tirgū līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, drīkst piedāvāt tirgū un nodot lietošanā, ja tie atbilst Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumu Nr. 673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem" prasībām.

96. Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem", ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

97. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 20. aprīlī.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/32/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū;

2) Eiropas Komisijas 2014. gada 13. oktobra Deleģētās Direktīvas (ES) 2015/13, ar ko groza Direktīvas 2014/32/ES III pielikumu attiecībā uz ūdens skaitītāju caurplūduma diapazonu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 212
Atbilstības novērtēšanas procedūras

I. Atbilstība, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (A modulis)

1. Atbilstība, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda šajos noteikumos un normatīvajos aktos par prasībām konkrētiem mērīšanas līdzekļiem (turpmāk – attiecīgie normatīvie akti) noteiktās prasības un apliecina, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

2. Ražotājs pilda šādas saistības:

2.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām, un tā ietver riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību;

2.2. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

2.3. katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst šo noteikumu prasībām, marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu;

2.4. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

3. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

II. Atbilstība, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un mērīšanas līdzekļu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētu intervālu metodes (A2 modulis)

4. Atbilstība, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un mērīšanas līdzekļu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētu intervālu metodes, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda šajos noteikumos un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un apliecina, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

5. Ražotājs pilda šādas saistības:

5.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām, un tā ietver riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību;

5.2. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

5.3. katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst šo noteikumu prasībām, marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, jā tā veic šā pielikuma 6. punktā minēto procedūru;

5.4. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

6. Atbilstības novērtēšanas procedūras veikšanai ražotājs izvēlas vienu paziņoto institūciju vai šo noteikumu 45. punktā minēto struktūrvienību, kas veic šādus pienākumus:

6.1. ņemot vērā mērīšanas līdzekļu tehnoloģisko sarežģītību un produkcijas apjomu, nosaka periodisko pārbaužu biežumu un veic vai nodrošina, ka tiek veiktas produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par mērīšanas līdzekļu iekšējo pārbaužu kvalitāti;

6.2. pirms produkta laišanas tirgū pārbauda un testē arī galaprodukta attiecīgā daudzuma paraugus saskaņā ar piemērojamo standartu daļu un piemērojamo dokumentu prasībām vai veic ekvivalentus testus, kas noteikti citās attiecīgajās tehniskajās specifikācijās, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

6.3. ja atbilstoši piemērojamie standarti vai piemērojamie dokumenti nav pieejami, pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

6.4. ja saskaņā ar testēšanas rezultātiem produkts neatbilst šo noteikumu prasībām, veic attiecīgus pasākumus.

7. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 5.3. un 5.4. apakšpunktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

III. ES tipa pārbaude (B modulis)

8. ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kas ir daļa no atbilstības novērtēšanas procedūras, ar kuru saskaņā paziņotā institūcija pārbauda mērīšanas līdzekļa tehnisko projektu un apliecina, ka tas atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

9. ES tipa pārbaudi veic, izmantojot vienu no šādām metodēm:

9.1. nokomplektēta plānotā mērīšanas līdzekļa parauga pārbaude;

9.2. mērīšanas līdzekļa tehniskā projekta atbilstības novērtēšana, izvērtējot šā pielikuma 10. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus un pārbaudot vienu vai vairāku būtisko sastāvdaļu reprezentatīvus paredzamās produkcijas paraugus (produkcijas tipa un projekta tipa kombinācija);

9.3. mērīšanas līdzekļa tehniskā projekta atbilstības novērtēšana, izvērtējot šā pielikuma 10. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, bet neveicot parauga pārbaudi (projekta tips). Lēmumu par piemērotāko metodi un tam nepieciešamajiem paraugiem pieņem paziņotā institūcija.

10. Iesniegumu ES tipa pārbaudei ražotājs iesniedz vienā paziņotajā institūcijā pēc savas izvēles. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju un dokumentāciju:

10.1. ražotāja nosaukums un adrese un, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī viņa nosaukums un adrese;

10.2. rakstisks paziņojums, ka tāds pats iesniegums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

10.3. tehniskā dokumentācija, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām un kas ietver riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību;

10.4. ja iespējams, pieteikumā iekļauj vismaz šādus elementus:

10.4.1. paziņotās institūcijas pieprasītos plānotā mērīšanas līdzekļa vai tā sastāvdaļu paraugus;

10.4.2. apliecinājumus par tehniskā projekta risinājuma atbilstību, kuros norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja pilnībā nav piemēroti attiecīgie piemērojamie standari vai piemērojamie dokumenti, un, ja nepieciešams, iesniedz ražotāja laboratorijas vai tās vārdā un uzdevumā citas laboratorijas veiktās testēšanas rezultātus.

11. Paziņotā institūcija pilda šādus pienākumus:

11.1. saskaņā ar šā pielikuma 9.1. apakšpunktā minēto metodi:

11.1.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus;

11.1.2. pārbauda, vai paraugs ir izgatavots saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un identificē elementus, kuri ir projektēti saskaņā ar piemērojamo standartu vai piemērojamo dokumentu prasībām, kā arī elementus, kas projektēti saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām;

11.1.3. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai nodrošina to veikšanu, lai novērtētu, vai ražotājs ir izmantojis risinājumus saskaņā ar piemērojamo standartu vai piemērojamo dokumentu prasībām;

11.1.4. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai nodrošina to veikšanu, lai novērtētu, vai tad, ja nav izmantoti attiecīgajos piemērojamos standartos vai piemērojamos dokumentos noteiktie risinājumi, ražotāja izvēlētie tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.1.5. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur veikt pārbaudes un testēšanu;

11.2. saskaņā ar šā pielikuma 9.2. apakšpunktā minēto metodi pārbauda tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstību tehniskajam projektam;

11.3. saskaņā ar šā pielikuma 9.3. apakšpunktā minēto metodi pārbauda tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos, ka ražotājam ir atbilstoši līdzekļi sistemātiskas ražošanas nodrošināšanai.

12. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šā pielikuma 11. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā institūcija tikai ar ražotāja piekrišanu pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu.

13. Ja tips atbilst tām šo noteikumu prasībām, kas attiecas uz konkrētajiem mērīšanas līdzekļiem, paziņotā institūcija izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus, ja tādi ir, un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamo informāciju.

14. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi. ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.

15. Sertifikātā un pielikumos ietver visu nepieciešamo informāciju, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam:

15.1. mērīšanas līdzekļa tipa metroloģiskos raksturlielumus;

15.2. pasākumus mērīšanas līdzekļa integritātes nodrošināšanai (piemēram, aizzīmogošana, programmnodrošinājuma identifikācija);

15.3. informāciju par citiem elementiem, kas nepieciešami mērīšanas līdzekļa identifikācijai un vizuālās atbilstības pārbaudei;

15.4. jebkuru konkrētu informāciju, kas nepieciešama izgatavotā mērīšanas līdzekļa raksturlielumu pārbaudei;

15.5. informāciju, lai nodrošinātu saderību ar papildu ierīcēm vai citiem mērīšanas līdzekļiem, ja tādi ir.

16. ES tipa pārbaudes sertifikātu izsniedz uz 10 gadiem, un to var vairākkārt atkārtoti pagarināt par 10 gadiem.

17. Ja tips neatbilst tām šo noteikumu prasībām, kas attiecas uz konkrētajiem mērīšanas līdzekļiem, paziņotā institūcija atsaka izdot ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

18. Paziņotā institūcija apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips turpmāk varētu vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu dēļ ir nepieciešama tālāka izpēte. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

19. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura glabā tehnisko dokumentāciju par ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu būtiskajām prasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām nepieciešams papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

20. Paziņotā institūcija reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un jebkuriem to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un iesniedz sertifikātu un to papildinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie sertifikāti un sertifikāti, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

21. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas un ražotāja iesniegtās dokumentācijas kopijas līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

22. Ražotājs nodrošina ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju un tehniskās dokumentācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļu laišanas tirgū.

23. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šā pielikuma 10. punktā minēto iesniegumu un pildīt šā pielikuma 19. un 22. punktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

IV. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (C modulis)

24. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošina un apliecina, ka konkrētie mērīšanas līdzekļi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

25. Ražotājs pilda šādus pienākumus:

25.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

25.2. katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā minētajam tipam un šo noteikumu prasībām, marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu;

25.3. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

26. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 25.2. un 25.3. apakšpunktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

V. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un mērīšanas līdzekļu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētu intervālu metodes (C2 modulis)

27. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un mērīšanas līdzekļu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētu intervālu metodes, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī nodrošina un apliecina, ka attiecīgais mērīšanas līdzeklis atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

28. Ražotājs pilda šādus pienākumus:

28.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

28.2. katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, jā tā veic šā pielikuma 29. punktā noteikto procedūru;

28.3. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

29. Atbilstības novērtēšanas procedūras veikšanai ražotājs izvēlas vienu paziņoto institūciju vai šo noteikumu 45. punktā minēto struktūrvienību, kas pilda šādas saistības:

29.1. ņemot vērā mērīšanas līdzekļu tehnoloģisko sarežģītību un produkcijas apjomu, nosaka periodisko pārbaužu biežumu un veic vai nodrošina, ka tiek veiktas produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par mērīšanas līdzekļu iekšējo pārbaužu kvalitāti;

29.2. pirms produkta laišanas tirgū pārbauda un testē arī galaprodukta attiecīgā daudzuma paraugus saskaņā ar piemērojamo standartu daļu un piemērojamo dokumentu prasībām vai veic ekvivalentus testus, kas noteikti citās attiecīgajās tehniskajās specifikācijās, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

29.3. ja saskaņā ar testēšanas rezultātiem produkts neatbilst šo noteikumu prasībām, veic attiecīgus pasākumus;

29.4. paraugu ņemšanas procedūru veic, lai noteiktu, vai attiecīgais mērīšanas līdzekļu ražošanas process notiek atbilstošā kvalitātē, un nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

30. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 28.2. un 28.3. apakšpunktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

VI. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis)

31. Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda šā pielikuma 32., 42., 43. un 44. punktā noteiktos pienākumus, kā arī uz savu atbildību nodrošina un apliecina, ka attiecīgie mērīšanas līdzekļi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, kuras uz tiem attiecas.

32. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo mērīšanas līdzekļu ražošanai, galīgajai produkta inspekcijai un testēšanai, kā noteikts šā pielikuma 33. punktā, un ražotājs ir pakļauts šā pielikuma 42., 43. un 44. punktā noteiktajai uzraudzībai.

33. Ražotājs iesniedz pieteikumu novērtēt attiecīgo mērīšanas līdzekļu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu vienā paziņotajā institūcijā pēc savas izvēles. Pieteikumā iekļauj:

33.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

33.2. rakstisku apliecinājumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

33.3. visu attiecīgo informāciju par paredzamo mērīšanas līdzekļu kategoriju;

33.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

33.5. tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto tipu un ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

34. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

35. Visus pieņemtos kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementus, prasības un nosacījumus ražotājs sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju un iekļauj šādu atbilstoši aprakstītu informāciju:

35.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

35.2. ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus un sistemātiski veicamās darbības;

35.3. pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī veikšanas biežumu;

35.4. kvalitātes pierakstus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

35.5. līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

36. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 33. un 35. punkta prasībām. Minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām piemērojamā standarta specifikācijām.

37. Vismaz vienam audita grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās jābūt ar pieredzi attiecīgā mērīšanas līdzekļa jomas un produkta tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanām par šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

38. Audits ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Audita grupa izskata šā pielikuma 33.5. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šo noteikumu atbilstošās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību minētajām prasībām. Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

39. Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās pienācīgu un efektīvu darbību.

40. Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

41. Paziņotā institūcija novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas šā pielikuma 33. un 35. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

42. Paziņotās institūcijas uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

43. Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

43.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

43.2. kvalitātes pierakstus, piemēram, pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus un ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

44. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji drīkst ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt produktu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – testēšanas pārskatu.

45. Katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 33. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

46. Ražotājs sagatavo rakstisku katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām institūcijām. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

47. Ražotājs 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū nodrošina tirgus uzraudzības iestādei pieeju informācijai par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu, kas minēta šā pielikuma 33. punktā, informāciju par veiktajām un apstiprinātajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kā arī informāciju par paziņoto institūciju lēmumiem un ziņojumiem saistībā ar veiktajiem auditiem, kas attiecas uz ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

48. Paziņotā institūcija reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un iesniedz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie apstiprinājumi un apstiprinājumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

49. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 33., 40., 41., 45., 46., un 47. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

VII. Atbilstība, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D1 modulis)

50. Ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšana ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs izpilda šā pielikuma 40., 51., 53. un 54. punktā noteiktās saistības un uz savu atbildību nodrošina un paziņo, ka mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, kuras uz tiem attiecas.

51. Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, un tā ietver riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību.

52. Ražotājs nodrošina tehniskās dokumentācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļu laišanas tirgū.

53. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo mērīšanas līdzekļu ražošanai, galaprodukta pārbaudei un testēšanai, kā noteikts šā pielikuma 54. punktā, un ražotājs ir pakļauts šā pielikuma 63., 64. un 65. punktā noteiktajai uzraudzībai.

54. Ražotājs iesniedz pieteikumu novērtēt attiecīgo mērīšanas līdzekļu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu vienā paziņotajā institūcijā pēc savas izvēles. Pieteikumā iekļauj:

54.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

54.2. rakstisku apliecinājumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

54.3. visu atbilstīgo informāciju par paredzamo mērīšanas līdzekļu kategoriju;

54.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

54.5. tehnisko dokumentāciju, kas minēta šā pielikuma 51. punktā.

55. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

56. Visus ražotāja pieņemtos kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi dokumentē rakstiski, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju un iekļauj atbilstoši aprakstītu šādu informāciju:

56.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

56.2. ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus, un sistemātiski veicamās darbības;

56.3. pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī veikšanas biežumu;

56.4. kvalitātes pierakstus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

56.5. līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

57. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 55. un 56. punkta prasībām. Minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām piemērojamā standarta specifikācijām.

58. Vismaz vienam audita grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās jābūt ar pieredzi attiecīgā mērīšanas līdzekļa jomas un produkta tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanām par šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

59. Audits ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Audita grupa izskata šā pielikuma 51. punktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šo noteikumu atbilstošās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību minētajām prasībām. Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

60. Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās pienācīgu un efektīvu darbu.

61. Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

62. Paziņotā institūcija novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas šā pielikuma 55. un 56. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

63. Paziņotās institūcijas uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

64. Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

64.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

64.2. šā pielikuma 51. punktā minēto tehnisko dokumentāciju;

64.3. datus par kvalitāti, piemēram, pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

65. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji drīkst ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt produktu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – testa ziņojumu.

66. Katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 54. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

67. Ražotājs sagatavo rakstisku katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām institūcijām. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

68. Ražotājs 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū nodrošina tirgus uzraudzības iestādei pieeju informācijai par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu, kas minēta šā pielikuma 54. punktā, informāciju par veiktajām un apstiprinātajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kā arī informāciju par paziņoto institūciju lēmumiem un ziņojumiem saistībā ar veiktajiem auditiem, kas attiecas uz ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

69. Paziņotā institūcija reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un iesniedz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie apstiprinājumi un apstiprinājumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

70. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 52., 54., 61., 66., 67. un 68. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

VIII. Atbilstība tipam, pamatojoties uz galaprodukta kvalitātes nodrošināšanu (E modulis)

71. Atbilstība tipam, pamatojoties uz galaprodukta kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs izpilda šajā pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz mērīšanas līdzekļu ražošanu un uz savu atbildību nodrošina un paziņo, ka mērīšanas līdzekļi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam, kā arī šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, kas uz tiem attiecas.

72. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo mērīšanas līdzekļu ražošanai, galīgajai produkta inspekcijai un testēšanai, kā noteikts šā pielikuma 73., 74., 75. un 76. punktā, un ražotājs ir pakļauts šā pielikuma 82., 83. un 84. punktā noteiktajai uzraudzībai.

73. Ražotājs iesniedz pieteikumu novērtēt attiecīgo mērīšanas līdzekļu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu vienā paziņotajā institūcijā pēc savas izvēles. Pieteikumā iekļauj:

73.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

73.2. rakstisku apliecinājumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

73.3. visu atbilstīgo informāciju par paredzamo mērīšanas līdzekļu kategoriju;

73.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

73.5. tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz apstiprināto tipu, un ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

74. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

75. Visus ražotāja pieņemtos kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi dokumentē rakstiski, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju un iekļauj atbilstoši aprakstītu šādu informāciju:

75.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

75.2. pārbaudes un testus, kurus veic pēc ražošanas procesa;

75.3. kvalitātes pierakstus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

75.4. līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

76. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 74. un 75. punkta prasībām. Minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām piemērojamā standarta specifikācijām.

77. Vismaz vienam audita grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās jābūt ar pieredzi attiecīgā mērīšanas līdzekļa jomas un produkta tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanām par šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

78. Audits ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Audita grupa izskata šā pielikuma 73.5. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šo noteikumu atbilstošās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību minētajām prasībām. Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

79. Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās pienācīgu un efektīvu darbu.

80. Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

81. Paziņotā institūcija novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas šā pielikuma 72. un 73. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

82. Paziņotās institūcijas uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

83. Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

83.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

83.2. datus par kvalitāti, piemēram, pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus un ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

84. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji drīkst ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt produktu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – testa ziņojumu.

85. Katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 54. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

86. Ražotājs sagatavo rakstisku katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām institūcijām. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

87. Ražotājs 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū nodrošina tirgus uzraudzības iestādei pieeju informācijai par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu, kas minēta šā pielikuma 73. punktā, informāciju par veiktajām un apstiprinātajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kā arī informāciju par paziņoto institūciju lēmumiem un ziņojumiem saistībā ar veiktajiem auditiem, kas attiecas uz ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

88. Paziņotā institūcija reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un iesniedz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie apstiprinājumi un apstiprinājumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

89. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 73., 80., 86. un 87. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

IX. Atbilstība, pamatojoties uz mērīšanas kvalitātes nodrošināšanu pārbaudēs un testēšanā (E1 modulis)

90. Atbilstība, pamatojoties uz mērīšanas kvalitātes nodrošināšanu pārbaudēs un testēšanā, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda šā pielikuma 90., 93., 106. un 107. punktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgie mērinstrumenti atbilst šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, kas uz tiem attiecas.

91. Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, un tā ietver riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību.

92. Ražotājs nodrošina tehniskās dokumentācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū.

93. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo mērīšanas līdzekļu ražošanai, galaprodukta pārbaudei un testēšanai, kā noteikts šā pielikuma 94., 95., 96., 97., 98. un 99. punktā, un ražotājs ir pakļauts šā pielikuma 103., 104. un 105. punktā noteiktajai uzraudzībai.

94. Ražotājs iesniedz pieteikumu novērtēt attiecīgo mērīšanas līdzekļu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu vienā paziņotajā institūcijā pēc savas izvēles. Pieteikumā iekļauj:

94.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

94.2. rakstisku apliecinājumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

94.3. visu atbilstīgo informāciju par paredzamo mērīšanas līdzekļu kategoriju;

94.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

94.5. šā pielikuma 91. punktā noteikto tehnisko dokumentāciju.

95. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

96. Visus ražotāja pieņemtos kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi dokumentē rakstiski, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju un iekļauj atbilstoši aprakstītu šādu informāciju:

96.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

96.2. pārbaudes un testus, kurus veic pēc ražošanas procesa;

96.3. kvalitātes pierakstus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

96.4. līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

97. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 95. un 96. punkta prasībām. Minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām piemērojamā standarta specifikācijām.

98. Vismaz vienam audita grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās jābūt ar pieredzi attiecīgā mērīšanas līdzekļa jomas un produkta tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanām par šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

99. Audits ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Audita grupa izskata šā pielikuma 91. punktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šo noteikumu atbilstošās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību minētajām prasībām. Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

100. Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās pienācīgu un efektīvu darbu.

101. Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

102. Paziņotā institūcija novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas šā pielikuma 95. un 96. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

103. Paziņotās institūcijas uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

104. Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

104.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

104.2. šā pielikuma 91. punktā minēto tehnisko dokumentāciju;

104.3. datus par kvalitāti, piemēram, pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus un ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

105. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji drīkst ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt produktu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – testa ziņojumu.

106. Katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 94. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru

107. Ražotājs sagatavo rakstisku katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām institūcijām. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

108. Ražotājs 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū nodrošina tirgus uzraudzības iestādei pieeju informācijai par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu, kas minēta šā pielikuma 94. punktā, informāciju par veiktajām un apstiprinātajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kā arī informāciju par paziņoto institūciju lēmumiem un ziņojumiem saistībā ar veiktajiem auditiem, kas attiecas uz ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

109. Paziņotā institūcija reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un iesniedz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie apstiprinājumi un apstiprinājumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

110. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 92., 94., 101., 102., 106., 107. un 108. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

X. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis)

111. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda šā pielikuma 112., 119., 123. un 124. punktā noteiktos pienākumus un uz savu atbildību nodrošina un paziņo, ka mērīšanas līdzekļi atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, kas uz tiem attiecas.

112. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļa atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

113. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic attiecīgās pārbaudes un testus, lai pārliecinātos par mērīšanas līdzekļa atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

114. Pārbaudes un testus, kas ļauj pārbaudīt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajām prasībām, veic pēc vienas no šādām ražotāja izvēlētām metodēm:

114.1. katra mērīšanas līdzekļa verificēšana;

114.2. statistiskā verifikācija.

115. Mērīšanas līdzekļa verificēšanā katru mērīšanas līdzekli pārbauda un tam veic atbilstošos testus, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos vai piemērojamos dokumentos, kā arī veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām. Ja atbilstoši dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem.

116. Paziņotā institūcija, pamatojoties uz šā pielikuma 115. punktā veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru apstiprinātajiem mērīšanas līdzekļiem vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu.

117. Ražotājs nodrošina atbilstības sertifikātu pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū.

118. Veicot statistisko verifikāciju, nodrošina:

118.1. kvalitātes līmeni ar 95 procentu atbilsmes varbūtību, ka neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā viens procents;

118.2. kvalitātes robežlīmeni ar piecu procentu atbilsmes varbūtību, ka neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā septiņi procenti.

119. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavotās mērīšanas līdzekļu partijas vienveidīgumu, un nodrošina, ka verificēšanai paredzētā mērinstrumentu partija ir vienveidīga.

120. Statistiskajā verifikācijā no katras partijas ņem izlases paraugus saskaņā ar šā pielikuma 118. punktā minētajām prasībām, un visus mērīšanas līdzekļu izlases paraugus pārbauda atsevišķi, veicot atbilstošos testus, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos un piemērojamos dokumentos, vai veic ekvivalentus testus, kas noteikti atbilstošajās tehniskajās specifikācijās, lai pārliecinātos par atlasīto mērīšanas līdzekļu atbilstību tipam, kas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, un šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām. Ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem.

121. Pēc šā pielikuma 120. punktā veiktās procedūras paziņotā institūcija lemj, vai partija ir ir akceptējama vai noraidāma.

122. Ja partija ir akceptēta, šīs partijas mērīšanas līdzekļus uzskata par apstiprinātiem, izņemot tos mērīšanas līdzekļus, kuri neatbilda testēšanas kritērijiem. Paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu. Ja partija tiek noraidīta, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu šīs partijas ievietošanu tirgū. Ja līdzīgi gadījumi atkārtojas vairākkārt, paziņotā institūcija atceļ statistisko verifikāciju un veic atbilstošus pasākumus.

123. Katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 113. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

124. Ražotājs sagatavo rakstisku katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām institūcijām. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

125. Ja šā pielikuma 113. punktā minētā paziņotā institūcija tam piekrīt, ražotājs uz tās atbildību mērīšanas līdzekļiem var uzlikt arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

126. Ja ir panākta vienošanās ar šā pielikuma 113. punktā minēto paziņoto institūciju, ražotājs var uzlikt mērīšanas līdzekļiem paziņotās institūcijas identifikācijas numuru ražošanas gaitā, tai uzņemoties par to atbildību.

127. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, izņemot šā pielikuma 112. un 119. punktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

XI. Atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F1 modulis)

128. Atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs izpilda šā pielikuma 129., 131., 137., 143., 144. un 145. punktā noteiktos pienākumus un uz savu atbildību nodrošina un paziņo, ka mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, kas uz tiem attiecas.

129. Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām, un tā ietver riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību.

130. Ražotājs nodrošina tehniskās dokumentācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū.

131. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

132. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic atbilstošās pārbaudes un testus, lai pārliecinātos par mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

133. Pārbaudes un testus, kas ļauj pārbaudīt mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajām prasībām, veic pēc vienas no šādām ražotāja izvēlētām metodēm:

133.1. katra mērīšanas līdzekļa verificēšana;

133.2. statistiskā verifikācija.

134. Mērīšanas līdzekļa verificēšanā katru mērīšanas līdzekli pārbauda un tam veic atbilstošos testus, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos vai piemērojamos dokumentos, kā arī veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām. Ja atbilstoši dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem.

135. Paziņotā institūcija, pamatojoties uz šā pielikuma 134. punktā veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru apstiprinātajiem mērīšanas līdzekļiem vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu.

136. Ražotājs nodrošina atbilstības sertifikātu pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū.

137. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavotās mērīšanas līdzekļu partijas vienveidīgumu un nodrošina, ka verificēšanai paredzētā mērinstrumentu partija ir vienveidīga.

138. Veicot statistisko verifikāciju, nodrošina:

138.1. kvalitātes līmeni ar 95 procentu atbilsmes varbūtību, ka neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā viens procents;

138.2. kvalitātes robežlīmeni ar piecu procentu atbilsmes varbūtību, ka neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā septiņi procenti.

139. Statistiskajā verifikācijā no katras partijas ņem izlases paraugus saskaņā ar šā pielikuma 138. punktā minētajām prasībām, un visus mērīšanas līdzekļu izlases paraugus pārbauda atsevišķi, veicot atbilstošus testus, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos un piemērojamos dokumentos, vai veic ekvivalentus testus, kas noteikti atbilstošajās tehniskajās specifikācijās, lai pārliecinātos par atlasīto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām. Ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem.

140. Pēc šā pielikuma 139. punktā veiktās procedūras paziņotā institūcija lemj, vai partija ir akceptējama vai noraidāma.

141. Ja partija ir akceptēta, šīs partijas mērīšanas līdzekļus uzskata par apstiprinātiem, izņemot tos mērīšanas līdzekļus, kuri neatbilda testēšanas kritērijiem. Paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu.

142. Ja partija tiek noraidīta, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu šīs partijas ievietošanu tirgū. Ja līdzīgi gadījumi atkārtojas vairākkārt, paziņotā institūcija atceļ statistisko verifikāciju un veic atbilstošus pasākumus.

143. Katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst piemērojamām šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 132. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

144. Ražotājs sagatavo rakstisku katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām institūcijām. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

145. Ja šā pielikuma 132. punktā minētā paziņotā institūcija tam piekrīt, ražotājs uz tās atbildību mērīšanas līdzekļiem var uzlikt arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

146. Ja ir panākta vienošanās ar šā pielikuma 132. punktā minēto paziņoto institūciju, ražotājs var uzlikt mērīšanas līdzekļiem paziņotās institūcijas identifikācijas numuru ražošanas gaitā, tai uzņemoties par to atbildību.

147. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, izņemot šā pielikuma 129., 131. un 137. punktā minētos pienākumus, ja tie ir norādīti pilnvarā.

XII. Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis)

148. Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kurā ražotājs izpilda šā pielikuma 149., 150., 151., 155., 156. un 157. punktā noteiktos pienākumus un uz savu atbildību nodrošina un paziņo, ka mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, kas uz tiem attiecas.

149. Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām un dara to pieejamu šā pielikuma 152. punktā minētajai paziņotajai institūcijai. Tehniskā dokumentācija ietver riska analīzi, novērtējumu un piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību.

150. Ražotājs nodrošina tehniskās dokumentācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļu laišanas tirgū.

151. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību piemērojamām šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

152. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic vajadzīgās pārbaudes un testus, kas noteikti attiecīgajos piemērojamos standartos vai piemērojamos dokumentos, vai līdzvērtīgus testus, kas noteikti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, lai pārliecinātos par mērīšanas līdzekļu atbilstību piemērojamām šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, vai nodrošina to veikšanu. Ja atbilstoši piemērojamie standarti vai piemērojamie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem.

153. Paziņotā institūcija, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības sertifikātu un uzliek savu identifikācijas numuru apstiprinātajiem mērīšanas līdzekļiem vai uz savu atbildību nodrošina tā uzlikšanu.

154. Ražotājs nodrošina atbilstības sertifikātu pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū.

155. Katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 132. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

156. Ražotājs katram mērīšanas līdzeklim sagatavo rakstisku atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pievieno mērinstrumentam.

157. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām iestādēm.

158. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 149., 155., 156. un 157. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

XIII. Atbilstība, pamatojoties uz pilnu kvalitātes nodrošināšanu (H modulis)

159. Atbilstība, pamatojoties uz pilnu kvalitātes nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un apliecina, ka mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu prasībām.

160. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai, galīgajai produkta inspekcijai un testēšanai, kā noteikts šā pielikuma 161., 162., 163., 164., 165., 166., 167. un 168. punktā, un ražotājs ir pakļauts šā pielikuma 170., 171., 172. un 172. punktā noteiktajai uzraudzībai.

