Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 146

Rīgā 2016. gada 8. martā (prot. Nr. 12 23. §)
Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. profesionālo patentpilnvarnieku (turpmāk – patentpilnvarnieks) saraksta (turpmāk – saraksts) saturu;

1.2. saraksta uzturēšanas kārtību;

1.3. patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena (turpmāk – eksāmens) kārtību;

1.4. kārtību, kādā patentpilnvarnieka pretendents (turpmāk – pretendents) apliecina Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 121. panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētos faktus;

1.5. kārtību, kādā pretendenta profesionālā kvalifikācija un profesionālā darbība pielīdzināma Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 122. panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām prasībām;

1.6. kārtību, kādā izvērtējama Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts) patentpilnvarnieka kvalifikācija viņa iekļaušanai sarakstā.

II. Saraksta saturs un uzturēšanas kārtība

2. Sarakstā iekļauj ziņas par personām, kas atbilst Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 121. panta otrajā daļā minētajām prasībām.

3. Par patentpilnvarnieku sarakstā iekļauj šādas ziņas:

3.1. reģistrācijas numuru;

3.2. vārdu un uzvārdu;

3.3. specializāciju;

3.4. svešvalodu zināšanas;

3.5. datumu, kad pieņemts lēmums par patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā attiecīgajā specializācijā (attiecībā uz personu, kas patentpilnvarnieku sarakstā iekļauta atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma pārejas noteikumu 6. punktam, – datumu, kurā persona iekļauta Patentu valdes profesionālo patentpilnvaroto reģistrā attiecīgajā specializācijā);

3.6. prakses vietas adresi;

3.7. informāciju par patentpilnvarnieka civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esību;

3.8. informāciju par patentpilnvarnieka profesionālās darbības apturēšanu vai atstādināšanu no pienākumu pildīšanas saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 134. pantu;

3.9. informāciju par patentpilnvarnieka izslēgšanu no saraksta.

4. Patentu valde sarakstu publisko savā tīmekļvietnē. Grozījumus saraksta ziņās publicē vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

5. Patentu valde sarakstā ietverto informāciju kārto un glabā elektroniski.

6. Ziņas par patentpilnvarnieku sarakstā iekļauj, pamatojoties uz Patentu valdes direktora lēmumu. Lēmumu sagatavo piecu darbdienu laikā pēc ziņu saņemšanas, pamatojoties uz:

6.1. eksāmena komisijas lēmumu par eksāmena rezultātiem;

6.2. pretendenta vai patentpilnvarnieka iesniegumu par ziņu (vai grozījumu ziņās) iekļaušanu sarakstā (1. pielikums);

6.3. tiesas nolēmumu;

6.4. valsts pārvaldes iestādes lēmumu;

6.5. Iedzīvotāju reģistra ziņām;

6.6. patentpilnvarnieku profesionālās organizācijas disciplinārlietu komisijas lēmumu;

6.7. citām ziņām.

7. Par nepieciešamajiem grozījumiem saraksta ziņās patentpilnvarnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei, iesniedzot rakstveida iesniegumu par ziņu iekļaušanu sarakstā.

8. Maksu par grozījumu izdarīšanu sarakstā patentpilnvarnieks samaksā Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā un kārtībā. Par grozījumu izdarīšanu nav jāmaksā, ja tie veicami saskaņā ar šo noteikumu 3.2., 3.7., 3.8. un 3.9. apakšpunktu.

9. Patentu valdes direktors pieņem lēmumu atlikt grozījumu izdarīšanu, nosakot viena mēneša termiņu trūkumu novēršanai, ja:

9.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

9.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

9.3. nav samaksāta noteiktā maksa.

10. Patentu valdes direktors pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus sarakstā, ja:

10.1. norādītās ziņas nav ierakstāmas sarakstā;

10.2. lēmumā noteiktajā termiņā nav novērsti trūkumi.

11. Šo noteikumu 9. un 10. punktā minēto lēmumu patentpilnvarnieks var apstrīdēt Tieslietu ministrijā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas.

