Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 207

Rīgā 2016. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 17 1. §)
Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7. panta pirmo un otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka vienkāršu spiedtvertņu (turpmāk – tvertnes) būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu, institūciju, kas veic tirgus uzraudzību, kā arī kārtību, kādā veic tirgus uzraudzību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piedāvāt tirgū – saimnieciskās darbības ietvaros piegādāt tvertni par atlīdzību vai bez tās izplatīšanai vai lietošanai Eiropas Savienības tirgū;

2.2. laist tirgū – pirmo reizi piedāvāt tvertni Eiropas Savienības tirgū;

2.3. ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kura ražo tvertni vai kuras uzdevumā tvertne tiek projektēta vai ražota un kura laiž tirgū šo tvertni ar savu nosaukumu vai preču zīmi;

2.4. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Eiropas Savienībā un ir saņēmusi ražotāja rakstisku pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

2.5. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un laiž Eiropas Savienības tirgū kādas trešās valsts tvertni;

2.6. izplatītājs – fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas piedāvā tvertni tirgū;

2.7. iesaistītās personas – ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

2.8. tehniskā specifikācija – dokuments, kas nosaka tehniskās prasības, kurām atbilst tvertne;

2.9. paziņotā institūcija – nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta tvertnes atbilstības novērtēšanas institūcija, kas ir paziņota Eiropas Komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas paziņota tvertņu atbilstības novērtēšanas institūcija;

2.10. atsaukšana – ikviens pasākums, lai saņemtu atpakaļ tvertni, kas jau ir bijusi piedāvāta galalietotājam;

2.11. izņemšana no tirgus – ikviens pasākums, lai novērstu piegādes ķēdē esošu tvertņu piedāvāšanu tirgū;

2.12. CE atbilstības marķējums – zīme, ar kuru ražotājs norāda, ka tvertne atbilst piemērojamām prasībām, kuras noteiktas normatīvajos aktos, kas paredz izstrādājumu marķēšanu ar šo zīmi.

3. Šie noteikumi attiecas uz tvertnēm, kuras ražotas sērijās un kurām ir šāds raksturojums:

3.1. tvertnes ir metinātas, tās ir paredzēts pakļaut iekšējam spiedienam, kas ir lielāks par 0,5 bāriem (bar), un tās ir paredzēts piepildīt ar gaisu vai slāpekli, bet nav paredzēts karsēt;

3.2. maksimālais darba spiediens (PS) nepārsniedz 30 bāru (bar), un spiediena un tvertnes tilpuma (V) litros (l) reizinājums (PS x V) nepārsniedz 10000 bāru uz litru;

3.3. minimālā darba temperatūra (Tmin) nav zemāka par –50 °C, un maksimālā darba temperatūra (Tmax) tērauda tvertnēm nav augstāka par +300 °C un +100 °C alumīnija vai alumīnija sakausējumu tvertnēm;

3.4. daļas un mezgli, kas nodrošina spiedienam pakļautās tvertnes stiprību, ir izgatavoti no neleģēta tērauda vai neleģēta alumīnija, vai nenovecojoša alumīnija sakausējumiem;

3.5. tvertne ir izgatavota no apaļa šķērsgriezuma cilindriskās daļas, ko noslēdz uz āru vērsti puslodes veida vai plakani gali, kuru rotācijas asis sakrīt ar cilindriskās daļas rotācijas asi, vai no diviem puslodes veida galiem, kuru rotācijas asis sakrīt.

4. Šie noteikumi neattiecas uz:

4.1. tvertnēm, kuras īpaši projektētas lietošanai kodolenerģētikā un kuru bojājumi var radīt radioaktīvo vielu noplūdi;

4.2. tvertnēm, kuras paredzētas uzstādīšanai uz kuģiem un lidaparātiem vai to piedziņai;

4.3. ugunsdzēsības aparātiem.

5. Tvertnes piedāvā tirgū un nodod lietošanā, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

6. Tvertne, kas atbilst piemērojamo standartu vai to daļu prasībām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskatāma par atbilstošu tām šajos noteikumos minētajām būtiskajām drošuma prasībām, kuras aptver šie standarti vai to daļas.

7. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē sarakstu ar piemērojamiem standartiem, kas adaptēti nacionālo standartu statusā.

8. Tirgus uzraudzības iestāde, kas veic tvertņu tirgus uzraudzību, šo noteikumu izpratnē ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

2. Tvertņu būtiskās prasības
2.1. Tvertņu materiāli

9. Tvertņu materiālus izvēlas atbilstoši paredzamajai tvertnes izmantošanai, ievērojot šo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētās prasības.

10. Materiāli, no kuriem izgatavotas šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minēto tvertņu un to sastāvdaļu spiedienam pakļautās virsmas, atbilst šādām prasībām:

10.1. materiāli ir metināmi, elastīgi un izturīgi, lai minimālajā darba temperatūrā pārrāvuma dēļ nerastos tvertnes plīsumi vai plaisas;

10.2. materiāli nenoveco;

10.3. tērauda tvertņu materiāli papildus šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajām prasībām atbilst šo noteikumu 11. punktā minētajām prasībām;

10.4. alumīnija tvertņu materiāli papildus šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajām prasībām atbilst šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām;

10.5. attiecīgajiem materiāliem pievienots šo noteikumu 82.9. apakšpunktā norādītais materiālu sertifikāts, ko sagatavo materiālu ražotājs.

11. Neleģēts tērauds atbilst šādām prasībām:

11.1. elastīgs un plastisks pēc normalizācijas (vai ekvivalentas apstrādes);

11.2. satur oglekļa daudzumu, mazāku par 0,25 %, bet sēra un fosfora daudzumu – mazāku par 0,05 %;

11.3. tam ir šādas mehāniskās īpašības:

11.3.1. maksimālā stiepes izturība (Rm/max) – mazāka par 580 N/mm2;

11.3.2. pagarinājums pēc pārrāvuma (A), ja pārbaudes paraugs ņemts paralēli velmēšanas virzienam:

11.3.2.1. ja materiāla biezums ir 3 mm un vairāk, pagarinājums pēc pārrāvuma (A) ir 22 % un vairāk, ņemot vērā, ka parauga garums (Lo) ir 5,65 x kvadrātsakne no parauga šķērsgriezuma laukuma (So) milimetros;

11.3.2.2. ja materiāla biezums ir mazāks nekā 3 mm, pagarinājums pēc pārrāvuma (A80 mm) ir 17 % un vairāk, ņemot vērā, ka parauga garums (Lo) ir 80 mm;

11.3.3. pagarinājums pēc pārrāvuma (A), ja pārbaudes paraugs ņemts perpendikulāri velmēšanas virzienam:

11.3.3.1. ja materiāla biezums ir 3 mm un vairāk, pagarinājums pēc pārrāvuma (A) ir 20 % un vairāk;

11.3.3.2. ja materiāla biezums ir mazāks nekā 3 mm, pagarinājums pēc pārrāvuma (A80 mm) ir 15 % un vairāk;

11.3.4. vidējā lieces pārrāvuma enerģija (KCV) J/cm2, kas noteikta trim gareniskiem paraugiem minimālajā darba temperatūrā, nedrīkst būt mazāka par 35 J/cm2 ar nosacījumu, ka tikai viena no trijām vērtībām var būt mazāka par 35 J/cm2, bet ne mazāka par 25 J/cm2;

11.3.5. tēraudam, ko paredzēts izmantot tādu tvertņu ražošanai, kuru minimālā darba temperatūra ir zemāka par –10 °C un kuru sieniņu biezums ir lielāks par 5 mm, šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētās mehāniskās īpašības pārbauda paziņotā institūcija.

