Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 158

Rīgā 2016. gada 15. martā (prot. Nr. 13 13. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.– 2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 6.1.3.1. pasākumu "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" (turpmāk – pasākums) un tā ietvaros apstiprinātos projektus;

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusējā uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir samazināt sastrēgumus uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst infrastruktūras pārrāvumus esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā.

3. Pasākuma mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki, komersanti un iedzīvotāji.

4. Specifiskā atbalsta mērķa un pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzams specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājs – vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks samazināts no 23,83 līdz 15,77 minūtēm;

4.2. pasākuma ietvaros:

4.2.1. iznākuma rādītājs:

4.2.1.1. līdz 2023. gada 31. decembrim – rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums ir 4,532 km;

4.2.1.2. līdz 2018. gada 31. decembrim – rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums ir 1,035 km;

4.2.2. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi vismaz 24 085 192 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 532; MK 11.04.2023. noteikumiem Nr. 186)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 125 674 487 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 106 823 313 euro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām) – vismaz 18 851 174 euro.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

8. Projekta iesniedzēja līdzfinansējumā paredz valsts budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai.

9. Maksimālais attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

10. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 532)

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

12. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādei projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām. Projekta iesniegumam pievieno veikto izmaksu un ieguvumu analīzi. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

13. Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras izbūve, pārbūve un atjaunošana, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu un pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta satiksmes, mazinot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu, uzlabojot transporta infrastruktūras tehniskos parametrus un satiksmes drošību.

14. Pasākuma ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

14.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā tiesību aktos noteiktās piemaksas un nodokļus, ņemot vērā, ka:

14.1.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir 5 000 000 euro vai lielākas;

14.1.2. attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);

14.2. projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

14.3. izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai, tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas, ciktāl to paredz normatīvo aktu prasības;

14.4. zemes iegādes izmaksas, ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai (ne vairāk kā 10 % no attiecināmo izmaksu kopsummas);

14.5. būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;

14.6. tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu (turpmāk – transportbūves) un ielu būvniecības izmaksas;

14.7. apbraucamo ielu būvniecības, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas transportbūvju un ielu būvniecības laikā;

14.8. ar velosipēdistu un gājēju ceļiem saistītās izmaksas, lai novērstu infrastruktūras pārrāvumus, ar nosacījumu, ka minētajām darbībām nav nepieciešama zemes iegāde un tās nedalāmi saistītas ar projekta īstenošanu;

14.9. labiekārtošanas izmaksas, tai skaitā autobusu pieturvietu, apgaismojuma līniju, lietusūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtu izbūve, apzaļumošana atbilstoši būvprojekta risinājumam;

14.10. ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi) uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas;

14.11. satiksmes vadības aprīkojuma (piemēram, meteoroloģiskās stacijas un satiksmes uzskaites punkti, kas nepieciešami konkrētās transportbūves un ielu posma seguma stāvokļa un slodzes noteikšanai) uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas;

14.12. transportbūvju un ielu kompleksam piegulošo inženiertīklu būvniecības izmaksas ne vairāk kā 10 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Izmaksas attiecināmas tikai gadījumā, ja tiek nodrošināts sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka, projekta ietvaros veicot plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves, un ieguldījumi inženiertīklu pārbūvē tiek veikti, nemainot inženiertīklu tehniskos parametrus un neradot priekšrocības to īpašniekiem;

14.13. ceļu drošības audita izmaksas;

14.14. būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu izmaksas;

14.15. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;

14.16. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

14.17. izdevumi neparedzētu izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no kopējo tiešo attiecināmo izmaksu summas.

14.1 Šo noteikumu 14.12. apakšpunktā minēto transportbūvju un ielu kompleksam piegulošo inženiertīklu būvniecības attiecināmo izmaksu summas ierobežojumi netiek piemēroti projektam, kas saistīts ar Brasas pārvada izbūvi.

(MK 11.04.2023. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

15. Šo noteikumu 14.13., 14.14. un 14.15. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta būvdarbu līguma summas.

16. Šo noteikumu 14.2. un 14.15. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 311)

17. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāma vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu un būvniecības iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

18. Īstenojot pasākumu, ir atbalstāmas personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas vai būvniecības līgumu/izmaksu ietvaros.

19. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 14. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atmaksājamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 % apmērā no šo noteikumu 14.1. apakšpunktā noteiktajām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata, un tām piemēro vienotās likmes metodi, neiesniedzot sadarbības iestādei izmaksu pamatojošos dokumentus par netiešo izmaksu izlietojumu.

21. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmās izmaksas finansēšanai no Kohēzijas fonda finansējuma, ja tās atbilst šo noteikumu 14. punktā minētajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 14.4., 14.12., 14.17. apakšpunktā un 15. un 16. punktā noteiktajiem ierobežojumiem, un ir radušās ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī.

22. Pasākuma neattiecināmās izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem, ir:

22.1. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 14.4., 14.12., 14.17. apakšpunktā un 15. un 16. punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

22.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto kopējo attiecināmo izmaksu apmēru.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 532)

IV. Projekta īstenošanas nosacījumi

23. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

23.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

23.2. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

23.3. projekta izmaksu pieauguma gadījumā sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;

23.4. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

23.5. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto rādītāju un nodrošina vienotu metodoloģiju rādītāja uzskaitei projektos;

23.6. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz rādītāju "kopējais negadījumu skaita samazinājums rekonstruētajos (pārbūvētajos) ceļu posmos" gadu pēc posma nodošanas ekspluatācijā;

23.7. nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

23.8. nodrošina projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu, savlaicīgi plānojot uzturēšanu un nodilušo konstrukciju periodisku atjaunošanu un piešķirot šiem darbiem finansējumu turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas;

23.9. nodrošina, ka projekta īstenošanas laikā nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, ir finansējuma saņēmēja īpašumā, vai arī būvniecības iecere ir saskaņota ar projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu īpašniekiem atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem būvniecības jomā.

24. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga.

25. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, nepārsniedzot 90 % no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām kopsummas.

26. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

26.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

26.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās.

27. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ministru prezidenta vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 158Pieņemts: 15.03.2016.Stājas spēkā: 25.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 24.03.2016. OP numurs: 2016/59.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
281127
{"selected":{"value":"15.04.2023","content":"<font class='s-1'>15.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.04.2023","iso_value":"2023\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2021","iso_value":"2021\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-14.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2016","iso_value":"2016\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2016.-12.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2016","iso_value":"2016\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-24.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.04.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"