12. Ja Patentu valde konstatē saraksta ziņās pārrakstīšanās kļūdu, tā nosūta paziņojumu patentpilnvarniekam, norādot:

12.1. kāda kļūda sarakstā konstatēta;

12.2. kā kļūdu novērsīs;

12.3. piecu darbdienu termiņu iebildumu celšanai.

13. Ja patentpilnvarnieks noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Patentu valdes direktors pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu sarakstā un izdara attiecīgus grozījumus.

14. Patentu valdes pieļautās kļūdas labo bez maksas.

III. Eksāmena komisija

15. Pretendentu izvērtēšanai un to zināšanu pārbaudei Patentu valdes direktors izveido eksāmena komisiju (turpmāk – komisija) atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 123. panta pirmās daļas noteikumiem.

16. Komisijas sastāvu apstiprina līdz kārtējā gada 15. janvārim. Komisijas sastāvā iekļauj trīs Patentu valdes pārstāvjus un trīs patentpilnvarnieku profesionālās organizācijas pārstāvjus. Komisija no komisijas locekļu vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju.

17. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Patentu valdes direktora norīkota persona.

18. Komisijas loceklis pirms darba uzsākšanas paraksta apliecinājumu par interešu konflikta novēršanas prasību ievērošanu. Komisijas loceklis nelemj par atļauju pretendentam kārtot eksāmenu un nepiedalās pretendenta darba vērtēšanā, ja:

18.1. pretendents ir komisijas locekļa laulātais, komisijas locekļa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei;

18.2. pretendents ir komisijas locekļa vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā;

18.3. pretendents ir komisijas locekļa darījuma partneris (fiziska vai juridiska persona, ar kuru komisijas loceklis ir veicis darījumus iepriekšējā gada laikā, ja darījuma summa pārsniedz 20 minimālās mēneša darba algas);

18.4. komisijas loceklis ir saistīts ar pretendenta darbavietu (ir pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs) un ir veicis kontroles, uzraudzības funkcijas vai pieņēmis lēmumu attiecībā uz pretendentu;

18.5. pretendents ir saistīts ar komisijas locekļa darbavietu un ir veicis kontroles, uzraudzības funkcijas vai pieņēmis lēmumu attiecībā uz komisijas locekli (pēdējo 24 mēnešu laikā);

18.6. komisijas loceklis ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts vērtējumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

19. Komisija lemj par atļauju pretendentam kārtot eksāmenu, sagatavo un apstiprina eksāmena programmu un biļetes, kā arī pieņem eksāmenu.

20. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs uz savas prombūtnes laiku ir tiesīgs uzdot komisijas priekšsēdētāja pienākumus veikt komisijas loceklim.

21. Komisijas sēdes ir slēgtas. Tiesības iepazīties ar informāciju, kas saistīta ar pretendentu novērtēšanas procesu, piešķir komisijas priekšsēdētājs ar rakstveida atļauju, ievērojot Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.

22. Komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

23. Komisijas sēdes protokolē. Protokolā norāda komisijas sēdes norises vietu, laiku, klātesošos komisijas locekļus, pretendentus, kuru pieteikumus izvērtē, un pieņemtos lēmumus. Sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Protokolu glabā Patentu valdē.

IV. Eksāmena organizēšana

24. Eksāmenu organizē divas reizes gadā – maijā un novembrī. Eksāmena norises datumu vienu mēnesi pirms eksāmena publisko Patentu valdes tīmekļvietnē. Maksu par eksāmena kārtošanu pretendents samaksā Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā un kārtībā.

25. Eksāmenu organizē un tehniski nodrošina Patentu valde.

26. Eksāmena programmu publicē Patentu valdes tīmekļvietnē:

26.1. līdz 1. aprīlim – eksāmena kārtošanai maijā;

26.2. līdz 1. oktobrim – eksāmena kārtošanai novembrī.

27. Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, līdz 1. martam (eksāmena kārtošanai maijā) un līdz 1. septembrim (eksāmena kārtošanai novembrī) iesniedz Patentu valdē iesniegumu eksāmena kārtošanai (2. pielikums), norādot specializāciju, kurā viņš vēlas kārtot eksāmenu.

28. Lai apliecinātu, ka pretendents laikā, kad viņš iesniedz iesniegumu eksāmena kārtošanai, atbilst Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 121. panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētajām prasībām, pretendents iesniegumā norāda pilsonību, kā arī apliecina valsts valodas prasmi un svešvalodu zināšanas. Iesniegumam pievieno:

28.1. tāda dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā);

28.2. akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploma kopiju (ārvalsts augstākās izglītības iestādes izsniegtajam diplomam attiecīgajā specialitātē jābūt atzītam Latvijā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā);

28.3. dokumentu, kurā detalizēti raksturo savu darba pieredzi ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību saistītā jomā.

29. Par darba pieredzi ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību saistītā jomā atzīstams, piemēram:

29.1. atbilstošs darbs starptautiskajās, reģionālajās vai nacionālajās rūpnieciskā īpašuma iestādēs;

29.2. profesionāla darbība, konsultējot rūpnieciskā īpašuma objektu pieteicējus un īpašniekus vai sagatavojot rūpnieciskā īpašuma objektu pieteikumus un citus dokumentus, kas iesniedzami reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrās vai tiesā, arī darbība patentpilnvarnieka palīga statusā;

29.3. darbs tiesā ar rūpniecisko īpašumu saistītu strīdu izskatīšanā;

29.4. darbs tiesībaizsardzības vai administratīvajās institūcijās saistībā ar rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumiem.

30. Ja pretendents eksāmena kārtošanai iesniedzis dokumentus atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 122. panta trešajai daļai, par pielīdzināmu pretendenta profesionālo kvalifikāciju atzīstama, piemēram:

30.1. apmācība starptautisko, reģionālo vai nacionālo rūpnieciskā īpašuma iestāžu vai augstskolu rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos patentzinību jomā, ja apmācība ilgst vismaz 100 stundas;

30.2. augstskolu, koledžu vai apmācības centru rīkoto kursu apguve patentzinību jomā, ja kursi ilgst vismaz sešus mēnešus;

30.3. universitātē, tehniskā augstskolā, koledžā vai līdzīgā institūcijā iegūta izglītība vai apmācība, ja minētās izglītības vai apmācības saturu vismaz 80 % apmērā veido inženierzinātņu vai dabaszinātņu nozares priekšmeti.

31. Ja pretendents eksāmena kārtošanai patentu jomā iesniedzis dokumentus atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 122. panta ceturtajai daļai, par pielīdzināmu pretendenta profesionālo darbību atzīstama, piemēram:

31.1. pieredze zinātniskās pētniecības darbā inženierzinātņu vai dabaszinātņu jomā;

31.2. pieredze rūpnieciskās izstrādnes darbā (inženierprojektēšana, konstruēšanas darbi, tehnoloģiskās izstrādnes).

32. Ja pretendents iesniegumam eksāmena kārtošanai pievienojis dokumentu kopijas, viņš pēc komisijas sekretāra uzaicinājuma klātienē uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

33. Komisija 10 darbdienu laikā izskata iesniegumu eksāmena kārtošanai un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par:

33.1. atļauju kārtot eksāmenu;

33.2. nepieciešamās papildu informācijas vai dokumentu pieprasīšanu, nosakot triju nedēļu termiņu trūkumu novēršanai;

33.3. atteikumu kārtot eksāmenu.

34. Komisijas lēmumu triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, nosūtot rakstveida paziņojumu elektroniski vai uz pretendenta norādīto adresi.

35. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz komisijas pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus, komisija pieņem lēmumu par atteikumu kārtot eksāmenu. Lēmumu par atteikumu kārtot eksāmenu pretendents var apstrīdēt Patentu valdē mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas.

36. Ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms eksāmena komisijas sekretārs informē pretendentu par eksāmena norises vietu un laiku, nosūtot rakstveida paziņojumu un uzaicinājumu samaksāt maksu par eksāmena kārtošanu.