12. Alumīnijs vai alumīnija sakausējums atbilst šādām prasībām:

12.1. neleģētajā alumīnijā ir vismaz 99,5 % alumīnija;

12.2. alumīnija sakausējumus piegādā atdzesētā stāvoklī, un tie nodrošina pietiekamu pretestību starpkristālu korozijai maksimālajā darba temperatūrā. Alumīnija sakausējumiem ir šādas mehāniskās īpašības:

12.2.1. maksimālā stiepes izturība (Rm/max) nav lielāka par 350 N/mm2;

12.2.2. pagarinājums pēc pārrāvuma (A) ir:

12.2.2.1. ja pārbaudes paraugs ņemts paralēli velmēšanas virzienam, – 16 % un vairāk;

12.2.2.2. ja pārbaudes paraugs ņemts perpendikulāri velmēšanas virzienam, – 14 % un vairāk.

13. Metinot tvertni, materiāliem, no kuriem tā izgatavota, jābūt savietojamiem ar metināmo materiālu.

14. Sastāvdaļas, kas nodrošina tvertņu stiprību (piemēram, tapskrūves, uzgriežņus), izgatavo no materiāliem, kas atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām, vai no citu veidu tērauda, alumīnija vai piemērota alumīnija sakausējuma, kas ir savstarpēji savietojami ar materiāliem, ko izmanto spiedienam pakļauto daļu izgatavošanai.

15. Šo noteikumu 14. punktā minētie materiāli minimālajā darba temperatūrā atbilst prasībām attiecībā uz atbilstošu pagarinājumu pēc pārrāvuma un atbilstošu lieces pārrāvuma enerģiju.

16. Visas tās metināto tvertņu daļas, kas netiek pakļautas spiedienam, izgatavo no materiāla, kuru var savietot ar tām tvertņu daļām, ar kurām tās jāsametina.

2.2. Tvertņu konstrukcija

17. Ražotājs, projektējot tvertni, nosaka tvertnes lietošanas mērķi un:

17.1. minimālo darba temperatūru Tmin;

17.2. maksimālo darba temperatūru Tmax;

17.3. maksimālo darba spiedienu.

18. Ja izvēlētā minimālā darba temperatūra ir zemāka par –10 °C, attiecīgajām tvertnes materiālu īpašībām jāsaglabājas arī –10 °C temperatūrā.

19. Ražotājs ievēro šādus nosacījumus:

19.1. paredz iespēju tvertni pārbaudīt no iekšpuses;

19.2. paredz iespēju tvertni iztukšot;

19.3. tvertnes mehāniskās īpašības saglabājas visā paredzētajā tvertnes lietošanas laikā, ja tā tiek lietota atbilstoši paredzētajam lietošanas mērķim;

19.4. atbilstoši paredzētajam tvertnes lietošanas mērķim tā ir pietiekami aizsargāta pret koroziju, ko var novērtēt faktiskajos lietošanas apstākļos;

19.5. ievērojot tehnoloģisko procesu un tvertnes konstrukcijas īpatnības, netiek radīta slodze, kas varētu mazināt tvertnes lietošanas drošību;

19.6. iekšējais spiediens pastāvīgi nepārsniedz maksimālo pieļaujamo spiedienu (PS) (pieļaujams, ka uz īsu brīdi iekšējais spiediens var pārsniegt maksimālo pieļaujamo spiedienu par 10 %);

19.7. metinot apļveida un garenšuves, piemēro caurmetināšanas metodi vai metodi ar līdzvērtīgu efektivitāti. Izliektie gali atšķirībā no puslodes veida galiem ir izgatavoti ar cilindrveida malu.

20. Tvertnes sieniņas minimālā biezuma noteikšanas metodi ražotājs izvēlas, ņemot vērā šādus nosacījumus:

20.1. ja maksimālā darba spiediena un tvertnes tilpuma reizinājums (PS x V) nav lielāks par 3000 bāru uz litru, izvēlas aprēķina metodi vai eksperimentālo metodi;

20.2. ja maksimālā darba spiediena un tvertnes tilpuma reizinājums (PS x V) ir lielāks par 3000 bāru uz litru vai ja maksimālā darba temperatūra pārsniedz +100 °C, izvēlas aprēķina metodi;

20.3. tvertnes cilindriskās daļas un galu sieniņu faktiskais biezums tērauda tvertnēm nedrīkst būt mazāks par 2 mm un alumīnija vai alumīnija sakausējumu tvertnēm – mazāks par 3 mm.

21. Izmantojot aprēķina metodi, spiedienam pakļauto daļu minimālo biezumu aprēķina, ievērojot spriegumu intensitāti un šādus nosacījumus:

21.1. aprēķina spiediens nedrīkst būt mazāks par izvēlēto maksimālo darba spiedienu (PS);

21.2. pieļaujamais vispārējais apvalka spriegums nedrīkst pārsniegt zemāko no šādām vērtībām: 0,6 no tecēšanas robežas maksimālajā darba temperatūrā (0,6 ReT) [N/mm2] REt vai 0,3 no maksimālās stiepes izturības (0,3 Rm) [N/mm2];

21.3. nosakot pieļaujamo spriegumu, ražotājs izmanto ReT un Rm minimālās vērtības, kādas materiālam garantē tā ražotājs;

21.4. ja cilindriskajai tvertnes daļai ir viena vai vairākas garenšuves, kuru metināšanai nav izmantota automātiskā metināšana, aprēķināto spiedienam pakļauto daļu minimālo biezumu reizina ar koeficientu 1,15.

22. Izmantojot eksperimentālo metodi, izvēlas tādu sieniņu biezumu, lai apkārtējās vides temperatūrā nodrošinātu tvertnes pretestību spiedienam, kas līdzvērtīgs vismaz pieckārtīgam maksimālajam darba spiedienam ar paliekošu riņķa līnijas deformācijas koeficientu, kas nav lielāks par 1 %.

2.3. Tvertņu izgatavošana

23. Tvertnes projektē un pārbauda atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajai izgatavošanas tehniskajai dokumentācijai.

24. Tvertnes sastāvdaļu sagatavošana (piemēram, veidošana un fāzēšana) nedrīkst radīt virsmas defektus un plaisas vai mainīt mehāniskās īpašības, kas varētu mazināt tvertnes drošību.

25. Spiedienam pakļauto tvertnes daļu metināto šuvju, blakus esošo zonu un metināmā materiāla īpašībām jābūt līdzvērtīgām. Šuvēm nedrīkst būt virsmas vai iekšējo defektu, kas varētu mazināt tvertnes drošību.

26. Tvertnes metina metinātāji, kas atbilst normatīvajos aktos par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanu noteiktajām prasībām.

27. Tvertnes metina saskaņā ar paziņotās institūcijas apstiprinātu tvertņu metināšanas tehnoloģiju.

28. Ražotājs tvertnes izgatavošanas laikā nodrošina nemainīgu metināšanas kvalitāti, veicot attiecīgas metināšanas kvalitātes pārbaudes un lietojot atbilstošas procedūras. Minētās metināšanas kvalitātes pārbaudes atspoguļo attiecīgos pārskatos.

3. Iesaistīto personu pienākumi

29. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma iesaistītās personas sniedz informāciju par tvertnēm, norādot:

29.1. visas iesaistītās personas, kuras tām piegādājušas tvertni;

29.2. visas iesaistītās personas, kurām tās piegādājušas tvertni.

30. Iesaistītās personas nodrošina šo noteikumu 29. punktā minētās informācijas pieejamību tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc tam, kad tām piegādātas tvertnes vai tās piegādājušas tvertnes.

3.1. Ražotāja pienākumi

31. Šo noteikumu izpratnē importētāju un izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šajā nodaļā noteiktie pienākumi, ja tas laiž tirgū tvertnes ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laistās tvertnes tā, ka tas var ietekmēt tvertņu atbilstību šo noteikumu 2. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

32. Laižot tirgū tvertnes, kurām maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, ražotājs nodrošina, ka tās ir projektētas un ražotas atbilstoši šos noteikumu 2. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

33. Laižot tirgū tvertnes, kurām maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) ir 50 bāru uz litru vai mazāks, ražotājs nodrošina, ka tās ir projektētas un izgatavotas saskaņā ar labas tehnoloģijas praksi (nozares profesionālo organizāciju ieteikto tehnoloģiju izmantošanu ražošanā) kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

34. Tvertnēm, kurām maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, ražotājs sagatavo šo noteikumu 1. pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgo šo noteikumu 4. nodaļā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina, ka tā ir veikta.