161. Ražotājs iesniedz pieteikumu novērtēt attiecīgo mērīšanas līdzekļu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu vienā paziņotajā institūcijā pēc savas izvēles. Pieteikumā iekļauj:

161.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

161.2. tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām, un tā ietver riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību;

161.3. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

161.4. rakstisku apliecinājumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai.

162. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību piemērojamām šo noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

163. Visus ražotāja pieņemtos kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi dokumentē rakstiski, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju un iekļauj atbilstoši aprakstītu šādu informāciju:

163.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

163.2. konstrukcijas tehniskās specifikācijas, piemērojamos standartus un piemērojamos dokumentus vai, ja nav izmantoti attiecīgajos piemērojamos standartos vai piemērojamos dokumentos noteiktie risinājumi, ražotāja izvēlētos tehniskos risinājumus, kas piemēroti, lai atbilstu šo noteikumu prasībām, ieskaitot citu attiecīgo tehnisko specifikāciju uzskaitījumu;

163.3. konstrukcijas kontroles un konstrukcijas pārbaudes metodes, procesus un sistemātiskas darbības, kas izmantotas, izstrādājot attiecīgās kategorijas mērīšanas līdzekļus;

163.4. projekta kontroles un verifikācijas metodes, procesus un sistemātiskus pasākumus mērīšanas līdzekļa projektēšanā;

163.5. pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī veikšanas biežumu;

163.6. kvalitātes pierakstus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

163.7. līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

164. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 162. un 163. punkta prasībām. Minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām piemērojamā standarta specifikācijām.

165. Vismaz vienam audita grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās jābūt ar pieredzi attiecīgā mērīšanas līdzekļa jomas un produkta tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanām par šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

166. Audits ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Audita grupa izskata šā pielikuma 161.2. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šo noteikumu atbilstošās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļu atbilstību minētajām prasībām. Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

167. Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās pienācīgu un efektīvu darbu.

168. Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

169. Paziņotā institūcija novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas šā pielikuma 162. un 163. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

170. Paziņotās institūcijas uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

171. Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

171.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

171.2. datus par kvalitāti, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultātus, kā to paredz projektēšanas kvalitātes nodrošināšanas sitēma;

171.3. datus par kvalitāti, piemēram, pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus un ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

172. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji drīkst ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt produktu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – testa ziņojumu.

173. Mērīšanas līdzekļus, kas atbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 161. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

174. Ražotājs sagatavo rakstisku katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām institūcijām. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

175. Ražotājs 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū nodrošina tirgus uzraudzības iestādei pieeju informācijai par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu, kas minēta šā pielikuma 161. punktā, informāciju par veiktajām un apstiprinātajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kā arī informāciju par paziņoto institūciju lēmumiem un ziņojumiem saistībā ar veiktajiem auditiem, kas attiecas uz ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

176. Paziņotā institūcija reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un iesniedz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie apstiprinājumi un apstiprinājumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

177. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 161., 168., 173., 174. un 175. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

XIV. Atbilstība, pamatojoties uz pilnu kvalitātes nodrošināšanu, kas papildināta ar projekta novērtēšanu (H1 modulis)

178. Atbilstība, pamatojoties uz pilnu kvalitātes nodrošināšanu, kas papildināta ar projekta novērtēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka konkrētie mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu prasībām.

179. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai, galīgajai produkta inspekcijai un testēšanai, kā noteikts šā pielikuma 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187. un 188. punktā, un ražotājs ir pakļauts šā pielikuma 202., 203. un 204. punktā noteiktajai uzraudzībai.

180. Mērīšanas līdzekļa tehniskā projekta atbilstību prasībām pārbauda saskaņā ar šā pielikuma 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197. un 198. punktu.

181. Ražotājs iesniedz pieteikumu novērtēt attiecīgo mērīšanas līdzekļu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu vienā paziņotajā institūcijā pēc savas izvēles. Pieteikumā iekļauj:

181.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

181.2. visu atbilstošo informāciju par mērīšanas līdzekļa paredzēto kategoriju;

181.3. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

181.4. rakstisku apliecinājumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai.

182. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

183. Visus ražotāja pieņemtos kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi dokumentē rakstiski, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju un iekļauj atbilstoši aprakstītu šādu informāciju:

183.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķus un vadības organizatorisko struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

183.2. konstrukcijas tehniskās specifikācijas, piemērojamos standartus un piemērojamos dokumentus, vai, ja nav izmantoti attiecīgajos piemērojamos standartos vai piemērojamos dokumentos noteiktie risinājumi, ražotāja izvēlētos tehniskos risinājumus, kas piemēroti, lai atbilstu šo noteikumu prasībām, ieskaitot citu attiecīgo tehnisko specifikāciju uzskaitījumu;

183.3. konstrukcijas kontroles un konstrukcijas pārbaudes metodes, procesus un sistemātiskas darbības, kas izmantotas, izstrādājot attiecīgās kategorijas mērīšanas līdzekļus;

183.4. projekta kontroles un verifikācijas metodes, procesus un sistemātiskus pasākumus mērīšanas līdzekļa projektēšanā;

183.5. pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī veikšanas biežumu;

183.6. kvalitātes pierakstus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

183.7. līdzekļus nepieciešamās produkta kvalitātes sasniegšanas uzraudzībai un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvai darbībai.

184. Paziņotā institūcija novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 182. un 183. punkta prasībām. Minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām piemērojamā standarta specifikācijām.

185. Vismaz vienam audita grupas dalībniekam papildus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās jābūt ar pieredzi attiecīgā mērīšanas līdzekļa jomas un produkta tehnoloģijas novērtēšanā un zināšanām par šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām.

186. Audits ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

187. Ražotājs apņemas izpildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās pienācīgu un efektīvu darbu.

188. Ražotājs pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

189. Paziņotā institūcija novērtē visas ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas šā pielikuma 182. un 183. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma pamatojumu.

190. Paziņotā institūcija reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un iesniedz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie apstiprinājumi un apstiprinājumi, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

191. Ražotājs iesniedz projekta pārbaudes pieteikumu šā pielikuma 181. punktā minētajai paziņotajai institūcijai. Pieteikums nodrošina izpratni par mērīšanas līdzekļa projektu, tā izgatavošanu un darbību un nodrošina iespēju novērtēt tā atbilstību šo noteikumu prasībām, kas uz to attiecas. Pieteikumā iekļauj:

191.1. ražotāja nosaukumu un adresi;

191.2. rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai institūcijai;

191.3. tehnisko dokumentāciju, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu un attiecīgā normatīvā akta prasībām un kas ietver riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver mērīšanas līdzekļu projektēšanu, ražošanu un darbību;

191.4. apstiprinošus pierādījumus par tehniskā projekta atbilstību, norādot visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja pilnībā nav piemēroti attiecīgie piemērojamie standari vai piemērojamie dokumenti, un, ja nepieciešams, iekļauj testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām atbilstošajām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja uzdevumā un uz viņa atbildību.

192. Paziņotā institūcija izskata šā pielikuma 191. punktā noteikto pieteikumu un izsniedz ražotājam ES projekta pārbaudes sertifikātu, ja projekts atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un apstiprinātā projekta identifikācijai nepieciešamos datus. Minētajam sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

193. Šā pielikuma 192. punktā minētajā sertifikātā un tā pielikumos ir visa informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību pārbaudītajam projektam un veiktu pārbaudi lietošanas laikā. Lai būtu iespējams novērtēt izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību pārbaudītajam projektam attiecībā uz to metroloģisko rādījumu reproducējamību, ja tie ir pienācīgi noregulēti, izmantojot atbilstīgus līdzekļus, norāda šādu informāciju:

193.1. mērīšanas līdzekļa projekta metroloģiskos raksturlielumus;

193.2. pasākumus, kas nepieciešami mērīšanas līdzekļa integritātes nodrošināšanai (plombēšana, programmatūras identifikācija);

193.3. informāciju par citām sastāvdaļām, kas vajadzīgas, lai identificētu mērinstrumentus un pārbaudītu to ārējā izskata atbilstību projektam;

193.4. jebkuru konkrētu informāciju, kas nepieciešama izgatavoto mērīšanas līdzekļu raksturlielumu pārbaudei;

193.5. ja tā ir kompleksa daļa, visu vajadzīgo informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā savietojamību ar citām kompleksa daļām vai mērīšanas līdzekļiem.

194. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā institūcija tikai ar ražotāja piekrišanu pilnīgi vai daļēji izpauž projekta pārbaudes ziņojuma saturu.

195. ES projekta pārbaudes sertifikāts ir derīgs 10 gadus no tā izsniegšanas dienas, un šo termiņu var vairākkārt pagarināt par 10 gadiem.

196. Ja projekts neatbilst šo noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām, paziņotā institūcija neizsniedz ES projekta pārbaudes sertifikātu un informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

197. Paziņotā institūcija apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais projekts turpmāk varētu neatbilst šo noteikumu piemērojamām prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama tālāka izpēte. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

198. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura izsniegusi ES projekta pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā projekta izmaiņām, kas var ietekmēt tā atbilstību šo noteikumu prasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādām izmaiņām nepieciešams papildu apstiprinājums, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES projekta pārbaudes sertifikātam.

199. Paziņotā institūcija reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem ES projekta pārbaudes sertifikātiem un iesniedz ES projekta pārbaudes sertifikātu apstiprinājumu sarakstu, kurā norādīti noraidītie sertifikāti un sertifikāti, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

200. Pēc pieprasījuma Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt ES projekta pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas un tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā institūcija glabā ES projekta pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, tehniskās dokumentācijas un ražotāja iesniegtās dokumentācijas kopijas līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

201. Ražotājs nodrošina ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju un tehniskās dokumentācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļu laišanas tirgū.

202. Paziņotās institūcijas uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

203. Ražotājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās institūcijas pārstāvjiem pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

203.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

203.2. datus par kvalitāti, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultātus, kā to paredz projektēšanas kvalitātes nodrošināšanas sitēma;

203.3. datus par kvalitāti, piemēram, pārbaudes ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus un ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

204. Paziņotā institūcija periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam audita ziņojumu. Paziņotās institūcijas pārstāvji drīkst ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā institūcija, ja nepieciešams, var veikt produktu testus vai nodrošināt to veikšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, – testa ziņojumu.

205. Katru mērīšanas līdzekli, kas atbilst šo noteikumu prasībām, ražotājs marķē ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu, kā arī uz šā pielikuma 181. punktā minētās paziņotās institūcijas atbildību marķējumam pievieno tās identifikācijas numuru.

206. Ražotājs sagatavo rakstisku katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē mērīšanas līdzekļa modeli, kuram tā sagatavota. Atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu atbildīgajām institūcijām. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

207. Ražotājs 10 gadus pēc mērīšanas līdzekļa laišanas tirgū nodrošina tirgus uzraudzības iestādei pieeju informācijai par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu, kas minēta šā pielikuma 181. punktā, informāciju par veiktajām un apstiprinātajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, kā arī informāciju par paziņoto institūciju lēmumiem un ziņojumiem saistībā ar veiktajiem auditiem, kas attiecas uz ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

208. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var pildīt šā pielikuma 181., 188., 191., 198., 201., 205., 206. un 207. punktā minētos ražotāja pienākumus ražotāja uzdevumā un atbildībā, ja tie ir norādīti pilnvarā.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 212
Būtiskās prasības mērīšanas līdzeklim

1. Šajā pielikumā noteiktas būtiskās prasības mērīšanas līdzeklim. Ja mērīšanas līdzeklim īpašas prasības noteiktas citos normatīvajos aktos par metroloģiskām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, tās jāievēro kopā ar šajā pielikumā noteiktajām būtiskajām prasībām.

2. Pielikumā lietoti šādi termini:

2.1. mērāmais lielums – konkrēts lielums, kas ir mērījumu objekts;

2.2. ietekmējošais lielums – lielums, kas netiek mērīts, bet kurš var ietekmēt mērījuma rezultātus;

2.3. noteiktie ekspluatācijas nosacījumi – mērīšanas līdzekļa lietošanas nosacījumi, kurus ievērojot mērāmā lieluma un ietekmējošo lielumu vērtības ir noteiktajās robežās;

2.4. traucējums – ietekmējošs lielums, kura vērtības iekļaujas noteiktajās robežās, bet neiekļaujas mērīšanas līdzekļa noteiktajos ekspluatācijas nosacījumos. Ietekmējošo lielumu uzskata par traucējumu, ja tas nav norādīts noteiktajos ekspluatācijas nosacījumos;

2.5. kritiskā robežnovirze – vērtība, ar kuru mērījumu rezultāta izmaiņas tiek uzskatītas par nevēlamām;

2.6. tiešā tirdzniecība – tirdzniecības darījums, kurā:

2.6.1. pamatojoties uz mērījuma rezultātu, tiek noteikta cena;

2.6.2. vismaz viena no darījumā iesaistītajām personām saistībā ar šo mērījumu ir patērētājs vai kāda cita persona, kam nepieciešams līdzvērtīgs aizsardzības līmenis;

2.6.3. visas darījumā iesaistītās personas attiecīgajā laikā un vietā atzīst mērījuma rezultātus;

2.7. klimatiskā vide – apstākļi, kuros var lietot mērīšanas līdzekļus;

2.8. komunālais pakalpojums – pakalpojums, kas attiecas uz elektroenerģijas, gāzes, siltuma vai ūdens piegādi;

2.9. reproducējamība – mērīšanas rezultātu sakritība, vienu un to pašu mērlielumu lietojot dažādās vietās vai dažādiem lietotājiem, ja visi pārējie nosacījumi ir nemainīgi. Atšķirība starp mērīšanas rezultātiem ir maza, salīdzinot ar maksimālo pieļaujamo kļūdu;

2.10. atkārtojamība – secīgi veiktu viena un tā paša mērāmā lieluma mērīšanas rezultātu sakritība, ja mērīšanas nosacījumi ir nemainīgi. Atšķirība starp mērīšanas rezultātiem ir maza, salīdzinot ar maksimālo pieļaujamo kļūdu.

3. Mērīšanas līdzekļiem nodrošina atbilstošu metroloģiskās drošības līmeni, lai iesaistītās puses varētu uzticēties mērījumu rezultātiem, un tos konstruē un ražo atbilstoši augstām kvalitātes prasībām, ņemot vērā mērījumu tehnoloģiju un datu drošumu.

4. Izvēloties būtisko prasību risinājumus, ņem vērā mērīšanas līdzekļa paredzēto izmantošanas veidu un tā iespējamo nepareizo izmantošanu.

5. Ievērojot noteiktos ekspluatācijas nosacījumus, ja nav traucējumu, mērījuma kļūda nedrīkst pārsniegt maksimālās pieļaujamās kļūdas vērtību, kas noteikta normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim. Ja attiecīgajā normatīvajā aktā nav noteikts citādi, to izsaka kā abpusēju novirzi no patiesās mērījumu vērtības.

