Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 190

Rīgā 2016. gada 29. martā (prot. Nr. 15 19. §)
Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību
Izdoti saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
13. panta pirmās daļas 13. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību:

1.1. kādā Valsts zemes dienests nodod datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai;

1.2. kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.

2. Ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās nozaru ministrija (turpmāk – ministrija) sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par zemes gabalu piederību vai piekritību valstij (turpmāk – rīkojuma projekts) vai attiecīgi pašvaldība pieņem lēmumu par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.

3. Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc:

3.1. šo noteikumu spēkā stāšanās – par visu to vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības teritoriālajām vienībām, par kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu izdots līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

3.2. Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

4. Valsts zemes dienests sarakstā norāda šādu informāciju:

4.1. zemes vienības atrašanās vieta (administratīvās teritorijas nosaukums);

4.2. zemes vienības statuss;

4.3. zemes vienības kadastra apzīmējums;

4.4. zemes vienības platība;

4.5. īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs vai lietotājs, tam piekrītošā domājamā daļa;

4.6. zemes vienības lietošanas mērķis;

4.7. zemes vienības adrese;

4.8. zemes lietošanas veidu "mežs", "zeme zem ceļiem" un "zeme zem ēkām un pagalmiem" platība zemes vienībā;

4.9. uz zemes vienības esošas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas būves:

4.9.1. kadastra apzīmējums;

4.9.2. lietošanas veids;

4.9.3. nosaukums;

4.9.4. piederības statuss;

4.9.5. īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs vai lietotājs;

4.10. zemes vienības kadastrālā vērtība.

5. Ministrijas šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā septiņus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā astoņu mēnešu laikā pēc saraksta publiskošanas:

5.1. izvērtē, kuras sarakstā norādītās zemes vienības piekrīt vai pieder valstij un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz attiecīgās ministrijas vārda saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (turpmāk – valstij piekritīga zeme), un izdara sarakstā par tām atzīmi;

5.2. elektroniski nosūta sarakstu ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktā izdarītajām atzīmēm vai informāciju, ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas izvērtētās zemes vienības.

6. Pašvaldības zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (turpmāk – pašvaldībai piekritīga zeme) sāk izvērtēt vienlaikus ar ministrijām.

7. Pēc tam, kad no visām ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais termiņš, pašvaldība:

7.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā divu mēnešu laikā:

7.1.1. apkopo informāciju par sarakstā izdarītajām ministriju atzīmēm;

7.1.2. izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā norādītas kā valstij piekritīga zeme, būtu piekritīgas pašvaldībai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", un izdara sarakstā par tām atzīmi;

7.1.3. elektroniski nosūta ministrijām un Valsts zemes dienestam pašvaldību apkopoto sarakstu ar ministriju un pašvaldību izdarītajām atzīmēm;

7.2. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.

8. Pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā minētā saraksta saņemšanas:

8.1. Valsts zemes dienests piecu darbdienu laikā publisko sarakstu savā tīmekļvietnē;

8.2. ministrija šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā četru mēnešu laikā sagatavo rīkojuma projektu par zemes vienībām, kuras kā valstij piekritīgu zemi sarakstā atzīmējusi viena ministrija, un tās nav norādītas kā pašvaldībai piekritīga zeme;

8.3. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā līdz šo noteikumu 2. punktā noteiktajam termiņam, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā astoņu mēnešu laikā:

8.3.1. ministrijas un pašvaldība vienojas par zemes piekritību valstij un par ministriju, uz kuras vārda zemesgrāmatā ierakstāma attiecīgā zemes vienība, vai zemes piekritību pašvaldībai, ja zemes vienību kā valstij piekritīgu zemi sarakstā atzīmējusi viena vai vairākas ministrijas un kā pašvaldībai piekritīgu zemi – pašvaldība;

8.3.2. ministrijas vienojas par zemes piekritību valstij un par ministriju, uz kuras vārda zemesgrāmatā ierakstāma attiecīgā zemes vienība, ja zemes vienību kā valstij piekritīgu zemi sarakstā atzīmējušas vairākas ministrijas;

8.3.3. ministrija, uz kuras vārda zemesgrāmatā saskaņā ar vienošanos ierakstāma attiecīgā zemes vienība, sagatavo rīkojuma projektu vai attiecīgi pašvaldība saskaņā ar vienošanos pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.

9. Informāciju par vienošanos ministrija norāda rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā), bet pašvaldība – tās lēmumā.

10. Ja vienošanās nav panākta, valstij piekritīgās zemes noteikšanā ieinteresētā ministrija iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.

11. Pēc šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētā termiņa ministrija vai pašvaldība, uz kuras vārda zemesgrāmatā ierakstāma attiecīgā zemes vienība saskaņā ar šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minēto vienošanos par zemes piekritību, piecu darbdienu laikā nosūta Valsts zemes dienestam publiskošanai tīmekļvietnē informāciju par attiecīgo zemes vienību.

12. Pašvaldība lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai var pieņemt tūlīt pēc šo noteikumu 3. punktā minētajām darbībām, ja sarakstā norādītā zemes vienība ir pašvaldībai piekritīga zeme un pašvaldības rīcībā ir visu ministriju sniegtā informācija par to, ka sarakstā norādītā zemes vienība, tai skaitā zemes vienības domājamā daļa, nav valstij piekritīga zeme.

13. Rīkojuma projektu ministrija var sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā tūlīt pēc šo noteikumu 3. punktā minētā saraksta publiskošanas, ja sarakstā norādītā zemes vienība ir valstij piekritīga zeme un ministrijas rīcībā ir pašvaldības sniegtā informācija par to, ka sarakstā norādītā zemes vienība, tai skaitā zemes vienības domājamā daļa, piekrīt vai pieder valstij.

14. Ministrija vai pašvaldība kadastra datu aktualizācijas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosina zemes vienību kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes vienības piekritību vai piederību valstij attiecīgās ministrijas personā vai pašvaldības lēmums par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 190Pieņemts: 29.03.2016.Stājas spēkā: 02.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 01.04.2016. OP numurs: 2016/63.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281257
02.04.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)