35. Ja ar atbilstības novērtēšanas procedūru ir pierādīts, ka tvertne, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, atbilst piemērojamajām prasībām, ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju, marķē tvertni ar šo noteikumu 76. punktā norādīto CE atbilstības marķējumu un uzrakstiem. Ražotājs nodrošina, ka tvertnēm, kurām maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) ir 50 bāru uz litru vai mazāks, ir šo noteikumu 79. punktā norādītie uzraksti.

36. Ražotājs glabā tehnisko dokumentāciju un atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū.

37. Ja tvertnes tiek ražotas sērijveidā, ražotājs izstrādā kontroles procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām, un ņem vērā izmaiņas tvertņu konstrukcijā vai raksturlielumos, kā arī izmaiņas piemērojamajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kuru pamata ir deklarēta tvertņu atbilstība šo noteikumu prasībām.

38. Ja nepieciešams novērtēt tvertņu radīto risku, ražotājs testē un izvērtē tirgū piedāvātās tvertnes, reģistrē sūdzības un informāciju par neatbilstošām un no tirgus atsauktām tvertnēm, kā arī informē izplatītājus par minētajām darbībām.

39. Ražotājs nodrošina, ka tirgū laistās tvertnes ir marķētas, norādot tipu, partijas vai sērijas numuru vai citu šo noteikumu 7. nodaļā minēto identificējošo informāciju.

40. Ražotājs uz tvertnēm norāda savu nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties.

41. Ražotājs nodrošina, ka tvertnei pievienota lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā. Lietošanas instrukcija un informācija, kā arī cita uz tvertnēm norādītā informācija ir skaidra un saprotama.

42. Ražotājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka tvertnes, kuras tas laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvas darbības, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, atsauktu vai izņemtu tās no tirgus. Ja tvertnes rada risku, ražotājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajām korektīvajām darbībām.

43. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām.

44. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto tvertņu radīto risku.

3.2. Pilnvarotais pārstāvis

45. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi. Pilnvarā neiekļauj šo noteikumu 32., 33., 34. un 35. punktā minētos pienākumus.

46. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

46.1. 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādei pieejamu atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

46.2. pēc pamatota tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu tvertnes atbilstību;

46.3. ievērojot pilnvarojumu, pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tvertņu radītos riskus.

3.3. Importētāja pienākumi

47. Importētājs laiž tirgū šo noteikumu prasībām atbilstošas tvertnes.

48. Pirms tirgū tiek laista tvertne, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, importētājs nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo šo noteikumu 4. nodaļā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru, sagatavojis atbilstošo tehnisko dokumentāciju, marķējis tvertni ar CE atbilstības marķējumu un uzrakstiem, pievienojis nepieciešamo dokumentāciju, kā arī izpildījis šo noteikumu 39. un 40. punktā minētās prasības.

49. Importētājs, kurš uzskata vai kuram ir iemesls uzskatīt, ka tvertne, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, neatbilst būtiskajām prasībām, nelaiž tvertni tirgū, kamēr nav panākta tās atbilstība. Ja tvertne rada risku, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

50. Pirms tirgū tiek laista tvertne, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) ir 50 bāru uz litru vai mazāks, importētājs nodrošina, ka tā ir projektēta un izgatavota saskaņā ar labu inženierijas praksi kādā no dalībvalstīm, tai ir šo noteikumu 79. punktā norādītie uzraksti, kā arī ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 39. un 40. punktā minētās prasības.

51. Importētājs uz tvertnes norāda savu nosaukumu, reģistrēto preču zīmi un kontaktadresi, kur ar to var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, minēto informāciju norāda uz iepakojuma vai tvertnēm pievienotajā dokumentā.

52. Importētājs nodrošina, ka tvertnei ir pievienota lietošanas instrukcija un drošuma informācija valsts valodā.

53. Importētājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par tvertni, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, tvertnes uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību šo noteikumu 2. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

54. Ja nepieciešams, importētājs, ņemot vērā tvertņu radītos riskus, testē un izvērtē tirgū piedāvāto tvertņu paraugus, reģistrē sūdzības un informāciju par neatbilstošām un no tirgus atsauktām tvertnēm, kā arī informē izplatītājus par minētajām darbībām.

55. Importētājs, kurš uzskata vai kuram ir iemesls uzskatīt, ka tvertnes, kuru tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvas darbības, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, atsauktu vai izņemtu tās no tirgus. Ja tvertne rada risku, importētājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstībām un veiktajām korektīvajām darbībām.

56. Importētājs 10 gadus pēc tādas tvertnes laišanas tirgū, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, glabā atbilstības deklarācijas kopiju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības iestādēm, kā arī pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina pieejamību tehniskajai dokumentācijai.

57. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs sniedz tai visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām.

58. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma importētājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū laisto tvertņu radīto risku.

3.4. Izplatītāja pienākumi

59. Piedāvājot tvertnes tirgū, izplatītājs rīkojas ar atbilstošu rūpību, ievērojot šo noteikumu prasības.

60. Pirms tirgū tiek piedāvāta tvertne, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, izplatītājs pārliecinās, ka tvertne ir marķēta ar CE atbilstības marķējumu un ir norādīti attiecīgie uzraksti, tai ir pievienota nepieciešamā dokumentācija, lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā, kā arī ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi šo noteikumu 39., 40. un 51. punktā minētās prasības.

61. Izplatītājs, kurš uzskata vai kuram ir iemesls uzskatīt, ka tvertne, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, neatbilst šo noteikumu 2. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām, nepiedāvā tvertni tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Ja tvertne rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju un tirgus uzraudzības iestādi.

62. Pirms tirgū tiek piedāvāta tvertne, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) ir 50 bāru uz litru vai mazāks, izplatītājs pārliecinās, ka tvertnei ir pievienota nepieciešamā dokumentācija, lietošanas instrukcija un informācija valsts valodā, kā arī ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi šo noteikumu 39., 40. un 51. punktā minētās prasības.

63. Izplatītājs nodrošina, ka laikā, kad tas ir atbildīgs par tvertni, kurai maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, tvertnes uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību šo noteikumu 2. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

64. Izplatītājs, kurš uzskata vai kuram ir pamats uzskatīt, ka tvertnes, kuras tas ir piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošina, ka tiek veiktas nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, atsauktu vai izņemtu tās no tirgus. Ja tvertnes rada risku, izplatītājs nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādi, norādot detalizētu informāciju, jo īpaši par neatbilstībām un veiktajām korektīvajām darbībām.

65. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma izplatītājs tai sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju valsts valodā, lai pierādītu tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām.

66. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma izplatītājs sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi, lai novērstu tirgū piedāvāto tvertņu radīto risku.

4. Atbilstības novērtēšanas procedūras

67. Ražotājs apliecina tvertnes atbilstību šo noteikumu 2. nodaļā minētajām būtiskajām drošuma prasībām, izmantojot vienu no šajā nodaļā norādītajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

68. Pirms tādu tvertņu izgatavošanas, kurām maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, tām veic šo noteikumu 1. pielikuma 1. nodaļā norādīto ES tipa pārbaudi (B modulis) šādā kārtībā:

68.1. tvertnēm, kas izgatavotas atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem piemērojamajiem standartiem, pēc ražotāja izvēles veic pārbaudi jebkurā no šādiem veidiem:

68.1.1. novērtē tvertnes tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, bet nepārbaudot tvertnes prototipu (B modulis – projekta tips);

68.1.2. novērtē tvertnes tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, kā arī pārbaudot tvertnes prototipu, kas reprezentē gatavu tvertni (B modulis – produkcijas tips);

68.2. tvertnēm, kas nav izgatavotas vai ir daļēji izgatavotas atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem piemērojamajiem standartiem, ražotājs iesniedz pārbaudei tvertnes prototipu, kas reprezentē gatavu tvertni, kā arī tehnisko dokumentāciju un apstiprinošos pierādījumus, lai pārbaudītu un novērtētu tvertnes tehniskā projekta atbilstību (B modulis – produkcijas tips).