V. Eksāmena norise un vērtēšanas kārtība

37. Eksāmenā vērtē pretendenta zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas patentpilnvarnieka profesionālajai darbībai.

38. Eksāmens norisinās divās daļās:

38.1. praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis iesniegumā;

38.2. mutiskā pārbaude par pretendenta teorētiskajām zināšanām – trīs teorētiskie jautājumi eksāmena biļetē katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis iesniegumā.

39. Katru eksāmena daļu organizē savā dienā.

40. Pretendenta eksaminēšanā piedalās vismaz četri komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju.

41. Komisijas priekšsēdētājs vada eksāmenu un atbild par tā norisi. Sākot eksāmenu, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu. Pirms katras eksāmena daļas kārtošanas pretendentus iepazīstina ar eksāmena attiecīgās daļas norises kārtību.

42. Komisijas sekretārs protokolē eksāmena gaitu, protokolā norāda eksāmena norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, pretendentu vārdus, uzvārdus un eksāmena biļešu numurus, uzdotos jautājumus un vērtējumus. Eksāmena protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs. Protokolu glabā Patentu valdē.

43. Pretendents, ierodoties uz eksāmenu, komisijas sekretāram uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kurā ir norāde par pilsonību.

44. Ja pretendents nokavē eksāmena sākumu, viņš ar komisijas priekšsēdētāja atļauju drīkst pildīt eksāmena darbu, bet darba izpildes laiku nepagarina un to norāda protokolā.

45. Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz eksāmenu, viņam ir tiesības to kārtot nākamā eksāmena laikā. Par eksāmena kārtošanu atkārtoti nav jāmaksā. Par to, vai neierašanās iemesli ir atzīstami par attaisnojošiem, lemj komisija. Komisijas lēmumu pretendents var apstrīdēt Patentu valdē mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas.

46. Ja iemeslus, kuru dēļ pretendents nav ieradies uz eksāmenu, neatzīst par attaisnojošiem, maksu par eksāmena kārtošanu neatmaksā.

47. Eksāmena norises telpā drīkst atrasties pretendenti, komisija un komisijas sekretārs. Praktiskā uzdevuma risināšanas laikā eksāmena telpā atrodas vismaz viens komisijas loceklis un komisijas sekretārs.

48. Risinot praktisko uzdevumu, pretendentam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), kuriem nav pievienoti komentāri. Kārtojot mutisko pārbaudi, pretendentam nav tiesību izmantot palīglīdzekļus.

49. Ja pretendents eksāmena laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus (piemēram, mobilo tālruni, datoru, elektronisko piezīmju grāmatiņu) vai traucē citus pretendentus, komisija izraida pretendentu no eksāmena norises telpas. Šādā gadījumā uzskata, ka pretendents ir ieguvis negatīvu vērtējumu.

50. Izņēmuma gadījumā komisija var atļaut eksāmena norises laikā iziet no telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam pretendentam. Šādā gadījumā pretendents darbu nodod komisijas sekretāram. Komisijas sekretārs uz pretendenta darba atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Pretendentam eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

51. Praktiskā uzdevuma risināšanai paredzētas trīs stundas, ja pretendents kārto eksāmenu vienā specializācijā, un papildus pa vienai stundai un trīsdesmit minūtēm katrai nākamajai specializācijai.

52. Komisijas sekretārs nodrošina, ka eksaminācijas telpā atrodas pulkstenis, kas novietots visiem pretendentiem labi redzamā vietā.

53. Pretendents, kas pabeidzis praktiskā uzdevuma risināšanu, paraksta darbu, iesniedz to komisijas sekretāram un atstāj eksāmena telpu.

54. Eksāmena mutiskajā pārbaudē pretendentus viņu uzvārdu alfabēta secībā aicina eksāmena norises telpā. Pretendents izvēlas eksāmena biļeti katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis iesniegumā. Biļetes numuru pretendents uzrāda komisijai. Komisijas sekretārs biļetes numuru ieraksta protokolā.