6. Mērīšanas līdzeklim jāatbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, ja ir ievēroti noteiktie ekspluatācijas nosacījumi un ņemti vērā iespējamie traucējumi. Ja mērīšanas līdzeklis paredzēts lietošanai pastāvīgā un nemainīgā noteiktas intensitātes elektromagnētiskajā laukā, mērījumu rezultāti, kas iegūti, veicot testu modulētās amplitūdas elektromagnētiskajā laukā, nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo kļūdu.

7. Ražotājs norāda klimatisko, mehānisko un elektromagnētisko vidi, kurā ir paredzēts lietot mērīšanas līdzekli, kā arī energoapgādes avota jaudu un citus ietekmējošos lielumus, kas varētu ietekmēt mērījumu precizitāti, kura noteikta normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

8. Ražotājs norāda augšējās un apakšējās temperatūras robežvērtības atbilstoši šā pielikuma 1. tabulai, ja normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikts citādi, kā arī norāda, vai mērīšanas līdzeklis ir konstruēts darbam vidē ar kondensācijas mitrumu vai bez tā, un norāda mērīšanas līdzekļa paredzēto darbības vietu (telpās vai ārpus tām).

1. tabula

Temperatūras robeždiapazons

Augšējā temperatūras robeža

+ 30 °C

+ 40 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

Apakšējā temperatūras robeža

+ 5 °C

– 10 °C

– 25 °C

– 40 °C

9. Mehānisko vidi iedala šādās klasēs atkarībā no iespējamo ietekmējošo lielumu (vibrācijas un mehānisko triecienu) intensitātes:

9.1. M1 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar zemas intensitātes vibrācijas un trieciena iedarbību;

9.2. M2 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar ievērojamu vai augsta līmeņa vibrācijas un trieciena iedarbību;

9.3. M3 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar augsta un ļoti augsta līmeņa vibrācijas un trieciena iedarbību.

10. Elektromagnētisko vidi iedala šādās klasēs atkarībā no ietekmējošā lieluma (sprieguma pārtraukumiem, īslaicīgas sprieguma pazemināšanās sprieguma pārejas elektroapgādes līnijās vai signālu pārraides līnijās, elektrostatiskās izlādes, radiofrekvenču elektromagnētiskajiem laukiem, pārraidāmo radiofrekvenču elektromagnētiskā lauka pārejas elektroapgādes līnijās vai signālu pārraides līnijās, kā arī elektroapgādes līniju vai signālu pārraides līniju pārspriegojuma), ja normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikts citādi:

10.1. E1 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar elektromagnētiskiem traucējumiem, kas ir sastopami dzīvojamās, komerciālās un vieglās rūpniecības ēkās;

10.2. E2 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar elektromagnētiskiem traucējumiem, kas ir sastopami rūpniecības ēkās, kuras nav vieglās rūpniecības ēkas;

10.3. E3 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kuriem par energoapgādes avotu izmanto transportlīdzekļa akumulatoru. Tiem jāatbilst E2 klases prasībām un papildus jābūt izturīgiem pret:

10.3.1. sprieguma pazemināšanos, ko rada iekšdedzes dzinēja startera ķēde;

10.3.2. īslaicīga slodzes zuduma radītiem pārejas procesiem, ja izlādējies akumulators atslēdzas, bet dzinējs turpina darboties.

11. Ja nepieciešams, ņem vērā arī šādus ietekmējošos lielumus:

11.1. sprieguma svārstības;

11.2. galveno frekvenču svārstības;

11.3. tīkla frekvences magnētiskos laukus;

11.4. jebkurus citus lielumus, kuri varētu ievērojami ietekmēt mērīšanas līdzekļa precizitāti.

12. Veicot šajos noteikumos paredzētos testus, ievēro šādas prasības:

12.1. pārbauda katru būtisko ietekmējošo lielumu, kas noteikts šā pielikuma 5. un 6. punktā. Ja normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikts citādi, būtiskās prasības piemēro, novērtējot atsevišķi katru ietekmējošo lielumu un novērtējot tā ietekmes sekas, kamēr pārējie ietekmes faktori paliek nemainīgi to references vērtībās;

12.2. metroloģiskos testus veic ietekmējošā lieluma iedarbības laikā vai pēc tā, ja nosacījumi atbilst normālam mērīšanas līdzekļu darba režīmam, kad parasti iedarbojas ietekmējošais lielums;

12.3. atkarībā no klimatiskās vides, kādā paredzēts ekspluatēt mērīšanas līdzekli, veic mitruma un siltuma ciklisko testu nemainīgā temperatūrā (notiek kondensācija) vai mitrumā, cikliski mainoties temperatūrai (kondensācija nenotiek). Testēšanu mitrumā, cikliski mainoties temperatūrai, veic tad, ja kondensācijai ir būtiska nozīme vai tvaika iekļūšanu veicina aspirācija. Apstākļos, kad nenotiek mitruma kondensācija, stāvoklis ir atbilstošs.

13. Mērīšanas līdzekli konstruē tā, lai tas:

13.1. nodrošinātu metroloģisko raksturlielumu atbilstošu stabilitāti ražotāja noteiktā laikposmā, ievērojot tā atbilstošu uzstādīšanu, uzturēšanu un lietošanu saskaņā ar ražotāja instrukciju tam paredzētajos vides apstākļos;

13.2. iespēju robežās samazinātu defekta iedarbību, kas varētu izraisīt neprecīzu mērīšanas rezultātu, ja vien šāda defekta klātbūtne nav acīmredzama.

14. Mērīšanas līdzeklim nedrīkst būt īpašību, kas veicina tā negodīgu izmantošanu, un pēc iespējas jāsamazina mērīšanas līdzekļa nejaušas nepareizas izmantošanas iespējas.

15. Mērīšanas līdzeklis ir:

15.1. piemērots tam paredzētai lietošanai, ņemot vērā faktiskos darba nosacījumus. Nav pieļaujams izvirzīt lietotājam nepamatotas prasības, lai iegūtu pareizus mērīšanas rezultātus;

15.2. izturīgs, un tā konstrukcijas materiāli ir piemēroti lietošanas apstākļiem;

15.3. konstruēts tā, lai ļautu pārbaudīt mērījumu norisi pēc tam, kad tas ievietots tirgū un nodots lietošanā. Ja nepieciešams, lai nodrošinātu pārbaudi, mērīšanas līdzekli aprīko ar speciālām iekārtām vai programmnodrošinājumu. Testēšanas procedūru apraksta lietotāja rokasgrāmatā;

15.4. pietiekami jutīgs, un jutības slieksnis ir pietiekami zems paredzētajam mērījumu uzdevumam.

16. Ja mērīšanas līdzeklis tiek lietots komunālo pakalpojumu uzskaitei, tā kļūdas nedrīkst pārmērīgi novirzīties uz vienu vai otru pusi, ja plūsma vai strāva ir ārpus noteiktajām mērdiapazona robežām.

17. Ja mērīšanas līdzeklis konstruēts tādiem mērījumiem, kuros mērāmā lieluma vērtības laika gaitā paliek nemainīgas, mērīšanas līdzekli neietekmē nelielas mērāmā lieluma vērtības fluktuācijas vai mērīšanas līdzeklis uz tām attiecīgi reaģē.

18. Ja mērīšanas līdzeklis ir aprīkots ar programmnodrošinājumu, kas bez mērīšanas izpilda vēl citas funkcijas, programmnodrošinājuma kritiskajiem metroloģiskajiem raksturlielumiem jābūt identificējamiem, nav pieļaujama mērīšanas līdzekļa atkarība no saistītiem programmnodrošinājumiem.