69. Pirms tvertnes laiž tirgū, tām veic šādas procedūras:

69.1. ja maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 3 000 bāru uz litru, veic šo noteikumu 1. pielikuma 2. nodaļā norādīto atbilstības pārbaudi, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertnes testēšanu (C1 modulis);

69.2. ja maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) nepārsniedz 3 000 bāru uz litru, bet pārsniedz 200 bāru uz litru, pēc ražotāja izvēles veic vienu no šādām procedūrām:

69.2.1. šo noteikumu 1. pielikuma 2. nodaļā norādīto atbilstības pārbaudi, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertnes testēšanu (C1 modulis);

69.2.2. šo noteikumu 1. pielikuma 3. nodaļā norādīto atbilstības pārbaudi, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām tvertnes pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis);

69.3. ja maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) nepārsniedz 200 bāru uz litru, bet pārsniedz 50 bāru uz litru, pēc ražotāja izvēles veic vienu no šādām pārbaudēm:

69.3.1. šo noteikumu 1. pielikuma 2. nodaļā norādīto atbilstības pārbaudi, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertnes testēšanu (C1 modulis);

69.3.2. šo noteikumu 1. pielikuma 4. nodaļā norādīto atbilstības pārbaudi, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (C modulis).

5. Atbilstības deklarācija

70. Atbilstības deklarācijā norāda, ka ir pierādīta tvertņu atbilstība šo noteikumu 2. nodaļā minētajām būtiskajām prasībām.

71. Atbilstības deklarāciju sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā norādītajam paraugam, papildinot ar nepieciešamo informāciju, kas izriet no attiecīgās atbilstības novērtēšanas procedūras. Deklarācijā norādīto informāciju regulāri atjauno. Atbilstības deklarāciju sagatavo tās Eiropas Savienības dalībvalsts valodā (vai valodās), kurā tvertne tiek laista vai piedāvāta tirgū.

72. Ja uz tvertni attiecas vairāki normatīvie akti, kas nosaka atbilstības deklarācijas nepieciešamību, sagatavo vienu atbilstības deklarāciju attiecībā uz visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus. Atbilstības deklarācijā norāda attiecīgos normatīvos aktus, kas nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus, un atsauces uz to publikācijām.

73. Sagatavojot atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par tvertņu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

6. Marķēšana

74. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – regula Nr. 765/2008), 30. pantā.

75. CE atbilstības marķējumu un informāciju, kas minēta šo noteikumu 79. punktā, norāda uz katras tvertnes vai tās informācijas plāksnes, un tā ir viegli saskatāma, salasāma un neizdzēšama.

76. Tvertni marķē ar CE atbilstības marķējumu pirms tās laišanas tirgū.

77. Aiz CE atbilstības marķējuma norāda tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kas piedalās ražošanas kontroles posmā. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru norāda pati institūcija vai atbilstoši tās norādījumiem – ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

78. Aiz CE atbilstības marķējuma un paziņotās institūcijas identifikācijas numura var norādīt citu zīmi par īpašiem riskiem vai lietošanu.

7. Tvertnēm pievienojamā informācija

79. Uz tvertnes vai uz tvertnes informācijas plāksnītes ražotājs norāda šādu informāciju:

79.1. maksimālais darba spiediens (PS) bāros (bar);

79.2. maksimālā darba temperatūra (Tmax) grādos pēc Celsija (°C);

79.3. minimālā darba temperatūra (Tmin) grādos pēc Celsija (°C);

79.4. tvertnes tilpums (V) litros (l);

79.5. ražotāja nosaukums vai reģistrēta preču zīme un adrese;

79.6. tvertnes tipa un sērijas vai partijas identifikācija;

79.7. tvertnēm, kurām maksimālā darba spiediena un tilpuma reizinājums (PS x V) pārsniedz 50 bāru uz litru, – CE zīme, kas paredzēta regulas (EK) Nr. 765/2008 II pielikumā, un vismaz tā gadskaitļa pēdējie divi cipari, kad tvertne marķēta ar CE marķējumu.

80. Ja tiek lietota informācijas plāksnīte, tai jābūt izgatavotai tā, lai to nevarētu izmantot atkārtoti. Informācijas plāksnītei jābūt pietiekami lielai, lai uz tās varētu izvietot papildu informāciju.

81. Ražotājs tvertnei pievieno lietošanas instrukciju valsts valodā. Instrukcijā norāda šādu informāciju:

81.1. šo noteikumu 79. punktā minēto informāciju, izņemot tvertnes sērijas vai partijas identifikāciju;

81.2. paredzēto tvertnes lietošanas mērķi;

81.3. prasības tvertnes drošai apkalpošanai un uzstādīšanai (montāžai).

82. Tvertņu tehniskajā dokumentācijā izmanto šādas definīcijas un simbolus:

82.1. aprēķina spiediens P (bar) – ražotāja izvēlēts manometriskais spiediens, kuru izmanto, lai noteiktu spiedienam pakļauto virsmu biezumu;

82.2. maksimālais darba spiediens PS (bar) – maksimālais manometriskais darba spiediens normālos tvertnes izmantošanas apstākļos;

82.3. minimālā darba temperatūra Tmin (°C) – tvertnes sieniņu zemākā stabilā temperatūra normālos izmantošanas apstākļos;

82.4. maksimālā darba temperatūra Tmax (°C) – tvertnes sieniņu augstākā stabilā temperatūra normālos izmantošanas apstākļos;

82.5. materiāla tecēšanas robeža ReT (N/mm2) – vērtība, kura maksimālajā darba temperatūrā Tmax ir tāda pati kā:

82.5.1. augstākā tecēšanas robeža ReH (N/mm2) materiālam, kam ir gan zemākā, gan augstākā tecēšanas robeža;

82.5.2. stiepes spriegums Rp0,2 (N/mm2) ir 0,2 %;

82.5.3. neleģētajam alumīnijam stiepes spriegums Rp1,0 (N/mm2) ir 1,0 %;

82.6. viena tipa tvertnes – tvertnes, kas no prototipa atšķiras tikai ar diametru un kam tiek nodrošināta šo noteikumu 21. un 22. punktā minēto prasību izpilde vai ja attiecībā uz to cilindriskajām daļām ir ievēroti šādi nosacījumi:

82.6.1. ja paraugam papildus galiem ir viens vai vairāki aptveroši gredzeni, tipa ietvaros tvertnēm ir vismaz viens aptverošs gredzens;

82.6.2. ja paraugam ir tikai divi puslodes veida vai izliekti gali, variantiem nav aptveroša gredzena;

82.6.3. iespējamās tvertnes garuma maiņas, kas var izraisīt plaisas vai blīvuma zudumu, norāda katra varianta rasējumā;

82.7. tvertņu sērija ir 3000 un vairāk viena tipa tvertņu;

82.8. tvertņu sērijveida ražošana – noteiktā laikposmā nepārtrauktā ražošanas procesā pēc viena projekta, izmantojot tādus pašus izgatavošanas procesus, ir izgatavotas vairākas viena tipa tvertnes;

82.9. materiālu sertifikāts – dokuments, ar kuru materiālu ražotājs apliecina, ka šo noteikumu 11. un 12. punktā minētie materiāli atbilst tiem noteiktajām prasībām. Sertifikātā iekļauj testu rezultātus, īpaši ķīmiskā sastāva un mehānisko īpašību pārbaudes rezultātus, kas iegūti, izgatavojot materiālu. Ja materiālam izsniegts materiāla atbilstības sertifikāts, atkārtotas materiāla pārbaudes nav nepieciešamas.