55. Kārtojot eksāmena mutisko pārbaudi, telpā vienlaikus atrodas ne vairāk kā pieci pretendenti.

56. Atbildes sagatavošanai uz vienu jautājumu paredz 15 minūtes, mutiskai atbildei uz vienu jautājumu – 10 minūtes.

57. Komisija noklausās pretendenta atbildi. Pēc atbildes noklausīšanās komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes kvalitāti, un, ja nepieciešams, arī precizējošus jautājumus par pretendenta risināto praktisko uzdevumu. Pretendents, kas pabeidzis eksāmena mutisko pārbaudi, nodod biļeti komisijas sekretāram un atstāj eksāmena telpu.

58. Katrs komisijas loceklis individuāli novērtē pretendenta atbildi katrā eksāmena daļā atsevišķi ar pozitīvu vai negatīvu vērtējumu, ieraksta to vērtējuma lapā (3. pielikums) un vērtējuma lapu paraksta.

59. Pēc eksāmena beigām, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā komisijas sekretārs apkopo eksāmena pirmās un otrās daļas vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus un aprēķina pretendenta pozitīvo un negatīvo vērtējumu skaitu katrā eksāmena daļā katrā specializācijā. Ja pretendenta pozitīvo un negatīvo vērtējumu skaits daļā sadalās līdzīgi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums. Visus vērtējumus ieraksta eksāmena protokolā.

60. Eksāmens ir nokārtots attiecīgajā specializācijā, ja pretendents gan eksāmena pirmajā, gan otrajā daļā saņēmis pozitīvu vērtējumu.

61. Komisijas locekļiem ir tiesības ierakstīt protokolā viņu atsevišķo viedokli par vērtējumu vai eksāmena norisi.

62. Komisijas locekļu aizpildītās eksāmena vērtējuma lapas un pretendentu eksāmena pirmās daļas atbilžu tīrraksti ir neatņemams eksāmena protokola pielikums.

VI. Eksāmena rezultātu paziņošana un lēmuma pieņemšana par pretendenta iekļaušanu sarakstā

63. Eksāmena vērtējumu komisija pretendentam paziņo nākamajā darbdienā pēc lēmuma pieņemšanas un triju darbdienu laikā lēmuma izrakstu par eksāmena rezultātiem nosūta elektroniski vai uz pretendenta norādīto adresi. Ja pretendents nokārtojis eksāmenu, lēmuma izrakstam pievieno aicinājumu divu mēnešu laikā iesniegt Patentu valdē iesniegumu par ziņu iekļaušanu sarakstā.

64. Ja eksāmena laikā pieļauti eksāmena kārtības pārkāpumi, kas varēja tieši ietekmēt eksāmena daļas vērtējumu vai vērtējumu kopumā, pretendents var apstrīdēt eksāmena rezultātu Patentu valdē mēneša laikā pēc eksāmena rezultātu paziņošanas.

65. Saņemot pretendenta iesniegumu par ziņu iekļaušanu sarakstā, Patentu valdes direktors izvērtē, vai iesniegumā norādītās ziņas ļauj konstatēt pretendenta atbilstību Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 121. panta otrās daļas 6. un 7. punkta prasībām, un pieņem lēmumu par pretendenta iekļaušanu sarakstā vai lēmumu atlikt pretendenta iekļaušanu sarakstā, nosakot viena mēneša termiņu trūkumu novēršanai. Patentu valdes direktora lēmumu nosūta elektroniski vai uz pretendenta norādīto adresi divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

66. Ja trūkumi nav novērsti noteiktajā termiņā, Patentu valdes direktors pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut pretendentu sarakstā.

67. Šo noteikumu 65. un 66. punktā minēto lēmumu pretendents var apstrīdēt Tieslietu ministrijā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas.