19. Mērīšanas līdzeklis nodrošina šādu aizsardzību pret bojājumiem:

19.1. mērīšanas līdzekļa metroloģiskie raksturlielumi nedrīkst pārmērīgi ietekmēt citas iekārtas pievienošanu vai kādu citu ierīci, kas atrodas noteiktā attālumā no mērīšanas līdzekļa un ir savienota ar to;

19.2. aparatūras sastāvdaļu, kas var būtiski ietekmēt mērīšanas līdzekļa metroloģiskos raksturlielumus, projektē tā, lai tā būtu droša un jebkura iejaukšanās tiktu identificēta;

19.3. programmatūru, kas būtiski ietekmē metroloģiskos raksturlielumus, attiecīgi marķē, un tai jābūt aizsargātai;

19.4. mērīšanas līdzekļa programmatūra ir viegli identificējama;

19.5. pierādījumi par iejaukšanos ir pieejami pietiekami ilgu laikposmu;

19.6. mērījumu dati, programmnodrošinājuma būtiskie metroloģiskie raksturlielumi un metroloģiskā nozīmīguma raksturlielumi, kas tiek uzglabāti vai nosūtīti, ir atbilstoši aizsargāti pret nejaušu vai apzinātu bojāšanu;

19.7. ja mērīšanas līdzeklis paredzēts komunālajiem pakalpojumiem, tā rādījumi uzrāda kopējo piegādāto daudzumu vai no tiem iespējams izskaitļot kopējo piegādes daudzumu, vai rādījumi pilnībā vai daļēji kalpo par pamatu samaksai. Rādījumus nedrīkst pārtraukt mērīšanas līdzekļa lietošanas laikā.

20. Uz mērīšanas līdzekļa ir šāda informācija:

20.1. ražotāja preču zīme vai nosaukums;

20.2. informācija par tā precizitāti;

20.3. ja nepieciešams, informācija par lietošanas nosacījumiem, mērījumu spējām un mērdiapazonu, identifikācijas marķējums, ES tipa pārbaudes sertifikāta vai ES projekta novērtēšanas sertifikāta numurs un informācija par to, vai papildu ierīces, kas nodrošina metroloģiskos rezultātus, atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

21. Dimensionāliem mērīšanas līdzekļiem, kas ir pārāk mazi vai ar lielu jutību, atļauts nozīmīgu informāciju pievienot iepakojumam, ja tāds ir, un šajos noteikumos noteiktajai pavaddokumentācijai.

22. Mērīšanas līdzekļiem pievieno informāciju par to ekspluatāciju (izņemot mērīšanas līdzekļus, kuru ekspluatācija ir vienkārša un nepārprotama). Informācija ir viegli saprotama un ietver:

22.1. noteiktos ekspluatācijas nosacījumus;

22.2. mehāniskās un elektromagnētiskās vides klases;

22.3. augšējās un apakšējās temperatūras robežas, kā arī kondensācijas iespējamību vai darbības vidi (ārā vai telpās);

22.4. uzstādīšanas, uzturēšanas un remonta instrukcijas, kā arī pieļaujamo regulēšanu;

22.5. instrukcijas pareizai lietošanai un jebkuriem īpašiem lietošanas nosacījumiem;

22.6. nosacījumus saderībai ar interfeisiem, papildu ierīcēm vai citiem mērīšanas līdzekļiem.

23. Ja vienā un tajā pašā vietā vai komunālo pakalpojumu mērījumiem tiek izmantoti vairāki vienādi mērīšanas līdzekļi, katram no tiem nav nepieciešams pievienot atsevišķu lietošanas instrukciju.

24. Ja šajos noteikumos un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikts citādi, skalas iedaļas vērtība ir 1 x 10n, 2 x 10n vai 5 x 10n, kur n ir vesels skaitlis vai nulle. Mērvienība vai tās simbols ir norādīts tuvu skaitliskajai vērtībai.

25. Materiālajiem mēriem norāda nominālvērtību vai skalu kopā ar izmantoto mērvienību.

26. Izmantotās mērvienības un to simboli atbilst normatīvo aktu prasībām par mērvienībām un to simboliem.

27. Visi marķējumi un uzraksti ir skaidri, neizdzēšami, viennozīmīgi un nenomaināmi.

28. Mērījumu rezultātu rādījumus nolasa, ievērojot šādus nosacījumus:

28.1. rezultātu rādījumus nolasa no displeja vai izdrukas;

28.2. jebkura rezultāta rādījumi ir skaidri un viennozīmīgi, papildināti ar tādām nepieciešamām atzīmēm un uzrakstiem, lai informētu lietotāju par rezultāta nozīmi. Normālos lietošanas apstākļos nodrošina uzrādītā rezultāta vieglu nolasīšanu. Papildu nolasījumus var parādīt, ja tos nevar sajaukt ar metroloģiski kontrolētiem rādījumiem;

28.3. ja rezultātu rādījumi pieejami izdrukas veidā, izdruka vai ieraksts ir skaidri salasāms un neizdzēšams;

28.4. mērīšanas līdzeklis lietošanai tirdzniecības vietās ir konstruēts tā, lai pēc tā uzstādīšanas rezultātu rādījumi būtu pieejami abām darījumā iesaistītajām pusēm. Tiešajā tirdzniecībā ir būtiski, lai uz visām kvītīm, ko patērētājs saņem no palīgierīcēm, kas neatbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, būtu attiecīgas norādes par iegūtās informācijas ierobežojumiem;

28.5. neatkarīgi no tā, vai mērīšanas līdzeklis komunālo pakalpojumu mērījumiem apgādāts ar tāldarbības nolasījuma ierīci vai ne, to aprīko ar metroloģiski kontrolētu indikācijas ierīci, kas pieejama patērētājam bez papildu līdzekļu izmantošanas. Mērīšanas līdzekļu rādījums uz indikācijas ierīces ir mērīšanas rezultāts, kas kalpo par pamatu maksas noteikšanai.

29. Ja mērīšanas līdzekli nelieto komunālo pakalpojumu uzskaitei un to parasti paredzēts lietot, klāt neesot vienai no darījuma pusēm, un mērījumu nav iespējams atkārtot, mērīšanas rezultātu uzglabā ilgstoši kopā ar informāciju par konkrēto darījumu.

30. Ilgstoši uzglabājamie pierādījumi par mērīšanas rezultātiem un informācija par konkrēto darījumu ir pieejama pēc pieprasījuma no mērījuma pabeigšanas brīža.

31. Mērīšanas līdzekļa konstrukcija nodrošina iespēju veikt tā atbilstības novērtēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 212
Atbilstības deklarācija

1. Mērīšanas līdzekļa modelis, produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs.

2. Ražotāja un, ja nepieciešams, viņa pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese.

3. Apliecinājums, ka atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

4. Atbilstības deklarācijas priekšmets (mērīšanas līdzekļa identifikācija, kas nodrošina tā izsekojamību, ja nepieciešams, mērīšanas līdzekļa identificēšanai var pievienot mērīšanas līdzekļa attēlu).

5. Apliecinājums, ka mērīšanas līdzeklis atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

6. Atsauces uz piemērojamiem standartiem un piemērojamiem dokumentiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām tiek deklarēta atbilstība.

7. Informācija par iesaistīto paziņoto institūciju, norādot institūcijas nosaukumu un numuru, institūcijas veiktās atbilstības novērtēšanas darbības un izsniegtos sertifikātus.

8. Papildu informācija.

9. Informācija par atbilstības deklarācijas sagatavošanu:

9.1. izdošanas vieta un datums;

9.2. vārds, uzvārds, amats, paraksts.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 212Pieņemts: 12.04.2016.Stājas spēkā: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 14.04.2016. OP numurs: 2016/72.7
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
281520
20.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)