8. Prasības paziņotajai institūcijai

83. Paziņotā institūcija atbilst šādām prasībām:

83.1. institūcijai ir juridiskās personas statuss, un tā darbojas kā trešā persona, kas ir neatkarīga no saimnieciskās darbības veicēja (to apvienības), kura tvertni tā novērtē;

83.2. institūcija ir pierādījusi tās neatkarību un interešu konflikta neesību, ja tā ir tādas biedrības vai nodibinājuma biedrs (loceklis), kas saistīta ar novērtējamo tvertņu projektēšanu, ražošanu, piegādi, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi;

83.3. institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav vērtējamo tvertņu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, kā arī nav to pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz viņiem izmantot novērtētās tvertnes institūcijas darbībā vai izmantot tās personiskiem mērķiem;

83.4. institūcijas vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, nav tieši saistīti ar vērtējamo tvertņu projektēšanu, ražošanu vai būvniecību, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkalpošanu un nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas;

83.5. institūcijas vadība un darbinieki neiesaistās darbībās (īpaši konsultēšanā), kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai un godīgumam attiecībā uz institūcijai noteiktajām novērtēšanas darbībām;

83.6. institūcija nodrošina, ka tās filiāļu un apakšuzņēmēju darbība neietekmē atbilstības novērtēšanas konfidencialitāti, objektivitāti un taisnīgumu;

83.7. institūcija un tās darbinieki atbilstības novērtēšanu veic profesionāli, godprātīgi, un darbinieki ir tehniski kompetenti. Attiecīgais personāls ir brīvs no jebkādas ietekmes (īpaši finansiālas) attiecībā uz viņu lēmumiem vai atbilstības novērtēšanas rezultātiem, īpaši no to personu vai personu grupu ietekmes, kuras ir ieinteresētas atbilstības novērtēšanas rezultātā;

83.8. institūcija ir spējīga veikt visus ar atbilstības novērtēšanu saistītos uzdevumus, kuri noteikti šo noteikumu 25., 26., 27. un 28. punktā un 1. pielikumā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati institūcija, vai tie tiek veikti tās vārdā, institūcijai uzņemoties atbildību;

83.9. institūcijai atbilstoši veicamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un novērtējamiem tvertņu veidiem ir:

83.9.1. nepieciešamie darbinieki ar tehniskajām zināšanām un atbilstošu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanu;

83.9.2. to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un spēju šīs procedūras atkārtot. Institūcijai ir izstrādāta atbilstoša politika un procedūras, lai uzdevumus, ko tā veic kā paziņotā struktūra, nodalītu no pārējās darbības;

83.9.3. to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām ņem vērā saimnieciskās darbības veicēja lielumu, nozari, kurā tas darbojas, tā struktūru, attiecīgās tvertņu izgatavošanas tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un masveida vai sērijveida ražošanas procesa īpatnības;

83.10. institūcijai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanu, un tai ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām;

83.11. institūcijas darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanu, ir:

83.11.1. veikta tehniskā un profesionālā apmācība par visām attiecīgajām atbilstības novērtēšanas darbībām;

83.11.2. zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamajām atbilstības novērtēšanas darbībām un atbilstošas pilnvaras tās veikt;

83.11.3. zināšanas un izpratne par būtiskajām prasībām, piemērojamajiem standartiem un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka saskaņotus preču tirdzniecības nosacījumus;

83.11.4. nepieciešamās spējas sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un atbilstības novērtējuma ziņojumus;

83.12. tiek nodrošināta institūcijas, tās vadības un darbinieku objektivitāte, veicot atbilstības novērtēšanu;

83.13. atalgojums, ko saņem institūcijas vadība un darbinieki, kas veic atbilstības novērtēšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem;

83.14. ir apdrošināta institūcijas civiltiesiskā atbildība attiecībā uz darbībām, ko tā ir tiesīga veikt;

83.15. institūcijas darbinieki ievēro profesionālo konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot atbilstības novērtēšanu, izņemot informāciju, kas tiek sniegta tirgus uzraudzības iestādēm;

83.16. institūcija piedalās standartizācijas pasākumos un Eiropas Komisijas organizētajās paziņoto institūciju darba grupās par tvertnēm vai nodrošina, ka informācija par minētajām darbībām ir pieejama tās darbiniekiem. Darba grupas lēmumus un sagatavotos dokumentus institūcija izmanto kā pamatnostādnes vērtēšanas metodoloģijā.

84. Ja paziņotā institūcija apliecina atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos piemērojamajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstošu šo noteikumu 83. punktā minētajām prasībām, ciktāl piemērojamie standarti attiecas uz šīm prasībām.

85. Ja paziņotā institūcija slēdz līgumu ar apakšuzņēmēju par konkrētu atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu vai nodod šo uzdevumu veikšanu filiālei, tā nodrošina, ka apakšuzņēmējs un filiāle atbilst šo noteikumu 83. punktā minētajām prasībām, un informē par to paziņošanas komisiju, kas tiek izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtību, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā. Paziņotā institūcija uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja un filiāles darbību.

86. Paziņotā institūcija nodod konkrētas atbilstības novērtēšanas darbības apakšuzņēmējam vai filiālei tikai tad, ja tam piekrīt klients.

87. Paziņotā institūcija glabā dokumentus par apakšuzņēmēja un filiāles kompetences novērtēšanu un to veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām. Minētie dokumenti ir pieejami paziņošanas komisijai.

88. Paziņotā institūcija veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā norādītajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

89. Paziņotā institūcija atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot lieku apgrūtinājumu saimnieciskās darbības veicējam, kā arī ņemot vērā nozari, kurā tas darbojas, organizatorisko struktūru, attiecīgo tvertņu sarežģītības pakāpi un ražošanas procesa masveida vai sērijveida raksturu, vienlaikus ievērojot tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai tvertnes atbilstu šo noteikumu prasībām.

90. Ja paziņotā institūcija konstatē, ka ražotājs nav ievērojis būtiskās prasības vai atbilstošo piemērojamo standartu, vai citās tehniskajās specifikācijās norādītās pamatprasības, tā neizsniedz sertifikātu un pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus pasākumus neatbilstību novēršanai.

91. Ja, uzraugot tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām pēc attiecīga sertifikāta izsniegšanas, paziņotā institūcija konstatē, ka tvertne vairs neatbilst šo noteikumu prasībām, tā pieprasa, lai ražotājs veic attiecīgus pasākumus neatbilstību novēršanai un, ja tiek apdraudēta patērētāju veselība un drošība, aptur vai atsauc sertifikātu.

92. Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā institūcija attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc sertifikātu.

93. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par:

93.1. atteikumu izsniegt sertifikātu, sertifikāta ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu;

93.2. apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

93.3. tirgus uzraudzības iestāžu informācijas pieprasījumiem attiecībā uz atbilstības novērtēšanas darbībām;

93.4. veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām paziņotajā sfērā un citām darbībām, tai skaitā pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

94. Paziņotā institūcija sniedz citām paziņotajām institūcijām, kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības tādām pašām tvertnēm, attiecīgu informāciju par negatīviem un – pēc pieprasījuma – arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

9. Tirgus uzraudzība

95. Tvertņu tirgus uzraudzību veic šo noteikumu 8. punktā minētā institūcija.

96. Tvertņu tirgus uzraudzībā piemērojamas regulas Nr. 765/2008 15. panta trešajā punktā un 16.–29. pantā minētās prasības.

97. Ražotājs un importētājs pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sagatavo tehniskās dokumentācijas (vai tās daļu) tulkojumu valsts valodā. Tirgus uzraudzības iestāde nosaka 30 dienu termiņu tehniskās dokumentācijas (vai tās daļu) tulkojuma iesniegšanai, ja vien nav nepieciešams noteikt īsāku termiņu nopietna un tūlītēja riska konstatēšanai.

98. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma paziņotā institūcija sniedz informāciju par sertifikātiem, ko tā ir piešķīrusi, atsaukusi vai atteikusi, kā arī iesniedz testēšanas pārskatus un tehnisko dokumentāciju.

99. Attiecīgajai iesaistītajai personai ir pienākums tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, novērst neatbilstības, ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē kādu no šādām administratīva rakstura neatbilstībām:

99.1. CE atbilstības marķējums neatbilst šo noteikumu 6. nodaļā minētajām prasībām;

99.2. tvertne nav marķēta ar CE atbilstības marķējumu;

99.3. tvertne nav marķēta ar šo noteikumu 39. un 40. punktā minēto marķējumu vai marķēta neatbilstoši;

99.4. nav norādīts tās paziņotās institūcijas identifikācijas numurs, kas piedalās ražošanas kontroles posmā, vai tas ir norādīts, neievērojot šajā nodaļā minētās prasības;

99.5. nav sagatavota vai ir neatbilstoši sagatavota atbilstības deklarācija;

99.6. nav pieejama tehniskā dokumentācija vai tā ir nepilnīga;

99.7. nav norādīta, ir kļūdaina vai nepilnīga šo noteikumu 40. un 51. punktā minētā informācija;

99.8. nav izpildīta kāda cita šo noteikumu 3.1. un 3.3. apakšnodaļā minētā administratīva rakstura prasība.

100. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka tvertne rada risku cilvēku veselībai vai drošībai vai mājdzīvniekiem, vai īpašumam, tā veic attiecīgo tvertņu novērtējumu, aptverot visas attiecīgās šajos noteikumos minētās prasības. Minētajā novērtēšanā iesaistītajām personām ir pienākums sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādi.

101. Iesaistītajām personām pēc tirgus uzraudzības iestādes norādījumiem tās noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, ir pienākums veikt visas nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām vai, ja nepieciešams, atsauktu, vai izņemtu tās no tirgus, kā arī informēt attiecīgo paziņoto institūciju, ja, veicot šo noteikumu 100. punktā norādīto tvertņu novērtējumu, tirgus uzraudzības institūcija konstatē kādu no šādām situācijām:

101.1. tvertne neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

101.2. tvertne atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, tomēr rada risku cilvēku veselībai vai drošībai vai mājdzīvniekiem, vai īpašumam.

102. Ja attiecīgā iesaistītā persona tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar attiecīgās neatbilstības radīto risku, nenovērš šo noteikumu 99. punktā minēto neatbilstību vai nepilda šo noteikumu 101. punktā minētos pienākumus, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču un pakalpojumu drošumu un aizliegt tvertņu laišanu vai piedāvāšanu tirgū vai, ja nepieciešams, atsaukt vai izņemt tās no tirgus.

10. Sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm
10.1. Šo noteikumu prasībām neatbilstošas tvertnes

103. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka tvertne, kurai veikts šo noteikumu 100. punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tā neatbilst šo noteikumu prasībām, tiek piedāvāta arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tirgus uzraudzības iestāde, iegūstot visu nepieciešamo informāciju, nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktā novērtējuma rezultātiem un tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem pasākumiem, norādot visas nepieciešamās ziņas, tai skaitā:

103.1. tvertnes identificēšanai nepieciešamo informāciju;

103.2. ziņas par tvertnes izcelsmi;

103.3. neatbilstības būtību un radīto risku;

103.4. informāciju par noteikto pasākumu būtību un ilgumu, kā arī attiecīgās iesaistītās personas sniegtos paskaidrojumus un argumentus;

103.5. informāciju par neatbilstības būtību – tvertnes neatbilstība būtiskajām prasībām vai trūkumi piemērojamajos standartos.

104. Ja triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 103. punktā sniegtās informācijas neviena Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav iebildusi pret tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem pasākumiem, tos uzskata par pamatotiem.

105. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu, ka tirgus uzraudzības iestādes noteiktie pasākumi ir nepamatoti, tie ir atceļami.

106. Ja tirgus uzraudzības iestāde saņem šo noteikumu 103. punktā minēto informāciju no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un sniedz tās rīcībā esošo informāciju par attiecīgo tvertņu neatbilstību, kā arī informē par saviem iebildumiem, ja tā nepiekrīt citas Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestādes noteiktajiem pasākumiem.

10.2. Šo noteikumu prasībām atbilstošas tvertnes, kas rada risku

107. Ja tirgus uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka tvertne, kurai veikts šo noteikumu 100. punktā minētais novērtējums un konstatēts, ka tā atbilst šo noteikumu prasībām, bet rada risku cilvēku veselībai vai drošībai vai mājdzīvniekiem, vai īpašumam, tirgus uzraudzības iestāde informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, norādot visas pieejamās ziņas, tai skaitā:

107.1. tvertņu identificēšanai nepieciešamo informāciju;

107.2. ziņas par tvertņu izcelsmi un to piegādes ķēdi;

107.3. informāciju par radītajiem riskiem;

107.4. informāciju par tirgus uzraudzības iestādes noteikto pasākumu būtību un ilgumu.

108. Ja Eiropas Komisija, saņemot šo noteikumu 107. punktā minēto informāciju, pieņem lēmumu, ka tirgus uzraudzības iestādes noteiktie pasākumi ir nepamatoti, tie ir atceļami.

11. Noslēguma jautājumi

109. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000. gada 18. jūlija noteikumus Nr. 242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 266./268. nr.; 2002, 101. nr.; 2004, 68. nr.; 2008., 145. nr.; 2010, 12. nr.).

110. Tvertnes, kuras laistas tirgū līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, drīkst piedāvāt tirgū, ja tās atbilst Ministru kabineta 2000. gada 18. jūlija noteikumiem Nr. 242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm".

111. Sertifikāti un lēmumi, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 18. jūlija noteikumiem Nr. 242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm", ir spēkā līdz tajos norādītā termiņa beigām.

112. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 20. aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/29/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienkāršu spiedtvertņu pieejamību tirgū.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 207
Atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi

1. Eiropas Savienības tipa pārbaude (B modulis)

1. Eiropas Savienības tipa (turpmāk – ES tipa) pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā institūcija projektēšanas posmā pārbauda tvertnes tehnisko projektu un apliecina, ka tas atbilst attiecīgajām šo noteikumu prasībām.

2. ES tipa pārbaudi var veikt kādā no šādiem veidiem:

2.1. tvertnes tehniskā projekta atbilstības novērtēšana, izvērtējot šā pielikuma 3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus un pārbaudot vienu vai vairāku būtisko sastāvdaļu reprezentatīvos paredzamās produkcijas paraugus (produkcijas tipa un projekta tipa kombinācija);

2.2. tvertnes tehniskā projekta atbilstības novērtēšana, izvērtējot šā pielikuma 3. punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, neveicot prototipa pārbaudi (projekta tips).