VII. Kārtība, kādā izvērtējama dalībvalsts patentpilnvarnieka kvalifikācija viņa iekļaušanai sarakstā

68. Dalībvalsts patentpilnvarnieks, kurš vēlas, lai par viņu sarakstā iekļauj ziņas atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 136. pantā minētajiem noteikumiem, Patentu valdē iesniedz:

68.1. iesniegumu par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā (4. pielikums). Iesniegumā norāda sarakstes adresi Latvijā;

68.2. dokumentus, kas apliecina viņa tiesības darboties par patentpilnvarnieku citā dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem, un to tulkojumu latviešu valodā;

68.3. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 130. panta otrās un trešās daļas noteikumiem.

69. Maksu par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā dalībvalsts patentpilnvarnieks samaksā Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā un kārtībā.

70. Patentu valdes direktors 10 darbdienu laikā izvērtē, vai iesniegumā par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā norādītās ziņas ļauj konstatēt dalībvalsts patentpilnvarnieka atbilstību Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 136. panta pirmās daļas prasībām, un pieņem lēmumu:

70.1. par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu saraksta atsevišķā sadaļā uz sešiem mēnešiem;

70.2. atlikt dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā, nosakot viena mēneša termiņu trūkumu novēršanai;

70.3. par atteikumu iekļaut dalībvalsts patentpilnvarnieku sarakstā.

71. Patentu valdes direktora lēmumu divu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta elektroniski vai uz dalībvalsts patentpilnvarnieka norādīto adresi.

72. Ja trūkumi nav novērsti noteiktajā termiņā, Patentu valdes direktors pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut dalībvalsts patentpilnvarnieku sarakstā.

73. Dalībvalsts patentpilnvarnieks, kurš vēlas pagarināt pagaidu profesionālās darbības tiesības Latvijā uz sešiem mēnešiem, Patentu valdē iesniedz attiecīgu lūgumu, dokumentus, kas apliecina, ka viņš veic profesionālu darbību rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jomā Latvijā, un samaksā maksu Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā un kārtībā.

74. Pēc lūguma pagarināt tiesības uz pagaidu profesionālo darbību Latvijā un noteiktās maksas saņemšanas Patentu valdes direktors uzdod komisijai triju nedēļu laikā sniegt viedokli, kuru ņem vērā, pieņemot lēmumu par pagaidu darbības pagarināšanu.

75. Ja komisija no dalībvalsts patentpilnvarnieka mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumiem secina, ka dalībvalsts patentpilnvarniekam ir pietiekama valsts valodas prasme profesionālai sadarbībai ar Latvijas personām un institūcijām, ir profesionālajai darbībai nepieciešamās Latvijas normatīvo aktu zināšanas, kā arī secina, ka viņa profesionālā kvalifikācija atbilst kvalifikācijai, kas nepieciešama pastāvīgai darbībai Latvijā attiecīgajā specializācijā, Patentu valdes direktors pieņem lēmumu par dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu sarakstā bez termiņa ierobežojuma.

76. Dalībvalsts patentpilnvarnieks var atkārtoti pretendēt uz pastāvīgu iekļaušanu sarakstā ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.

77. Šo noteikumu 70., 72., 74. un 75. punktā minēto lēmumu dalībvalsts patentpilnvarnieks var apstrīdēt Tieslietu ministrijā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas.

VIII. Noslēguma jautājums

78. Lēmumu par to personu iekļaušanu sarakstā, kuru dati ir iekļauti Patentu valdes profesionālo patentpilnvaroto reģistrā pirms Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma spēkā stāšanās un kuras nav no šā reģistra izslēgtas, Patentu valde sagatavo un pieņem mēneša laikā pēc personas lūguma saņemšanas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 146

Patentu valdei

  

(vārds, uzvārds)

 
  

(personas kods)

 

iesniegums
par ziņu iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā

Lūdzu iekļaut profesionālo patenptilnvarnieku sarakstā par mani šādas ziņas/grozījumus ziņās (vajadzīgo atzīmēt ar X):

vārds, uzvārds 
pilsonība 
specializācija 
svešvalodu zināšanas 
prakses vieta: 
 pasta adrese 
 tālrunis 
 elektroniskā pasta adrese 
 fakss 
 tīmekļvietne 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņš 

Pielikumā:

Profesionālā patentpilnvarnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija uz ____ lp.

