Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 2016. gada 22. martā (prot. Nr. 14 13. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1. pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1. pasākumu "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir novērst infrastruktūras pārrāvumus Rīgas pilsētā un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.

3. Pasākuma mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim 4 km izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T tīklu;

4.2. rezultāta rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim viena pilsēta, kurā izveidoti alternatīvi maršruti TEN-T tīkla tranzīta un kravu transportam;

4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi vismaz 5 170 932 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 304)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 28 235 295 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 24 000 000 euro un projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībai) ir ne mazāks kā 4 235 295 euro.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

8. Projekta iesniedzēja finansējumā paredz valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.

9. Maksimālais pieejamais attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir līdz 85 procentiem no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

9.1 Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim, lai slēgtu vienošanos par projekta īstenošanu, ir ne mazāks kā 26 488 470 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 22 515 199 euro un projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībai) ir ne mazāks kā 3 973 271 euro.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

9.2 Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai, tai skaitā snieguma rezerves priekšfinansēšanai un attiecināmo izmaksu segšanai, var piesaistīt papildu publiskos līdzekļus, piemēram, pašvaldības finansējumu vai pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

9.3 No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi un snieguma rezerves piešķiršanu var ierosināt sadarbības iestādei palielināt projektam pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu līdz šo noteikumu 7. punktā minētajam apmēram, bet nepārsniedzot šo noteikumu 9. punktā noteikto maksimālo Kohēzijas fonda finansējuma apmēru.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 304 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

11. Projekta iesniedzējs, kas pēc tam, kad stājusies spēkā ar sadarbības iestādi noslēgtā vienošanās par projekta īstenošanu, ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām sagatavo un iesniedz sadarbības iestādei projekta iesniegumu, pievienojot projektam veikto izmaksu un ieguvumu analīzi.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

12. Pasākuma atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija).

13. Pasākuma tiešās attiecināmās izmaksas:

13.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos par darba atlīdzību un nodokļu politiku noteiktās piemaksas un nodokļi, ņemot vērā, ka:

13.1.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir pieci miljoni euro vai lielākas;

13.1.2. attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze, nodrošinot personāla iesaisti projektā saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);

13.2. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tajā skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

13.3. izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai, tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas, ciktāl to paredz normatīvo aktu prasības;

13.4. zemes iegādes izmaksas ne vairāk kā 10 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai;

13.5. būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;

13.6. tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu (turpmāk – transportbūves) un ielu būvniecības izmaksas;

13.7. apbraucamo ielu būvniecība, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas transportbūvju un ielu būvniecības laikā ne vairāk kā 10 % no būvdarbu attiecināmo izmaksu kopsummas;

13.8. satiksmes mezglu izveides un likvidācijas izmaksas, lai nodrošinātu satiksmei drošus pievienojumus pamatielai un maģistrālo ielu savienošanu ar esošo ielu tīklu vai sistēmu;

13.9. ar velosipēdistu un gājēju ceļu izbūvi saistītās izmaksas ne vairāk kā 10 % no būvdarbu attiecināmo izmaksu kopsummas;

13.10. ceļu drošības audita izmaksas;

13.11. būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas;

13.12. labiekārtošanas izmaksas, tajā skaitā autobusu pieturvietu un apgaismojuma līniju ierīkošana, apzaļumošana, apstādījumu izveidošana, krastu nostiprināšana, lietusūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtu izbūve atbilstoši būvprojekta risinājumam un citi ar trases izbūvi saistītie inženiertehniskie risinājumi;

13.13. satiksmes drošības aprīkojuma uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas, piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi;

13.14. satiksmes vadības aprīkojuma uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas, piemēram, meteoroloģiskās stacijas un satiksmes uzskaites punkti, kas nepieciešami konkrētās transportbūves un ielu posma seguma stāvokļa un slodzes noteikšanai;

13.15. transportbūvju un ielu tīklam piegulošo inženiertīklu būvniecības izmaksas ne vairāk kā 15 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Izmaksas attiecināmas tikai tad, ja tiek nodrošināts sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka, projekta ietvaros veicot plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves, vienlaikus nodrošinot, ka investīcijas nerada priekšrocības šo inženiertīklu īpašniekam;

13.16. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas un attiecīgo būvspeciālistu normatīvajos aktos noteiktās obligātās apdrošināšanas izmaksas;

13.17. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

13.18. izdevumi neparedzētu izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no kopējo tiešo attiecināmo izmaksu summas;

13.19. vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam.

14. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 13. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

15. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata, un tām piemēro vienotās likmes metodi, neiesniedzot sadarbības iestādei izmaksas pamatojošos dokumentus par netiešo izmaksu izlietojumu.

16. Šo noteikumu 13.10., 13.11. un 13.16. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta būvdarbu līguma summas.

17. Šo noteikumu 13.2. un 13.16. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

18. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāma vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

19. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāmas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam.

20. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāmas konsultācijas ar nevalstisko organizāciju ekspertiem, kuri pārstāv personu ar invaliditāti intereses. Konsultāciju izmaksas paredz projektēšanas vai būvniecības līgumu ietvaros.

21. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda finansējuma, ja tās atbilst šo noteikumu 13. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 13.4., 13.7., 13.9., 13.15. un 13.18. apakšpunktā un 15., 16. un 17. punktā minētajiem izmaksu ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā 2015. gada 1. janvārī.

22. Pasākuma neattiecināmās izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs sedz no saviem vai papildus piesaistītajiem publiskajiem līdzekļiem, ir:

22.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 7. punktā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

22.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 13.4., 13.7., 13.9., 13.15. un 13.18. apakšpunktā un 15., 16. un 17. punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 304)

IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

23. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

23.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

23.2. sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas pieaug;

23.3. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

23.4. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajiem rādītājiem un nodrošina vienotu metodoloģiju rādītāju uzskaitei pirms un pēc projekta īstenošanas;

23.5. uzkrāj datus par transporta plūsmas aizkavējuma samazinājumu ielās, kuras paredzēts atslogot, izbūvējot alternatīvos maršrutus;

23.6. uzkrāj datus par vidējo satiksmes intensitātes samazinājumu kravas transportam uz ielām, kuras tiek atslogotas projekta īstenošanas rezultātā;

23.7. nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

23.8. nodrošina projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot uzturēšanu un periodisku nodilušo konstrukciju atjaunošanu un finansējuma piešķiršanu šiem darbiem turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas;

23.9. nodrošina, ka nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, projekta īstenošanas laikā ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai valdījumā vai finansējuma saņēmējs ir saskaņojis būvniecības ieceri ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 304)

24. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, nepārsniedzot 90 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām kopsummas.

25. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga.

26. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

26.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

26.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

27. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 22.03.2016.Stājas spēkā: 08.04.2016.Zaudē spēku: 24.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 07.04.2016. OP numurs: 2016/67.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
281355
{"selected":{"value":"09.06.2017","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-23.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2017","iso_value":"2017\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-23.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2016","iso_value":"2016\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2016.-08.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)