3. Ražotājs iesniedz paša izvēlētai paziņotajai institūcijai pieteikumu ES tipa pārbaudei. Pieteikumā iekļauj šādu informāciju un dokumentāciju:

3.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, – šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

3.2. rakstisku apliecinājumu, ka tāds pats iesniegums nav iesniegts citai paziņotajai institūcijai;

3.3. tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija dod iespēju novērtēt tvertnes atbilstību šo noteikumu piemērojamajām prasībām un ietver atbilstošu riska analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver tvertnes projektēšanu, ražošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja iespējams, iekļauj vismaz šādus elementus:

3.3.1. tvertnes vispārīgs apraksts;

3.3.2. projekta skices un ražošanas rasējumi un sastāvdaļu, mezglu, strāvas slēgumu un citas shēmas;

3.3.3. apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami minēto rasējumu, shēmu un tvertnes darbības izpratnei;

3.3.4. to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie piemērojamie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas piemēroti, lai atbilstu šo noteikumu būtiskajām prasībām, ieskaitot citu attiecīgo tehnisko specifikāciju uzskaitījumu. Ja minētie standarti tiek piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

3.3.5. veikto projekta aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti;

3.3.6. testēšanas pārskati;

3.3.7. instrukcijas un drošuma informācija;

3.3.8. dokuments, kurā aprakstīti izvēlētie materiāli, metināšanas procesi un pārbaudes, kā arī ietverta informācija par tvertnes konstrukciju;

3.4. paraugus, kas ir reprezentatīvi paredzētās produkcijas paraugi. Paziņotā institūcija var pieprasīt papildu paraugus, ja tie nepieciešami, lai veiktu testa programmu;

3.5. pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta atbilstību. Šajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, īpaši – ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie piemērojamie standarti. Pierādījumos, ja nepieciešams, iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību;

3.6. ja pārbauda tvertnes paraugus, tehniskajā dokumentācijā papildus ietver:

3.6.1. sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošo kvalifikāciju;

3.6.2. to materiālu sertifikātus, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

3.6.3. ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem vai ierosināto pārbaužu aprakstu.

4. Paziņotā institūcija:

4.1. attiecībā uz tverti – pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu tvertnes tehniskā projekta atbilstību;

4.2. attiecībā uz paraugu(-iem):

4.2.1. pārliecinās, ka paraugs(-i) ir izgatavots(-i) saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un identificē tos elementus, kas projektēti saskaņā ar attiecīgo piemērojamo standartu piemērojamajiem noteikumiem, kā arī elementus, kas projektēti saskaņā ar citām attiecīgajām tehniskajām specifikācijām;

4.2.2. veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, ka ražotājs izvēlējies risinājumus, kas minēti attiecīgajos piemērojamajos standartos, un ka tie ir piemēroti pareizi;

4.2.3. veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos, ka gadījumos, kad nav tikuši piemēroti attiecīgajos piemērojamajos standartos paredzētie risinājumi, ražotāja izvēlētie risinājumi – piemērot citas attiecīgās tehniskās specifikācijas – atbilst šo noteikumu būtiskajām prasībām;

4.2.4. vienojas ar ražotāju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testi.

5. Paziņotā institūcija sagatavo novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret iestādēm, kas to atzinušas, paziņotā institūcija drīkst pilnīgi vai daļēji izpaust šā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

6. Ja tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā norāda ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un datus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai.

7. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi. Minētajā sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas dod iespēju novērtēt izgatavoto tvertņu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā. ES tipa pārbaudes sertifikātā norāda visus nosacījumus, kas var attiekties uz tā izsniegšanu, un tam pievieno aprakstus un rasējumus, kas nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai.

8. Ja tips neatbilst tām šo noteikumu prasībām, kas attiecas uz konkrēto tvertni, paziņotā institūcija neizdod ES tipa pārbaudes sertifikātu un informē pieteikuma iesniedzēju par šo lēmumu, sniedzot detalizētu sertifikāta neizsniegšanas pamatojumu.

9. Paziņotā institūcija apzina tās vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu neatbilst piemērojamām šo noteikumu prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu dēļ ir nepieciešams veikt sīkāku izpēti. Ja šāda izpēte ir nepieciešama, paziņotā institūcija par to informē ražotāju.

10. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura glabā tehnisko dokumentāciju, par ES tipa pārbaudes sertifikātu un par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt tvertnes atbilstību būtiskajām šo noteikumu prasībām vai sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādas izmaiņas paredz papildu apstiprinājumu, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

11. Paziņotā institūcija reizi pusgadā vai pēc pieprasījuma informē Ekonomikas ministriju par izsniegtajiem un atsauktajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem un iesniedz tādu sertifikātu un (vai) to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

12. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus šī institūcija ir noraidījusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un, ja saņemts attiecīgs pieprasījums, – arī par tiem sertifikātiem un (vai) to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

13. Eiropas Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās institūcijas, iesniedzot pieprasījumu paziņotajā institūcijā, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un (vai) to papildinājumu kopijas.

14. Iesniedzot pieprasījumu, Eiropas Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā institūcija glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas (ieskaitot ražotāja iesniegto dokumentāciju) kopijas līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

15. ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju ražotājs glabā uzraudzības iestādes vajadzībām 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū.

16. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šā pielikuma 3. punktā minēto pieteikumu un pildīt šā pielikuma 9., 10. un 15. punktā minētos pienākumus ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti pilnvarā.

2. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu (C1 modulis)

17. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda šajā nodaļā minētos pienākumus, kā arī tikai uz savu atbildību nodrošina un apliecina, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, kas uz tiem attiecas.

18. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību ES tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, kas uz tām attiecas.

19. Ražotājs pirms tvertnes izgatavošanas iesniedz paša izvēlētai paziņotajai institūcijai:

19.1. tehnisko dokumentāciju;

19.2. sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju;

19.3. to materiālu sertifikātus, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

19.4. ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem;

19.5. inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās atbilstīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

19.6. ES tipa pārbaudes sertifikātu.

20. Lai pārbaudītu tvertnes atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija pārbauda un testē katru atsevišķi izgatavoto tvertni, ievērojot šādu kārtību:

20.1. ražotājs uzrāda viendabīgas sērijas tvertnes un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai izgatavošanas procesā tiktu nodrošināts tvertņu viendabīgums;

20.2. pārbaudot partiju, paziņotā institūcija pārliecinās, ka tvertnes ir izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un veic katras sērijā ietilpstošās tvertnes hidrostatisko testu vai līdzvērtīgas iedarbības pneimatisko testu ar spiedienu Ph, kas 1,5 reizes pārsniedz tvertnes aprēķina spiedienu, lai pārbaudītu tās izturību. Attiecībā uz pneimatisko testu dalībvalsts, kurā to veic, akceptē testa drošuma procedūras;

20.3. paziņotā institūcija testē paraugus, kas ņemti no reprezentatīvās produkcijas testa parauga vai no tvertnes pēc ražotāja izvēles, lai pārbaudītu metināto šuvju kvalitāti. Testus veic metinātajām garenšuvēm. Ja metinātajās šķērsšuvēs lietota atšķirīga metināšanas tehnoloģija nekā garenšuvēs, testē arī šķērsšuves;

20.4. šo noteikumu 22. punktā minētajām tvertnēm, kuru projektēšanā izmantota eksperimentālā metode, minētos testus aizstāj ar hidraulisko pārbaudi piecām tvertnēm, kuras nejauši atlasītas no katras tvertņu sērijas, izmantojot statistiskās metodes, lai pārbaudītu to atbilstību šo noteikumu 22. punktā minētajām drošuma pamatprasībām;

20.5. ja sērija tiek atzīta par prasībām atbilstošu, paziņotā institūcija norāda uz katras tvertnes savu identifikācijas numuru vai nodrošina, ka tas tiek norādīts, un sagatavo rakstisku atbilstības sertifikātu, kas attiecas uz veiktajiem testiem. Visas attiecīgās sērijas tvertnes var laist tirgū, izņemot tās, kuras nav sekmīgi izturējušas hidrostatisko testu vai pneimatisko testu;

20.6. ja sērija tiek noraidīta kā prasībām neatbilstoša, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu attiecīgās sērijas laišanu tirgū. Ja sērijas tiek bieži noraidītas kā prasībām neatbilstošas, paziņotā institūcija var pārtraukt statistisko verifikāciju;

20.7. ražotājs pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma spēj uzrādīt šā pielikuma 20.5. apakšpunktā minētos paziņotās iestādes atbilstības sertifikātus.