Apliecinu iesniegto ziņu patiesumu.

     

(vieta)

 

(datums*)

 

(pretendenta paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "pretendenta paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 146

Patentu valdei

  

(vārds, uzvārds)

 
  

(personas kods)

 

iesniegums
profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošanai

Lūdzu atļaut man kārtot profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenu 20____. gada ____. _____________________ šādā(-ās) specializācijā(-ās) (vajadzīgo atzīmēt ar X):

patenti

preču zīmes

dizainparaugi

Apliecinu, ka man ir valsts valodas un šādu svešvalodu (norādīt vismaz divas svešvalodas) zināšanas, kas pietiekamas profesionālai sadarbībai ar Latvijas un ārvalstu personām un institūcijām:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Manas tiesības pretendēt uz iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 121. panta otro daļu apliecina:

1) pilsonība 
2) pielikumā pievienotie dokumenti

Sarakstei un saziņai norādu:

1) pasta adresi 
 

(adresāts, adrese, pasta indekss)

  
2) elektroniskā pasta adresi 
3) tālruņa numuru 
4) faksa numuru 

Pielikumā:

1. Tāda dokumenta kopija, kurš apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā), uz ____ lp.

2. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas uz ____ lp.

3. Darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas uz ____ lp.

Apliecinu iesniegto ziņu patiesumu.

     

(vieta)

 

(datums*)

 

(pretendenta paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "pretendenta paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 146
Profesionālo patentpilnvarnieku pretendentu vērtējuma lapa

Komisijas loceklis

 
 

(vārds, uzvārds)

I. Eksāmena pirmā daļa (praktiskā uzdevuma risināšana)

    

(eksāmena norises vieta)

 

(datums un laiks)

 

Nr.
p.k.

Pretendenta vārds, uzvārds

Biļetes numurs

Specializācija

Vērtējums (pozitīvs/ negatīvs)

Piezīmes

Vērtētāja paraksts

       
       
       
       
       

II. Eksāmena otrā daļa (mutiskā pārbaude)

    

(eksāmena norises vieta)

 

(datums un laiks)

 

Nr.
p.k.

Pretendenta vārds, uzvārds

Biļetes numurs

Specializācija

Vērtējums (pozitīvs/ negatīvs)

Piezīmes

Vērtētāja paraksts

       
       
       
       
       

Komisijas loceklis  
 

(paraksts)

 
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 146

Patentu valdei

  

(vārds, uzvārds)

 
  

(personas kods)

 

iesniegums
par Eiropas Savienības dalībvalsts patentpilnvarnieka iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā

Lūdzu iekļaut mani profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 136. pantam un norādīt par mani šādas ziņas (vajadzīgo atzīmēt ar X):

vārds, uzvārds 
pilsonība 
specializācija 
svešvalodu zināšanas 
kontaktinformācija Latvijā: 
 pasta adrese 
 tālrunis 
 elektroniskā pasta adrese 
 fakss 
 tīmekļvietne 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņš 

Apņemos ar Patentu valdi, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomi, tiesām un citām institūcijām nodrošināt profesionālu sadarbību valsts valodā.

Manas tiesības pretendēt uz iekļaušanu profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 136. pantu apliecina pievienotie dokumenti (pielikums).

Pielikumā:

1. Tāda dokumenta kopija un tulkojums latviešu valodā, kurš apliecina tiesības darboties par patentpilnvarnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem, uz ____ lp.

2. Profesionālā patentpilnvarnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija uz ____ lp.

Apliecinu iesniegto ziņu patiesumu.

     

(vieta)

 

(datums*)

 

(pretendenta paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "pretendenta paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 146Pieņemts: 08.03.2016.Stājas spēkā: 12.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 11.03.2016. OP numurs: 2016/50.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280844
12.03.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)