21. Paziņotā institūcija nosūta novērtējuma ziņojuma kopiju dalībvalstij, kura to paziņojusi, un pēc pieprasījuma pārējām paziņotajām institūcijām, pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

22. Ražotājs uz paziņotās institūcijas atbildību izgatavošanas procesā uz tvertnes norāda paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

23. Ražotājs ar CE atbilstības zīmi marķē katru atsevišķu tvertni, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

24. Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

25. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

26. Ražotāja pienākumus, kas minēti šā pielikuma 23., 24. un 25. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti pilnvarā.

3. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām tvertņu pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (C2 modulis)

27. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītu tvertņu testēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda šajā nodaļā minētos pienākumus, kā arī tikai uz savu atbildību nodrošina un apliecina, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šo noteikumu prasībām.

28. Ražotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šo noteikumu prasībām.

29. Ražotājs iesniedz paša izvēlētai paziņotajai institūcijai pieteikumu par attiecīgās tvertnes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu. Pieteikumā iekļauj:

29.1. sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju;

29.2. to materiālu sertifikātus, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

29.3. ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem;

29.4. ES tipa pārbaudes sertifikātu;

29.5. dokumentu, kurā aprakstīti izgatavošanas procesi un visi iepriekš noteiktie sistemātiskie pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam.

30. Paziņotā institūcija līdz dienai, kad sāksies izgatavošana, pārbauda šā pielikuma 29. punktā minētos dokumentus, lai apliecinātu to atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātam.

31. Dokumentā, kas minēts šā pielikuma 29.5. apakšpunktā, ietver:

31.1. to izgatavošanas un pārbaudes līdzekļu aprakstu, kas piemēroti tvertņu konstrukcijai;

31.2. inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās attiecīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

31.3. apņemšanos veikt pārbaudes un testus saskaņā ar inspekcijas dokumentu un nodrošināt hidrostatisko testu vai ar dalībvalsts piekrišanu –pneimatisko testu, ko veic katrai saražotajai tvertnei ar testa spiedienu, kas 1,5 reizes pārsniedz aprēķina spiedienu. Par minēto pārbaužu un testu veikšanu ir atbildīgi kvalificēti darbinieki, kas ir pietiekami neatkarīgi no ražošanas personāla. Par pārbaudēm un testiem tiek sagatavots attiecīgs ziņojums;

31.4. izgatavošanas un glabāšanas vietu adreses, kā arī datumu, kad paredzēts sākt izgatavošanu.

32. Paziņotā institūcija pēc pašas noteiktiem nejauši izvēlētiem intervāliem veic tvertnes pārbaudes nejauši izvēlētiem paraugiem vai nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos par tvertnes iekšējo pārbaužu kvalitāti, ņemot vērā arī tvertņu tehnoloģisko sarežģītību un ražošanas apjomu. Pārbauda atbilstīgus gala tvertņu paraugus, kurus paziņotā institūcija ir paņēmusi ražošanas vietā pirms laišanas tirgū, kā arī veic attiecīgus testus, kas norādīti piemērojamajos standartos, un (vai) līdzvērtīgus testus, kas noteikti citās attiecīgajās tehniskajās specifikācijās, lai pārbaudītu tvertnes atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajām šo noteikumu prasībām.

33. Paziņotā institūcija nodrošina, ka ražotājs saskaņā ar šā pielikuma 31.3. apakšpunktu faktiski pārbauda sērijveidā ražotās tvertnes.

34. Ja paraugs neatbilst pieņemamam kvalitātes līmenim, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu parauga atbilstību.

35. Piemērojamās paraugu ņemšanas procedūras nolūks ir noteikt, vai tvertnes izgatavošanas process notiek pieņemamās robežās, lai tādējādi nodrošinātu tvertnes atbilstību.

36. Paziņotā institūcija nosūta inspekcijas ziņojuma kopiju dalībvalstij, kura to paziņojusi, un pēc pieprasījuma pārējām paziņotajām institūcijām, pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

37. Ražotājs uz paziņotās institūcijas atbildību izgatavošanas procesā uz tvertnes norāda paziņotās institūcijas identifikācijas numuru.

38. Ražotājs ar CE atbilstības marķējumu marķē katru atsevišķo tvertni, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamām šo noteikumu prasībām.

39. Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

40. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

41. Ražotāja pienākumus, kas minēti šā pielikuma 38., 39. un 40. punktā, tā uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti pilnvarā.

4. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli (C modulis)

42. Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā ražotājs izpilda šajā nodaļā minētos pienākumus, kā arī nodrošina un tikai uz savu atbildību paziņo, ka attiecīgās tvertnes atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

43. Ražotājs veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai izgatavošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu izgatavoto tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

44. Ražotājs paša izvēlētajai paziņotajai institūcijai iesniedz pieteikumu par attiecīgās tvertnes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanu. Pieteikumā iekļauj:

44.1. sertifikātus par metināšanas darbību un metinātāju vai darbinieku atbilstošu kvalifikāciju;

44.2. to materiālu sertifikātus, kuri izmantoti, izgatavojot daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina tvertnes izturību;

44.3. ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un testiem;

44.4. dokumentu, kurā aprakstīti izgatavošanas procesi un visi iepriekš noteiktie sistemātiskie pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu tvertņu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam.

45. Šā pielikuma 44.4. apakšpunktā minētajā dokumentā ietver:

45.1. to izgatavošanas un pārbaudes līdzekļu aprakstu, kas piemēroti tvertņu konstrukcijai;

45.2. inspekcijas dokumentu, kurā aprakstītas izgatavošanas laikā veicamās attiecīgās pārbaudes un testi kopā ar attiecīgajām procedūrām un biežumu, kādā tie veicami;

45.3. apņemšanos veikt pārbaudes un testus saskaņā ar inspekcijas dokumentu un nodrošināt hidrostatisko testu vai ar dalībvalsts piekrišanu –pneimatisko testu, ko veic katrai saražotajai tvertnei ar testa spiedienu, kas 1,5 reizes pārsniedz aprēķina spiedienu. Par minēto pārbaužu un testu veikšanu ir atbildīgi kvalificēti darbinieki, kas ir neatkarīgi no ražošanas personāla. Par pārbaudēm un testiem tiek sagatavots attiecīgs ziņojums;

45.4. izgatavošanas un glabāšanas vietu adreses, kā arī datumu, kad paredzēts sākt izgatavošanu.

46. Paziņotā institūcija līdz dienai, kad sāksies izgatavošana, pārbauda šā pielikuma 45. punktā minētos dokumentus, lai apliecinātu to atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātam.

47. Ražotājs ar CE atbilstības marķējumu marķē katru atsevišķu tvertni, kas atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām šo noteikumu prasībām.

48. Ražotājs rakstiski sagatavo katra tvertnes modeļa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu tirgus uzraudzības iestādei 10 gadus pēc tvertnes laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē tvertnes modeli, kuram tā sagatavota.

49. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

50. Ražotāja pienākumus, kas minēti šā pielikuma 47., 48. un 49. punktā, tā uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti pilnvarā.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 207
Atbilstības deklarācija

1. Tvertnes modelis/tvertne (produkts, tips, partijas vai sērijas numurs).

2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese.

3. Apliecinājums, ka ražotājs uzņemas pilnu atbildību par atbilstības deklarāciju.

4. Deklarācijas priekšmets (tvertnes identifikācija, nodrošinot tvertnes izsekojamību. Ja tvertnes identifikācijai nepieciešams, var pievienot tvertnes attēlu).

5. Apliecinājums, ka minētā tvertne atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

6. Atsauces uz piemērojamajiem standartiem vai citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība.

7. Informācija par iesaistīto paziņoto institūciju, norādot institūcijas nosaukumu un numuru, institūcijas veiktās atbilstības novērtēšanas darbības un izsniegtos sertifikātus.

8. Papildu informācija.

9. Informācija par atbilstības deklarācijas sagatavošanu:

9.1. izsniegšanas vieta un datums;

9.2. sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 207Pieņemts: 12.04.2016.Stājas spēkā: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 14.04.2016. OP numurs: 2016/72.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
281510
20.04.2016
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"